Wydział Kwatermistrzowski administruje majątkiem Szkoły i zapewnia obsługę logistyczną.

Do podstawowych zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy:

 

1. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły,

2. utrzymywanie budynków i pomieszczeń Szkoły, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym,

3. sporządzanie planów i realizacja zakupów sprzętu, urządzeń, materiałów na podstawie wniosków z innych komórek organizacyjnych Szkoły,

4. prowadzenie stołówki szkolnej,

5. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego odzieży ochronnej i roboczej pracowników i kadetów Szkoły,

6. prowadzenie gospodarki magazynowej związanej z zabezpieczeniem logistycznym Szkoły,

7. sporządzanie okresowych analiz wyposażenia Szkoły w sprzęt i środki wg normatywów i norm wyposażenia,

8. nadzór nad zabezpieczeniem mienia Szkoły przed zniszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieuprawnionych,

9. zapewnienie osobom, którym powierzono mienie Szkoły, środków do zabezpieczenia tego mienia przed zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób nieuprawnionych,

10. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów sprzętu kwatermistrzowskiego i wyposażenia,

11. zapewnianie właściwych warunków pracy, służby i zakwaterowania w budynkach Szkoły oraz stanu higieniczno-sanitarnego i estetycznego Szkoły i otoczenia,

12. planowanie i realizowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz sporządzanie preliminarzy wydatków na remonty i konserwacje,

13. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

14. obsługa administracyjna w zakresie świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,

15. przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu logistycznego, w tym sprzętu przewidzianego do wykorzystania w ramach działań realizowanych przez Kompanię Szkolną Centralnego Odwodu Operacyjnego,

16. administrowanie pokojami gościnnymi będącymi w dyspozycji Szkoły,

17. zapewnienie środków czystości i higieny do utrzymania właściwego poziomu sanitarnego Szkoły.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Naczelnik

st. kpt. mgr inż. Dariusz Radoń

tel. 12 64 60 301

dradon@sapsp.pl

 

Zastępca Naczelnika

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kłuś

tel. 12 64 60 302

kklus@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

mł. bryg. mgr inż. Janusz Chorobik

tel. 12 646 03 13

jchorobik@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Administrowania Majątkiem

kpt. mgr inż. Łukasz Gąstoł

tel.12 646 03 23

lgastol@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Andrzej Skowroński

tel. 12 646 03 10

askowronski@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Żywienia

st. asp. Wojciech Kowal

tel. 12 646 03 20

wkowal@sapsp.pl