W przeddzień odejścia na zaopatrzenie emerytalne bryg. mgr. inż. Krzysztofa Kęski, który od 15 września 2015 roku do 1 grudnia 2017 roku piastował stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, w naszej auli odbyła się uroczysta zbiórka. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem spotkanie rozpoczęło się od złożenia stosownego meldunku przez prowadzącego uroczystość mł.bryg. Tomasza Muchę komendantowi Szkoły st.bryg. Krzysztofowi Kociołkowi. Zaraz potem wprowadzono sztandar, w obecności którego nastąpiło pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę funkcjonariusza. Zaproszeni goście, kadra i kadeci swoją obecnością, drobnymi upominkami, serdecznymi uściskami dłoni, ciepłymi słowami i szczerymi życzeniami wyrazili swoje uznanie oraz wdzięczność za długie lata służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także ostatni czas zawodowej aktywności w naszej Szkole. Wiele słów uznania padło także w czasie okolicznościowych przemówień. Głos zabrali: komendant Szkoły oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak. W kilku słowach ze współpracownikami i uczniami podzielił się także bohater dzisiejszego spotkania, dla którego 8 grudnia br. będzie ostatnim dniem służby w PSP.  

Pan bryg. Krzysztof Kęska związany był z ochroną przeciwpożarową od 1986 roku, w swojej wieloletniej służbie realizował szerokie spektrum zadań właściwych dla różnych stanowisk służbowych. Pierwsze szlify zdobywał w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, a następnie został przeniesiony do Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach, gdzie najpierw trafił do wydziału liniowego pełniąc obowiązki dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pionkach, a później, po objęciu stanowiska naczelnika ośrodka szkolenia w Pionkach, zajmował się koordynacją działań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego strażaków. Angażował się również w liczne prace remontowe i adaptacyjne nowo pozyskanych obiektów. Jego predyspozycje i inklinacje do pracy w instytucji edukacyjnej połączone z nabytym wcześniej doświadczeniem pozwoliły rekomendować go do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta szkoły ds. kwatermistrzowskich. W pamięci przełożonych i współpracowników pozostanie osobą o dużym poczuciu odpowiedzialności i pełną profesjonalizmu, który pozwalał na płynne i wydajne planowanie oraz nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych.

Pan bryg. Krzysztof Kęska w czasie całej swojej ponad trzydziestoletniej służby wykazywał się szeroką wiedzą merytoryczną, nie bał się wyzwań i podejmował się wielokrotnie zadań wykraczających poza jego etatowe obowiązki, dzięki czemu cieszył się nienaganną opinią, szacunkiem i uznaniem w środowisku pożarniczym, co znalazło odzwierciedlenie także w formie przyznanych mu medali i odznaczeń, wśród których znalazły się między innymi:

- Brązowy Krzyż Zasługi (2003 r.),

- Srebrnym Medal „Za Długoletnią Służbę” (2009 r.),

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2015 r.).

Swoją obecnością oraz bukietami kwiatów za owocną współpracę (prócz wymienionych wyżej) podziękowali także: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek oraz komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek.

Brygadierowi Krzysztofowi Kęsce, od jutra w stanie spoczynku, życzymy wszelkiej pomyślności i zapewniamy, że drzwi Krakowskiej Szkoły Pożarniczej zawsze są i będą dla niego szeroko otwarte.

Opracowanie: asp. Renta Fromont, st. kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt. Adrian Socha

4 grudnia 2017 roku w Auli Szkoły odbył się cykl szkoleń z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Dedykowane dla kadry i kadetów Szkoły spotkanie z profesjonalistami z danej dziedziny obfitowało w szereg niezwykle istotnych dla zdrowia i życia informacji. W gronie znakomitych prelegentów znaleźli się:

  1. mł. bryg. dr Mariusz Chomoncik – koordynator ratownictwa medycznego Szkoły, który przybliżył zgormadzonym zagadnienia dotyczące zjawiska antybiotykoodporności i możliwych powikłań wynikających z niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków w procesie leczenia różnych stanów chorobowych;
  1. st.str. mgr Katarzyna Bartyńska – szkolny psycholog, która podzieliła się z uczestnikami wiedzą dotyczącą mechanizmów powstawania uzależnień oraz mechanizmów działania i szkodliwości dla ludzkiego organizmu wybranych substancji i środków odurzających, psychotropowych oraz innych środków zastępczych i tak zwanych - nowych substancji psychoaktywnych;
  1. dr Paweł Pocheć - reprezentujący Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA w Krakowie, który omówił problematykę dotyczącą przyczyn zachorowalności na żółtaczkę.

