W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Akademii Stuk Pięknych w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

 

Tym razem Rada Programowa gościła w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, którym kieruje jego twórca, światowej sławy specjalista zajmujący się konserwacją dzieł sztuki prof. Andrzej Koss.

W posiedzeniu brali udział także między innymi: Dr Magdalena Gawin -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i dziedzictwa narodowego - Generalny Konserwator Zabytków, Prorektorzy ASP: Prof. Wiktor Jędrzejec oraz  dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP.

W trakcie posiedzenia omówiono stan realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia, założenia do projektu OZAB realizowanego w ramach środków NCBiR,  omówiono stan przygotowań do 4 Targów DZIEDZICTWO oraz zaproponowano tematykę i termin Międzynarodowej Konferencji Ochrona Dóbr Kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, która planowana jest na rok 2017.

Ze specyfiką Instytutu oraz jego historią i zakresem prac zapoznał członków Rady Programowej Prof. Andrzej Koss.

Opracowanie i foto: st. bryg. K.Kociołek