Trzeci dzień (24.04.2020 r.) działania Kompanii Szkolnej na terenie objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego upłynął na prowadzeniu intensywnych działań gaśniczych z wykorzystaniem zbudowanej wcześniej, a mającej już kilka kilometrów, magistrali oraz tłumic. Polewanie wodą obszaru kilkuset metrów kwadratowych pozwoliło na skuteczne schłodzenie, wciąż miejscami mocno rozgrzanego i zawierającego tlące się elementy, podłoża.

Świadomość tego, jak ważnym dla nas wszystkich rejonem i istotnym dla całego ekosystemu elementem jest część ratowanego parku, połączona z widoczną skutecznością oraz wiarą w sens prowadzonych z ogromnym poświęceniem działań, pozwala, pomimo pojawiających się objawów fizycznego zmęczenia, utrzymywać wysoki poziom gotowości i motywacji do ciężkiej pracy.

Próbując odnaleźć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pozytywnych jej stron, warto zauważyć, że wartością dodaną udziału kadry i kadetów we wspólnym działaniu ratowniczym jest doskonałą okazją do połączenia wiedzy z praktyką, zdobycia nowych doświadczeń i budowania właściwych dla „strażackiej barci” relacji. Nie można przecież zapominać, że zadysponowani kadeci II kompanii już za dwa miesiące będą naszymi absolwentami, a jeżeli obecna sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych na czerwiec egzaminów zawodowych, to także osobami mogącymi poszczycić się tytułem technik pożarnictwa i stopnie młodszego aspiranta PSP.

Nauka i doskonalenie nabytych w czasie dwuletniego procesu kształcenia umiejętności jest tym bardziej wartościowa, że przebiega pod czujnym okiem i wsparciu kadry, wśród której znajdują się: zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych – właściwego między innymi dla przygotowania i organizacji działań centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (do niedawna kierownika zespołu przedmiotowego „Taktyka zwalczania pożarów”) – osoba posiadająca nie tylko kwalifikacje inżyniera pożarnictwa, ale także posiadająca doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych z zaopatrzeniem wodnym oraz instruktorzy wiodących przedmiotów zawodowych: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych oraz taktyka zwalczania pożarów, którzy na co dzień uczestniczą w kreowaniu zajęć edukacyjnych, w czasie których wykorzystywane jest wiedza dotycząca wyposażenia technicznego i jego praktycznego wykorzystania w akcjach i działaniach ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra, asp. Łukasz Tomczak

 

Po krótkim, ale niezwykle zasłużonym odpoczynku, nocnej regeneracji i uzupełnieniu materialnych zapasów (paliwa, maseczek, baterii itp.) uczestnicząca w ramach sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego kompania wielozadaniowa Szkoły odzyskała pełną gotowość do dalszego działania.

23 kwietnia 2020 roku – w drugim dniu od zadysponowania – głównymi zadaniami naszych strażaków było dozorowanie pogorzeliska, dogaszanie pojawiających się zarzewi ognia oraz budowa niezbędnej do podawania wody na duże odległości magistrali wężowej. Wykorzystując wyposażenie samochodu wężowego sprawiona została niezbędna (w zależności od warunków i potrzeb) do przetłaczania lub przepompowywania mająca kilka tysięcy metrów linia. Dzięki pozyskaniu w ten sposób wody do celów pożarowych udało się podać kilaka prądów gaśniczych, a tym samym w wymierny sposób przyczynić się do ograniczenia skutków obejmującego ogromny areał pożaru.

