Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej „RadioExpo” to miejsce spotkań największych firm telekomunikacyjnych zajmujących się radiokomunikacją profesjonalną. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 4 do 5 października 2017 roku w Warszawie. Podczas konferencji prezentowane były trendy rozwoju radiokomunikacji profesjonalnej, nie zabrakło również przedstawienia wdrożeń systemowych zakończonych w komunikacji. Podczas przerw pomiędzy prezentacjami można było zwiedzać bogatą ekspozycję rozwiązań telekomunikacyjnych. Przedstawiciele „Koła Nowych Technologii” z Naszej Szkoły uczestniczyli w tym przedsięwzięciu po raz drugi.

Osoby uczestniczące: bryg. Andrzej Kufta, mł. bryg. Rafał Niemiec, kpt. Paweł Błaut, Krzysztof Jarno, oraz kadeci Daria Ferdyn, Marcin Kamiński, Mateusz Pajka, Mateusz Żywko.

 

 

Opracowanie: kpt. P. Błaut

Zdjęcia: kpt. P. Błaut

W dniach 6-9 października 2017 roku na terenie Doliny Będkowskiej Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie we współpracy z Biurem Szkolenia KG PSP przeprowadziła "Zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe dla instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG".

Celem zgrupowania było omówienie bieżących problemów specjalizacji oraz przygotowanie najbliższych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie ratownictwa wysokościowego na terenie kraju, w tym centralnego egzaminu dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG oraz egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

Pomimo niesprzyjającej aury część kondycyjna obozu obejmowała m. in. zajęcia ze wspinaczki skałkowej, topografii oraz doskonalenie technik pokonywania jaskiń.

W obozie wzięło udział 10 starszych instruktorów oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG.

W ostatnim dniu z uczestnikami zgrupowania spotkał się Z-ca Komendanta SA PSP - st.bryg. K. Kociołek, a także przedstawiciel KW PSP Kraków - mł.bryg. J. Rospond.

 

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. R. Migas, st. sekc. P. Kasprzak

W dniu 1 października 2017 roku na terenie zgrupowania unitarnego w Kościelcu odbyło się tzw. Święto Poligonu. W tym dniu rodziny mogły pierwszy raz od rozpoczęcia roku szkolnego odwiedzić słuchaczy, którzy od 31 dni przebywają poza domem, by w warunkach poligonowych zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania w przyszłości zawodu strażaka. Okazję do spotkania z bliskimi mieli także słuchacze Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, którzy również swoje pierwsze kroki w pożarnictwie stawiają na poligonie w Kościelcu.

Wydarzenie to było półmetkiem do nadchodzącej uroczystości ślubowania, które odbędzie się już 28 października br. Podczas tego wyjątkowego dnia odprawiona została także uroczysta Msza Święta, której przewodniczył kapelan małopolskich strażaków, ks. mł. bryg. Władysław Kulig. Razem z zaproszonymi gośćmi, słuchaczami, kadrą Szkoły, kadetami i dowódcą zgrupowania uczestniczył w niej Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie, st. bryg. Krzysztof Kociołek.

Słuchacze już za kilka dni zakończą pobyt na poligonie w Kościelcu, a zdobywanie wiedzy i umiejętności będą kontynuować w obiektach Szkoły zlokalizowanych w Krakowie.

 

 

Opracowanie: sł. Adrian Socha
Zdjęcia: p. Gabirela Szczurek

 

W dniach 25 września – 1 października 2017 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. Szkolenie to zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym.

Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, ta sama grupa słuchaczy rozpoczęła kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

W szkoleniach uczestniczyło 16 osób z: KM PSP Chełm oraz KM PSP Nowy Sącz.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka

 

                Niewątpliwie wielką sztuką jest umiejętność czerpania wiedzy z czyjegoś, a nie wyłącznie własnego doświadczenia. Niestety - podobnie, jak w przypadku wszystkich dziedzin ratownictwa, tak i w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych - osiągnięty obecnie poziom jest wynikiem negatywnych zdarzeń. Jednym z wielu bodźców stymulujących działania na rzecz ochrony lasów przed pożarem i jego skutkami, a także rozwojem taktyki działań gaśniczych i wyposażenia technicznego, stał się największy pożar obszarów leśnych, jaki miał miejsce w 1992 roku koło Kuźni Raciborskiej. To właśnie dlatego, dzięki uprzejmości i gościnności Dyrekcji i pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, na miejsce zajęć praktycznych z przedmiotu profilaktyka przeciwpożarowa przeprowadzonych w dniach 25 i 27 września 2017 roku wybrano obiekty leśne znajdujące się na terenie województwa śląskiego. Podczas 8h zajęć kadeci II kompanii mieli wyjątkową okazję zwiedzenia dostrzegalni (wieży) przeciwpożarowej, zapoznania się ze specyfiką pracy obserwatora, sposobami wyznaczania i przekazywania współrzędnych miejsca prawdopodobnego istnienia pożaru lub innego zagrożenia. Osobista obserwacja terenów pożarzyska uzupełniona o informacje teoretyczne pozwoliła na dopełnienie wiedzy w zakresie szkód i zmian w środowisku jakie powstają na skutek pożaru lasu. Jedną z większych atrakcji dla uczestników ćwiczeń była również sposobność zwiedzenia Leśnej Bazy Lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zlokalizowanej na obszarze Lotniska Rybnik – Gotartowice, a w niej zobaczenia z bliska samolotu PZL M18 Dromader w wersji umożliwiającej podawanie z powietrza dużych ilości wody w czasie gaszenia pożaru lasu.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za umożliwienie przeprowadzenia tych bardzo intersujących i pouczających ćwiczeń. Mamy nadzieję, że zdobyta w ich czasie wiedza i umiejętności na długo pozostanią w pamięci naszych uczniów, a także, że nie będą musieli oni nigdy wykorzystywać jej w praktyce. Wszak główną ideą przyświecającą działaniom profilaktycznym, zaczerpniętą w znacznej mierze z medycyny, jest wpisana w przysięgę Hipokratesa myśl, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Profesjonalne przygotowanie i świadomość zagrożenia pożarowego podmiotów zarządzających obszarami leśnymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze służbami ratowniczymi oraz wzajemne poznanie możliwości technicznych zapobiegania i reagowania na zagrożenia pożarowe pozwala wierzyć w to, że ewentualne pożary lasów będą szybko i skutecznie likwidowane.

 

Opracowanie: st.kpt. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. W. Dela

Informujemy, że z dniem 21 września 2017 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 sierpnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 1703), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. We wskazanym powyżej akcie prawnym zawarto szereg istotnych informacji dotyczących naboru do służby kandydackiej, w tym odbywającej się w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzanego po 1 stycznia 2018 roku.

Do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie:

 1. wymogu posiadania przez kandydatów świadectwa dojrzałości,
 2. wykazu przedmiotów, do których w części pisemnej egzaminu dojrzałości powinien przystąpić kandydat, tj.: matematyki i języka obcego oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyki, chemii, informatyki albo biologii,
 3. współczynników przeliczania wyników z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w zależności od poziomu (podstawowy, rozszerzony),
 4. wzoru obliczania punktów rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem kształcenia w naszej Szkole zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także bieżącego śledzenia informacji dotyczących rekrutacji do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019 zamieszczanych na naszej stronie internetowej www.sapsp.pl .

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono linki do najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie postępowania rekrutacyjnego do naszej Szkoły:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910880400&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001703

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971010638+2017%2409%2421&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000030&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052612191&min=1

Od 11 do 15 września 2017 roku na terenie  Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej.


Do egzaminów przystąpiło 76 zespołów.


