Informacja dla osób zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

 


Dla ułatwienia procesu rezygnacji z rekrutacji, tj. wykreślenia z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok szkolny 2021/2022, pod poniższym linkiem umieszczony został wzór stosownego raprortu.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do osób, które z różnych powodów nie planują rozpoczęcia służby kandydackiej w naszej Szkole w dniu 1 września 2021 roku o bezzwołoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Link


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście 90 osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2021 r. do godz. 8:00.

Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą :

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe,

· ręcznik kąpielowy,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze)

· maseczki ochronne – minimum 2 szt.

· numer konta bankowego,

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9881, (47) 835-9883, (47) 835-9800 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ
do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

 

podania należy złożyć do dnia 17.05.2021 r.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju informujemy,
iż dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa
na rok szkolny 2021/2022 można składać jedynie drogą korespondencyjną
(decyduje data stempla pocztowego)


Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

 1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):
 • wypełnić FORMULARZ NR 1 (link) UWAGA: z powodów technicznych link będzie aktywny  wyłącznie w przegląrkach Chrome, Internet Explorer, Opera! Nie działa w Mozilla Firefox!
 • dokładnie sprawdzić,
 • wydrukować formularz.(UWAGA: NA PODANY PRZEZ KANDYDATA W ANKIECIE ADRES E- MAIL ZOSTANIE PRZESŁANA W FORMIE PLIKU PDF ZAREJESTROWANA ANKIETA WRAZ Z PODANIEM I ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. OTRZYMANY NA ADRES E-MAIL FORMULARZ NR 1 NALEŻY WYDRUKOWAĆ),
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną (link)

 • złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.
 • pobrać FORMULARZ NR 2 (.doc)  
 • wypełnić elektronicznie albo odręcznie tabelę załączników oraz napisać swój życiorys i złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.
 1. FORMULARZ NR 2 (do uzupełnienia elektronicznego i wydruku albo do wydruku i odręcznego wypełnienia oraz podpisania, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):
 1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ

Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć osobiście lub drogą korespondencyjną do szkoły świadectwo dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzonej kopii najpóźniej o godzinie 15.00, w dniu 9 lipca 2021 r. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

 1. Kserokopię lub duplikat dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty (przelewu) za postępowanie rekrutacyjne

Prosimy o nie składanieżadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 120 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 17 maja 2021 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

 Z uwagi na zapisy art.112 ust. 1 pkt 3 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) kandydat, w dniu złożenia zobowiązania, zawartego w podaniu o przyjęcie do SA PSP w Krakowie do pełnienia służby po ukończeniu nauki, musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

 

 

UWAGA!

Podania złożone po 17 maja 2021 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do udziału w teście sprawności fizycznej otrzymają w połowie czerwca br. drogą elektroniczną (na adrese-mail podany w ankiecie) dokładne informacje dotyczące organizacji procesu naboru do służby kandydackiej oraz formularz zaświadczenia lekarskiego.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż dnia 14 czerwca 2021 roku.


 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/
w godzinach pracy szkoły) udziela :

 1. st.kpt. Dariusz Ruchała - tel. 47 835 98 03
 2. Pani Monika Stawowiak - tel. 47 835 98 00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Proces naboru oraz założenia organizacyjne

przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolny 2021/2022

 

1. Za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do służby kandydackiej oraz organizację testu sprawności fizycznej odpowiada komendant szkoły PSP kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa, do której następuje nabór kandydatów. Tym samym, wszelkie odwołania powinny być kierowane bezpośrednio do niego.

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1997, Nr 101, poz. 638 ze zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 17 maja 2021 r. O przyjęciu podania przesłanego drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

3. Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości, jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, kończy 25 rok życia (urodzona w roku 1996 lub młodsza).

4. Z uwagi na zapisy art. 112 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2020 r. 1123 ze zm.) osoba, o której mowa w pkt 3, w dniu złożenia zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki, musi być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

5. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do szkoły, składa świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie. Od kandydata wymaga się, aby przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

6. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 120,00 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie podlega zwrotowi.

7. Proces naboru do służby kandydackiej składa się z postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz dodatkowo sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości, weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach rozpoczyna się o tej samej godzinie i przeprowadzany jest w tych samych dniach, za wyjątkiem przypadku, w którym w danej szkole i w danym dniu nie ma już więcej kandydatów.

8. Nieprzystąpienie do którejkolwiek z prób testu sprawności fizycznej lub nieuzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszego naboru. Powyższe zasady dotyczą także sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości, gdzie nieprzystąpienie do sprawdzianu lub brak jego zaliczenia wyklucza kandydata z dalszego naboru.

