ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH
 
 1. Prowadzenie pracy wychowawczej z kadetami i słuchaczami, wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
 2. Przygotowanie kadetów do pełnienia służby wewnętrznej i wartowniczej,
 3. Nadzorowanie przestrzegania zasad służby wewnętrznej, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie i wnioskowanie w sprawach zmian toku służby wewnętrznej,
 4. Analizowanie działań wychowawczych i dyscyplinarnych wynikających z nauki w Szkole, przedstawianie środków zapobiegawczych, prowadzenie indywidualnych konsultacji i pracy z kadetami, poszukiwanie nowych metod wychowawczych
 5. Współpraca z wykładowcami i instruktorami w celu bieżącej kontroli postępów w nauce kadetów i słuchaczy, sporządzanie okresowych informacji w tym zakresie dla Rady Pedagogicznej,
 6. Rozwijanie wśród kadetów i słuchaczy ich uzdolnień i zainteresowań indywidualnych, organizowanie zajęć o charakterze kulturalno-oświatowym, kształtowanie wśród kadetów umiejętności zespołowego działania, planowania pracy, realizacji założonych celów w grupie,
 7. Organizowanie wypoczynku i rekreacji fizycznej w czasie wolnym od zajęć służbowych i planowanie środków w tym zakresie,
 8. Współorganizowanie praktyk zawodowych – zgodnie z programem nauczania w zawodzie technik pożarnictwa, we współpracy z Wydziałem Kształcenia Zawodowego oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły,
 9. Dokonywanie podziału kompanii na plutony i sekcje, zmiany służbowe, wyznaczanie kadetów i słuchaczy do pełnienia nieetatowych funkcji (dowódcy plutonu, dowódcy kursu),
 10. Prowadzenie dokumentacji pododdziałów i sprawozdawczości z zakresu ewidencji obecności, kar i wyróżnień, urlopów itp.,
 11. Sporządzanie projektów decyzji i rozkazów Komendanta Szkoły regulujących funkcjonowanie służb wewnętrznych Szkoły,
 12. Sporządzanie grafików służby wewnętrznej,
 13. Kontrola pomieszczeń zajmowanych przez pododdziały i urządzeń użytkowanych przez słuchaczy w zakresie ich stanu technicznego i zgodności z przepisami bhp,
 14. Współpraca z Wydziałem Finansowym i Wydziałem Kwatermistrzowskim w zapewnieniu należności finansowych i rzeczowych przysługujących strażakom w służbie kandydackiej,
 15. Wnioskowanie w sprawach osobowych do Komendanta Szkoły, opiniowanie raportów kadetów i słuchaczy kierowanych drogą służbową do Komendanta Szkoły,
 16. Wydawanie zaświadczeń związanych z pobytem kadetów i słuchaczy w Szkole,
 17. Przydział rejonów zakwaterowania oraz określenie i nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z pomieszczeń służbowych,
 18. Współpraca z zespołami przedmiotowymi w zakresie organizacji zajęć doskonalących,
 19. Zapewnienie minimalnych stanów obsad osobowych do pełnienia służby w podziale bojowym,
 20. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem kadetów w Szkole we współpracy z Wydziałem Organizacyjno-Kadrowym i Wydziałem Kwatermistrzowskim,
 21. Przygotowywanie i organizowanie uroczystości szkolnych – ślubowania i promocji oraz reprezentowanie Szkoły w uroczystościach zewnętrznych przewidzianych ceremoniałem pożarniczym,
 22. Współudział w organizowaniu zgrupowania poligonowego szkolenia unitarnego,
 23. Udział w ćwiczeniach terenowych, warsztatach szkoleniowych, ćwiczeniach na obiektach we współpracy z Wydziałem Kształcenia Zawodowego oraz Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą Szkoły,
 24. Wnioskowanie w sprawach zabezpieczenia prawidłowych warunków socjalno-bytowych kadetów i słuchaczy, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby/nauki w koszarach i na poligonie,
 25. Współpraca ze szkołami pożarniczymi w zakresie poszukiwania nowych metod wychowawczych oraz analiza ich skuteczności,
 26. Reprezentowanie Szkoły poprzez udział Kompanii Honorowej w różnego typu uroczystościach, 
 27. Sporządzanie (zgodnie z wytycznymi w tym zakresie) dokumentacji z wypadku, w wyniku którego poszkodowany został słuchacz lub kadet,
 28. Realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażaka i technika pożarnictwa, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
 29. Koordynacja zadań sił i środków Szkoły włączonych do Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w ramach Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” w wariancie wielozadaniowym
 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
 
Naczelnik  Wydziału Pododdziałów Szkolnych
mł. bryg. Robert Ziemski
telefon:  12  646-01-04
rziemski@sapsp.pl 
 
Zastępca Naczelnika  Wydziału
mł. bryg. mgr Tomasz Mucha
telefon:  12  646-03-34
 
 
Dowódca kompanii 
kpt. mgr inż. poż. Michał Kuczera
tel. 12 646-03-98
mkuczera@sapsp.pl

 

Dowódca kompanii 
kpt. mgr inż. Piotr Nowak
telefon:  12  646-03-58
pnowak@sapsp.pl