Certyfikaty specjalności ratowniczej uzyskało:
•    terenowej klasy 0 - 13 zespołów,
•    terenowej klasy I - 20 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 1 zespół,
•    gruzowiskowej klasy I  - 9 zespołów.


Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!


Kolejny egzamin odbędzie się w dniach 16-20.10.2017r. w Nowym Sączu.

 


Tekst: bryg P. Gancarczyk
Zdjęcia: K. Gniady

W dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostały poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostały zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

 • Prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Sławomir Frątczak - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
 • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Polski Komitet do spraw UNESCO
 • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Patronat prasowy:

„Przegląd Pożarniczy”

„W Akcji”

„Ochrona Przeciwpożarowa”

 

Oprócz wykładów teoretycznych uczestniczy mieli okazję obserwować praktyczne ćwiczenia z zakresu ewakuacji osób i zbiorów z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę #dziedzictwo, po której oprowadzał jej Autor - Wicedyrektor ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Szczerski.

 

Opracowwanie i zdjęcia: st.bryg. Krzysztof Kociołek

 

Od 20 do 23 września 2017 roku w Krakowie rozgrywane są XVI Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Na zaproszenie organizatora tego wyjątkowego wydarzenia, którym w tym roku jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, nasza Szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie instytucji współpracujących.

Wśród przydzielonych nam zadań znalazło się między innymi przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji sprawnościowej, za którą w całości odpowiadał kpt. Michał Gąska oraz udział w sędziowaniu założeń medycznych.

 

 

Organizatorowi Mistrzostw bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie do współpracy. Wszystkim osobom zaangażowanym w profesjonalne przygotowanie jednego z najważniejszych w roku wydarzeń ratowniczych, a także załogom zmagającym się z różnorodnymi zadaniami medycznymi oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi, gratulujemy zapału i chęci do nieustannego doskonalenia i podnoszenia poziomu swoich umiejętności zawodowych.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia:kpt. Michał Gąska

Od poniedziałku 18 września 2017 roku, przez kolejne 8 dni edukacyjnych, w murach naszej szkoły odbywał się będzie obóz szkoleniowo-sprawnościowy, w którym uczestniczyć będą studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych przyszli ratownicy medyczni będą mieli okazję zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zgodnie z przyjętym programem obozu oraz przekazanym przez Uczelnię wykazem efektów kształcenia, jakie mają zostać osiągnięte przez słuchaczy po jego zakończeniu, wśród przygotowanych przez pracowników Szkoły zajęć znalazły się: elementy ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego, chemiczno-ekologicznego, medycznego (na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy), a także taktyk działań ratowniczych i zwalczania pożarów. Poznawanie elementów i możliwości wyposażenia ratowniczego oraz zakresu i sposobów jego wykorzystania w trakcie podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych, uzupełnione będzie cyklem zajęć z wychowania fizycznego. Opierając się na doświadczeniu z poprzednich dwóch edycji można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą zajęcia przeprowadzone na pływalni oraz spotkanie z przedstawicielem specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Nowego Sącza.

Jesteśmy przekonani, że tego typu przedsięwzięcia przyczyniają się do integracji przedstawicieli różnych środowisk ratowniczych, a także pozwalają na budowanie postaw do wzajemnego zrozumienia i pełniejszej współpracy w trakcie realnego działania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dziękujemy Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego za uznanie i zaufanie jakim obdarzyły Naszą Szkołą i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

 

Od 1 września 2017 roku na poligonie Szkoły Aspirantów w miejscowości Kościelec trwa przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, tzw. okres unitarny, w którym uczestniczy 92 słuchaczy XXVII Turnusu kształcenia dziennego. Celem szkolenia jest psychiczne i fizyczne przygotowanie przyszłych kadetów do zawodu strażaka.