Organizowane cyklicznie spotkania edukacyjno-profilaktyczne są doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych. Formułowane na ich podstawie wnioski i podejmowane w codziennym życiu, także w czasie i po zakończeniu akcji ratowniczych działania, pozwalają w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń lub na ograniczenie powikłań. Wystarczy uświadomić sobie, że w Polsce w okresie od stycznia do września bieżącego roku odnotowany został drastyczny przyrost liczby zachorowań na wirusowe zapalnie wątroby typu. A (WZW typu A), których, jak wynika z danych statystycznych Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA, było w tym czasie – 1217, gdy w całym 2016 zarejestrowano jedynie 35 takich przypadków.

Jedną z pierwszych rzeczy, której uczymy w Szkole jest troska o zachowanie maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa – własnego ale też i osób poszkodowanych, to dlatego tak ważną jest dla nas maksyma: „dobry ratownik – to żywy ratownik”, parafrazując ją można śmiało powiedzieć, że „doby ratownik – to zdrowy ratownik”, a osiągnięcie takiego stanu możliwie jest wyłącznie dzięki nieustannemu uczeniu się i doskonaleniu, zarówno w zakresie pojawiających się zagrożeń, ich skutków i skali, jak również możliwości stosowania środków zapobiegawczych i oczekiwanych zachowań po wystąpieniu sytuacji niepożądanej.

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Dzień 4 grudnia 2017 roku dla str. Tomasza Nowaka, który w obecności komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofa Kociołka oraz jego zastępcy kpt. Marka Chwały, wypowiedział słowa roty ślubowania, na długie lata pozostanie jednym z najważniejszych w zawodowym życiu. Od tej chwili pełnił on będzie służbę na stanowisku stażysty w Wydziale Techniczno-Poligonowym, a także poznawał tajniki pożarniczego rzemiosła.

Gratulujmy i witamy w gronie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej!

 

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski odwołał z zajmowanego stanowiska bryg. mgr. inż. Krzysztofa Kęskę – dotychczasowego zastępcę komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W dniach 27 listopada - 1 grudnia 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzona została pierwsza część egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

W egzaminie uczestniczyło 6 starszych ratowników wysokościowych KSRG ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Kielc, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Świdnicy oraz Warszawy. Pod czujnym okiem komisji złożonej z instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, kandydaci weryfikowali oraz unifikowali posiadaną wiedzę i umiejętności, przygotowując się do planowanego na początek 2018 roku egzaminu końcowego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

W dniu 22.11.2017 roku członkowie „Koła Nowych Technologii” uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach dotyczących systemów teleinformatycznych okablowania strukturalnego 3M Vollition oraz systemu gaszenia Novec 1230. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zwiedzenia oraz wypróbowania rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych przez firmę do życia codziennego. Podczas zwiedzania specjalnej ekspozycji można było zauważyć jak innowacyjne rozwiązania z powodzeniem wspierają całą gammę dziedzin specjalistycznych, jak również są zastosowane w przedmiotach codziennego użytku. W drugiej części warsztatów w części teoretycznej można było zapoznać się z różnymi technologiami używanych w systemach teleinformatycznych w zakresie okablowania zastosowanych złącz, możliwości ilości przesyłania danych. W części praktycznej każdy miał możliwość popróbowania swoich umiejętności z zarabianiem gniazd różnych kategorii. Bardzo ciekawym doświadczeniem było łączenie światłowodów za pomocą specjalnych złącz, które nie wymagały spawania światłowodów.

