Miło jest nam poinformować, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski zauważył i docenił ogrom pracy włożony przez pracowników naszej Szkoły w opracowanie materiałów dydaktycznych do kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

            Za profesjonale przygotowanie niżej wymienionych skryptów:

1. „Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”,

2. „Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”,

3. „Skrypt do szkolenia z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Działania na lodzie”,

nagrody finansowe otrzymali:

   st. bryg. mgr inż. Sławomir Wojta,

   bryg. Robert Kłębczyk,

   bryg. Piotr Gancarczyk,

   mł. bryg. Mariusz Chomoncik,

   kpt. Adam Piętka,

   asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Gruca.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Wasze zaangażowanie i pracę na rzecz ratownictwa.

 

Zachęcamy do odwiedzania Bazy wiedzy, gdzie zamieszczone zostały w/w skrypty oraz inne materiały dydaktyczne.

 

http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy

 

Opracowanie na postawie informacji zamieszczonych na stronie www.kgpsp.gov.pl

st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

21 kwietnia 2018 roku na poligonie Szkoły zlokalizowanym w miejscowości Kościelec odbyły się ćwiczenia i pokazy dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem, budową oraz przeznaczeniem: komory dymowej i ogniowej, centrali sygnalizacji pożarowej oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego. Mieli także okazję obserwacji symulowanych działań ratowniczych w postaci rozwinięcia bojowego i ewakuacji poszkodowanego. Zajęcia teoretyczne będące wprowadzeniem do ćwiczeń przeprowadzili: mł. bryg. Tomasz Szwej oraz mł. bryg. Tomasz Janecki. Dużą pomocą w organizacji przebiegu zajęć praktycznych służył str. Tomasz Nowak.

W czasie podsumowania uczestnicy wyrazili duże zadowolenie z przebiegu zajęć, przekazanej im wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

 

Opracowanie: Tomasz Janecki

Foto: Beata Kaczmarek, Irena Sulikowska, Tomasz Janecki

Jak wynika z zapisów aktów prawnych dotyczących szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) - centralny odwód operacyjny (COO) jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy ich prowadzenie przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa. W praktyce oznacza to dla nas, że każdego dnia Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zobligowana jest do utrzymywania w gotowości do wyjazdu i podjęcia właściwych do zaistniałego zagrożenia działań ratowniczych 50 uczniów (40 w okresie wakacyjnym) oraz niezbędnej do realizacji założonych celów kadrę, w skład której wchodzą: dowódcy, logistycy oraz kierowcy.

W celu ustalenia stopnia przygotowania sił i środków Kompanii Szkolnej „KRAKÓW” COO KSRG do działań ratowniczych podczas różnego typu zdarzeń, w tym zabezpieczenia logistycznego, w dniach 16-18 kwietnia 2018 roku na terenie miejscowości Czernichów (woj. małopolskie), przeprowadzone zostały wyjątkowe ze względu na czas trwania, zaangażowanie sił i środków oraz rozległą tematykę, ćwiczenia ratownicze. Wśród wiodących tematów zrealizowanych w ramach zajęć z przedmiotów: taktyka działań ratowniczych, taktyka zwalczania pożarów i sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych znalazły się zagadnienia dotyczące prowadzenia działań ratowniczych (w tym gaśniczych) podczas zdarzeń związanych z: pożarami lasów, dostarczaniem wody na duże odległości, budową/wzmacnianiem wałów przeciwpowodziowych, ewakuacją poszkodowanych z akwenów wodnych oraz działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi prowadzonymi na terenie leśnym.

Organizatorzy trzydniowych ćwiczeń ratowniczych postawili przed sobą do osiągnięcia szereg celów szczegółowych, wśród najważniejszych wymienić należy: doskonalenie działań w ramach COO KSRG w dziedzinach ratownictwa wyszczególnionych w poszczególnych epizodach, sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych sprzętu stanowiącego wyposażenie Kompanii Szkolnej, sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego ćwiczących podmiotów, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę SA PSP w Krakowie, doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej liczby sił i środków Szkoły, sprawdzenie przygotowania oraz wyposażenia osobistego strażaków, doskonalenie organizacji oraz wykorzystania łączności na miejscu działań.

Ćwiczenia, dzięki przychylności i gościnności lokalnych władz oraz funkcjonujących na ternie gminy Czernichów ochotniczych straży pożarnych, stały się także okazją do pogłębienia współpracy i współdziałania z organami administracji samorządowej i jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzącymi i wspierającymi potencjał KSRG.

Dziękując za okazaną nam pomoc i chcąc okazać naszą wdzięczność, w miejscu koncentracji sił i środków gościliśmy najmłodszych sympatyków pożarnictwa: tzw. „Ogniki” oraz Młodzieżową Drużynę Dziewczęcą OSP Czernichów, a dla druhen i druhów biorących udział w działaniach ratowniczych na ternie gminy, przygotowaliśmy dodatkowe epizody związane z gaszeniem pożaru lasu.

