W dniu 04 i 05 kwietnia 2016r. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły  Aspirantów PSP w Krakowie zostali zadysponowani do usuwania skutków wycieku substancji ropopochodnej do cieków wodnych.

 

W dniu 04.04.2106r., po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że rzeką Dłubnią na wysokości Dworku Matejki, przy ulicy Wańkowicza płynie substancja, nieustalonego pochodzenia. Na posesji przy Dworku Matejki, okazało  się, że rzeką przemieszczała się tłusta, mazista substancja koloru jasno brązowego, o charakterystycznym zapachu oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kraków 6”.  Wspólnie  Policją i Strażą Miejską podjęto próbę ustalenia miejsca oraz źródła wycieku substancji do rzeki – stwierdzono, iż miejsce to znajduje się przy Zalewie Nowohuckim – od strony ul. Stanisława Wojciechowskiego, gdzie z kanału burzowego (niedomkniętej klapy) wydostawała się brązowa ciecz do koryta rzeki. Przy pomocy spektrometru podczerwieni MOBILE IR dokonano analizy płynącej substancji – stwierdzono, iż jest to ciecz na bazie węglowodoru. Na rzece ustawiono rękawy sorbcyjne w celu wyłapywania płynącej powierzchnią cieczy. Dodatkowo używając pływającego dyspergentu podjęto działanie mające na celu usunięciu wyciekającej substancji bezpośrednio w miejscu wycieku z kanału. Dalsze działania polegały  na monitorowano stanu rzeki Dłubni, aż do jej ujścia do Wisły. W trakcie działań, prowadzono współpracę z pracownikami Wodociągów Krakowskich,  W celu ustalenia szczegółowego składu substancji chemicznej, na miejscu działań prowadzono współpracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W trakcie prowadzonych działań od dyspozytora wodociągów uzyskano informację, iż udało się zlokalizować studzienkę, w której znajduje się duża ilość przedmiotowej substancji ropopochodnej, która została przez nich wypompowana, co spowodowało zatrzymanie wycieku z kanału burzowego. W trakcie działań przedstawiciele wodociągów pracujący na ul. Wańkowicza poinformowali, że prawdopodobnie substancja ta spłynęła kanałami burzowymi z terenu firm mieszczących się przy ul. Łowińskiego oraz o tym, że tam znajdują się odstojniki. Poinformowano o tym fakcie pracowników WIOŚ. W działaniach brało udział 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej – 25 ratowników.

W dniu 05.04. 2016r. działania Straży Pożarnej  polegały na usunięciu ukrytych źródeł zanieczysz-czenia  substancją ropopochodną powstałych podczas przepływu głównego nurtu w dniu 04.04.2016r..

Był to kolejny poligon dla młodych adeptów pożarnictwa przed przystąpieniem do działań ratowniczo-gaśniczych w macierzystych jednostkach ratowniczo -gaśniczych.

 

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – na podstawie meldunków Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

Foto: st. kpt. R. Krakowski – Z-ca D-cy JRG SA PS w Krakowie.