Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenie dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.

Kształcenie w Szkole przebiega w dwóch systemach:

  • stacjonarnym
  • zaocznym

 System stacjonarny

    Z tej formy nauki korzystają absolwenci szkół średnich, w wieku do 23 lat, którzy po złożeniu niezbędnych dokumentów przystępują do egzaminu wstępnego. Obejmuje on sprawdzian teoretyczny w formie testów z fizyki i chemii, a także test sprawności fizycznej. Po zdanym egzaminie kandydaci otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do służby w PSP. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia z badań.

    Po zakwalifikowaniu do szkoły słuchacze rozpoczynają na przełomie sierpnia i września tzw. szkolenie unitarne, prowadzone w warunkach poligonowych.

    Celem tego szkolenia, trwającego 8 tygodni, jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia słuchacze składają ślubowanie i zostają kadetami.

   Podczas dwóch lat nauki przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej Jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na terenie Nowej Huty, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Krakowa. Ponadto SA PSP jako odwód operacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całej Polski. Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach, semestr pierwszy składa się z dwóch okresów (unitarnego i zasadniczego). W całym cyklu nauczania realizowanych jest 2527 godzin dydaktycznych, w tym 713 teoretycznych i 1814 praktycznych.

   Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie wyniku pozytywnego z tego egzaminu jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP.

 


System zaoczny

    W tym systemie kształceni są strażacy pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych PSP oraz innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Strażacy kierowani są do Szkoły przez uprawnionego przełożonego, po uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego.

    Program nauczania studium przemiennego podzielony jest na 16 przedmiotów nauczania, kształcenie realizowane jest w formie dwutygodniowych skoszarowanych zjazdów. Całość materiału dydaktycznego realizowana jest podczas 6 zjazdów. W całym cyklu nauczania realizowanych jest 568 godzin dydaktycznych, w tym 279 teoretycznych i 289 praktycznych.

    Kształcenie w Szkole odbywa się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Kadra Szkoły oraz słuchacze mają możliwość korzystania z dwóch pracowni wyposażonych  w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z pełnym dostępem do internetu.  Ponadto w bibliotece Szkoły zgromadzona jest fachowa literatura, umożliwiająca słuchaczom poszerzanie wiedzy pożarniczej. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową, która umożliwia utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej zarówno pracowników jak i kadetów.

     Ćwiczenia praktyczne odbywają się głównie na terenie poligonu szkolnego w Kościelcu.

    Działalność Szkoły nie ogranicza się tylko do nauczania dziennego i zaocznego. Odbywają się tutaj: sympozja, konferencje, szkolenia krajowe i międzynarodowe, zjazdy i narady różnych organizacji.

    Do tradycji Szkoły weszły już szkolenia z różnych dziedzin:

  • komendantów powiatowych PSP,
  • pracowników zakładów pracy,
  • ratowników medycznych,
  • kadr wydziałów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
  • osób odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń.

    W Szkole działa Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Do podstawowych zadań Centrum należy merytoryczne i praktyczne przygotowanie i doskonalenie wiedzy osób zajmujących się ochroną dóbr kultury przed szczególnymi zagrożeniami czasu pokoju i wojny, odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą w wyniku różnorakich klęsk żywiołowych, kataklizmów i katastrof oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, których doświadcza Polska i inne kraje, jak również na wypadek konfliktów zbrojnych.

    Szkoleniem w Centrum objęte są osoby z administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę dóbr kultury na wypadek zagrożeń.

    Od kilku lat w Szkole rozwija się także działalność wydawnicza związana z publikacją fachowych podręczników z zakresu taktyki gaszenia pożarów, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych, ratownictwa chemiczno – ekologicznego, ratownictwa budowlanego, taktyki działań ratowniczych, prawa i administracji itp.

   Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, różnymi metodami przekazując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.