Uczestnicy wyjazdu: mł. bryg. Rafał Niemiec, kpt. Paweł Błaut, Krzysztof Jarno oraz kadeci: Mateusz Pajka, Jarosław Proszek, Piotr Gibas, Daria Ferdyn, Marcin Kamiński.

 

 

 

Foto oraz tekst kpt. Paweł Błaut

W dniach 22-24 listopada 2017 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie dla Instruktorów Obrony Cywilnej. Podczas zajęć omówiono: regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia. Poruszono również zagadnienia z zakresu monitoringu zagrożeń oraz systemu wykrywania skażeń i alarmowania.

Zajęcia były prowadzone przez przedstawiciela Komendy Głównej PSP st. bryg Andrzeja Dobrzenieckiego, wieloletniego kierownika Urzędu Miasta Krakowa – Centrum Zarządzania Kryzysowego Macieja Stryjka oraz pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Szkolenie Instruktorów Obrony Cywilnej zakończyło się testem pisemnym, po którym zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Marek Chwała wręczył uczestnikom nadające uprawnienia instruktora obrony cywilnej o specjalności powszechna samoobrona ludności stosowne zaświadczenia.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

W dniu 21 listopada 2017 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się turniej finałowy halowej piłki nożnej kończący cykl turniejów w ramach XI Mistrzostw Województwa Małopolskiego PSP w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.


W turnieju organizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie  uczestniczyło łącznie 8 najlepszych reprezentacji wyłonionych w drodze gier eliminacyjnych tj.: KP PSP w Chrzanowie, KP PSP w Wieliczce, KP PSP w Gorlicach, KP PSP w Wadowicach, KP PSP w Myślenicach, KM PSP w Nowym Sączu, KM PSP w Krakowie i drużyna  Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Królem Strzelców turnieju został Wojciech Kwiatkowski z Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie, zdobywca 6 bramek.

W uroczystym zakończeniu Mistrzostw uczestniczył nadbryg. Stanisław Nowak  Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Krzysztof Kociołek p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i mł. bryg. Grzegorz Cegła p.o. Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie.


Małopolski Komendant Wojewódzki PSP  pogratulował zwycięzcom oraz wręczył najlepszym drużynom  Mistrzostw pamiątkowe puchary i dyplomy.


Kolejność końcowa Mistrzostw:


Miejsce 1 – KP PSP w Chrzanowie
Miejsce 2 – KP PSP w Wieliczce
Miejsce 3 – KP PSP w Myślenicach
Miejsce 4 – KM PSP w Nowym Sączu
Miejsce 5 – SA PSP w Krakowie
Miejsce 6 – KM PSP w Krakowie
Miejsce 7 – KP PSP w Wadowicach
Miejsce 8 – KP PSP w Gorlicach

 

 

 


Opracowanie: kpt. Łukasz Łotocki z KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: kdt Adrian Socha

21 listopada 2017 roku w Auli Szkoły odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie kierownictwa Szkoły z kadrą i kadetami było okazją nie tylko do uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także sposobnością do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. Wyróżniony w ten sposób został funkcjonariusz – st.str. Grzegorz Hałat oraz niżej wymienieni kadeci, którzy awansowali na następujące stopnie służbowe:


Młodszego ogniomistrza:


1.    st. sekc. kdt ŚWIERCZEK Damian
2.    st. sekc. kdt WERMIŃSKI Bartosz


Starszego sekcyjnego:


1.    sekc. kdt BARTNICKI Rafal
2.    sekc. kdt CHRZANOWSKI Tomasz
3.    sekc. kdt CYGAN Paweł
4.    sekc. kdt FERDYN Daria
5.    sekc. kdt FURMAŃSKI Szymon
6.    sekc. kdt GABRYŚ Łukasz
7.    sekc. kdt GIBAS Piotr
8.    sekc. kdt KAMIŃSKI Marcin
9.    sekc. kdt MAKOLA Jakub
10.    sekc. kdt PELCZAR Oskar


