Szczegółowe informacje o terminie naboru do służby przygotowawczej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz terminy przyjmowania ofert publikowane będą na stronie www.sapsp.pl w dziale Inne informacje – po określeniu przez komisję rekrutacyjną terminu rekrutacji.
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brały udział tylko te oferty, które wpłyną
w terminie określonym  w ogłoszeniu o naborze do służby.


Ogólne warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej


W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340, ze zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.