Dowodzący na swoich odcinkach bojowych funkcjonariusze: mł.byrg. Tomasz Mucha, st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra oraz asp. Łukasz Tomczak - prócz trudności związanych z koniecznością działania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wyraźnie odczuwalnym oddziaływaniu termicznym pożaru, zmęczenia ciężką fizyczną pracą z wykorzystaniem tłumic i innego podręcznego sprzętu gaśniczego potęgowanego bezwzględną koniecznością wykorzystania standardowych środków ochrony osobistej i znacznie utrudniających oddychanie maseczek, w swoich relacjach wielokrotnie podkreślają bardzo dobrą współpracę ze sztabem oraz przedstawicielami innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów uczestniczących w walce z trawiącym ogromy areał ogniem. Między innymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, w tym wyposażonego w kamerę termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego, ratownicy są w stanie ocenić nie tylko skalę zagrożenia, ale także skuteczność oddziaływania podawanych na dany obszar prądów wody.

Na uwagę, wyrazy wdzięczności i uznania zasługuje także postawa miejscowych władz i działających z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem mieszkańców zagrożonych terenów, w tym położonej nad Biebrzą miejscowości Wroceń oraz Goniądz. Nasi ratownicy są pod ogromnym wrażeniem gotowości do wszechstronnej pomocy – począwszy od dostarczania nieograniczonej ilości napojów, racji żywnościowych, na organizowaniu tymczasowych, napędzanych siłą ludzkich mięśni, przepraw promowych pozwalających strażakom szybciej docierać do newralgicznych dla rozwoju pożaru miejsc.

Chociaż przyczyna pożaru nie została jeszcze jednoznacznie ustalona, to z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że ma ona charakter antropogeniczny. W związku z tym, jeszcze raz przypominamy o zainicjowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej akcji „Stop pożarom traw”.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak i mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

 


Państwowa Straż Pożarna

KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/

Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/

TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/

Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl

TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP

Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

22 kwietnia 2020 roku kompania wielozadaniowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadysponowana została do działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wskazanego przez Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności miejsca koncentracji sił i środków udało się 42 strażaków w tym: 4 dowódców, 2 kierowców i 36 kadetów.

Na miejsce prowadzonych działań ratownicy dotarli wchodzącym w skład floty Szkoły autokarem i samochodem terenowym. Zabrali ze sobą: środki łączności, pozwalające na samodzielną egzystencję do 36h racje żywnościowe, zabezpieczające układ oddechowy maseczki, podręczny sprzęt gaśniczy oraz pojazd typu quad.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kompania bezzwłocznie skierowana została do działań gaśniczych, które prowadzone były na obszarze objętym pożarem do późnych godzin nocnych. W głównej części polegały one na dozorowaniu pogorzeliska oraz ręcznym dogaszaniu ciągle pojawiających się zarzewi ognia.

Wśród wymienianych przez dowódców problemów z jakimi spotkali się do tej pory znajduje się ogromny obszar objęty pożarem, konieczność pieszego przemieszczania się na znaczne odległości (nawet kilku kilometrów zanim dotrze się do właściwego odcinka bojowego), a także trudności związane z działaniem ratowniczym w nieznanej wcześniej, niezindustrializowanej, przestrzeni. Warto zauważyć, że ze względu na panującą suszę, tereny jeszcze niedawno znajdujące się pod wodą, dzisiaj objęte są pożarem, a ich lokalizacja sprawia trudności nawet miejscowej ludności.

Odległość jaka dzieli SA PSP w Krakowie od miejsca pożaru, jego intensywności i rozmiar nie pozwalają nam obecnie na wiarygodne prognozy dotyczące czasu prowadzonych działań, konieczności dokonania podmiany ratowników i ich powrotu do domu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak

 

