Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy:

1. W zakresie spraw kadrowych:

1) przygotowywanie danych do wypracowywania założeń polityki kadrowej Komendanta Szkoły, realizowanie założeń tej polityki,

2) przygotowywanie projektów decyzji Komendanta Szkoły w sprawach mianowania, zwalniania, świadczeń pieniężnych itp. strażaków i pracowników cywilnych, dla których właściwym w tym zakresie jest Komendant Szkoły,

3) przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem służby i pracy w zakresie:

a) nagrody rocznej;

b) wyróżnień;

c) nagrody jubileuszowej;

d) równoważnika z tytułu przeniesienia służbowego;

e) zapomogi dla strażaków;

f) zasiłku na zagospodarowanie;

g) należności z tytułu zwolnienia ze służby;

h) nadania wyższego stopnia służbowego;

i) równoważnika za jednorazowy przejazd;

j) dopłaty do wypoczynku;

k) innych spraw wynikających ze stosunku służbowego i stosunku pracy.

4) przygotowywanie wniosków o nadanie stopni służbowych, odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień,

5) prowadzenie spraw z zakresu czasu służby/pracy strażaków i pracowników cywilnych Szkoły i ich rozliczanie,

6) ewidencjonowanie urlopów, zwolnień chorobowych, zwolnień z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodzin strażaków i pracowników cywilnych i ich rozliczanie,

7) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych osobowych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

8) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników cywilnych Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów PSP, organizowanie prac Komisji Socjalnej,

10) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

11) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia okresowych testów sprawności fizycznej strażaków,

12) ewidencjonowanie dokumentów dotyczących podnoszenia kwalifikacji (w tym doskonalenia zawodowego) strażaków i pracowników cywilnych,

13) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

14) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno-Rentowym MSW i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno-rentowe,

15) analizowanie potrzeb oraz realizowanie zadań dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych strażaków i pracowników cywilnych Szkoły,

16) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy strażaków, pracowników cywilnych oraz kadetów,

17) prowadzenie spraw z zakresu opieki medycznej oraz organizowanie leczenia ambulatoryjnego strażaków, pracowników cywilnych i kadetów,

18) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi strażaków,

19) prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny służby i pracy,

20) prowadzenie dokumentacji i wydawanie zaświadczeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

21) reklamowanie funkcjonariuszy Szkoły od obowiązku służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

22) realizacja zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na dodatkowe zatrudnienie strażaków,

23) realizacja zadań z zakresu zgłoszeń/wyrejestrowań „do” i „z” ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

 

2. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) planowanie i organizowanie pracy Szkoły i sprawozdawczość w tym zakresie,

2) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Szkoły,

3) opracowywanie celów i kierunków działania Szkoły,

4) koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy w Szkole z wyłączeniem planowania obronnego,

5) koordynowanie zadań z zakresu sprawozdawczości do podmiotów zewnętrznych.

6) zaopatrywanie Szkoły w pieczęcie, stemple oraz prowadzenie ich ewidencji,

7) prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie rejestrów, decyzji, rozkazów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Komendanta Szkoły,

8) realizowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.

9) współpraca przy aktualizacji strony internetowej Szkoły,

10) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla kadr i słuchaczy Szkoły oraz mediacji i interwencji w sytuacjach kryzysowych,

11) prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz brakowanie akt niepodlegających archiwizacji,

12) współorganizowanie uroczystości szkolnych, uroczystych apeli i zbiórek,

13) organizowanie odpraw służbowych, narad i spotkań z udziałem kierownictwa Szkoły,

14) obsługa techniczno-biurowa doraźnych narad, odpraw z udziałem kierownictwa Szkoły,

15) dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia Szkoły,

16) realizacja zadań określonych dla administratora bezpieczeństwa informacji,

17) prowadzenie sekretariatu Komendanta Szkoły,

18) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej,

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 

Naczelnik
st. kpt. mgr Małgorzata Omielska
tel. 12  646 03 61
momielska@sapsp.pl

Zastępca Naczelnika
mł. kpt. mgr Marta Karska
mkarska@sapsp.pl

 

Główny Specjalista
kpt. mgr inż. Marta Godniowska
tel.12 646 03 24
mgodniowska@sapsp.pl


  Starszy Specjalista
  asp. Renata Fromont
tel. 12 646 03 38
 rdylag@sapsp.pl  
 

Specjalista
mgr Anna Mulka
tel. 12 646 03 53
amulka@sapsp.pl

Psycholog
str. mgr Katarzyna Mędrzycka
kmedrzycka@sapsp.pl

 

Ambulatorium Szkolne
Specjalista
lic. Krystyna Bochenek
tel. 12 646 03 27
kbochenek@sapsp.pl

mgr Jolanta Palczewska
tel. 12 646 01 75
jpalczewska@sapsp.pl