ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY:

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

   1. planowanie, organizowanie i realizacja szkoleń dla jednostek zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie zabezpieczenia dóbr kultury i ochrony ludności,
   2. prowadzenie analizy zapotrzebowania na kursy drogą badań rynku, ankiet, oraz aktywnego marketingu,
   3. przygotowywanie założeń programowych i organizacyjnych szkoleń w zakresie ochrony ludności i ochrony dóbr kultury,
   4. prowadzenie ewidencji i dokumentacji organizowanych szkoleń i kursów,
   5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej PSP w zakresie kształcenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności, obrony cywilnej, ochrony dóbr kultury oraz prowadzenie ewaluacji realizowanych szkoleń,
   6. analizowanie efektywności kształcenia i doskonalenia zawodowego,
   7. promowanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, technicznych z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr kultury,
   8. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów tematycznie związanych z ochroną ludności i dóbr kultury,
   9. publikowanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych związanych z ochroną dóbr kultury, obroną cywilną oraz ochroną ludności, popularyzowanie zagadnień ochrony ludności i dóbr kultury w mediach,
   10. współpraca z instytucjami i ośrodkami zajmującymi się ochroną dóbr kultury, obroną cywilną i ochroną ludności, doskonalenie wzajemnej wymiany doświadczeń oraz informacji o zagrożeniach i stosowanych zabezpieczeniach,
   11. prowadzenie zadań związanych z planowaniem i organizowaniem działalności wydawniczej Szkoły,
   12. gromadzenie materiałów specjalistycznych i opracowań w zakresie ochrony dóbr kultury, ochrony cywilnej oraz ochrony ludności,
   13. realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i technika pożarnictwa, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w ramach:

    a) rozpoznawania zagrożeń,
    b) zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
    c) bezpieczeństwa budynków,
    d) bezpieczeństwa pożarowego budynków,
    e) zaopatrzenia wodnego,
    f) urządzeń gaśniczych i zabezpieczających,
    g) ochrony ludności,

   14. prowadzenie gospodarki pomocami dydaktycznymi i filmoteką Szkoły.

 

 STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

kpt. Artur Luzar
12 681-98-71
aluzar@sapsp.pl 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

mł. kpt. Tomasz Matys
12 681-98-72
tmatys@sapsp.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA

bryg. Jacek Smyczyński
12 681-98-73
jsmyczynski@sapsp.pl

KIEROWNIK ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

bryg. Tomasz Janecki
12 681-98-74
tjanecki@sapsp.pl

STARSZY WYKŁADOWCA

st. kpt. Paweł Serwatka
12 681-98-75
pserwatka@sapsp.pl 

 

KRÓTKA HISTORIA CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI I DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ ORAZ RADY PROGRAMOWEJ DO SPRAW OCHRONY DÓBR KULTURY PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI

Inicjatywa powołania Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie została zgłoszona przez Polskę podczas konferencji "Ochrona dóbr kultury na wypadek zagrożeń czasu wojny i pokoju" w ramach programu "Partnerstwo dla Pokoju" w Krakowie w czerwcu 1996 r.

Inicjatywa ta zyskała poparcie wszystkich uczestników konferencji - przedstawicieli 15 państw, organizacji międzynarodowych i pozarządowych.

Problematyka organizacji Centrum Szkolenia była rozpatrywana na posiedzeniu Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego 28 stycznia 1997 r. Organizacji Centrum, na wniosek Ministra Kultury i Sztuki, równocześnie przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego powołanego uchwałą Nr 54/96, podjął się Szef Obrony Cywilnej Kraju lokalizując je, w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Wśród różnych lokalizacji rozważanych przez Komitet przeważył Kraków z uwagi na szczególny, zabytkowy charakter miasta, potencjał naukowy oraz warunki stworzone przez Komendę Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Do podstawowych zadań Centrum Szkolenia od początku jego działalności należało merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych. Służy temu opracowanie i przekazywanie wiedzy oraz upowszechnianie rozwiązań praktycznych związanych z ochroną dóbr kultury - zarówno zabytków nieruchomych jak i ruchomych - zbiorów muzealnych, bibliotecznych, cennych archiwaliów, kolekcji, wyposażenia zabytkowego świątyń itp., wymiana doświadczeń i wypracowanie stosownych wniosków, poznawanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych  w wymiarze krajowym i międzynarodowym, inicjowanie i popularyzacja publikacji przedmiotu poznawanie dziedzictwa kulturalnego Polski i aktywizacja społecznego ruchu ochrony zabytków przed szczególnymi zagrożeniami, z wykorzystaniem między innymi doświadczeń innych krajów, jak na przykład inicjatyw Komitetu Niebieskiej Tarczy upowszechnianych przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS).
    
W toku przygotowań programowo - organizacyjnych przyjęto wariant organizowania kilkudniowych kursów dla osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury - z resortów, instytucji kultury, sił zbrojnych, obrony cywilnej, organów samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, chętnych w właścicieli i użytkowników świeckich i sakralnych dóbr kultury - z Polski oraz z innych państw, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej.

W dniach 14-16 maja 2001 r. odbyły się przygotowane przez Centrum Szkolenia Międzynarodowe Warsztaty „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”. W Warsztatach udział wzięło 130 osób, w tym 45 z zagranicy,  reprezentujących służby ochrony dziedzictwa kulturowego, ratownicze i zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury z 12 państw Europy Środkowo- wschodniej: Austrii, Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier, a także oraz 85 osób z Polski które reprezentowały instytucje, służby i środowiska zajmujące się ochroną dóbr kultury, ochroną przeciwpożarową, działaniem ratowniczym i zarządzaniem kryzysowym oraz zwalczaniem przestępczości przeciwko dobrom kultury. Oprócz obrad plenarnych odbywały się praktyczne ćwiczenia - pokazy połączone ze zwiedzaniem Muzeum Czartoryskich, Sukiennic, Zamku Królewskiego na Wawelu, a także prace w dwóch grupach problemowo – profesjonalnych. Symulacja pożaru na Zamku Królewskim na Wawelu w sali „Pod Ptakami” (drugie piętro) wymagała zadysponowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Działania gaśnicze prowadzone były z krużganków przy wykorzystaniu urządzeń wysokociśnieniowych pozwalających zminimalizować straty związane z zalaniem wodą podczas gaszenia pożaru. Prądownicy usytuowani na dwóch drabinach samochodowych oraz na podnośniku BRONTO podawali wodę na zagrożony dach muzeum. Ćwiczenia wykazały przydatność do tego typu działań ratowniczo-gaśniczych samochodów o małych gabarytach, zwrotnych, które bez problemów mogą przejechać wśród wąskiej zabytkowej zabudowy oraz przez niewielkie bramy.

Od roku 2005 konferencje „Ochrona Dóbr Kultury” odbywają się cyklicznie co dwa lata i gromadzą prawie 150 specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego.

Oprócz organizacji konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony dóbr kultury Centrum Szkolenia organizuje szkolenia i warsztaty z tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym między innymi: szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, szkolenia Instruktorów Obrony Cywilnej, specjalistyczne szkolenia dla komendantów specjalistycznych formacji Obrony Cywilnej i wiele innych.

Pracownicy Centrum Szkolenia biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach, przedstawiając na nich tematyczne referaty i artykuły, między innymi na ćwiczeniach GEORGIA 2012 (Gruzja), Konferencji FIRECO 2013 (Słowacja), Targach DZIEDZICTWO (2014 i 2015), oraz wszystkich edycjach Konferencji „Ochrona Dóbr Kultury”.

Naczelnik Centrum Szkolenia pełni funkcję Sekretarza, działającej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Rady Programowej do spraw Ochrony Dóbr Kultury przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami. Powołanie Rady nastąpiło na podstawie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Głównej PSP w dniu 2 lipca 2002 r.

W roku 2003 Pada Programowa nadzorowała, a jej członkowie uczestniczyli jako wykładowcy w cyklu szkoleń z zakresu ochrony dóbr kultury dla ekspertów z Holandii. Efektem działalności Rady Programowej w roku 2003 było także zacieśnienie współpracy z Policją w zakresie zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury przed przestępczością oraz kradzieżami dzieł sztuki. Zintensyfikowaniu uległa także współpraca z Policja i Strażą Graniczną w zakresie przeciwdziałania wywozowi dzieł sztuki. W tym zakresie zacieśniono także współpracę z Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych i jego dyrektorem Piotrem Ogrodzkim, który bardzo zaangażował się w prace Rady Programowej. Podejmowano także działania zmierzające do zainteresowania zagadnieniami ochrony dóbr kultury Episkopatu Polski, który poprzez swoich biskupów i księży administruje i posiada wiele zabytków i obiektów kultury.