Na podstawie decyzji jaką otrzymaliśmy z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 kwietnia 2020 roku do działań wspierających gaszenie pożaru, jaki trawi Biebrzański Park Narodowy, zadysponowane zostały będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowiące wsparcie centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Autokarem oraz samochodem terenowym do wyznaczonego miejsca koncentracji udało się łącznie 42 strażaków, w tym: 4 osoby spośród kadry Szkoły pełniące funkcje dowódcze, 2 kierowców oraz 36 kadetów – słuchaczy XXVIII turnusu kształcenia dziennego (II kompanii). Ratownicy zabrali ze sobą niezbędne do prowadzenia działań gaśniczych wyposażenie, środki łączności oraz pozostałe materiały pozwalające im na samowystarczalność do działań na najbliższe 36 godzin.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Od kilku miesięcy większość krajów całego świata koncentruje się na walce i ograniczeniu skutków epidemii koronawirusa. Także w Polsce ostatnie tygodnie upływają pod znakiem wyjątkowej mobilizacji i aktywności: przedstawicieli administracji publicznej, pracowników ochrony zdrowia, członków różnych służb i podmiotów ratowniczych, a także pozostałych formacji umundurowanych. W tym wyjątkowym czasie także wiele firm i osób prywatnych podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu wielopłaszyznowe wsparcie wszystkich tych, którzy często ryzykując swoim zdrowiem i życiem nieustannie niosą pomoc osobom jej potrzebującym.

Miło jest nam poinformować, że bezinteresowna i podyktowana potrzebą serca troska o dobry stan zdrowia i jeszcze lepsze zabezpieczenie pełniących służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie strażaków, zaowocowała szeregiem wspierających nas inicjatyw.

W szczególny sposób podziękować chcielibyśmy dwóm mającym siedzibę na ternie Krakowa firmom:

- Grupa 3 Druk – za przekazanie nam bezpłatnie 100 przyłbic i kremów do pielęgnacji niszczonych częstą dezynfekcją rąk,

- ATMAT – za pomoc w naprawie, czyszczeniu i konfiguracji będącej w naszym posiadaniu drukarki 3D. Dzięki zaangażowaniu i merytorycznemu wsparciu będziemy mogli teraz sami wytwarzać część niezbędnego dla naszych potrzeb wyposażenia osobistego ratowników. Jako pierwsze drukowane będą elementy chroniących błony śluzowe oczu, nosa i górne drogi oddechowe ratowników przyłbic,

- EVENTX Sp. z o. o. – za wykonanie non-profit ozonowania będących w dyspozycji Szkolnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej samochodów i pomieszczeń służbowych.

Dziękujemy także ks. mgr. Tomaszowi Jajecznicy i całej zaangażowanej w wolontaryjną działalność społeczności Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie za przekazanie 200 sztuk, tak potrzebnych w obecnym czasie, maseczek.

Najważniejsza obowiązująca w ratownictwie maksyma mówiąca o tym, że: „Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik” – będzie teraz łatwiejsza do wdrożenia w codziennym działaniu. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Artur Luzar

Notatkę z dnia 17 kwietnia 2020 roku, na który zgodnie ze Szkolnym Planem Pracy zaplanowane zostało zakończenie XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.21 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – rozpocząć można byłoby od słów – a miało być tak pięknie, miał być uroczysty apel, wręczenie zaświadczeń i  wyróżnień, miały być gratulacje i rozdanie nagród dla zwycięzców II edycji konkursu na najlepszego wykładowcę / instruktora, miały być podniosłe wystąpienia i wspólne zdjęcia.

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nasze plany musiały zostać odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. Nie zmienia to jednak tego, że chcielibyśmy serdecznie pogratulować i podziękować za owocną współpracę naszym nowym 159 absolwentom, czyli wszystkim osobom, które przed rokiem rozpoczęły kolejny etap nauki, którego ostatecznym celem jest zdobycie tytułu technik pożarnictwa. Poszukując pozytywnych stron warto zauważyć, że uczestnicy XXXVI Turnusu KKZ jako pierwsi w blisko 60-letniej historii naszej Szkoły zdawali egzamin końcowy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego prowadzenia zajęć i oceniania efektywności kształcenia.

Wszystkim Państwu życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów i przebiegu tegorocznych egzaminów zawodowych oraz już dzisiaj osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Mamy nadzieję, że już niedługo większość z Was będzie mogła także cieszyć się z awansu na stopień młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, tradycyjnie organizowany na początku maja Dzień Otwarty SA PSP w Krakowie, zostaje odwołany.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem służby kandydackiej w naszej Szkole nadal prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych wyłącznie drogą korespondencyjną.