Sekcyjnego


1.    st. str. kdt ADWENT Patryk
2.    st. str. kdt CEBULARZ Dariusz    
3.    st. str. kdt CIUŁA Mateusz
4.    st. str. kdt FAJKOWKI Rafał
5.    st. str. kdt GÓRA Rajmund
6.    st. str. kdt GRUCA Łukasz
7.    st. str. kdt KALITA Karol
8.    st. str. kdt KOCHUTEK Robert    
9.    st. str. kdt MERMER Jonasz
10.    st. str. kdt PACIOREK Filip
11.    st. str. kdt PAJKA Mateusz
12.    st. str. kdt PRUSAK Daniel
13.    st. str. kdt SALAMOŃSKI Norbert
14.    st. str. kdt SREBNICKI Jakub
15.    st. str. kdt STOCHMAL Maciej    


Starszego strażaka:


1.    str. kdt BEDNARZ Bartłomiej     
2.    str. kdt BIAŁEK Damian
3.    str. kdt DZIEDZIC Konrad
4.    str. kdt JENEJ Daniel
5.    str. kdt KULON Grzegorz
6.    str. kdt KRZYŻANOWSKI Krystian
7.    str. kdt MATUSIEWICZ Fabian
8.    str. kdt MROZOWSKI Jakub
9.    str. kdt MYSŁEK Jakub
10.    str. kdt PUSKARCZYK Karol
11.    str. kdt SKIPIOŁ Aleksander
12.    str. kdt SMOLARSKI Paweł
13.    str. kdt SROKA Paweł
14.    str. kdt ŚPIEWAK Marcin
15.    str. kdt WŁODARSKI Szymon

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się złożeniem meldunku przez prowadzącego uroczystość mł.bryg. Tomasza Muchę,  wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie nastąpiło odczytanie przez st.kpt. Pawła Serwatkę decyzji personalnych komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 19 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków komendanta Szkoły  Panu st.bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Kociołkowi oraz powołania na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pana kpt. mgr. inż. Marka Chwały.


W swoim pierwszym w nowej roli wystąpieniu komendant Szkoły podziękował kadrze i kadetom za trud wkładany w nauczanie i poznawanie pożarniczego rzemiosła, za dbanie o dobre imię i wizerunek strażaka oraz oddanie i służbę „ku chwale ojczyzny”.
Głos zabrał także małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbryg. Stanisław Nowak. W krótkim wystąpieniu także on odniósł się do uznania i zaufania jakim cieszy się nasza formacja w oczach społeczeństwa i najważniejszych osób w państwie. Mówiąc o ciążącej na nas odpowiedzialności pogratulował wszystkim awansowanym, a kierując wyrazy uznania do nowego kierownictwa Szkoły złożył ważną deklarację dotyczącą współpracy i współdziałania ze Szkołą w inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski i innych części kraju.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: kdt Adrian Socha

W dniach 13 - 17 listopada 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Nowym Sączu odbyły się kolejne Warsztaty Dydaktyczno-Unifikujące dla instruktorów psów ratowniczych.

Tematem warsztatów były: "TESTY MENTALNE I PRZYDATNOŚCI DO PRACY POSZUKIWAWCZEJ".

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności instruktorów (egzaminatorów) oceniających psy ratownicze w zakresie umiejętności oceny predyspozycji psychofizycznych psów do szkolenia ratowniczego.

W warsztatach uczestniczył ekspert ze Szwecji Pan Birger Larsson - instruktor i specjalista przeprowadzania testów mentalnych szwedzkiego klubu psów użytkowych SBK.

Testy przeprowadzało dwunastu instruktorów i siedmioro młodszych instruktorów szkolenia psów ratowniczych KSRG, a do testów przystąpiło trzynastu przewodników ze swoimi psami.

Pomimo niskiej temperatury i częstych opadów deszczu plan warsztatów został zrealizowany w stu procentach.

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: asp.sztab. Krzysztof Gruca

Informujemy, że zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadiera Leszka Suskiego, z dniem 19 listopada 2017 roku st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Kociołkowi zostały powierzone obowiązki Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Jednocześnie kpt. mgr inż. Marek Chwała został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.


