ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU

TECHNICZNO POLIGONOWEGO
 
   
1. Wydział Techniczno-Poligonowy odpowiada za sprawność sprzętu technicznego i obsługę transportową zadań realizowanych przez Szkołę. Dba o rozwój i właściwe funkcjonowanie bazy poligonowej w miejscowości Kościelec i Nowy Sącz.
 
2. Do podstawowych zadań Wydziału Techniczno-Poligonowego należy:
 
1) prowadzenie gospodarki transportowej,
 
2) prowadzenie gospodarki powierzonymi środkami trwałymi,
 
3) planowanie gospodarki magazynowej oraz prowadzenie magazynu technicznego Centralnej Sprzętowni,
 
4) zarządzanie bazą poligonowo-magazynową w Kościelcu i Nowym Sączu,
 
5) przygotowanie stanowisk poligonowych do założeń programowych,
 
6) prowadzenie prac nad rozwojem, modernizacją i konserwacją stanowisk poligonowych,
 
7) zapewnienie dostępnego sprzętu, urządzeń i materiałów do ćwiczeń,
 
8) zapewnienie obsługi technicznej urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
 
9) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sprzętu i urządzeń,
 
10) wnioskowanie do Komendanta Szkoły w sprawach gospodarki transportowej , sprzętu oraz rozwoju bazy poligonowej,
 
11) współpraca z Wydziałem Kwatermistrzowskim w sprawie zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji bazy poligonowej w Kościelcu i w nowym Sączu,
 
12) współpraca z innymi wydziałami w zakresie planowania potrzeb
rzeczowych,
 
13) realizowanie procesu kształcenia w zawodzie strażaka i technika pożarnictwa, zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
 
14) współudział w organizowaniu ćwiczeń i pokazów według bieżących potrzeb.
 
 
DZIAŁ POLIGONÓW
 
1. Do podstawowych zadań Działu Poligonów należy:
 
1) zarządzanie bazą poligonową w miejscowości Kościelec i Nowy Sącz,
 
2) utrzymanie sprawności technicznej obiektów, wyposażenia w sprzęt i       urządzenia bazy poligonowej,
 
3) analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie obiektów i stanowisk poligonowych,
 
4) opracowanie, aktualizowanie i unowocześnianie koncepcji zagospodarowania i rozbudowy bazy poligonowej,
 
5) opracowywanie comiesięcznych harmonogramów (grafików) czasu pracy pracowników dozoru bazy poligonowej w miejscowości Kościelec,
 
 
 DZIAŁ SPRZĘTU
 
1. Do podstawowych zadań Działu Sprzętu należy:
 
1) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu i urządzeń, rozliczanie kart sprzętowych oraz zużytego paliwa,
 
2) planowanie oraz realizacja wydawania sprzętu w celu zapewnienia obsługi zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi zamówieniami,
 
3) analizowanie i planowanie potrzeb w zakresie, sprzętu ratowniczo- gaśniczego,
 
4) przeprowadzanie przeglądów technicznych, legalizacji oraz konserwacji,
 
5) prowadzenie zakupów części niezbędnych do napraw sprzętu i urządzeń,
 
6) organizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 
7) prowadzenie warsztatu stacji pgaz dym,
 
8) prowadzenie postępowania szkodowego w ramach działu.
 
 
DZIAŁ TRANSPORTU
 
1. Do podstawowych zadań Działu Transportu należy:
 
1) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,
 
2) planowanie oraz realizacja wyjazdów pojazdów służbowych w celu zapewnienia obsługi zajęć dydaktycznych oraz administracji Szkoły zgodnie z przyjętymi zamówieniami,
 
3) planowanie oraz organizowanie napraw pojazdów,
 
4) prowadzenie warsztatu mechanicznego,
 
5) prowadzenie spraw związanych z rejestracją i przeglądem technicznym pojazdów,
 
6) bieżący nadzór nad gospodarką paliwową w Szkole w ramach obowiązujących unormowań prawnych,
 
7) wnioskowanie o wszczynanie postępowań przetargowych na zakup paliw i sprzętu transportowego,
 
8) planowanie i organizowanie oraz prowadzenie obsługi technicznej sprzętu transportowego,
 
9) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów,
 
10) prowadzenie postępowania szkodowego w ramach działu.
 

PRACOWNICY:

 

Naczelnik Wydziału Techniczno – Poligonowego

…………………………………………………………………………………………………

 

Z – ca Naczelnika Wydziału Techniczno – Poligonowego

st. kpt. mgr Mariusz Grzesik
mgrzesik@sapsp.pl

tel. /12/ 6460 - 371

 

Poligon w Kościelcu

Centralny Magazyn Sprzętu/Aparatownia Dział transportu

Andrzej Rokita

tel. /12/ 3866 - 521

 
asp. Rafał Czajka

tel. /12/ 6460 – 381

rczajka@sapsp.pl

 

 

Specjalista ds. transportu

inż. Mateusz Stanek

/12/ 6460 – 375

mstanek@sapsp.pl

 

 

 

mgr Janusz Strychalski

tel. /12/6460 – 381

jstrychalski@sapsp.pl

 

           Kierowcy
 

 

sekc. Sławomir Dudek

tel. /12/ 6460 – 381

sdudek@sapsp.pl

 

sekc. Mariusz Zdziebko

/12/ 6460 – 377

mzdziebko@sapsp.pl

 

   

 

sekc. Kamil Rachwał

/12/ 6460 - 244

 

   

 

Ryszard Pyclik

/12/ 6460 - 244

 

   

 

Stanisław Werewka

/12/ 6460 - 244

 

   

 

Waldemar Skórkiewicz

/12/ 6460 - 244

 

   

 

Andrzej Urbaniec

/12/ 6460- 244

 

   

 

Krzysztof Zygmunt

/12/ 6460 - 244