19 października 2020 roku, po zakończeniu 66 teoretycznych i praktycznych zajęć kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadszedł czas na przeprowadzenie egzaminu końcowego, którego pozytywny wynik pozwala na uzyskanie tytułu ratownika i wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach interwencji podejmowanych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przystąpili do niego słuchacze XXX turnusu kształcenia dziennego, dla których był on także egzaminem semestralnym kończącym edukację z zakresu ratownictwa medycznego w pożarniczym kształceniu.

Przy okazji szczególne słowa podziękowań kierujemy do wszystkich ratowników medycznych, którzy na mocy podpisanego porozumienia z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, przez 5 dni wspierali nas swoją merytoryczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w taki sposób, by były one nie tylko atrakcyjne i pozwalały osiągnąć zamierzone cele i efekty kształcenia, ale także przebiegały zgodnie ze stawianymi w przedmiotowych aktach prawnych wymaganiami organizacyjnymi, wśród których znajduje się wymóg realizacji zajęć praktycznych w taki sposób, by na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 6 osób ćwiczących.

Dziękujemy także Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego bryg. Jackowi Niteckiemu za udział w egzaminie i obiektywną ocenę posiadanych przez słuchaczy umiejętności.

Pamiętając o tym, że elementów ratownictwa medycznego nie da się nauczyć raz na zawsze, zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian w wytycznych, zasadach i procedurach udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomocne mogą okazać się odwiedziny na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji (prc.krakow.pl) oraz korzystanie z dedykowanych ratownikom i strażakom aplikacji, takich jak „Ratownik” (do pobrania np. tutaj), której współtwórcą jest pracownik Szkoły kpt. Artur Luzar. Z niej pochodzi także wykorzystane w notatce logo KPP.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października 2020) zbiegły się z ostatnim dniem zajęć praktycznych prowadzonych w ramach kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego – I kompanii. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP programem, ponad 1/5 ogółu tej części zajęć poświęcono na naukę i doskonalenie technik udzielania pomocy osobom zagrożonym lub znajdującym się w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Przyszli ratownicy uczyli się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno w sposób bezprzyrządowy, jak i prowadzony z wykorzystaniem zestawów ratownictwa medycznego, których wyposażenie pozwala między innymi na stosowanie tlenoterapii czynnej, oczyszczanie i udrożnianie dróg oddechowych za pomocą ssaka ręcznego, rurek ustno-gardłowych oraz masek i rurek krtaniowych. Ze względu na prymat kardiogennych przyczyn ustania pracy serca u osób dorosłych niewątpliwie najważniejszym elementem utrwalanych procedur było zwrócenie uwagi na znaczenie wykonania możliwie szybkiej i bezpiecznej defibrylacji. Warto zauważyć, że współcześni strażacy uczestniczą nie tylko w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń. W sytuacjach nadmiernego obciążenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub gdy wzajemne (zastępcze) zadysponowanie podmiotów ratowniczych systemów może wpłynąć na poprawę rokowania i jakości życia osoby potrzebującej pomocy, mogą być oni zadysponowani także do tzw. izolowanego zdarzenia medycznego. To między innymi dlatego wśród ćwiczonych scenariuszy pojawiają się także te dotyczące podtrzymywania lub przywracania akcji serca u: kobiet w ciąży, noworodków, niemowlaków, dzieci, osób dorosłych, poszkodowanych znajdujących się w stanie hipotermii, narażonych na działanie gazów pożarowych lub innych czynników powodujących zatrucia wziewne, tonących, czy mających niedrożność dróg oddechowych spowodowanych obecnością ciała obcego.