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą organizacji bieżącego i przyszłego roku szkolnego, także terminu i przebiegu egzaminów maturalnych, kandydatów prosimy także o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na stornie internetowej Szkoły zarówno w dziale „Aktualności”, jak i w zakładce „Rekrutacja”.

17 kwietnia 2020 roku

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

 Wielkanoc2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP Kraków zrealizowanym w SA PSP w Krakowie 8 kwietnia 2020 roku.

 

tvp 080420 m

W okresie 15.02-13.03.2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z SGRW „Krynica-Zdrój”, SGRW „Warszawa 7” oraz SA PSP w Krakowie.

Realizowany w sprzyjających warunkach pogodowych kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (15-21.02 - 8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (6-13.03 - 12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego i mazowieckiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (m. in. skałki w Rożnowie), obiektach przemysłowych, a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcie: bryg. T. Traciłowski

 

13 marca 2020 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami oraz zamieszonymi poniżej bardzo ciekawymi materiałami edukacyjnymi (prezentacją).Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).

Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.

W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

Czytaj także na mediach społecznościowych:

Państwowa Straż Pożarna
KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe
Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/
Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl
TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP
Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

W dniach 5-6 marca 2020 roku w Korbielowie w ośrodku narciarskim „Kompleks Pilsko – Jontek Korbielów” odbyły się VI Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zawodów było podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu, integracja środowiska pożarniczego, wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, promocja województwa śląskiego, promowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje komend
wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych PSP.
Podczas mistrzostw zostały rozegrane konkurencje slalomu giganta w narciarstwie i snowboardzie.

I miejsce Krzysztofa Zięby reprezentanta SA PSP w Krakowie
podczas Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim w klasyfikacji indywidualnej.

III miejsce reprezentacji SA PSP w Krakowie w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim – suma najlepszych przejazdów zawodników:

kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta, asp. Kurkowski Wojciech.

Reprezentacja SA PSP w Krakowie:
Pan mł. bryg. Marcin Szewerniak – Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie , kpt. Artur Bartocha, asp. Kurkowski Wojciech, asp. Tomasz Pytel, asp. Dudek Sławomir, str. Szewczyk Michał, kdt Krzysztof Zięba, kdt Konrad Delekta.  

 

KLASYFIKACJE ZAWODÓW:

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa Mistrzostw Polski w kategoriach – narciarstwo i snowboard.

Klasyfikacja indywidualna i drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Wyniki zawodów:

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w narciarstwie:

I Miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

III Miejsce: Krzeptowski Sabała Szymon – woj. małopolskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w  narciarstwie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce woj. śląskie

III miejsce SA PSP w Krakowie

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: Leśniakiewicz Andrzej – woj. mazowieckie

II miejsce: Hodorowicz Grzegorz – woj. małopolskie

III miejsce: Pilch Tomasz – woj. śląskie

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w snowboardzie:

I miejsce: woj. małopolskie

II miejsce: woj. śląskie

III miejsce: woj. podlaskie

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Zięba Krzysztof – SA PSP Kraków

II miejsce: Delekta Konrad - SA PSP Kraków

III miejsce: Wojciech Kurkowski - SA PSP Kraków

Klasyfikacja indywidualna w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: Szewczyk Michał – SA PSP Kraków

II miejsce: Łęgowik Arkadiusz – CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w Narciarstwie Alpejskim Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Klasyfikacja drużynowa w II Mistrzostwach Szkół Pożarniczych 

w snowboardzie Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie:

I miejsce: SA PSP Kraków

II miejsce: CS PSP Częstochowa

Puchary i dyplomy wręczył Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan mł. bryg. mgr inż. Marcin Szewerniak oraz przedstawiciel Biura Szkolenia – Sekcja Kultury Fizycznej KG PSP Pan st. bryg. Piotr Kalinowski. 


opracował asp. Tomasz Pytel,
foto: asp. Wojciech Kurkowski.