W ćwiczeniach, w związku z koniecznością zapewniania nieprzerwanego funkcjonowania Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, zorganizowanych w systemie rotacyjnym, uczestniczyły wszystkie plutony kształcenia dziennego, słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak oraz znaczna część kadry Szkoły.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, których dobra wola i zaangażowanie pozwoliły mam na przeprowadzenie ćwiczeń. Mamy nadzieję, że zdobyte w czasie ich trwania: wiedza, umiejętności i doświadczenie nigdy nie będą musiały zostać wykorzystane dla ratowania życia, zdrowia mienia lub środowiska, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, to, że dzięki nim, nasze działania będą jeszcze bardziej sprawne i profesjonalne.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 9 – 13 kwietnia 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratowników do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, po raz kolejny wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Realizacja kolejnych zajęć szkoleniowych była okazją do weryfikacji możliwości i przydatności stanowiska do wdrożenia jako standardowego elementu wyposażenia poligonów szkoleniowych w strukturach PSP, tym razem do prowadzenia zajęć w ramach doskonalenia zawodowego na poziomie specjalistycznym z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W szkoleniu wzięło udział 24 ratowników z następujących województw: małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Nowy Sącz) dolnośląskiego (KM PSP Wałbrzych), pomorskiego (KM PSP Gdańsk) mazowieckiego (KM PSP Warszawa), lubelskiego (KM PSP Lublin), śląskiego (KM PSP Jastrzębie Zdrój).

 

 

Sporządził: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, bryg. Robert Kłębczyk

 

Pomimo tego, że od wielu lat o przyjęcie w poczet słuchaczy naszej Szkoły ubiega się kilka osób na jedno miejsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i ich rodzin oraz chcąc przybliżyć organizację kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa wszystkim zainteresowanym, w jedną z kwietniowych sobót organizowany jest tzw. Dzień otwarty. Od początku powstania tej inicjatywy głównymi jej odbiorcami i uczestnikami są osoby, których marzeniem jest ukończenie naszej Szkoły, tak było i w tym roku, w słoneczne przedpołudnie 14 kwietnia 2018 roku z naszego zaproszenia skorzystało około 200 osób.

Wszystkich przybyłych w imieniu kierownictwa Szkoły przywitał naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. Marcin Szewerniak, a w czasie krótkiej prelekcji, która miała miejsce w naszej auli, informacjami na temat zakresu i specyfiki kształcenia pożarniczego podzielił się kpt. Dawid Wiktor.

W związku z tym, że do zakończenia pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, którym jest przyjmowanie stosownych dokumentów, pozostał już tylko miesiąc, szczególnym powodzeniem cieszył się punk informacyjny, na którym można było wypełnić i złożyć niezbędne dokumenty. Potencjalni kandydaci równie chętnie korzystali z możliwości sprawdzenia swojej obecnej formy fizycznej i porównania osiągniętych wyników z wartościami progowymi pozwalającymi uznać daną próbę sprawnościową za zaliczoną.

Dzień otwarty był także okazją do zwiedzenia budynku szkoły, w tym niedostępnych zazwyczaj dla osób postronnych pokoi oraz do zaczerpnięcia „u źródła” informacji dotyczących wszystkiego co się wynika z dwuletniego - skoszarowanego, systemu kształcenia dziennego pozwalającego na zdobycie tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Ci którzy wahali się, czy rozpocząć naukę w naszej Szkole, z pewnością pozbyli się wątpliwości odczuwając dreszczyk pozytywnych emocji jakie wywołał pokaz działania ratowniczego w wykonaniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Wszystkim naszym gościom dziękujemy za odwiedziny. Osobom zainteresowanym rozpoczęciem nauki w SA PSP w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019 przypominamy o istotnych zmianach w procesie naboru do służby kandydackiej, których szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Czechowicz

 

5 kwietnia 2018 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nastąpiło uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SA PSP w Krakowie”.

W obecności p.o. Komendanta Szkoły st.bryg. Krzysztofa Kociołka, Dyrektora Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. hab. inż. Krzysztofa Mroczka oraz kierownik studiów dr. inż. Renaty Staśko nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia studiów. Wywodzący się ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego absolwenci, kończąc studia przygotowujące nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (m.in. w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych), znacząco zwiększyli potencjał dydaktyczny naszej formacji.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauczaniu kolejnych pokoleń kadr pożarniczych.

Korzystając z okazji informujemy, że organizator studiów prowadzi rekrutację na kolejne edycje studiów, których specyfika uwzględnia potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr szkól i ośrodków szkolenia PSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku zatwierdzony został przez zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Tadeusza Jopka dokument pt. Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019.

Treść w/w dokumentu i dodatkowe informacje znajdują się (i będą na bieżąco aktualizowane) w zakładce rekrutacja.

Od ośmiu lat 10 kwietnia w wielu z nas przywołuje wspomnienia katastrofy lotniczej, która miała miejsce w 2010 roku pod Smoleńskiem, a w której zginęło 96 osób, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką i ostatnim prezydentem II RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.