Niestety w czasie powszechnego i trudnego do zidentyfikowania zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrastającej lawinowo liczby osób zakażonych i chorych na COVID-19, także czynności reanimacyjne wymagają gruntownej modyfikacji i zachowania szczególnej, zdecydowanie większej niż dotychczas, ostrożności. Niewątpliwie najważniejszą zasadą obowiązującą w ratownictwie jest wciąż ta, która głosi, że „Dobry ratownik, to żywy ratownik” – dobry ratownik, to też zdrowy ratownik, stąd międzynarodowe gremia ekspertów, a także wiodące w tym zakresie organizacje – na czele z Europejską Radą Resuscytacji – sugerują by działania mające na celu przywrócenie oznak krążenia skupiały się przede wszystkim na defibrylacji. Jeżeli możliwa jest izolacja dróg oddechowych poszkodowanego lub ratowników w taki sposób, by środki ochrony indywidualnej minimalizowały prawdopodobieństwo zakażenia (lub realnie chroniły) przed możliwym pojawianiem się w powietrzu zawierającego cząstki wirusa aerozolu, zaleca się prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej, nie zaleca się jednak wykonywania oddechu zastępczego – szczególnie z wykorzystaniem techniki usta-usta (usta-nos) lub usta-maska. Ograniczenia dotyczą także samego rozpoznania zatrzymania krążenia. Jedynie szczelnie założone – wyposażone w filtry antybakteryjne maski twarzowe lub wyroby medyczne pozwalające na przyrządowe uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, pozwalają na prowadzenie oddechu zastępczego asynchronicznie lub zalecanego dla danego stanu (grupy wiekowej) stosunku uciśnięć do wdechów.

W resuscytacji osoby dorosłej, prócz prawidłowego rozpoznania braku oznak krążenia, priorytetu wykorzystania defibrylatora zautomatyzowanego lub automatycznego (AED) kluczowe jest: wezwanie pomocy (w tym zespołu ratownictwa medycznego) i prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej. Żeby czynność ta była wykonywana optymalnie poszkodowany powinien: leżeć na twardym, niesprężynującym podłożu, mieć odsłoniętą klatkę piersiową, ułożone na środku klatki piersiowej (nie mostka!) ręce ratownika, które spowodują ugięcie się jej na głębokość 5-6 cm, przy zachowaniu częstotliwości ucisku między 100 a 120 razy na minutę. Z punktu ergonomii i skuteczności ważnym jest także dokonywanie zmian osób uciskających klatkę piersiową – jeżeli to możliwe powinna następować ona średnio co 2 minuty.

Szczegóły dotyczące podstawowych zabiegów reanimacyjnych, zawsze aktualne procedury i zalecania, także te dotyczące postępowania ratowniczego w dobie pandemii znaleźć można na stronach internetowych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji (odpowiednio erc.edu i prc.krakow.pl).

Miło jest nam również poinformować, że kilka tygodni temu nasza Szkoła wzbogaciła się o kolejny defibrylator AED, który tym razem nie został elementem wyposażenia wyjeżdżających do zdarzeń samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale zamontowany w holu głównym przy wejściu do Szkoły, stał się dostępnym przez całą dobę elementem zwiększającym szansę przeżycia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego znajdujących się w naszych murach lub bezpośrednim otoczeniu.

16 października na kartkach kalendarza to także dzień anestezjologa – w związku z tym, wszystkim - na czele z naszym szkolnym koordynatorem ratownictwa medycznego bryg. Mariuszem Chomoncikiem – specjalistom oraz wspomagających ich pracę pielęgniarkom i pielęgniarzom anestezjologicznym i personelowi pracującemu w ramach intensywnej terapii oraz nadzoru medycznego - na ten tak trudny i wyczerpujący czas walki o zdrowie i życie znajdujących się w najcięższych stanach zagrożenia osób, życzymy: sił i zdrowia, trafnych i skutecznych decyzji terapeutycznych, wsparcia ze strony organizatorów systemu ochrony zdrowia, przełożonych, współpracowników, podwładnych, pacjentów oraz ich i własnych rodzin. Niech Wasza praca, której istnienia i znaczenia zbyt wielu nie jest nomen omen świadoma, będzie źródłem wewnętrznej satysfakcji, społecznego uznania i stosownej gratyfikacji.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W nocy z 9 na 10 października 2020 roku odbyły się ćwiczenia z zakresu pożarów lasów w rejonie Czarnego Stawu w Puszczy Niepołomickiej. W manewrach brał udział kurs podstawowy SP3/19 i kadra szkoły: zespół przedmiotowy Taktyki Zwalczania Pożarów oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Łączności.

