Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż otrzymała z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

  • dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów DSA turnusu XXIII wraz z suplementami,
  • świadectwa potwierdzające kwalifikację Z.23 – zarządzanie działaniami ratowniczymi, wyodrębnionej w zawodzie technik pożarnictwa dla absolwentów KKZ turnusu XXXI oraz absolwentów DSA turnusu XXIII.

W związku z powyższym w/w dokumenty będą przesłane do komend wojewódzkich PSP oraz na adresy jednostek spoza struktur PSP w celu przekazania ich absolwentom (termin przekazania świadectw i dyplomów do komend wojewódzkich PSP uzależniony jest od potwierdzenia zatrudnienia absolwentów w jednostkach podległych przez poszczególne komendy wojewódzkie).

Jednocześnie informujemy, iż wszyscy absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy chcą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim muszą złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie odpowiedni wniosek o ich wydanie wraz z wymaganymi dokumentami. Każda osoba wypełniająca wniosek o wydanie dyplomu w wybranym zawodzie musi mieć potwierdzone wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie oraz musi przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie następujące dokumenty:

  • podpisany wydruk wygenerowanego w systemie SMOK  wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementów do dyplomu (na stronie internetowej OKE Kraków),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Wszystkie informacje na temat procedury wydawania dyplomów zamieszczone są na stronie internetowej oke.krakow.pl.