Od 6 do 16 listopada 2017 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się „Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych”.
Uczestnikami zajęć była kadra naszej Szkoły (10 osób) oraz kadeci (12 osób) zrzeszeni w kole zainteresowań „Taktyki Działań Ratowniczych”, którego opiekunami są: mł. bryg. Krzysztof Chorobik oraz kpt. Łukasz Wolak. Przez 10 dni uczestnicy szkolenia pod czujnym okiem brygadiera w stanie spoczynku Artura Kazanowicza – doradcy ADR mogli zapoznać się oraz przyswoić wiedzę związaną ze specyfiką transportu, konstrukcji pojazdów, ich oznakowaniem oraz wieloma innymi zagadnieniami,  bez których bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych byłby w dużej mierze ograniczony.
Szkolenie doszło do skutku dzięki dużemu zaangażowaniu w organizację oraz jego przebieg wykładowców i instruktorów zespołu „Taktyki Działań Ratowniczych”, a jego inicjatorem był kpt. Łukasz Wolak.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Rafał Czaja
Zdjęcia: kdt. Jonasz Mermer

W dniu 16 listopada 2017 roku odbył się egzamin końcowy szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie rozpoczęło się 2 października br.. Uczestnicy szkolenia swą wiedzę zgłębiali na wykładach odbywających się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, jak również uczestniczyli w zajęciach praktycznych na poligonie szkolnym w Kościelcu oraz w zakładzie pracy.

       

            

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki

 

Słuchacze Kompanii I naszej Szkoły uczcili 99. rocznicę odzyskania niepodległości poprzez udział w 4. edycji Krakowskiego Biegu Niepodległości. Osiągniętymi wynikami potwierdzili posiadanie fizycznych predyspozycji do pełnienia służby w PSP oraz zaimponowali organizatorom i pozostałym uczestnikom, których w tym roku było ponad 2400! Tradycją jest już, że rozgrywane 11 listopada w całej niemalże Polsce biegi odbywają się na 11 – kilometrowym dystansie, mamy nadzieję, że tradycją stanie się także udział w nich naszych uczniów i zajmowanie takich czasów i wysokich lokat:

  1. Bielawiec Maciej - wynik - 00:39:35 - 3 miejsce open - 1 miejsce w w kategorii służb mundurowych,
  2. 🥇Źrebiec Hubert – wynik - 00:45:52 - 43 miejsce open - 3 miejsce w kategorii służb mundurowych,
  3. Machalica Kamil z czasem 0:46:07 miejsce 46 open,
  4. Pikuła Jakub z czasem 00:46:31 miejsce 57 open,
  5. Błędowski Michał z czasem 00:46:41 miejsce 59 open,
  6. Barcik Kacper z czasem 00:46:53 miejsce 62 open,
  7. Rzepka Wojciech z czasem 00:50:35 miejsce 194 open.

W kategorii drużynowej reprezentanci naszej Szkoły zajęli II miejsce – gratulujemy osiągniętych rezultatów!

 

Podobnie, jak podczas innych imprez biegowych organizowanych na terenie Krakowa, słuchacze Szkoły dbali także o bezpieczeństwo zawodników i kibiców na trasie. Tym razem aktywny udział w zabezpieczeniu wzięło 30 strażaków z Kompanii I.

 

 

Opracowanie: kpt. Piotr Nowak, str. Adrian Socha, Wydział Pododdziałów Szkolnych

Zdjęcia: str. Adrian Socha

 

11 listopada 2017 roku w Szkole miała miejsce wyjątkowa zmiana służby w trakcie, której dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości dokonano poniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Na tzw. placu zewnętrznym zebrali się pełniący w tym dniu służbę funkcjonariusze oraz kadeci, także ci, którzy pomimo dnia wolnego od nauki i pracy, pozostawali przez całą dobę w gotowości do działania w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Biało-czerwona flaga powiewać będzie na maszcie zlokalizowanym przed budynkiem Szkoły przez cały rok.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha