CENTRUM SZKOLENIA OCHRONY LUDNOŚCI i DÓBR KULTURY 

os. Zgody 18, 31-951 Kraków, 
tel. 12   64 60 100, 12   64 60 251
fax 12   64 60 118

 

1. Szkolenie dla instruktorów Obrony Cywilnej. 

Tematyka szkolenia:
1.      Regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.
2.      Organizacja procesu dydaktycznego szkoleń- formy i metody kształcenia.
3.      Współpraca ze środkami masowego przekazu podczas sytuacji kryzysowych.
4.      Charakterystyka systemu szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
5.      Centra kryzysowe i wybrane systemy monitoringu (systemy wykrywania skażeń oraz systemy wykrywania i alarmowania o zagrożeniu).
6.      Charakterystyka zagrożeń występujących w bezpośrednim otoczeniu: gminie , osiedlu na wsi , zakładzie pracy.
7.       Istota systemu ratownictwa medycznego.
8.      Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
9.       Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
10.   Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
11.   Pomoc humanitarna .
12.   Zabezpieczenie logistyczne dużych akcji ratunkowych.
13.   Wybrane procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.
14.  Opracowanie przykładowego planu konspektu (scenariusza prowadzenia zajęć).
2. Szkolenie dla pracowników nowozatrudnionych w strukturach ochrony ludności i obrony cywilnej.
Tematyka szkolenia:
1.       Podstawowe regulacje prawne w obronie cywilnej i ochronie ludności.
2.       Wybrane elementy zarządzania kryzysowego.
3.       Charakterystyka zagrożeń ludności i ocena ryzyka ich występowania.
4.       Monitoring zdarzeń w województwie.
5.       Planowanie ochrony życia, zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach i środowiska.
6.       Administrowanie zadaniami obrony cywilnej na szczeblu samorządowym.
7.       Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.
8.       Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
9.       System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej.
10.   Udział organizacji społecznych w ochronie ludności i obronie cywilnej.
11.   Wybrane służby, straże i inspekcje realizujące zadania w ochronie ludności i obronie cywilnej.
12.   Rola środków masowego przekazu w sytuacjach zagrożeń.
13.   Funkcjonowanie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego.