Wydział Kwatermistrzowski administruje majątkiem Szkoły i zapewnia obsługę logistyczną.

Do podstawowych zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy:

 

1. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły,

2. utrzymywanie budynków i pomieszczeń Szkoły, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym,

3. sporządzanie planów i realizacja zakupów sprzętu, urządzeń, materiałów na podstawie wniosków z innych komórek organizacyjnych Szkoły,

4. prowadzenie stołówki szkolnej,

5. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego odzieży ochronnej i roboczej pracowników i kadetów Szkoły,

6. prowadzenie gospodarki magazynowej związanej z zabezpieczeniem logistycznym Szkoły,

7. sporządzanie okresowych analiz wyposażenia Szkoły w sprzęt i środki wg normatywów i norm wyposażenia,

8. nadzór nad zabezpieczeniem mienia Szkoły przed zniszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieuprawnionych,

9. zapewnienie osobom, którym powierzono mienie Szkoły, środków do zabezpieczenia tego mienia przed zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób nieuprawnionych,

10. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów sprzętu kwatermistrzowskiego i wyposażenia,

11. zapewnianie właściwych warunków pracy, służby i zakwaterowania w budynkach Szkoły oraz stanu higieniczno-sanitarnego i estetycznego Szkoły i otoczenia,

12. planowanie i realizowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz sporządzanie preliminarzy wydatków na remonty i konserwacje,

13. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

14. obsługa administracyjna w zakresie świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,

15. przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu logistycznego, w tym sprzętu przewidzianego do wykorzystania w ramach działań realizowanych przez Kompanię Szkolną Centralnego Odwodu Operacyjnego,

16. administrowanie pokojami gościnnymi będącymi w dyspozycji Szkoły,

17. zapewnienie środków czystości i higieny do utrzymania właściwego poziomu sanitarnego Szkoły.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Naczelnik

st. kpt. mgr inż. Dariusz Radoń
tel. 12 64 60 301

 

Zastępca Naczelnika

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Kłuś
tel. 12 64 60 302

 

Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego

mł. bryg. mgr inż. Janusz Chorobik
tel. 12 646 03 13
jchorobik@sapsp.pl

 

Kierownik Działu Administrowania Majątkiem
kpt. mgr inż. Łukasz Gąstoł
tel.12 646 03 23

 

Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
mgr inż. Andrzej Skowroński
tel. 12 646 03 10

 

Kierownik Działu Żywienia
st. asp. Wojciech Kowal
tel. 12 646 03 20
wkowal@sapsp.pl

 

Starszy Specjalista
 st. asp. Renata Fromont
tel. 12 646 03 38
 rfromont@sapsp.pl