Udając się na uroczystości upamiętnienia śmierci tysięcy polskich oficerów życie stracił wówczas także wieloletni przyjaciel naszej Szkoły śp. Poseł na Sejm i Druh Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesław Woda. To przy jego grobie, z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, w dniu 8. rocznicy katastrofy odbył się uroczysty apel upamiętniający wszystkie ofiary tego wydarzenia. Wraz z rodzinami, bliskimi i przedstawicielami władzy hołd zmarłym oddali także reprezentanci pożarniczego środowiska na czele z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Stanisławem Nowakiem, Komendantem Miejskim PSP w Krakowie mł. bryg. Arturem Noskiem oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem.

W uroczystościach uczestniczyli także kadeci naszej Szkoły, którzy pod dowództwem kpt. Piotra Nowaka pełnili wartę honorową i asystowali przy składaniu okolicznościowych wieńców.

Na cmentarzu Rakowickim hołd zmarłym w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku oddał także prezydent RP Andrzej Duda.

Delegacja funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wraz z przedstawicielami organizatora dzisiejszych uroczystości, złożyła także wieńce przy znajdującym się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu grobie śp. Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Bartłomiej Rosiek, Oficer Prasowy KM PSP w Krakowie

 

10 kwietnia 2018 roku minęło pięć lat od chwili, gdy na wieczną służbę odszedł były komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie płk poż. w st. spocz. Henryk Kaliciecki, który kierował naszą Szkołą w latach 1981-1983. Widocznym wyrazem naszej pamięci o wychowawcy wielu pokoleń strażaków i autorze do dziś przywoływanych publikacji o tematyce pożarniczej było złożenie na jego grobie przez p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofa Kociołka okolicznościowej wiązanki. Przy grobie Komendanta była obecna także wdowa Stefania Kaliciecka oraz syn Jacek.

 

Więcej informacji o śp. płk. poż. w st. spocz. Henryku Kalicieckim znaleźć można w poniższej nocie biograficznej

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/214-nota-biograficzna-sp-plk-poz-w-st-spocz-henryka-kalicieckiego

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Marta

Zdjęcie nagłówkowe: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zmarl-plk-poz.-w-st.-spocz.-Henryk-Kaliciecki/idn:34316

 

W dniach 4-6 kwietnia 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja. Tradycyjnie największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne przeprowadzone na Poligonie SA PSP w miejscowości Kościelec, które swoim zakresem objęły: obsługę gaśnic, hydrantów wewnętrznych oraz próby systemu sygnalizacji pożarowej. W czasie szkolenia poruszono również zagadnienia z zakresu rozwoju pożaru, bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wręczył uczestnikom stosowne zaświadczenia.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku obowiązywać zaczęło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 roku (Dz.U.2018.673) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Zapisy powyższego aktu prawnego dotyczą nie tylko osób już pełniących służbę, ale poprzez powiązanie z innymi delegacjami ustawowymi, także osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jego treść szczególnej uwadze polecamy osobom, które w najbliższym czasie planują przystąpić do procesu rekrutacji do służby kandydackiej w naszej Szkole.

Dodatkowe informacje dotyczące tegorocznego naboru, w tym uruchomienia procesu przyjmowania dokumentów, zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”, niezwłocznie po otrzymaniu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonych do stosowania zasad procesu naboru oraz założeń organizacyjnych przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Link do rozporządzenia

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 26-30 marca 2018 roku pracownicy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – bryg. Tomasz Traciłowski oraz st.kpt. Tyberiusz Koniuch, przeprowadzili w Szkole Głównej Służby Pożarniczej warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

Celem warsztatów było przygotowanie 12 pracowników Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz 2 pracowników mazowieckiego ośrodka szkolenia do realizacji szkoleń oraz nadzoru i odpowiedzialności za prawidłową realizację szkolenia pełniąc funkcję kierownika szkolenia podczas realizacji „szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”.

W ramach warsztatów poruszono następujące tematy:

  1. Zrealizowano merytorycznie program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, tj.:

 • Struktura i zakres tematyczny szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
 • Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.
 • Zakres działań ratowniczych i obowiązujące przepisy w zakresie podstawowym w ratownictwie wysokościowym w KSRG.
 • Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.
 • Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.
 • Asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym. Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego.
 • Techniki ratownicze i ewakuacyjne.
 • Samoratowanie.

2. Wszystkie zagadnienia omówiono pod względem metodycznym, poruszając m-in takie kwestie jak:

 • doboru i zasadności użycia poszczególnych technik,
 • zasad BHP podczas organizacji i realizacji ćwiczeń,
 • sposobów realizacji technik oraz możliwych błędach i ich konsekwencjach,
 • doboru miejsc do realizacji poszczególnych tematów szkolenia,
 • dobór odpowiedniego ubioru oraz Środków Ochrony Indywidualnej podczas działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,
 • wybór i porównanie sprzętu używanego w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG,
 • dobór sprzętu adekwatnego do stosowanych technik oraz możliwości konfiguracji metod i technik.

 

Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch

Zdjęcia: repozytorium SA PSP w Krakowie