22 czerwca 2021 roku w murach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i spotkanie członków Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Na zaproszenie i z inicjatywy kierownictwa Szkoły, jednym z wiodących tematów spotkania była prezentacja naszej codziennej działalności, przyjętych założeń organizacyjnych i szeregu zadań, które stają przed nami, jako jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej łączącej kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń strażaków z prowadzeniem działań operacyjnych przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą i siły centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jednym z powodów zaproszenia w nasze progi także Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki Pani Anny Korfel-Jasińskiej i Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa Pani Anny Domańskiej, była chęć przedstawienia pomysłów, planów i obecnego stanu prowadzonej przez nas inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji na potrzeby pożarniczej edukacji przejętego w zarząd w 2012 roku budynku. Znaczna część uwagi skupiła się więc na znajdującym się na os. Zgody 13 obiekcie, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa, następnie gimnazjum, a „jutro” funkcjonować mają nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, laboratoria i sale lekcyjne.

O Szkole i zakresie zakrojonych na szeroką skalę inwestycji opowiedział zgromadzonym Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Rafał Czaja. Jego syntetyczna prezentacja była jednak jedynie wstępem do najbardziej atrakcyjnej części spotkania, którą była możliwość osobistego zapoznania się członków komisji z bieżącym stanem prac modernizacyjnych. O przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń, w których znajdą się w niedalekiej przyszłości pracownie: informatyczno-lingwistyczna, armatury gaśniczej i środków ochrony indywidualnej, mechaniki, taktyki działań ratowniczych, taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa medycznego, profilaktyki, fizykochemii spalania i środków gaśniczych, sprzętu silnikowego i ratownictwa technicznego, ratownictwa chemiczno-ekologicznego opowiedzieli wiodący w realizacji przedsięwzięcia: Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego mł.bryg. Dariusz Radoń i Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Łukasz Wolak.

                Wśród zadań Komisji Edukacji, której przewodniczącą jest Pani Agata Tatara znajduje się szereg istotnych zagadnień dotyczących między innymi: dydaktyki, wychowania, organizacji i finansowania oświaty, a także współpracy ze środowiskiem oświatowym Gminy Miejskiej Kraków, w tym z Kuratorium Oświaty, związkami zawodowymi, szkołami niepublicznymi, rodzicami i stowarzyszeniami. Natomiast funkcjonująca pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Sułowskiego Komisja Praworządności zajmuję się między innymi: porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz zagadnieniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, nadzorem budowlanym oraz inicjowaniem współdziałania samorządu w tym zakresie z organami odpowiedzialnymi w danym obszarze. Biorąc powyższe pod uwagę nie dziwi ogromne zainteresowanie prezentowaną w czasie posiedzenia tematyką. Wszyscy zgromadzeni mają bowiem świadomość wagi i znaczenia profesjonalnego przygotowania do ratowniczego działania funkcjonariuszy, wiodącej w obszarze bezpieczeństwa powszechnego formacji, jaką od 30 lat jest Państwowa Straż Pożarna. Nie podlega bowiem żadnej dyskusji, że powszechny rozwój technologiczny, jakiego jesteśmy obecnie świadkami i uczestnikami, niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i nowe zagrożenia, częściowo przyczynia się także do wzrostu oczekiwań społecznych, w tym dotyczących prowadzonej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacji.

Niestety pomimo ogromnej przychylności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ta tak ważna dla nas, a trwająca wiele lat inwestycja, bez dodatkowego wsparcia nie może zostać szybko ukończona.

Nasi uczniowie i funkcjonariusze angażując się w życie lokalnej społeczności wielokrotnie udowodnili, że jesteśmy ludźmi gotowymi do niesienia bezinteresownej pomocy, a nasze wsparcie krakowskich nauczycieli – między innymi poprzez cykl szkoleń z zakresu ewakuacji i ratownictwa podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń dla osób zarządzających placówkami oświatowymi, ubiegłoroczne szkolenia z zakresu dobrych praktyk w zapobieganiu epidemii koronawiursa SARS-CoV02 i bieżąca współpraca z odwiedzającymi nas cyklicznie grupami dzieci i młodzieży, ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo uczniów i podopiecznych krakowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Teraz to my liczymy na wsparcie w utrzymaniu wysokiego poziomu kształcenia. Jesteśmy przekonani, że poprawa warunków kształcenia poprzez udostępnienie nowoczesnej bazy dydaktycznej słuchaczom Krakowskiej Szkoły Pożarniczej i przedstawicielom współpracujących z nami innych służb, formacji i instytucji, a także prowadzona z jej wykorzystaniem działalność prewencyjna, w realny sposób przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa ogółu mieszkańców kraju, a Miasto Kraków będzie nadal będzie mogło być dumne z tego, że na jego terenie znajduje się ta elitarna, jedna z trzech kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, szkół w Polsce.

Spotaknie z ramienia Szkoły moderował Naczelnik Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury st.kpt. Artur Luzar

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

17.06.2021 roku w ramach funkcjonujących w Szkole kół zainteresowań odbyły się zajęcia sekcji Taktyki Zwalczania Pożarów. W trakcie szkolenia dotyczącego systemu do gaszenia pożarów wewnętrznych – Cobra, swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie podzielił się dowódca krakowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, mł. bryg. Łukasz Szewczyk. Część teoretyczna miała miejsce w szkolnej auli, a praktyczna na poligonie Szkoły w miejscowości Kościelec. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu naszego gościa kadeci mogli zdobyć wiedzę na temat nowoczesnego systemu gaszenia pomieszczeń, parą wodną oraz zobaczyć jak działa system wytwarzania sprzężonej piany – CAFS- która ma właściwości utrzymywania się na pionowych elementach.

Dziękujemy mł.bryg. Łukaszowi Szewczykowi za poświęcony czas i przekazaną więdzę.

 

 

Opracowanie: st.asp. Łukasz Tomczak

Zdjęcia: st.asp. Łukasz Tomczak

 

Zmieniające się stopniowo epidemiologiczne obostrzenia pozwalają nam wszystkim na coraz więcej aktywności. Po wielu miesiącach, koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa nas, chronionych przez nas ludzi i naszych gości, społecznej izolacji, w tym tygodniu pierwszy raz po bardzo dłuuuuugiej przerwie odwiedzili nas uczniowie jednej z krakowskich szkół. Chociaż wszystkim nam wydawało się, że przywykliśmy do radosnego gwaru, jaki towarzyszy przybywającym do Szkoły dzieciom, to tym razem jego obecność była obiektem zainteresowania i korytarzowych dyskusji. Cieszymy się, że powoli możemy wracać także do tej, tak ważnej i lubianej przez nas formy aktywności nierozerwalnie wiążącej się z działaniami prewencyjnymi i profilaktycznymi, co jest szczególnie istotnym w okresie bezpośrednio poprzedzającym wakacje.

Nauczycielom i uczniom klas drugich Szkoły Podstawowej nr 91 z os. Handlowego 4 w Krakowie dziękujemy także za przygotowanie przepięknej formy podziękowań. Jesteśmy zaszczyceni i wzruszeni, a korzystając z okazji zapraszamy ponownie.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: sekc. kdt Jacek Bartosiewicz

 

 

11 czerwca 2021 roku, na zaproszenie organizatorów Festiwalu Zawodów, kolejny raz wzięliśmy udział w dedykowanym dla poszukujący swojej życiowej i zawodowej drogi życia uczniów szkół podstawowych wydarzeniu. Ze względu na pandemiczne ograniczenia miejscem spotkań młodych ludzi z przedstawicielami różnych branż stała się wirtualna przestrzeń. W dwóch zlokalizowanych w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie studiach telewizyjnych odbywały się transmitowane na żywo prezentacje poszczególnych zawodów. Z zaproszonymi gośćmi na temat charakteru ich pracy, wymagań, oczekiwań i szans rozwoju rozmawiali znani i lubiani z różnych programów i stacji telewizyjnych dziennikarze - Ida Nowakowska i Wojciech Wolny.