Głównym celem zajęć było opanowanie pożaru lasu (pozorowanego przez dyski świetlne) poprzez wykonanie natarcia składającego się z dziewięciu linii gaśniczych. Natarcie było poprzedzone zbudowaniem magistrali głównej z linii wężowych W 110 oraz zbiornika pośredniego. Drugi cel to przećwiczenie podawania wody na duże odległości oraz wykazanie różnic pomiędzy przetłaczaniem, a przepompowywaniem wody. Trzeci - przećwiczenie łączności przy użyciu samochodu SDŁ.

Dużym utrudnieniem dla uczestników manewrów były niesprzyjające warunki terenowe, a także nocna pora ćwiczeń, która wymagała użycia dużej ilości sprzętu oświetleniowego, zwłaszcza na punkcie czerpania wody oraz w rejonie zbiornika pośredniego. Wszystkie założenia taktyczne zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu kursantów oraz pracowników Wydziału Informatyki i Łączności.

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania kierownictwu oraz pracownikom Nadleśnictwa Niepołomice za umożliwienie nam przeprowadzenia zajęć na terenie Puszczy Niepołomice.

 

 

Opracowanie: asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: st. asp. Łukasz Tomczak, st. kpt. Błaut

W Dniu Ratownictwa Medycznego wszystkim lekarzom i pielęgniarkom systemu, ratownikom medycznym i dyspozytorom, osobom zaangażowanym w tworzenie i nieprzerwane działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielającym z takim zaangażowaniem i poświęceniem pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także współpracującym z nami na niwie działań ratowniczych oraz przedsięwzięć edukacyjnych, składamy najserdeczniejsze z serdecznych życzenia. Przekazujemy nasze wyrazy szacunku, uznania i wdzięczności. Mamy nadzieję, że Wasza ciężka, szczególnie obciążająca w dobie walki z pandemią koronawirusa praca i służba na rzecz drugiego człowieka, spotka się zarówno ze społeczną wdzięcznością, jak i przyczyni się do wzrostu estymy i fizycznego docenienia wykonywanych przez Was zawodów. Niech słyszane na początku epidemii oklaski nigdy nie ucichną – dla nas nieustannie jesteście bohaterami.

Życzymy niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nieustającej opieki św. Gerarda.

Dużo zdrowia i sił, samych udanych akcji i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym!

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: logo systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

W dniach 5-12.10.2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało po raz kolejny Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu uczestniczyło 12 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Bydgoszczy, Gołdapi, Krynicy-Zdroju, Poznania, Rzeszowa oraz przedstawiciel SA PSP w Krakowie.

Zajęcia, prowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym spowodowanym stanem pandemii, realizowane były na stanowiskach szkoleniowych Wydziału, w terenie naturalnym oraz na obiektach infrastruktury technicznej.

Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

 

 

07 października 2020 roku, z rąk Komendanta Szkoły mł.bryg. Marka Chwały, dwaj członkowie Grupy USAR POLAND, którzy brali udział w działaniach ratowniczych prowadzonych po tragicznym w skutkach wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia br. w porcie w Bejrucie, odebrali imienne podziękowania przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Wśród słów wdzięczności skierowanych do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu - bryg. Mariusza Chomoncika i bryg. Jarosława Kowalskiego - przeczytać można: „Dziękujemy za nieustającą gotowość do niesienia pomocy, do niezwłocznych i błyskawicznych działań, która, chociaż wypełnia codzienną służbę oraz wpisuje się w zasady strażackiej etyki zawodowej, zawsze zależy od indywidualnej woli i osobistego poczucia odpowiedzialności każdego funkcjonariusza. Godne naśladowania zachowanie przynosi chlubę całej formacji, wzbogacając jej wizerunek w oczach opinii publicznej o nowe pozytywne wzorce”.

