Wydział Kwatermistrzowski administruje majątkiem Szkoły i zapewnia obsługę logistyczną.

Do podstawowych zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy:

 

 1. prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i rzeczowymi składnikami majątku Szkoły,
 2. utrzymywanie budynków i pomieszczeń Szkoły, urządzeń i instalacji w należytym stanie technicznym,
 3. sporządzanie planów i realizacja zakupów sprzętu, urządzeń, materiałów na podstawie zapotrzebowań z innych komórek organizacyjnych Szkoły,
 4. prowadzenie stołówki szkolnej,
 5. prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, ekwipunku osobistego odzieży ochronnej i roboczej pracowników i kadetów Szkoły,
 6. prowadzenie gospodarki magazynowej związanej z zabezpieczeniem logistycznym Szkoły,
 7. sporządzanie okresowych analiz wyposażenia Szkoły w sprzęt i środki wg normatywów i norm wyposażenia,
 8. zabezpieczanie mienia Szkoły przed zniszczeniem, kradzieżą, dostępem osób nieuprawnionych,
 9. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów sprzętu kwatermistrzowskiego i wyposażenia,
 10. zapewnianie właściwych warunków pracy, służby i zakwaterowania w budynkach Szkoły oraz stanu higieniczno-sanitarnego i estetycznego Szkoły i otoczenia,
 11. planowanie i realizowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz sporządzanie preliminarzy wydatków na remonty i konserwacje,
 12. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 13. obsługa administracyjna w zakresie świadczeń finansowych związanych z prawem do lokalu mieszkalnego,
 14. przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu logistycznego,
 15. administrowanie pokojami gościnnymi będącymi w dyspozycji Szkoły,
 16. nadzór nad stanem sanitarnym w budynkach Szkoły.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

Naczelnik
st. kpt. mgr inż. Dariusz Radoń
tel. 12 64 60 301
dradon@sapsp.pl
 

Zastępca Naczelnika
st. kpt. mg inż. Krzysztof Kłuś
tel. 12 64 60 302
 kklus@sapsp.pl

 

st. kpt. mgr Janusz Chorobik
tel. 12 646 03 13
jchorobik@sapsp.pl

mł. kpt. inż. Łukasz Gąstoł
tel.12 646 03 23
lgastol@sapsp.pl

mł. asp. Paweł Zelek
tel. 12 646 03 94
pzelek@sapsp.pl

mgr inż. Andrzej Skowroński
tel. 12 646 03 10
askowronski@sapsp.pl

Agnieszka Starzyk
tel. 12 646 03 00
astarzyk@sapsp.pl

st. asp. Wojciech Kowal
tel. 12 646 03 20
wkowal@sapsp.pl

mgr inż. Agata Dudek
tel. 12 646 03 21
adudek@sapsp.pl

Sylwia Rozwadowska
tel. 12 646 03 21
srozwadowska@sapsp.pl

Marian Nowaczyk
tel. 12 646 03 42
mnowaczyk@sapsp.pl

asp. Krzysztof Kowal
tel.12 646 03 41
kkowal@sapsp.pl

mł. asp. Piotr Kruczek
tel. 12 646 03 05
pkruczek@sapsp.pl

Stanisław Basta
tel. 12 646 03 09
sbasta@sapsp.pl

Czesław Basta
tel. 12 646 03 08
cbasta@sapsp.pl

mł. kpt. inż. Łukasz Markiewicz
tel. 12 646 03 49
lmarkiewicz@sapsp.pl

Piotr Gołębiowski  
tel. 12 646 03 46
pgolebiowski@sapsp.pl

Edward Pytel
tel. 12 646 03 33
epytel@sapsp.pl

mł. bryg. Tomasz Szwej
tszwej@sapsp.pl