W strefie służb mundurowych w Studiu Zawodów obok żołnierzy, policjantów, strażników miejskich, strażników granicznych, funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej, znalazło się miejsce także dla strażaków, których reprezentowali pracownicy i uczniowie naszej Szkoły. Za przygotowanie części dotyczącej szeroko rozumianego kształcenia – naboru, rekrutacji, przebiegu procesu nauczania, egzaminów, praw i obowiązków osób będących w służbie kandydackiej – odpowiedzialny był mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, natomiast za przygotowanie pokazu sprzętu i wyposażenia pożarniczego – zastępca Dowódcy Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Maciej Słodowski oraz stanowiący obsadę samochodu ratowniczo-gaśniczego kadeci.

Korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękujemy Organizatorom za możliwość uczestnictwa w Festiwalu, ciepłe przyjęcie oraz sposobność zaprezentowania zawodu i Szkoły. Mamy nadzieję, że nasza obecność pozwoliła uczestnikom rozwiać ewentualne wątpliwości i zachęcić do kształcenia w Krakowskiej Szkole Pożarniczej. Wszystkich rozważających aplikowanie do SA PAP w Krakowie zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej www.sapsp.pl w zakładce rekrutacja, a w razie pytań lub wątpliwości, do osobistego kontaktu.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Po 70 dniach nauki, blisko 500 godzinach spędzonych w szkolnych ławkach, na poligonach i innych miejscach prowadzenia ćwiczeń wyjazdowych, zaliczeniu bloku podstawowego, zrealizowaniu zagadnień z obszaru praktycznej nauki zawodu, uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem szkolenia i zdaniu egzaminów końcowych, 10 czerwca 2021 roku, 30 słuchaczy realizowanego przez SA PSP w Krakowie na bazie Ośrodka Szkolenia PSP w Lublinie, słuchaczy szkolenia podstawowego odebrało pierwszy dokument upoważniający do wykonywania zwodu strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. O wadze i znaczeniu pożarniczego kształcenia dla naszej formacji świadczy między innymi obecność na uroczystym zakończeniu, nie tylko Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł. bryg. Marka Chwały, ale także Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Podsumowując całość szkolenia warto zauważyć, że wszyscy jego uczestnicy dotrwali do samego końca, a uzyskując w większości dobre i bardzo dobre oceny końcowe, udowodnili, że ich obecność w naszych szeregach nie jest dziełem przypadku. I chociaż to nie oceny lecz ludzie ratują życie, to za wkład pracy i zaangażowanie w realizację zajęć w szczególny sposób wyróżnić należy osoby, które otrzymały najwyższe lokaty, a są to:

str. Piotr Jurecki i str. Dionizy Wojtiuk – śr. 4,52

str. Bartłomiej Komola – śr. 4,40

str. Adrian Wojciech Olszewski – śr. 4,29.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, zachęcamy do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego w naszych murach lub innych szkołach PSP.

Życzymy Państwu satysfakcji z podjętych wyborów, samych udanych interwencji i wszelkiej pomyślności na zawodowej i prywatnej niwie życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: sekc. kdt Jacek Bartosiewicz

 

 

 

O strażakach często się mówi, że są to ludzie, którzy biegną tam, skąd inni uciekają. Także i tym razem biegiem ruszyliśmy na wołanie o pomoc. Do opuszczenia murów Szkoły nie zmotywował nas jednak pożar, miejscowe zagrożenie, czy klęska żywiołowa, ale chęć nieco mniej bezpośredniego ratowania zdrowia i jakości życia. Nominowani przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie włączyliśmy się w ten sposób w charytatywną akcję pn. #CHALLENGE „KILOMETR DLA MONIKI”. Osobą potrzebującą wsparcia ludzi dobrej woli, do grona których nieustannie chcemy się zaliczać, jest poszkodowana w wypadku komunikacyjnym siostra policjanta Komisariatu Policji w Gdowie. Pani Monika w wyniku feralnego zdarzenia i odniesionych obrażeń straciła kończynę dolną, a wraz z nią możliwość dotychczasowego życia bez bólu, barier i ograniczeń. Tez znajdując się w zupełnie nowej życiowej sytuacji potrzebuje pomocy i wsparcia finansowego, które pozwoli jej na pokrycie kosztów zakupu spersonalizowanej protezy, a także kontynuację prowadzonego leczenia i rehabilitacji.

