Zasady i kryteria naboru

na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa 311919

w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
na rok szkolny 2017/2018

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

Podania należy złożyć do dnia 15.05.2017 r.

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć: 

  1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):

·   wypełnić FORMULARZ NR 1 [LINK]

·   dokładnie sprawdzić,

·   wydrukować formularz,

·   złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.

  1. FORMULARZ NR 2 (do wydruku i odręcznego wypełnienia, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):

·   wydrukować FORMULARZ NR 2 [LINK],

·   na wydrukowanym formularzu w miejscu na to przeznaczonym odręcznie napisać swój życiorys oraz wypełnić tabelę załączników,

·   złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.

  1. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty egzaminacyjnej.


Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2017 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA EGZAMINACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

 

 

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2017 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają listem poleconym (w pierwszej połowie miesiąca czerwca br.) dokładne informacje, dotyczące organizacji egzaminu oraz formularze:

Ø   zaświadczenia lekarskiego oraz oświadczenia kandydata o zdrowiu, które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do egzaminu.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 15 czerwca 2017 roku.

 

 Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji:

 

mp3

Oficjalna wersja pliku audio do BEEPTESTU

 

 

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 06 maja 2017 r. w godz. 900 – 1400 
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie 
organizuje „Dzień otwarty” 
dla kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie TECHNIK POŻARNICTWA 
na rok szkolny 2017/2018.

W tym dniu będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły 
(hala sportowa, sale wykładowe i pracownie) 
oraz zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, 
w której przyszli kadeci będą odbywać praktyki.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji 
oraz złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami

Dodatkowo w trakcie dnia otwartego, kandydaci będą mieć możliwość przystąpienia 
do prób sprawnościowych (podciąganie na drążku, bieg po kopercie) 
oraz do próby wydolnościowej – beep test. 
Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do powyższych prób będzie posiadanie stroju sportowego (spodenki, koszulka lub dres) oraz obuwia sportowego.


ZAPRASZAMY!

* Dnia 2 maja 2017 r. Sekretariat Szkoły będzie NIECZYNNY !