Zakres działalności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - tekst czytany maszynowo [kliknij tutaj, aby otworzyć].

Zakres działalności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - tekst łatwy do czytania i zrozumienia [kliknij tutaj, aby otworzyć].

 

 

 Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie umożliwia osobom głuchym dostęp do tłumacza online Polskiego Języka Migowego [kliknij tutaj, aby skorzystać z tłumacza].

Koordynatorem do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie jest:

mł. bryg. dr Artur Luzar
aluzar@sapsp.pl
+48 797 636 441

Koordynator odpowiada za wdrażanie w SA PSP standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z koordynatorem za pośrednictwem:

·       SMS;

·       MMS;

·       Tłumacza Polskiego Języka Migowego [kliknij tutaj];

·       aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy SA PSP.

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej będzie można składać do SA PSP.

 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Osoba zainteresowana w zakresie dostępności urzędu może:

1.       poinformować o braku dostępności,

2.       złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,

3.       złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każda osoba. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Szkoły – ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.       dane kontaktowe wnioskodawcy;

2.       wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie informacyjno-komunikacyjnym;

3.       wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4.       wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to Szkoła niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej można:

·         wypełnić i wysłać na adres:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

·         przynieść wniosek do kancelarii w godzinach od 8 do 15,

·         wysłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności lub na inny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie www.sapsp.pl do kontaktu,

 

Tryb odwoławczy

Gdy SA PSP nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1.       w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo

2.       w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo

3.       z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.