Zmiany kryteriów, zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w SA PSP

 

Informujemy, że z dniem 21 września 2017 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 sierpnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 1703), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. We wskazanym powyżej akcie prawnym zawarto szereg istotnych informacji dotyczących naboru do służby kandydackiej, w tym odbywającej się w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzanego po 1 stycznia 2018 roku.

 

Do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie:

  1. wymogu posiadania przez kandydatów świadectwa dojrzałości,
  2. wykazu przedmiotów, do których w części pisemnej egzaminu dojrzałości powinien przystąpić kandydat, tj.: matematyki i języka obcego oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyki, chemii, informatyki albo biologii,
  3. współczynników przeliczania wyników z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w zależności od poziomu (podstawowy, rozszerzony),
  4. wzoru obliczania punktów rekrutacyjnych.

 

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem kształcenia w naszej Szkole zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także bieżącego śledzenia informacji dotyczących rekrutacji do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019 zamieszczanych na naszej stronie internetowej www.sapsp.pl .

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono linki do najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie postępowania rekrutacyjnego do naszej Szkoły:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910880400&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001703

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971010638+2017%2409%2421&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000030&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052612191&min=1


Rekrutacja Szkoła Policealna Technik Pożarnictwa 2017
EGZAMIN WSTĘPNY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W ramach kolejnego etapu rekrutacji do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2017/2018, w dniach 3 – 8 lipca, przeprowadzone zostaną egzaminy wstępne. Poniższe informacje dotyczą osób, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji złożonej dokumentacji oraz otrzymały indywidualny numer startowy.

Egzaminy odbywać się będą zgodnie z opublikowanymi zasadami rekrutacji oraz według przedstawionego poniżej harmonogramu.

Warunkiem przystąpienia do każdego etapu egzaminu jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Na teren obiektów egzaminacyjnych nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do egzaminu wstępnego otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego egzaminu.

 

Test sprawności fizycznej

Termin: 3-6 lipca 2017 r.

Harmonogram:

3.07. 2017 r. – numery startowe od 1 do 300

4.07. 2017 r. – numery startowe od 301 do 600

5.07. 2017 r. – numery startowe od 601 do 900

6.07. 2017 r. – numery startowe od 901

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30. na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Po zebraniu zaświadczeń lekarskich kandydatom zostaną wydane numery startowe.

Kandydaci przystępujący do testu sprawności fizycznej w danym dniu do wszystkich prób.

Od godziny 9.00 będą przeprowadzane próby sprawnościowe: bieg po kopercie, podciąganie się na drążku.

Od godziny 12.00 będzie przeprowadzana próba wydolnościowa.

Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

 

Egzamin teoretyczny

Termin: 7 lipca 2017 r.

Udział – kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawnościowe i próbę wydolnościową.

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30. na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Rozpoczęcie egzaminu – godzina 9.00.

Czas trwania egzaminu – 90 minut.

Do rozwiązania zadań nie są potrzebne żadne dodatkowe pomoce np. kalkulatory, linijki, tablice matematyczne itp.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie urzędowy dokument potwierdzający tożsamość. W trakcie egzaminu teoretycznego obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń pozwalających na rejestrację, wyświetlanie bądź transmisję głosu lub obrazu. Przybory do pisania dla zdających egzamin zapewnia Szkoła.

W trakcie trwania egzaminu teoretycznego nie można wychodzić z sali.

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian z braku lęku wysokości

Termin: 8 lipca 2017 r.

Udział: kandydaci z listy rankingowej z pozycji od 1 do 120.

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30 na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie os. Zgody 18.

Rozpoczęcie egzaminu – godzina 9.00.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie plażowe, które należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w pobliżu wejścia na halę basenową.

Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas pobytu w wodzie jak i na hali basenowej obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.

Podczas sprawdzianu z braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy.

 

 

 


 

 

Zasady i kryteria naboru

na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa 311919

w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

Podania należy złożyć do dnia 15.05.2017 r.

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć: 

  1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):

·   wypełnić FORMULARZ NR 1 [LINK]

·   dokładnie sprawdzić,

·   wydrukować formularz,

·   złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.

  1. FORMULARZ NR 2 (do wydruku i odręcznego wypełnienia, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):

·   wydrukować FORMULARZ NR 2 [LINK],

·   na wydrukowanym formularzu w miejscu na to przeznaczonym odręcznie napisać swój życiorys oraz wypełnić tabelę załączników,

·   złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.

  1. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty egzaminacyjnej.


Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2017 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA EGZAMINACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

 

 

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2017 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają listem poleconym (w pierwszej połowie miesiąca czerwca br.) dokładne informacje, dotyczące organizacji egzaminu oraz formularze:

Ø   zaświadczenia lekarskiego oraz oświadczenia kandydata o zdrowiu, które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do egzaminu.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 15 czerwca 2017 roku.

 

 Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

 

mp3

Oficjalna wersja pliku audio do BEEPTESTU

 

 

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 06 maja 2017 r. w godz. 900 – 1400 
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
organizuje „Dzień otwarty” 
dla kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie TECHNIK POŻARNICTWA 
na rok szkolny 2017/2018.

W tym dniu będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły 
(hala sportowa, sale wykładowe i pracownie) 
oraz zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, 
w której przyszli kadeci będą odbywać praktyki.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji 
oraz złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami

Dodatkowo w trakcie dnia otwartego, kandydaci będą mieć możliwość przystąpienia 
do prób sprawnościowych (podciąganie na drążku, bieg po kopercie) 
oraz do próby wydolnościowej – beep test. 
Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do powyższych prób będzie posiadanie stroju sportowego (spodenki, koszulka lub dres) oraz obuwia sportowego.


ZAPRASZAMY!

* Dnia 2 maja 2017 r. Sekretariat Szkoły będzie NIECZYNNY !