9 czerwca 2021 roku 1000 metrów wokół stadionu Akademii Wychowania Fizycznego w szczytnym celu pokonali zarówno przedstawiciele kadry, kadeci, jak i słuchacze kursu podstawowego w zawodzie strażak.

 

Osoby chcące włączyć się w pomoc zachęcamy do zorganizowania biegu, połączenia przyjemnego z pożytecznym, odwiedzenie strony zbiórki pod adresem https://www.siepomaga.pl/monika-durak i dokonania, chociażby symbolicznej wpłaty.

Zgodnie z przyjętą formułą do udziału w challenge nominujemy Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

 

Organizatorem i aktywnym uczestnikiem całości wydarzenia był angażujący się w każdą niemalże tego typu inicjatywę Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych mł.bryg. Krzysztof Kłuś, któremu dziękujemy za zaangażowanie i zapalanie naszych pracowników i słuchaczy do ponadstandardowej aktywności.

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Film: sekc. kdt Jacek Bartosiewicz

 

Przełom maja i czerwca w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie upływa pod znakiem różnego rodzaju, poziomu i znaczenia, zaliczeń i egzaminów. Przed kończącymi dany poziom edukacji egzaminami semestralnymi, zgonie z kalendarzem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zorganizowane zostały egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa.

Jako pierwsi z teoretycznymi i praktycznymi zadaniami - w ramach kwalifikacji BPO.03 (wykonywanie działań ratowniczych) - zmagali się słuchacze Turnusu XXX kształcenia dziennego oraz XXXVIII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (część praktyczna twa jeszcze do 23 czerwca br.).

Następnie zewnętrznej weryfikacji swojej wiedzy i umiejętności poddani zostali słuchacze XXIX Turnusu kształcenia dziennego (w ramach kwalifikacji BPO. 04) oraz XXXVII Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (w ramach kwalifikacji Z.23, oraz MS.21).

01 i 02 czerwca 2021 roku kończący naukę w naszej Szkole kadeci i słuchacze, rozwiązując zadania testowe i opracowując projekty z obszaru działań ratowniczych, starali się udowodnić, że posiedli kompetencje umożliwiające, jak wynika z nazwy kwalifikacji, zarządzanie działaniami ratowniczymi. Pozytywny wynik egzaminu jest jednym z niezbędnychy warunków do otrzymania tytułu technik pożarnictwa, a dla osób pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej, otrzymania promocji na stopień młodszego aspiranta.

Wszystkim życzymy powodzenia, otrzymania pozytywnych ocen i awansów w stopniach oraz na wyższe stanowiska służbowe.

Trzymamy także kciuki za słuchaczy kursów podstawowych w zawodzie strażak SP 2 i 3 /2021, którzy do końca czerwca będą uczestniczyli w egzaminach kończących pierwszy etap pożarniczego kształcenia.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Jacek Bartosiewicz

 

 

05 maja 2021 roku na terenie SA PSP w Krakowie odbył się egzamin na instruktora psów ratowniczych. Egzamin przeprowadzany był w formie ustnej, każdy ze zdających odpowiadał na 10 pytań z tematyki związanej z testowaniem i egzaminowaniem psów. Droga do uzyskania uprawnień instruktorów rozpoczęła się dla kandydatów wiele lat temu. Pierwszym etapem kształcenia były trzytygodniowe „Warsztaty przewodników psów Ratowniczych”. Kolejny to 3 tygodniowe „Warsztaty instruktorów psów ratowniczych” oraz udział w testach mentalnych i testach przydatności psa do pracy. Po tym etapie kandydaci nabrali uprawnień młodszego instruktora psów ratowniczych.

