Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie kształcenia. Podstawowym celem działalności Szkoły jest prowadzenie: kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa, kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa, a także kształcenia w zawodzie strażak oraz doskonalenia zawodowego.

 System stacjonarny (skoszarowany)

   

Od roku szkolnego 2018/2019 słuchaczami kształcenia dziennego mogą być wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które nie przekroczyły 25 roku życia. Postępowanie rekrutacyjne składa się z oceny złożonych dokumentów, przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty oraz przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego składającego się z: próby wydolnościowej oraz dwóch prób sprawnościowych. Kandydaci dodatkowo poddawani są sprawdzianowi umiejętności pływania i braku lęku wysokości. Osoby uzyskujące najlepsze wyniki (zgodnie z limitem przyznawanych corocznie miejsc) otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w PSP. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia z badań.

    Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych.

Celem tego przeszkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami.

   Podczas dwóch lat nauki słuchacze kształcenia dziennego przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, pozostając w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach, semestr pierwszy składa się z dwóch okresów (unitarnego i zasadniczego). W całym cyklu nauczania realizowanych jest 1790 godzin dydaktycznych, w tym 600 teoretycznych i 1190 praktycznych.

   Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie wyniku pozytywnego wyniku jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Celem organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) jest osiągnięcie przez słuchaczy efektów kształcenia przypisanych do kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych lub Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa. W tym systemie kształceni są strażacy pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych PSP oraz innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Strażacy kierowani są do Szkoły przez uprawnionego przełożonego.

Podstawową formą nauczania na KKZ są zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach godzin dydaktycznych (najczęściej tygodniowych lub dwutygodniowych zjazdów) oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe, pozwalające na ukierunkowanie samokształcenia.

Minimalna liczba godzin do realizacji efektów kształcenia w kwalifikacji Z.22 wynosi 150h, a Z.23 – 500h. Po otrzymaniu pozytywnych ocen ze wszystkich objętych ramowym programem nauczania przedmiotów słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystępują do egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tym samym mają szansę na uzyskanie tytułu technika pożarnictwa, który jest podstawą do wystąpienia przez odpowiedniego przełożonego o nadanie im stopnia młodszego aspiranta.

   Kształcenie w Szkole odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Kadra Szkoły oraz słuchacze mają możliwość korzystania z dwóch pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z pełnym dostępem do internetu. Ponadto w bibliotece Szkoły zgromadzona jest fachowa literatura, umożliwiająca słuchaczom poszerzanie wiedzy pożarniczej. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową, która umożliwia utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej zarówno pracowników jak i kadetów.

     Ćwiczenia praktyczne odbywają się głównie na terenie poligonu szkolnego w Kościelcu.

    Działalność Szkoły nie ogranicza się tylko kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. W ramach naszej statutowej działalności prowadzimy między innymi:


- szkolenia podstawowe w zawodzie strażak,
- szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (podstawowe i aktualizujące),
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
- szkolenia z zakresu ochrony dóbr kultury,
- szkolenia doskonalące dla kadr PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia specjalistyczne z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz szeroką gamą szkoleń dedykowanych członkom grup poszukiwawczo-ratowniczych – od szkolenia i egzaminowania psów i ich przewodników, poprzez posługiwanie się urządzeniami nawigacji satelitarnej, stabilizacji naruszonych konstrukcji na ratownictwa na wodach szybkopłynących kończąc.

 

    W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych.

    Szkoleniem w Centrum objęte są osoby z administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek zagrożeń.

    Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki zwalczania pożarów, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

   Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, różnymi metodami przekazując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.