Pierwsza konferencja, w której czynny udział wzięła  Rada Programowa odbyła się w dniach 13-15 maja 2003 r. pod tytułem „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”. Pierwsza Konferencja z cyklu „Ochrona Dóbr Kultury”, która odbyła się pod merytorycznym nadzorem Rady Programowej miała miejsce w Krakowie w dniach 27-29 września 2005 roku.

W roku 2005 Rada Programowa rozpoczęła starania w zakresie organizacji i przeprowadzenia w Krakowie w Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury szkoleń z zakresu upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Pierwszy kurs odbył się w roku 2006. W roku 2005 rozpoczęto także starania, aby istniejące centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury przekształcić w Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w zakresie ochrony ludności i dóbr kultury oraz nadać mu osobowość prawną. Działania te, niestety, nie zostały sfinalizowane do dnia dzisiejszego.

Rada Programowa podjęła także starania o wprowadzenie do szkół PSP zagadnień dotyczących ochrony dóbr kultury oraz taktyki działań ratowniczych przy pożarach obiektów zabytkowych. Oprócz zapraszania na szkolenia i konferencje wykładowców przedmiotów kierunkowych szkół PSP celowi temu służy wysyłanie do bibliotek wszystkich szkół PSP wydawnictw konferencyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego oraz pozyskiwanie od różnych organizacji instytucji fachowej literatury w tym zakresie. Publikacje książkowe w tym zakresie wydawali także członkowie Rady Programowej.

Kolejna konferencja, którą przygotowywała Rada Programowa wraz z Centrum Szkolenia była odbywająca się w dniach 2-4 października 2007 roku Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń -  współpraca i współdziałanie instytucji kultury ze służbami ratowniczymi”.

W roku 2007 drugim z kolei Przewodniczącym Rady Programowej został (wtedy) mł. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, a pierwszego Sekretarza Rady Programowej – odchodzącego na emeryturę st. bryg. inż. Ryszarda Marchewkę, zastąpił bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek.

Od samego początku, nieprzerwanie, Rada Programowa prowadziła intensywne działania w zakresie inicjowania, organizowania oraz koordynacji różnorodnych działań w szerokim zakresie ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Podstawowym zadaniem Rady Programowej jest opracowywanie i formułowanie wniosków dotyczących zadań szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, które od roku 2000 funkcjonuje w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W ramach tej współpracy od prawie piętnastu lat prowadzone są szerokie działania w zakresie organizacji różnorodnych szkoleń w zakresie ochrony dóbr kultury, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz inne w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Członkowie Rady Programowej czynnie uczestniczą w różnorodnych warsztatach, seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych jako referenci, współorganizatorzy oraz moderatorzy.

Do najważniejszych przedsięwzięć i  działalności Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami zaliczyć należy:

 1. organizacja posiedzenia Rady Programowej w ramach obchodów 50-lecia KonwencjiHaskiej oraz udział Rady w uroczystości z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie w roku 2004,
 2. organizacja wspólnego posiedzenia Rady Programowej oraz Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które odbyło się w Krakowie w 2009 roku,
 3. organizacja w dniach 24-25 listopada 2010 r. posiedzenia Rady Programowej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Dóbr Kultury” w roku 2011 w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej ze szczególnym uwypukleniem zaangażowania Polski w ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy,
 5. organizacja Posiedzenia Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 19.04.2012 r.,
 6. organizacja w dniu 11 kwietnia 2013 r. posiedzenia Rady Programowej w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 7. organizacja konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne miejscowe”, która została przeprowadzona w dniach 25-27 września 2013 r. w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury w której  uczestniczyło  127 osób (w tym pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji publicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego). Gościem honorowym był Karl von Habsburg-Lothringen – Prezydent Stowarzyszenia Komitetów Narodowych Błękitnej Tarczy. Konferencję podzielono na 4 sesje plenarne, w tym praktyczna na obiektach Opactwa Benedyktynów w Tyńcu z udziałem jednostek interwencyjnych m.in. PSP, OSP, służb zabezpieczenia obiektu. Konferencję zorganizowano wspólnie z Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 8. organizacja w dniu 28 maja 2014 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie  posiedzenia Rady Programowej wraz z posiedzeniem Polskiego Komitetu Doradczego. Okazją do uroczystego Posiedzenia była 60-rocznica Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kultury i 15-lecie II Protokołu Konwencji,
 9. organizacja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”, która odbyła się w dniach 4-6 listopada 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, na Zamku Królewskim w Niepołomicach oraz w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wśród najważniejszych elementów  działalności Rady Programowej znaleźć można także:

 • analiza przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w aspekcie odpowiedniego zabezpieczenia dóbr kultury na ewentualne nadzwyczajne ich zagrożenia,
 •  przygotowanie założeń koncepcyjnych ochrony zabytków w miejscach gdzie w roku 2016 odbywać się będą zgromadzenia w ramach Światowych Dni Młodzieży,
 • stała współpraca z Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz nadzór nad działaniem Punktu Kontaktowo-Informacyjnego Błękitnej Tarczy w Krakowie,
 • zaangażowanie w badania opracowane na polecenie Ministra Kultury w zakresie analizy nadzwyczajnych zagrożeń (powódź, anomalie klimatyczne, awarie techniczne, pożary) państwowych instytucji kultury,
 • zaangażowanie nad pracami koncepcyjnymi projektu dotyczącego zagadnień współpracy właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych ze służbami ratowniczymi w czasie przygotowania do zaistnienia sytuacji kryzysowej i w czasie kryzysu, co skutkował kilkoma referatami na konferencjach oraz warsztatach (m. innymi podczas ćwiczeń GEORGIA 2012 i FIRECO w Trenĉinie na Słowacji),
 • udział w pracach nad zmianami i nowelizacjami rozporządzeń i innych przepisów branżowych dotyczących ochrony zabytków oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • udział w pracach koncepcyjnych dotyczących podniesienia poziomu zabezpieczeń i ochrony muzeów i obiektów kultury,
 • udział w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” oraz koordynacja jego funkcjonowania w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • analiza założeń projektu „Przeciwdziałanie Ryzyku Pożarowemu i Doskonalenie Systemów Gaszenia Pożaru Starówek Miejskich uznanych za obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO” (HERITPROT),
 • praca nad wytycznymi do opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów zabytkowych.

Rada Programowa od kilku lat uczestniczy we współorganizacji odbywających się w Warszawie Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, podczas których organizowana jest sesja  o tematyce pożarniczej dotycząca ochrony zabytków, zapraszając specjalistów z tej dziedziny. Każdego roku w sesji tej uczestniczy ponad 100 osób, a członkowie Rady Programowej moderują sesję i przedstawiają na niej referaty tematyczne.

Efektem wieloletniej współpracy Rady Programowej i Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury jest wzrost świadomości konieczności współpracy pomiędzy właścicielami i zarządcami obiektów zabytkowych a Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami ratowniczymi. Cykliczne konferencje skupiające liczną publiczność ze środowiska muzealników, ratowników, naukowców oraz urzędników promują nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego przed różnorodnymi zagrożeniami, ułatwiają wzajemne zrozumienie pomiędzy grupami zawodowymi kustoszów i konserwatorów a strażaków, których metody działania nierzadko wzajemnie się wykluczają, lecz cel działania jest wspólny – ochrona dóbr kultury. Zrozumienie to i wspólna edukacja pozwala nierzadko wypracować takie metody zabezpieczeń zabytków, które zawierają kompromis pomiędzy wymogami stawianymi przez konserwatorów a zapisami przepisów przeciwpożarowych egzekwowanych przez organa PSP.

W trakcie wielu lat współpracy Centrum Szkolenia i Rady Programowej powstało kilkanaście publikacji książkowych dotyczących tematyki ochrony dziedzictwa kulturowego oraz Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, które to pozycje wydane zostały nakładem Wydawnictwa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wydawnictwo to funkcjonuje w ramach Centrum Szkolenia. Efektem tej współpracy jest także kilkadziesiąt pozycji książkowych, których inicjatorem i mentorem była Rada Programowa, a które zostały wydane nakładem wydawnictw związanych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wspomnieć tutaj należy także o wielu referatach i artykułach publikowanych w wydawnictwach konferencyjnych w kraju i poza granicami, w „Przeglądzie Pożarniczym” (w którego Radzie Redakcyjnej jest Sekretarz Rady Programowej st. bryg. Krzysztof Kociołek), „Ochronie Przeciwpożarowej”, „Przeglądzie Obrony Cywilnej” oraz „W Akcji”.