Następny etap to ukończenie Szkolenia dla kandydatów na instruktorów psów ratowniczych oraz praktyki podczas testowania psów i egzaminowania zespołów z psami. Droga do uzyskania tytułu instruktora psów ratowniczych dla większości z kandydatów trwała około 10 lat.

Gratulujemy wszystkim, którzy pozytywnie zakończyli egzamin oraz życzymy dużo wytrwałości do zdobywania dalszej wiedzy i doświadczenia.

 

 

Opracowanie: bryg. Piotr Gancarczyk

Zdjęcia: bryg. Piotr Gancarczyk, kdt Jacek Bartosiewicz

W dniach 17 – 21 maja br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych, wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Warszawa”- 8 ratowników, SGPR „Poznań” – 7 ratowników oraz SGPR „Wałbrzych” – 3 ratowników.

Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniach 10 -14maja br. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobieszkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. 

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym.Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin,w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestnikówkwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16a w drugim 20 ratowników z: SGPR „Gdańsk”,SGPR „Poznań”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”SGPR „Warszawa, SGPR “Kraków” oraz SGPR „Wałbrzych”.

Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, st. kpt. Adam Piętka

23 maja 2021 roku na krakowskich Błoniach odbył się piknik - IX edycja Święta Rodziny Krakowskiej. W strefie służb mundurowych i ratowniczych kadeci ze Szkoły Aspirantów wraz ze strażakami z krakowskich jednostek prezentowali sprzęt oraz przygotowywali zabawy dla dzieci.

 

 

Opracowanie: bryg. Wojciech Dela

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

 

W dniu 22 maja 2021 roku grupa śmiałków z naszej Szkoły wzięła udział w niecodziennym biegu, który w przeciągu kilku minut potrafi spowodować, że uczestnik walczy nie tylko ze współzawodnikami ale również i przede wszystkim z samym sobą.

Zawody, o których mowa to IV Mistrzostwa Polski w biegu na skocznię. Uczestnik biegu ma za zadanie jak najszybsze dostanie się na szczyt skoczni po trasie, którą przemierza skoczek narciarski wykonujący swój skok.

Obiektem na, którym rozgrywane były te niezwykle wyczerpujące zawody jest skocznia narciarska im. Adama Małysza zlokalizowana w miejscowości Wisła.

Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentowali kadeci:

kdt Iwaniak Damian

kdt Wiśniowski Mateusz

kdt Głuc Arkadiusz

kdt Kucała Konrad

kdt Pazgan Michał

kdt Pęczek Mateusz

pod kierownictwem: mł. bryg. Krzysztofa Kłusia, st. kpt. Michała Kuczery.

Reprezentanci Szkoły zajęli wysokie lokaty, a wybiegnięcie na szczyt skoczni zajęło im ok. 4 - 6 minut!

Wszystkim uczestnikom biegu gratulujemy odwagi, wytrwałości w walce z samym sobą i życzymy dalszych udanych występów!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Krzysztof Kłuś

Zdjęcia: mł.bryg. Krzysztof Kłuś

 

W szkolnym planie pracy dydaktycznej „Dzień Kadeta” od wielu lat utożsamiany jest z pierwszym dniem wiosny, w którym komendant – korzystając ze swoich ustawowych prerogatyw – wyznacza dzień wolny od zajęć dydaktycznych, a będący w służbie kandydackiej strażacy na kilka godzin przejmują „klucze do Szkoły”, przygotowują szereg wydarzeń, z których większość opiera się o sportową, często bardzo oryginalną, rywalizację, a niekiedy – zawsze będące w dobrym tonie – występy kabaretowo-satyryczne pozwalające, niczym w krzywym zwierciadle, zobaczyć nasze niedoskonałości. Niestety w tym roku, ze względu na przechodzącą w owym czasie tzw. „trzecią falę pandemii” koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, nie mogliśmy się zgodzić na tradycyjne i tak bardzo potrzebne nam wszystkim chwilowe oderwanie się od codziennego rytmu życia.