Jak już wielokrotnie przy różnych okazjach informowaliśmy, nasza Szkoła stanowi istotne ogniwo potencjału jakim dysponuje centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W zależności od zaistniałej sytuacji utrzymywane przez nas w pełnej gotowości do niezwłocznego wyjazdu siły i środki skierowane mogą zostać do różnego typu zdarzeń. Jednym z nich może być rozwinięcie i obsługa przeznaczonych na bazę socjalną i noclegową dla ratowników obozowisk, które mogą być także miejscem schronienia dla osób wymagających pomocy. Dostarczane w odpowiednio spakowanych kontenerach wyposażenie nie raz pełniło już funkcję tymczasowego punktu pomocy medycznej, a nawet szpitala. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia między innymi podczas wsparcia przez PSP zabezpieczenia medycznego organizowanych w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży, a także corocznych inicjatyw medycznych towarzyszących największej wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących, która odbywa się od wielu lat na krakowskim Rynku.

Przy okazji warto także zauważyć, że zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie 2015 roku „Programem rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata 2015-2020”, to właśnie Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wyznaczona została rola wiodąca w zakresie realizacji zadań z obszaru ratownictwa medycznego.

Pomimo tego, że będący w naszej dyspozycji sprzęt konserwowany, serwisowany i sprawdzany jest regularnie, a kadra pełniąca służbę oficera dyżurnego Szkoły i dowódców (kompanii i pododdziałów wielozadaniowych oraz sekcji obozowiskowej) wraz z kadetami regularnie uczestniczy w ćwiczeniach doskonalących, to w związku z pojawiającymi się doniesieniami o sytuacji epidemiologicznej na świecie, zakładanej potencjalnie potrzebie użycia jednostek ochrony przeciwpożarowej do wsparcia systemu opieki zdrowotnej oraz mając na uwadze licznie prowadzone w całej Polsce związane z pojawieniem się wywołującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2, w dniu 06 marca 2020 roku, na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzone zostały ćwiczenia ze sprawiania i możliwości konfiguracji będącego w naszym posiadaniu komponentu medycznego. Składa się z on z 7 pneumatycznych namiotów, a w każdym z nich realizowane mogą być odrębne zadania mające na celu opiekę nad poszkodowanym (chorym). W Komponencie występuje: namiot triagowy - w którym odbywa się segregacja, czyli wstępna ocena i przydzielenie priorytetów leczniczych lub transportowych, na podstawie których personel decyduje o kolejności udzielania pomocy osobom chorym lub poszkodowanym. Po przeprowadzeniu procedur segregacji przydzielany jest mu kolor adekwatny do jego stanu. W komponencie występują następujące oddziały (namioty) reanimacyjny, gdzie realizowana jest opieka nad pacjentami najbardziej poszkodowanymi (tzw. czerwonymi), zabiegowy oraz ambulatorium, do którego trafiają pacjenci wymagający wykonywania niecierpiących zwłoki procedur medycznych oraz namiot obserwacyjny. Komponent dysponuje także przestrzenią magazynową oraz wyodrębnionym miejscem dla personelu, które przy długotrwałych działaniach ratowniczych jest przeznaczony do odpoczynku i regeneracji sił. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla 18 pacjentów leżących oraz 20 siedzących. Na wyposażeniu znajduje się również specjalistyczny sprzęt medyczny: 2 szt. defibrylotorów manualnych Lifepack 15, ssak mechaniczny, respirator, pompa infuzyjna oraz 14 sztuk kardiomonitorów. Komponent medyczny wyposażony jest również w 10 agregatów prądotwórczych i pozwalających zapewnić komfort cieplny nagrzewnic.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha

 

Najlepszym sposobem na zdobywanie wiarygodnych informacji, szczególnie w zakresie medycyny i zdrowia, jest pozyskiwanie ich od osób posiadających wiedzę opartą na dowodach i wynikach naukowych badań oraz posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Kierując się powyższymi przesłankami na spotkanie z kadrą i słuchaczami Szkoły w dniu 03 marca 2020 roku zaproszony został Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewenętrznych i Administracji na obszarze województwa małopolskiego dr n.biol. Paweł Pocheć.

Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie z naszym gościem podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przestawione zostały statystyki i dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń wirusami: wścieklizny, HIV, WZA typu A, odry oraz grypy, a w drugiej prelegent i uczestnicy skupili się na zasadach postępowania profilaktycznego oraz wytycznych dotyczących działania w sytuacji, w której dojdzie do chociażby potencjalnego kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych, chroniąc siebie i otoczenie przed potencjalnym zakażeniem różnego rodzaju wirusami, nieustannie warto pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad higieny do których należy:

- częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekowanie środkami na bazie alkoholu,

- unikanie dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

- unikanie kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną,

- stosowanie się do zaleceń w zakresie pozostawania w domu osób, które mają objawy infekcji dróg oddechowych.

Istotne jest także aby strażacy oraz inni funkcjonariusze znali kryteria epidemiologiczne, oparte na nich zasady kwalifikacji poszczególnego przypadku (od podejrzenia, przez duże prawdopodobieństwo, do potwierdzenia) oraz wymagania dotyczące używania odpowiednich do założonej sytuacji środków ochrony indywidualnej (maseczek, ochrony oczu, dezynfekcji części ciała i płaszczyzn).

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

oparte na faktach i aktualne informacje na stronie internetowej prezentuje także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

www.mz.gov.pl

www.pzh.gov.pl

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

Ostatni tydzień lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się od wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowo, gdyż w tym dniu tj. w poniedziałek 24 lutego 2020, żegnało się ze służbą trzech funkcjonariuszy SA PSP w Krakowie. Wyjątkowo, gdyż w tym zacnym gronie znalazło się dwóch naczelników. Wreszcie wyjątkowo gdyż wszyscy odchodzący na zaopatrzenie emerytalne pracownicy, to niezwykle zasłużeni dla krakowskiej Szkoły, jak i dla Państwowej Straży Pożarnej strażacy. Podczas uroczystej zbiórki żegnaliśmy: st. bryg. dr inż. Roberta Wolańskiego – naczelnika Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, mł. bryg. Rafała Niemca - naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności oraz mł. bryg. Tomasza Szweja – wykładowcę Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Przebieg bogatej kariery zawodowej i dokonań strażaków przedstawił Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, jednocześnie dziękując w imieniu własnym, kadry i kadetów za długie lata spędzone w Szkole i niewątpliwy wkład w jej rozwój. Sami bohaterowie dzisiejszej uroczystości również w ciepłych słowach wspominali swoje początki z co najmniej 30-letnią przygodą z Państwową Strażą Pożarną, jak również służbę dla i w krakowskiej Szkole.

Dziękujemy kolegom, wykładowcom, przełożonym szczerze życząc wszelkiej pomyślności…  

