Data publikacji: 31-03-2021 r.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.04.2021 r. do godz. 9.00

Numer sprawy: WK-I.2370.1.2021

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/sapsp

Na w/w stronie zostały zamieszczone wszystkie dokumenty dotyczące postępowania.