Każdorazowy udział w prowadzonych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności działaniach poszukiwawczo-ratowniczych wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego, praktycznego, sprzętowego i fizycznego, a obecność naszych funkcjonariuszy w zadysponowanej grupie jest wyrazem niezwykle wysokiej oceny i uznania ich dotychczasowej pracy w oczach bezpośrednich przełożonych i międzynarodowych środowisk ratowniczych. Prócz oczywistych korzyści jakie płyną z obecności ratowników, dla będącej w kryzysie ludności Libanu, wartością dodaną jest doświadczenie, które zdobyli i którym będą mogli dzielić się teraz w czasie specjalistycznych szkoleń i spotkań z pożarniczą społecznością.

Przyłączamy się do podziękowań, wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszelakiej pomyślności. Wielu z nas trzymało kciuki za powodzenie Waszych działań, bezpieczny powrót i odczuwało nieukrywaną dumę, z tego, że mogą służyć z Wami w jednej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Ścisła oraz wielopłaszczyznowa współpraca i współdziałanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wynika zarówno z potrzeby opracowywania i wdrażania możliwie jednolitych standardów postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, jak i konieczności implementacji wniosków płynących z prowadzonych analiz, a odnoszących się do potrzeb kadrowych oraz chęci nieustannego podnoszenia merytorycznego poziomu przygotowania kadr pożarniczych do profesjonalnego i wszechstronnego działania.

Jedna z tego typu cennych inicjatyw doczekała się właśnie finalizacji. 30 września 2020 roku w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackiem Kleszczewskim i Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. W jego treści strony zadeklarowały szeroką współpracę w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Na jego podstawie możliwe będzie między innymi:

 • prowadzenie wymiany kadry dydaktycznej i doświadczeń,
 • udział słuchaczy i funkcjonariuszy w praktycznej nauce zawodu,
 • realizowanie zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych podległych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
 • organizowanie ćwiczeń w zakresie szeroko pojętego ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
 • publikowanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • wzajemne udostępnianie obiektów sportowych, poligonowych, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu.

Podpisanie porozumienia pozwoliło uszczegółowić i sformalizować szereg istotnych dla współpracy zagadnień. Jest owocem dostrzegania wzajemnych potrzeb i potencjału, ale także dotychczasowych doświadczeń na niwie dydaktycznej i operacyjnej. Już dzisiaj wielu służących w śląskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy jest absolwentami kursów i szkoleń organizowanych w krakowskiej szkole, a jej kadra i słuchacze brała udział w działaniach ratowniczych, także tych zapadających w pamięć na wile lat, a mających miejsce na obszarze sąsiedniego województwa. Wystarczy wspomnieć, że w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dysponowani byliśmy między innymi do działań prowadzonych wobec skutków: największej we współczesnych dziejach Polski katastrofy budowalnej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, która miała miejsce w 2006 roku, katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, gdzie w 2012 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich oraz wybuchu gazu i katastrof budowlanych w Katowicach (2014) oraz w grudniu ubiegłego roku w Szczyrku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.
Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.
Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.
Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.
Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.


Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta
Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

Szkolenie specjalistyczne – Bezpieczeństwo działań podczas katastrof budowlanych.

W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.

Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

W dniach od 06 do 11 września  2020 roku na terenie OSPWL Żagań odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 121 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 12 zespołów,
•    terenowej klasy I - 54 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 17 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 9 zespołów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sumienne przestrzeganie reżimu sanitarnego . Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie: str. Joanna Pulit

Zdjęcia: str. Joanna Pulit

 

W dniach 21 - 27 września 2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników z PSP kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 a w drugim 21 ratowników z: SGPR „Poznań”, SGPR „Wałbrzych”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”, SGPR „Warszawa”, SGPR “Nowy Sącz”, SGPR “Kraków”, KCKRiOL KG PSP oraz KP PSP Tarnowskie Góry.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniu 13 oraz 19 września 2020 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym dla 48 żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sandomierza wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Podczas szkolenia, żołnierze zostali zapoznani z zasadami prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, taktyką prowadzenia tego typu działań oraz wykorzystywanym sprzętem, zarówno na poziomie podstawowym, jak również specjalistycznym.