St. bryg. dr inż. Robert Wolański był pracownikiem Szkoły od 1990 r. Służbę rozpoczął w Wydziale Szkolenia na stanowisku starszego instruktora. W kolejnych latach stopniowo przechodził ścieżki kariery zawodowej od stanowiska wykładowcy poprzez kierownika zespołu przedmiotowego do naczelnika wydziału. St. bryg. dr inż. Robert Wolański to niezwykle wyróżniający się oficer Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz pasja pożarnicza to cechy, które doskonale oddają charakter służby oficera. Systematycznie podnosił kwalifikacje, a ukoronowaniem realizacji szeregu przedsięwzięć rozwojowych i naukowych (w tym działalności eksperckiej) było podjęcie prac badawczych nad nowymi konstrukcjami strażackich ochron osobistych. Ponadto zrealizował przewód doktorski w Akademii Górniczo-Hutniczej. St. bryg. Robert Wolański pracował w zespole powołanym Decyzją KGPSP opracowującym zmiany w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków PSP oraz w zespole do monitorowania zmian w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia. W zakresie realizowanych zadań dot. kształcenia i doskonalenia zawodowego - kierował Wydziałem Kształcenia Zawodowego, a od lipca 2018 r. – wydziałem Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.St. bryg. Robert Wolański jest ekspertem w zakresie kształcenia modułowego oraz rzeczoznawcą MEN w obszarze programów kształcenia (technik pożarnictwa) i podręczników szkolnych. Jest również autorem szeregu publikacji naukowych i referatów dotyczących eksploatacji sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, edukacji pożarniczej, egzaminów zawodowych i ochron osobistych. Bez przeszkód łączy pracę naukową i innowacyjne podejścia z edukacją oraz służbą w PSP. Doskonałe przygotowanie zawodowe, dodatkowo wsparte pracowitością i ambicją naukową sprawiły, iż st. bryg. dr inż. Robert Wolański w codziennej służbie odznaczał się nieprzeciętnym zawodowstwem.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi – 1998
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999
    Brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju” – 2004
    Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2007
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2008
    Srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2014
    Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015
    Srebrny medal za długoletnią służbę - 2017

Mł. bryg. Rafał Niemiec był związany ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od ponad 30 lat. Początkowo był zatrudniony jako pracownik cywilny, a od 1989 roku został przyjęty do służby. Przez wszystkie lata, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej gruntował swoją pozycję jako funkcjonariusz sumienny, zawsze podchodzący do swoich obowiązków w sposób rzetelny i profesjonalny. Dbając o wysoki poziom wykonywania powierzonych zadań, jak również chcąc stale pogłębiać swoją wiedzę, niejednokrotnie uczestniczył w kursach, sympozjach i szkoleniach. Posiada bardzo głęboką wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie, które umiejętnie wykorzystywał na co dzień w służbie, a z którym chętnie się dzielił. Mł. bryg. Rafał Niemiec profesjonalnie i z zaangażowaniem nadzorował prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych działających w Szkole. Ma także ogromny wkład w uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej oraz stanowiska kierowania. Ponadto przez lata był związany z procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym aktywnie uczestniczył prowadząc zajęcia na różnych poziomach szkolenia zawodowego. Mł. bryg. Rafał Niemiec to wzorowy oficer, wysoko oceniany za profesjonalizm, solidność i umiejętność współpracy. Posiada nienaganny przebieg służby oraz cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych. Oddany służbie, sprawny organizator, szanowany przełożony i dobry kolega.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi - 2001
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2004 r.
    Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2004
    Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2010
    Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014
    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” - 2015 r.

Mł. bryg. Tomasz Szwej rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej
w 1987 roku pełniąc obowiązki dowódcy oddziału w Zakładowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Od 2003 roku pełni służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W codziennej pracy prowadził zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami dziennymi, zaocznymi oraz na innych kursach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Od 2017 roku realizuje zadania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe doskonale potrafił przełożyć na zadania wynikające z toku służby oraz potrzeb szkoleniowych. Z powierzonych obowiązków służbowych wywiązywał się sumiennie i terminowo, wykazując wiedzę fachową i dobre przygotowanie zawodowe. Koleżeński, zawsze pomocny, potrafił pracować zespołowo. Sumienny, solidny
i dokładny. Dobrze planuje swoją pracę oraz wdraża nowe i kreatywne rozwiązania. Ponadto jest osobą dyspozycyjną. W roku 2010 i 2014 brał udział w działaniach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. W 2016 r. brał czynny udział w zabezpieczeniu operacyjnym światowych dni młodzieży w miejscowości Brzegi. Oddany służbie, dobry kolega i współpracownik.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 2016 r.
    Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony P.poż. – 2018

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia kdt Jakub Śliż