Słuchacze obozu unitarnego funkcjonują według ściśle określonego harmonogramu i rozkładu zajęć na każdy dzień. Po pobudce, zaprawie i toalecie porannej, jedzą wspólnie śniadanie, a następnie uczestniczą w porannym apelu i szeregu zajęć dydaktycznych, których znaczna część przebiega z wytężonym wysiłkiem fizycznym. Istotnym elementem pożarniczego kształcenia jest poznawanie zagadnień dotyczących służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz dyscypliny, która sprawdzana jest między innymi poprzez alarmy zgrupowania oraz codzienną musztrę. Wszystko to odbywa się z dala od rodziny i najbliższych, w wymagających warunkach poligonowych. Słuchacze dzielnie pokonują stawiane im wyzwania i przezwyciężają swoje słabości, a dzięki zdobywanej wiedzy teoretycznej i wykonywaniu ćwiczeń praktycznych zdobywają nowe, niezbędne umiejętności. Podstawowym celem stawianym przed słuchaczami jest nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Na pozostały czas do zakończenia zgrupowania w Kościelcu, czyli do 6 października, pozostaje życzyć naszej słuchaczce i słuchaczom wytrwałości oraz pogody, zarówno ducha, jak i tej na zewnątrz, która w tym roku jest wyjątkowo wymagająca.

 

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak

Zdjęcia: sł. Adrian Socha

W dniu 14.09.2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała dla swoich strażaków warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.


Jednym z instruktorów prowadzących warsztaty była st. kpt. Łucja Rozwadowska pracownik Wydziału Kształcenia Zawodowego naszej Szkoły. 
Szkolenie obejmowało część teoretyczną, pokazy w małej skali oraz ćwiczenia w obiekcie. Jego celem było doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi, poruszania się w strefie zadymienia przez strażaków oraz wejścia do pomieszczenia objętego pożarem.

 


Opracowanie: st. kpt. Łucja Rozwadowska
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz

W dniu 13 września 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne „Zabezpieczenie naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym podczas zdarzeń budowlanych”.

Warsztaty adresowane były do dowódców i zastępców dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa małopolskiego. Głównym celem warsztatów była prezentacja technik ratowniczych związanych z zabezpieczeniem niestabilnych konstrukcji budowlanych będących w stanie awarii i katastrofy budowlanej przeznaczonych dla jednostek ratowniczych działających na poziomie podstawowym.

Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z efektami projektu naukowo badawczego realizowanego w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”. Zaprezentowane zostały stanowiska badawcze do badania wytrzymałości ustrojów stabilizujących, sprzęt do kontroli bezpieczeństwa działań i stabilności konstrukcji budowlanych oraz platformę samojezdną do prowadzenia rozpoznania w zniszczonych obiektach budowlanych.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: Marcin Kwiatak; archiwum projektu "STABCON" 

 

W Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu w dniach 12 – 14 września 2017 roku Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Dębicy doskonaliła umiejętności w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Wykorzystując warunki poligonu specjalistycznego, uczestniczy przećwiczyli kilka scenariuszy przeszukania gruzowiska z wykorzystaniem geofonu oraz kamery wziernikowej.

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: kpt. Adam Piętka

W dniu 15 września 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Krakowie, a Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez kadetów drugiego rocznika SA PSP w Krakowie.

Porozumienie osobiście podpisali Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Marek Chwała. W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzej Nowak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Arkadiusz Kielin oraz bryg. Jacek Ambrożkiewicz ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Dzięki zawarciu porozumienia słuchacze drugiego rocznika SA PSP w Krakowie od dnia 2 października 2017 roku będą odbywać praktyki zawodowe w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie oraz od dnia 8 stycznia 2018 roku w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Krakowie.

W trakcie odbywania praktyk kadeci będą zapoznawać się ze specyfiką pełnienia służby Dyżurnych Operacyjnych SKKM w Krakowie oraz zdobywać doświadczenie obserwując realizację służby Oficera Operacyjnego KM PSP w Krakowie.

 

opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek KM PSP w Krakowie