2 października na Krakowskim Rynku odbyły się główne obchody jubileuszu Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz uroczyste Ślubowanie Turnusu XX Dziennego Studium Aspirantów.
Dowódcą uroczystości był st. kpt. Tomasz Kmak.

  W Bazylice św. Floriana w Krakowie odprawiona została Msza św., której przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek

W uroczystości wzięli udział między innym: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wisław Leśniakiewicz wraz ze swoim Zastępcąnadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim, senator Zbigniew Meres, poseł JerzyFedorowicz, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Zastępca Prezydenta Miasta KrakowaKazimierz Bujakowski, a także Komendanci Szkół Pożarniczych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP. Nie zabrakło również byłych Komendantów Krakowskiej Szkoły. Wśród gości zagranicznych znaleźli się: Prezydent Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) Pan Albrecht Broemme, Zastępca Rektora Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz delegacja strażaków z Belgii.  

Obecne na uroczystości były również Kompanie Honorowe; 
Kompania Honorowa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
Kompania Honorowa Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Kompania Honorowa Policji
Kompania Honorowa VI Brygady Desantowo – Szturmowej 
oraz Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W swoim przemówieniu Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Bogusław Kogut przypomniał historię Krakowskiej Szkoły Pożarniczej od momentu jej powstania poprzez 50 lat jej istnienia.
Po wystąpieniu Komendanta, nastąpiła odczytanie rozkazu i uroczyste Ślubowanie. Słuchacze, którzy podczas szkolenia unitarnego wykazali się wzorową postawą oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce, zostali wyróżnieni możliwością ślubowania na Sztandar Szkoły. Byli to: kdt Tomasz Krawczyk, kdt Michał Głowacki, kdt Kamil Janus, kdt Paweł Skrzypczyk.

Następnie rozdane zostały indeksy, które otrzymali:
kdt Łukasz Wierzbicki
kdt Michał Kamiński
kdt Marcin Strzałka
kdt Łukasz Cebrat
kdt Jacek Kowalik
kdt Michał Głowacki
kdt Marcin Głaz
kdt Paweł Skrzypczyk
kdt Paweł Rams
kdt Paweł Hess
kdt Wojciech Wolak
kdt Bartosz OzibkoSłuchaczy pobłogosławił Kapelan Małopolskich Strażaków ks. kpt. Władysław Kulig.Po błogosławieństwie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
st. bryg. Lesław Adamiak Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 
oraz generał brygadier Feliks Dela były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z 27 kwietnia 1956  o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany będzie osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych.
 

Odznakę Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” otrzymali:  
generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP
generał brygadier Feliks Dela
bryg. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie
Odznaka "Honoris Gratia" została ustanowiona przez prezydenta Krakowa we wrześniu 
2005 r. Dostają ją osoby lub instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Krakowa i jego mieszkańców.Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego otrzymał:
st. bryg. w stanie spoczynku Andrzej Pozierak oraz Albrecht Broemme Prezydent THW

Honorowy Medal im. Józefa Tuliszkowskiego został ustanowiony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 11 października  1993 r., nagradza się nim osoby posiadające wybitne osiągnięcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz strażaków, szczególnie wyróżniających się podczas prowadzenia akcji gaśniczych.


Złotą odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:
Albrecht Broemme

bryg. Bogusław Kogut
st. bryg. Lesław Adamiak
bryg. Adam Jamka
asp. sztab. Marian Dyląg
Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" została ustanowiona Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia. Znowelizowane przepisy dotyczące jej nadawania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". 
Odznaka posiada trzy stopnie: I stopień - Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", II stopień - Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej", III stopień - Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".Srebrną odznakę Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymali:
bryg. Anna Padło 
st. kpt. Marek Piątek
st. kpt. Jarosław Kowalski
st. kpt. Krzysztof Wójcik
asp. sztab. Zbigniew Sołek
asp. sztab. Adam Piętka
st. asp. Jacek Ciszewski

Brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymali:
st. kpt. Grzegorz Bodziony
st. kpt. Mariusz Chomoncik
st. kpt. Jacek Smyczyński
st. kpt. Tomasz Szwej
kpt. Michał Burda
kpt. Rafał Czaja
asp. sztab. Iwona Szczęśniak
st. asp. Marta Godniowska
asp. Urszula Piwowarczyk- Kot
Henryk Porębski
Marcin Gaweł
Stefan Chomoncik
Andrzej BielawskiZłoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
st. kpt. Marek Piątek
Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal został ustanowiony 18 września 1959 uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje. Medal posiada trzy stopnie: I stopień – Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", II stopień – Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", III stopień – Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał:
asp. sztab. Paweł Miłek

 

Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
st. kpt. Adam Szymański
kpt. Jacek Atłas
kpt. Rafał Czaja
kpt. Artur Szewczyk
mł. kpt. Michał Mzyk
asp. Tadeusz Rachwał
asp. Łukasz Wolak
asp. Marcin Zdziebło
Grzegorz Marcinek Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczony został:
bryg. Bogusław Kogut
Złoty Znak Związku OSP RP jest to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności. Odznaka jest jednostopniowa.Awanse na wyższe stopnie służbowe – starszego kapitana otrzymali:

kpt. Tomasz Kmak
kpt. Tomasz Szwej
kpt. Adam Szymański

 

 

 


 Następnie rozdano nagrody w konkursie „Nasza Straż Pożarna”

 W kolejnej części uroczystości Szkole przekazane zostały samochody pożarnicze:

 Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Podsekretarz Stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, Senator Zbigniew Meres, Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski.

  

 

 

 

 

 

Uroczystość zakończyła musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz defilada pododdziałów.