Wspólne działania Rady Programowej oraz Centrum Szkolenia moderowane są podczas oficjalnych spotkań podczas Posiedzeń Rady Programowej, a także podczas nieformalnych spotkań w trakcie przygotowań konferencji i szkoleń oraz w trakcie narad służbowych organizowanych w KG PSP lub w SA PSP w trakcie wykonywania nadzoru Szefa Obrony Cywilnej Kraju nad szkoleniami prowadzonymi w Krakowie przez Centrum Szkolenia. Wielogodzinne rozmowy pomiędzy Naczelnikiem Wydziału Centrum Szkolenia st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem a Naczelnikiem Wydziału w BL KG PSP st. bryg. Andrzejem Dobrzenieckim skutkują nie tylko ewaluacją szkoleń, ale także tworzeniem koncepcji nowych szkoleń, opracowywaniem tematyki organizowanych konferencji i seminariów, poszukiwaniem i odkrywaniem specjalistów zajmujących się tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wspólny cel działalności Rady Programowej i Centrum Szkolenia pozwala na bardzo dobrą koordynację działań tych dwóch organów działających w ramach PSP. Wzajemne zrozumienie pracowników pozwala na efektywną pracę, elastyczność w działaniu oraz organizowanie przedsięwzięć wymagających ścisłej współpracy i koordynacji działań, czego przykładem mogą być choćby wspomniane już cykliczne konferencje, skupiające coraz większą ilość uczestników, bardzo wysoko oceniane w środowisku pożarniczym i muzealników.

Efektem ścisłej współpracy Rady Programowej i Centrum Szkolenia jest także promocja działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki oraz internetu, gdzie na stronach www.ock.gov.pl oraz www.sapsp.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat działalności Rady Programowej i Centrum Szkolenia, ukazuje się oferta szkoleniowa Centrum oraz zamieszczone są informacje i dane kontaktowe Punktu Kontaktowego Błękitnej Tarczy.

Rada Programowa opiniowała oraz uzasadniała potrzebę finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu OZAB (ochrona zabytków), który realizowany jest w latach 2016 – 2018, a w którym czynnie uczestniczy dwóch pracowników Centrum Szkolenia.

Nie jest przypadkiem także udział Rady Programowej i Centrum Szkolenia w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla dyrektorów i zarządców jednostek podległych MKiDN, za organizację których odpowiada Radca Ministra Krzysztof Sałaciński. Są one okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania oraz jeszcze lepszego zrozumienia środowiska muzealników, która to wiedza przydaje się następnie w edukacji strażaków.

Codzienność pokazuje, że problematyka ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest bardzo istotnym elementem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski. Każdego roku mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami, szczególnie pożarami, klęskami żywiołowymi, katastrofami budowlanymi, które bezpowrotnie niszczą nasze dziedzictwo. Jak nie dopuścić do powstania zagrożenia, jak przygotować się na sytuacje kryzysową, jak w kryzysie skorzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w jaki sposób prowadzić skuteczne działania ratownicze i jak się do nich uprzednio dobrze przygotować, co zrobić gdy zagrożenie minie – to pytania, na które Rad Programowa stara się znaleźć odpowiedzi, wypracować optymalne rozwiązania i przedstawić je osobom zainteresowanym. A że nadzwyczajne zagrożenia występować będą zawsze – przez Radą Programową prawdopodobnie jeszcze wiele lat intensywnej pracy, której skutkiem będzie jeszcze lepsze przygotowanie zabytków i ich właścicieli i zarządców do sytuacji kryzysowej.

 

 22 2

DSC 2613 Kopia

29

31

DSC 2775

IMG 0182

DSC 2597 Kopia

c1

c2

c3

c91

ODK 2007 2 213

IMG 0746 2

IMG 0294 2

IMG 2446

IMG 2462

IMG 2488

IMG 2506

IMG 2955

IMG 7549

P6120279

P6130299

P6130301

P6130312

P6130326

P6130334