Informacja dla osób przystępujących do Etapu III egzaminu wstępnego do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

UWAGA – ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA TERENIE SA PSP W KRAKOWIE 13.07.2016

Sprawdzian umiejętności pływania - etap III

(kompleks pływalni AWF Kraków- obok stadionu LA)

Obiekt: długość: 25m głębokość: 2,5m – 2,0m

Etap III rekrutacji stanowić będzie sprawdzian z umiejętności pływania. Sprawdzianowi z umiejętności pływania poddaje się 125 kandydatów z listy rankingowej, wyłonionych po II etapie.

Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów – dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. Sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, więc po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

Stanie na dnie, złapanie (chwytanie) się ściany lub lin pływalni podczas konkurencji
w czasie płynięcia dyskwalifikuje zawodnika.

Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Wyniki etapu III określane są w formie zaliczył/nie zaliczył.

Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

Egzamin z umiejętności pływania przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami FINA 2009/2013r.

UWAGI ORGANIZACYJNE

- Zbiórka wszystkich osób przewidzianych do sprawdzianu umiejętności pływania – 13 lipca 2016 roku godz. 7.45 – Plac wewnętrzny SA PSP w Krakowie, oś. Zgody 18. Transport na basen i z powrotem zapewnia organizator egzaminu.

- Na próbie obowiązuje strój – obowiązkowo kąpielówki oraz czepek. Dopuszczalne jest używanie okularów pływackich. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie wyposażenie wymagane do wejścia na pływalnie.(m. in. ręcznik, środki higieniczne, klapki).

- Kolejność przystępowanie do próby wg posiadanych numerów startowych.

- Każdy uczestnik musi posiadać monetę 2 zł, które jest niezbędne do skorzystania z szatni basenu (zwrotna kaucja).

- Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu sprawdzianu.

Egzamin wstępny – Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii)

Próba odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu z umiejętności pływania.

w dniu 13.07.2016 i zostanie przeprowadzona na terenie SA PSP w Krakowie

 1. Próba akrofobii polega na wejściu i zejściu po drabinie nachylonej pod kątem 75 º - na wysokość 20 metrów (przy pełnej asekuracji). Stanowi element badania u kandydata lęku przed wysokością.
 2. Stwierdzony podczas próby wejścia i zejścia po drabinie lęk wysokości, objawiający się
  w szczególności problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem równowagi, dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.
 3. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz lęku wysokości podejmuje Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest potwierdzenie tożsamości .
 5. Próba będzie rejestrowana urządzeniami video.
 6. Asekuracja realizowana jest poprzez wykorzystanie sprzętu alpinistycznego i prowadzona przez strażaków z uprawnieniami młodszego ratownika wysokościowego. Nadzór techniczny nad próba musi prowadzić strażak z uprawnieniami co najmniej ratownika wysokościowego.
 7. Nadzór nad sprzętem prowadzi strażak posiadający stosowne uprawnienia do operowania drabinami mechanicznymi.
 8. Kandydaci wchodzą na drabinę we własnej odzieży ochronnej lub sportowej (dres). Niedopuszczone zostaną osoby w niewłaściwej odzieży (m.in. krótkie spodenki) oraz niewłaściwym obuwiu (m.in. klapki, sandały)
 9. Kandydaci obowiązkowo ubierają kaski.
 10. Dopuszcza się stosowania rękawic ochronnych.

Po zakończeniu sprawdzianu oraz weryfikacji wyników (ok. godz. 17.00) na auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zorganizowane będzie spotkanie organizacyjne dla osób wstępnie zakwalifikowanych (pierwsze 95 osób z największą ilością punktów).

Kolejnym etapem rekrutacji i kwalifikacji do służby kandydackiej, będą badania w Okręgowej Komisji Lekarskiej w Krakowie.

Załączniki dot. sprawdzianu pływania

Wyciąg z przepisów FINA 2009-2013

SW 10 Wyścig.

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonaćcały dystans.

SW 10.3 Pływak musi pozostawaći ukończyćwyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi miećfizyczny kontakt ze ścianąpływalni. Nawrót musi byćwykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego
w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym dyskwalifikuje zawodnika.

(przepis zmieniony dla SA PSP).

SW 10.6 Podciąganie sięna linie nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikacjęwinnego.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolićna użycie urządzeńlub ubiór, które pomagałyby zwiększyćszybkość, pływalnośćlub wytrzymałość
w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładaćokulary pływackie.

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończągo, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji indywidualnej zawodnik może płynąćkażdym sposobem.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolnączęściąciała.

SW 2 Sędziowie.

SW 2.1 Sędzia główny.

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełnąkontrolęi władzęnad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagańlub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygniecie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniowaćw zawodach,
w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali sięna przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnałpływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje drugi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająćswoje miejsca na platformie startowej. Gdy pływacy i sędziowie sąprzygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy sąpod kontroląstartera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawaćw tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:

sędzia główny wyciągniętąrękęw kierunku startera trzyma tak długo, ażstarter da sygnałdo startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękęjest to znak dla startera, że ma on wstrzymaćstart.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.