W ramach ćwiczeń praktycznych żołnierze uczestniczyli w pozorowanej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, podczas której ich zadaniem było współdziałanie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie przeprowadzenia lokalizacji bezprzyrządowej, wykonanie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, ppłk. Arkadiusz Nenutil.

 

W dniach 14-17.09.2020 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się ćwiczenia poligonowe Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej “Nowy Sącz”. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z rozkazem nr 50/2020 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 4 września 2020 roku.

W ćwiczeniach wzięli udział również pracownicy Szkoły: st.bryg. Robert Kłębczyk – nieetatowy z-ca dowódcy grupy, wyznaczony na kierownika ćwiczeń oraz str. Joanna Pulit – instruktor wspomagający przewodników psów, przewodnik psa ratowniczego. Oprócz możliwości przećwiczenia w ramach SGPR „Nowy Sącz” różnych scenariuszy zdarzeń budowlanych związanych z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi w warunkach bardzo realnych, jakie umożliwia Poligon Wojsk Lądowych w Żaganiu, pracownicy Szkoły byli odpowiedzialni za kreowanie przebiegu ćwiczeń oraz pomoc w prowadzeniu szkolenia zespołów z psami ratowniczymi.

W ćwiczeniach wzięli również udział przewodnicy psów ratowniczych z OSP Wieprz i OSP GRS Nowy Sącz, współpracujący na co dzień z SGPR “Nowy Sącz”. Na uwagę i uznanie zasługuje bardzo dobre przygotowanie zaplecza logistycznego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia KW PSP Kraków oraz KM PSP w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń składają serdeczne podziękowania dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Piotra Filipka, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marka Chwały, Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. Waldemara Kuźmy oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych st. kpt. Marcina Kwiatka za umożliwienie udziału w ćwiczeniach, które z całą pewnością wpłyną na podniesienie poziomu wyszkolenia SGPR “Nowy Sącz” oraz przewodników psów ratowniczych z jednostek OSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia : st.bryg. Robert Kłębczyk, str. Joanna Pulit

 

28 września 2020 roku rozpoczął się ostatni tydzień zgrupowania unitarnego zorganizowanego na szkolnym poligonie dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego. W ramach zrealizowanych do tej pory zajęć przyszli kadeci zdobywali wiedzę i umiejętności wynikające z programu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz poznawali tajniki i walory „mundurowego życia”. Przygotowania do świadomego złożenia ślubowania wymagają nie tylko zgłębienia zagadnień dotyczących ratowniczego rzemiosła, ale także pozostałych elementów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, między innymi z obszarów: prawa, dyscypliny i zależności służbowej, a także etyki zawodowej.

W kreowaniu zgodnych z pragmatyką służby postaw i wartości istotnym jest budowanie silnych więzi, poczucia odpowiedzialności za siebie, współpracowników oraz ratowanych, w związku z tym wiele czasu i uwagi poświęconych zostało także na zajęcia integrujące i zgrywające, a duchowego wsparcia, w zupełnie realnej formie, udzielił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

O tym, że okres ten, chociaż dla wielu słuchaczy wymagający, a nawet trudny, bo wiążący się ze zmianą trybu dotychczasowego życia, żywienia, organizacji wolnego czasu, a także ze względu na ograniczony kontakt z bliskimi, jest niezwykle ważną częścią pożarniczej edukacji, pozwalającą na weryfikację oczekiwań i marzeń z rzeczywistością, świadczy pośrednio to, że nie wszyscy podołali trudom zgrupowania. Tym którzy z nami zostali na końcowe dni „unitarki” życzymy dobrej pogody, a na pozostałe dni sił, wytrwałości i tego, by w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach nauki, pod szczególną opieką dowódcy kompanii kpt. Michała Kuczery, znaleźli w naszych murach to czego szukają rozpoczynając swoją zawodową drogę życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera

W dniu 19 września 2020 roku w na stadionie MZKS w Alwerni odbył się „Turniej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei - Szpili” z cyklu wydarzeń „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej”. W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje służb mundurowych oraz specjalni goście:

 • OSP Grojec,
 • OSP Alwernia,
 • OSP Regulice,
 • OSP Kwaczała,
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie,
 • SA PSP Kraków,
 • Górnik Zabrze – oldboje,
 • Wisła Kraków – oldboje,
 • Ruch Chorzów – oldboje,

Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentacja SA PSP w Krakowie zdobyła III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Nowak Daniel, Stokowski Bartosz, Nalepa Adam, Pomorski Dawid, Skuba Hubert, Styś Adrian, Dymek Krystian, Marduła Przemysław, Ziobro Jakub, Moskała Karol, Ruman Paweł, Niziołek Grzegorz, Gdański Dominik.

opiekun drużyny: str. str. Michał Szewczyk

Puchary dla trzech najlepszych drużyn i najlepszego strzelca wręczyła Burmistrz Gminy Alwerni Pani Beata Nadzieja-Szpila.

opracowanie: str. Michał Szewczyk,

 

11 września 2001 roku już na zawsze pozostanie w pamięci osób, które były uczestnikami, świadkami lub tylko medialnymi obserwatorami wydarzeń, jakie miały miejsce w tym dniu w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Yorku, gdzie na skutek zamachu terrorystycznego na wieże Światowego Centrum Handlu – znanymi jako WTC (World Trade Center) – zginęło blisko 3 tys. osób. Chociaż śmierć każdego człowieka jest tragedią i wymaga uczczenia, to szczególna chwila zadumy należy się tym, którzy swoje życie stracili będąc na służbie. Wśród 412 spieszących z pomocą pracowników służb ratowniczych, którzy tego dnia zginęli (60 oficerów policji, 8 sanitariuszy i ratowników medycznych) znalazło się także 344 strażaków. Ich ofiara skłania nas nie tylko do refleksji nad kruchością naszego istnienia i istotą przemijania, ale także słowami składanej przez każdego strażaka roty ślubowania, w której deklarujemy gotowość (…) by „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia”.

Często po bohaterskiej śmierci funkcjonariuszy różnych formacji umundurowanych słyszymy, że ich ofiara nie poszła na marne, czasami te słowa wydają się być truizmem lub jedynie kurtuazją i nieudolnymi wyrazami wsparcia dla osamotnionych rodzin i bliskich, tym razem jest jednak zupełnie inaczej. W spotkaniach z nowojorskimi strażakami, także tego, które kilka lat temu miało miejsce w naszej Szkole, często poruszane są tematy dotyczące skali i przebiegu działań ratowniczych, z których kolejne pokolenia mogą się wiele nauczyć. Jednym z istotnych wniosków jest to, że w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie może być kompromisów i ustępstw, że bez względu na finansowe koszty, poczucie materialnej straty właścicieli, nadzorców, czy użytkowników różnego typu powierzchni, nawet najbardziej istotnych dla funkcjonowania państwa czy globalnej gospodarki, nie można odpuszczać ćwiczeń dotyczących szybkiej ewakuacji, rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji służb ratowniczych szczególnie w wysokościowych i mających rozbudowaną strukturę budynkach o możliwości skutecznego podawania środków gaśniczych nie wspominając.

Dowodem zawodowej solidarności i pamięci o poległych strażakach oraz ratownikach, są nie tylko organizowane w dniu 11 września apele, uroczystości, ale także trwające zaledwie kilka chwil przebiegające w ciszy przerwy w poligonowych i szkolnych zajęciach. Trudno jest sobie również wyobrazić, że będący w Nowym Yorku strażak nie dołoży wszelkich starań, by znaleźć się w tzw. „strefie zero”. Taką potrzebę serca poczuł także goszczący w ubiegłym roku w USA ówczesny dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Andrzej Kufta, którego krótką fotorelację zamieszczamy poniżej.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta

 

 

Źródło informacji na temat liczby poległych ratowników: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_funkcjonariuszy_s%C5%82u%C5%BCb_ratowniczych_zabitych_w_zamachu_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku