DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYDZIAŁU FINANSOWEGO NALEŻY:

 1. opracowywanie wieloletnich planów finansowych w zakresie środków budżetowych,
 2. opracowywanie planów finansowych w zakresie środków budżetowych oraz pozabudżetowych tj. dochodów własnych art.11a ustawy o finansach publicznych i funduszu wsparcia PSP,
 3. nadzór na realizacją planów finansowych,
 4. obsługa systemu TREZOR w zakresie planowania, sprawozdawczości oraz wykonania budżetu,
 5. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości i gospodarki finansowej,
 6. przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji oraz rozliczenie inwentaryzacji,
 7. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Szkoły w zakresie wydatków i dochodów budżetowych oraz dochodów art. 11 a ustawy o finansach publicznych,
 8. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 9. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej konta depozytów, sum na zlecenie,
 10. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych i statystycznych dotyczących wydatków, dochodów, zobowiązań oraz należności środków budżetowych i europejskich,
 12. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania i płac,
 13. sporządzanie sprawozdawczości z działalności państwowych funduszy celowych,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego jako dysponent trzeciego stopnia,
 15. windykacja należności budżetowych,
 16. prowadzenie ewidencji sprzedaży własnej i sporządzanie deklaracji VAT,
 17. prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie list płac, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 18. sporządzanie rozliczeniowych deklaracji ZUS i podatkowych PIT-11, PIT-40 podatku dochodowego od osób fizycznych,
 19. obsługa gotówkowa oraz bezgotówkowa w systemie Videotel,
 20. kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno - rachunkowym,
 21. kontrola wstępna dokumentów księgowych.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

Naczelnik Wydziału
asp. sztab. mgr Elżbieta Skowron
tel. 12 64 60 151
eskowron@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika
mgr Beata Nowicka
tel. 12 64 60 152
bnowicka@sapsp.pl

 

Księgowy
Helena Matluch
tel. 12 64 60 156
hmatluch@sapsp.pl

 

Księgowy
mgr Marta Młyńczak
tel. 12 64 60 153
mmlynczak@sapsp.pl

 

Księgowy
mgr Ewa Żugaj
tel. 12 64 60 156
ezugaj@sapsp.pl

 

Technik
Katarzyna Rogowska
tel. 12 64 60 153
krogowska@sapsp.pl 

 

 Referent
Katarzyna Paździor
tel. 12 64 60 153
kpazdzior@sapsp.pl