Jednak w kalendarium „Dzień kadeta” jest świętem o zupełnie innej randze i charakterze. Pomimo tego, że wywodzi się z tradycji edukacji wojskowej i wiąże się z tworzeniem oraz funkcjonowaniem najstarszych w Polsce szkół specjalizujących się w nauczaniu taktyki wojennej, poprzez paramilitarny charakter Państwowej Straży Pożarnej i zwyczajowe (umocowane w prawie*) nazywanie naszych uczniów kadetami – jest także naszym świętem.

21 maja 2021 roku, w 91. rocznicę ustanowienia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego „Dnia Kadeta” – na placu wewnętrzym Szkoły odbyło się olicznościowe spotkanie. Za służbę, naukę, pracę, zdyscyplinowanie, zaangażowanie, cierpliwość, odwagę, postawę, godne reprezentowanie Szkoły, słuchaczkom i słuchaczom XXIX i XXX turnusu kształcenia dziennego podziękowali przestawicie kierownictwa – bryg. Marcin Szewerniak – Zastępca Komendanta Szkoły, w którego gestii leży nadzór nad organizacją i prowadzeniem kształcenia zawodowego oraz mł.bryg. Krzysztof Kłuś – Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych, który zajmuje się organizacją służby wewnętrznej, życia koszarowego oraz prowadzi i analizuje działania wychowawcze.

Wszystkim Kadetkom i Kadetom pełniącym służbę kandydacką w naszej Szkole składamy najserdeczniejsze życzenia. Prócz zdrowia, co oczywiste, realizacji prywatnych marzeń, życzymy odnalezienia w pożarniczej drodze życia wszystkiego tego, co zadecydowało o wyborze tak ważnego i odpowiedzialnego zawodu. Życzymy, by pomimo obecnych trudności, nauka w naszych murach dała Państwu satysfakcję i utrwaloną w praktycznych działaniach wiedzę, byście za jakiś czas jedynie dobrze wspominali pobyt w Krakowskiej Szkole Pożarniczej, a zawarte w niej znajomości i przyjaźnie trwały jeszcze przez długie lata. Życzymy pozytywnych wyników rozpoczynających się w najbliższy poniedziałek egzaminów zawodowych w kwalifikacji BPO 03 i tydzień późnej BPO 04. Życzymy pozytywnie zdanych egzaminów semestralnych, a społeczności II kompanii, by 25 czerwca br., wraz z końcem zajęć dydaktyczno-wychowawczych staliście się Państwo, nie tylko dumnymi absolwentami „krakowskiej aspirantki”, osobami szczycącymi się tytułem technik pożarnictwa, ale przede wszystkim byście mogli odebrać w godnej i stosownej do rangi wydarzenia oprawie awanse na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

* par. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej

 

 

 

19 maja 2021 roku z okazji Szkolnego Dnia Strażaka odbyła się uroczysta zbiórka. Zanim jednak głos zabrał komendant Szkoły i zaproszeni goście, a akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i inne wyróżnienia odebrali zgromadzeni w auli funkcjonariusze i pracownicy cywilni, wszyscy chętni mogli wziąć udział w odprawionej w naszej intencji w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszy Świętej, wszak strażackie święto w polskiej (i nie tylko) tradycji nierozerwalnie wiąże się ze wspomnieniem św. Floriana, któremu wielu z nas ma za co dziękować , którego ośmielamy się wzywać i prosić.  


Miniony rok naszej działalności był ze wszech miar wyjątkowy. Można powiedzieć, że przez panującą w nim dosłownie i w przenośni pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nic nie było takie, jak wcześniej. Inaczej wyglądało kształcenie, egzaminy, inaczej odbywały się szkolenia, seminaria i konferencje, inaczej wyglądały międzyludzkie relacje i kontakty. Nie zmieniło się jedno, podobnie jak przez ostatnie 60 lat naszej obecności w Nowej Hucie, tak i w tym roku, nieprzerwanie, byliśmy potrzebni i gotowi by przybywać z pomocą wszystkim, których zdrowie, życie lub mienie znalazło się w niebezpieczeństwie. Pomimo ogromnego postępu technicznego ratowniczej działalności nie jest w stanie zastąpić nawet najbardziej zaawansowana technologia, aplikacja, czy  urządzenie. Więc chociaż pierwszy raz w historii Krakowskiej Szkoły Pożarniczej mieliśmy takie okresy, w których w Szkole nie było żadnego ucznia, dział żywienia nie miał dla kogo przygotowywać posiłków, a gros pomieszczeń zamieniło się w gotowe do przyjęcia zakażonych izolatki, dzień pracy zaczynał się od obowiązkowego pomiaru temperatury ciała, a dla części pracowników także szybkiego testu na obecność wirusa, to dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej kadry i słuchaczy ani na chwilę nie zawiesiliśmy naszej ratowniczej i dydaktycznej działalności.  


Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku, po którym nastąpiło wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, odegranie krakowskiego hejnału i przeszywająca minuta ciszy, którą uczczono pamięć zmarłych strażaków, ich rodzin i ofiar epidemii koronawirusa.  
Jako gospodarz miejsca pierwszy głos zabrał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała. Po przywitaniu zgromadzonych, w osobistym, miejscami wzruszającym wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom i uczniom za ostatni rok wytężonej pracy. Wyrazy wdzięczności skierował także do przybyłych gości: Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej: Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego,  Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotra Filipka, który przybył wraz z zastępcą mł. bryg. Przemysławem Przęczkiem, Komendanta Miejskiego PSP  st.bryg. Pawła Knapika oraz księży: proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie ks. Stanisława Puzyniaka oraz kapelana Szkoły Marcina Bętkowskiego.  


Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, przyznanych orderów, medali, odznak i dyplomów. Na podstawie stosownych decyzji i rozkazów z dniem 4 maja 2021 nowe stopnie służbowe posiadają:


FUNKCJONARIUSZE:


1.    st.bryg. Mariusz Chomoncik
2.    bryg. Rafał Czaja
3.    bryg. Marcin Szewerniak  
4.    mł.bryg. Łukasz Wolak
5.    st.kpt. Michał Kuczera  
6.    st.kpt. Artur Luzar
7.    kpt. Kurek Piotr
8.    mł.kpt. Rafał Tobiasz  
9.    st.asp. Grzegorz Czachór  
10.    asp. Rafał Gonciarz  
11.    str. Joanna Pulit  


KADECI:


1.    ogn. kdt Surdel Tomasz  
2.    mł.ogn. kdt Mateusz Zych  
3.    mł.ogn. kdt Michał Łaciak  
4.    st.sekc. kdt Przemysław Marduła  
5.    sekc. kdt Jacek Bartosiewicz
6.    sekc. kdt Jakub Filipek
7.    sekc. kdt Arkadiusz Głuc
8.    sekc. kdt Jakub Jaroszek
9.    sekc. kdt Patryk Juszczuk
10.    sekc. kdt Bartosz Juszczyk
11.    sekc. kdt Konrad Kucała
12.    sekc. kdt Bartosz Lasia
13.    sekc. kdt Bartosz Opałka
14.    sekc. kdt Tomasz Pietraszko
15.    sekc. kdt Paweł Serwatka
16.    sekc. kdt Mateusz Wiśniowski
17.    st. str. kdt Bartosz Bargieł
18.    st. str. kdt Jakub Kosidło
19.    st. str. kdt Maciej Łyszczarz
 
Natomiast niżej wymienieni strażacy i pracownicy cywilni Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w uznaniu działalności, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej – otrzymali następujące wyróżnienia:


Brązowy Krzyż Zasługi:
•    st. kpt. Piotr Nowak  


Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
•    Krzysztof Zygmunt  


Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
•    Dariusz Glica  
•    Monika Stawowiak  


Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
•    Anna Bochenek  
•    st. kpt. Paweł Błaut  
•    mł. kpt. Bartłomiej Łącki  
•    Jolanta Palczewska  
•    asp. Andrzej Szymanek  


Złotą Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
•    st. bryg. Mariusz Chomoncik  
•    bryg. Tomasz Janecki  
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
•    st. kpt. Michał Burda  
•    mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk  
•    bryg. Marcin Szewerniak  
•    asp. sztab. Konrad Szterleja  
•    st. kpt. Janusz Włodarczyk  


Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:
•    st. kpt. Artur Bartocha  
•    st.asp. Grzegorz Czachór  
•    kpt. Bartłomiej Gajda  
•    mł. kpt. Bartłomiej Łącki  
•    st. kpt. Grzegorz Nowak  
•    kpt. Krzysztof Odrzywołek  
•    st. asp. Artur Ziemski  
•    asp. Mariusz Zdziebko  


Dyplom Komendanta Głównego PSP:
•    st. kpt. Michał Gąska  
•    asp. Magdalena Marchewka  


Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
•    st. kpt. Grzegorz Nowak  
•    bryg. Szymański Adam  


Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
•    Anna Bochenek  
•    st. kpt. Piotr Kurek  
•    kpt. Krzysztof Odrzywołek  
•    st. kpt. Dawid Wiktor  
•    st. asp. Artur Ziemski  


Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
•    sekc. Mateusz Stanek  
 
Chociaż każdy dzień w służbie jest wyjątkowy, to dzisiejsze święto zapewne w szczególny sposób zapisze się w pamięci dwóch funkcjonariuszy – mł.kpt. Rafała Tobiasza, który zgodnie z pożarniczym ceremoniałem otrzymał pierwszy stopnień oficerski oraz Tomasza Skotnickiego, który składając słowa strażackiego ślubowania rozpoczął swoją życiową przygodę z zawodowym pożarnictwem.  
Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!  
 
Kończące uroczystą zbiórkę wystąpienia zaproszonych gości utwierdziły nas w przekonaniu, że jesteśmy ważnym elementem organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Kolejny raz uświadomiliśmy sobie, jak wielkim szacunkiem, zaufaniem i estymą cieszymy się w oczach naszych przełożonych, władz i społeczeństwa. Wysoka ocena naszej dotychczasowej pracy jest dla nas nie tylko powodem do dumy i satysfakcji, ale także ogromnym zobowiązaniem i bodźcem stymulującym do dalszego rozwoju i doskonalenia posiadanego warsztatu pracy.  
 
Z nadzieją na to, że kolejny rok naszej działalności przebiegać będzie bez zaburzeń i dodatkowych trudności - funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom, całej grupie pracowników cywilnych, słuchaczkom i słuchaczom, kadetkom i kadetom, strażaczkom i strażakom, a także druhnom i druhom z ochotniczych straży pożarnych, przedstawicielom instytucji odpowiedzialnych za edukację i wychowanie, pracownikom służb i formacji umundurowanych, całemu środowisku ratowniczemu, osobom wspierającym nas duchowo, materialnie i rzeczowo, naszym przyjaciołom i sympatykom z całego serca dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności na zawodowych i prywatnych niwach życia!
Dowódcą transmitowanej w Internecie uroczystości był zastępca Naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Tomasz Mucha, a w rolę spikera wcielił się mł.kpt. Tomasz Pytel.  

 Fotorelacja cz.I

 

Fotorelacja cz.IIOpracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Fotorelacja cz. I: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  cz. II: kdt Jacek Bartosiewicz


 

10 maja 2021 roku rozpoczęło się Szkolenie Podstawowe w zawodzie strażak nr 4/21 – kolejne realizowane z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Nisku, będącego w strukturach KW PSP w Rzeszowie. Realizacja szkolenia możliwa jest na podstawie pozytywnego wyniku akredytacji Ośrodka, leżącego w obszarze nadzoru dydaktycznego naszej Szkoły.

Szkolenie otworzył nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, któremu z ramienia Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie towarzyszył bryg. Rafał Czaja – Zastępca Komendanta Szkoły.

Szkolenie rozpoczęło 32 słuchaczy, w tym 6 osób spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej. Zakończenie planowane jest na 16 sierpnia 2021 r.

Strażakom, którzy rozpoczęli zdobywanie pierwszych szlifów strażackiego rzemiosła życzymy wytrwałości i powodzenia!

 

 

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Szymański – KW PSP w Rzeszowie