9. Terminarz przeprowadzenia naboru:

a) dostarczenie osobiście lub drogą korespondencyjną do szkoły oryginału świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzonej kopii – najpóźniej do godziny 15:00, w dniu 9 lipca 2021 r. do siedziby szkoły;

b) test sprawności fizycznej – w dniach od 6 do 9 lipca 2021 r., od godz. 9:00 (dzień przystąpienia do testu sprawności fizycznej wyznaczany jest dla każdego kandydata indywidualnie);

c) ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej – lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej – 9 lipca 2021 r. do godziny 24:00;

d) ogłoszenie listy rankingowej – 12 lipca 2021 r. do godziny 12:00;

e) sprawdzian z pływania – 14 lipca 2021 r., od godziny 08:00;

f) sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii) – po zaliczeniu sprawdzianu z pływania w tym samym dniu;

g) ogłoszenie wyników sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości – lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości – 14 lipca 2021 r. do godz. 23:00;

h) ogłoszenie wyników naboru – lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej (uwzględniająca punkty rekrutacyjne) – 14 lipca 2021 r. do godz. 24:00. Ogłoszenie wyników następuje poprzez umieszczenie informacji w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej Szkoły PSP.

10. Jeśli kandydat przedstawi dokument poświadczający, że w terminie przeprowadzenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub sprawdzianu braku lęku wysokości miał dodatkowy termin egzaminu maturalnego, Komendant Szkoły może wyznaczyć mu termin dodatkowy testu i sprawdzianów, o których mowa powyżej.

11. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.

12. Próby sprawnościowe, to:

a) bieg po kopercie,

b) podciąganie na drążku.

13. Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

14. Przebieg testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 11, określa załącznik nr 1, opisujący wykonanie prób sprawnościowych i próby wydolnościowej.

15. Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, o których mowa odpowiednio w pkt 12 i 13, określa załącznik nr 2.

16. Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat odnotowywane są w protokole z testu sprawności fizycznej, a próbę uznaje się za niezaliczoną.

17. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu próby istnieje możliwość wniesienia odwołania do przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Odwołanie może złożyć kandydat przystępujący do próby przed upływem 30 minut od ogłoszenia wyników dla tego kandydata lub grupy zdającej.

18. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: przewodniczący Komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, kierownik próby oraz sędzia. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dopuszcza się drugie podejście do próby.

19. Każda z osób przystępujących do naboru (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości.

20. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości powinien być rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

21. Przebieg próby wydolnościowej powinien być rejestrowany przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.

22. Warunkiem przystąpienia do każdej z prób testu sprawności fizycznej, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dopuszczalne jest okazanie dokumentu w aplikacji mObywatel).

23. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości nie może być wystawione wcześniej niż dnia 14 czerwca 2021 r. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

24. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, po zakończeniu testu przygotuje protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekaże go komisji rekrutacyjnej.

25. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne składające się z weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o których mowa w pkt 24, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.

26. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą punktów będących sumą: średniej arytmetycznej punktów uzyskanych z każdej zaliczonej próby testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

27. W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.

28. Komendant Szkoły kieruje pierwszych 180 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania, a po jego zaliczeniu na sprawdzian braku lęku wysokości.

29. Podczas sprawdzianów, o których mowa w pkt 28, obowiązuje jedno podejście.

30. Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

31. Zasady przeprowadzania sprawdzianów, o których mowa w pkt 28, określa załącznik nr 4.

32. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.

33. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 32, protokół zawierający listę rankingową kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości, a także listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, zawierającą wykaz pierwszych 150 osób z listy rankingowej kandydatów.

34. Listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej zatwierdza komendant szkoły PSP.

35. Kandydaci z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, kierowani są przez komendanta szkoły PSP, do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

36. Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadkach:

a) wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b) braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,

c) złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,

d) w przypadku niezgłoszenia się kandydata w dniu 1 września 2021 r. w danej szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

37. W przypadku skutecznego odwołania się od negatywnego orzeczenia, o którym mowa w pkt 36 lit. a, i otrzymaniu pozytywnego orzeczenia do dnia określonego w punkcie 44, kandydat może zostać przyjęty do służby kandydackiej powyżej limitu określonego w pkt 40.

38. W przypadku skutecznego odwołania się od negatywnego orzeczenia, o którym mowa w pkt 36 lit. a, i otrzymaniu pozytywnego orzeczenia po zamknięciu procesu naboru, o którym mowa w pkt 44, kandydat:

a) zachowuje prawo do posługiwania się orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA przy kolejnym naborze (orzeczenie jest ważne rok od momentu jego wydania); b) może być zwolniony ze zdawania egzaminów w kolejnym naborze przy zachowaniu punktów z listy rankingowej z uprzedniej rekrutacji;

c) może zrezygnować ze zwolnienia, o którym mowa w lit. b, i ponownie przystąpić do zdawania egzaminu. W tym przypadku ponosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt 6.

39. Wyboru wariantu udziału w procesie naboru, o którym mowa w pkt 38 lit. b i c, kandydat dokonuje w momencie aplikowania do danej szkoły, o którym mowa w pkt 2.

40. Limit miejsc do służby kandydackiej w każdej ze szkół PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2021/2022 ustala się na 90 osób.

41. W przypadku niewystarczającej liczby osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej do wypełnienia limitu miejsc w danej szkole PSP, o którym mowa w pkt 40, komendant tej szkoły ma prawo uzupełnić listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej o:

a) osoby z listy rankingowej, o której mowa w pkt 33,

b) osoby z listy osób wstępnie zakwalifikowanych lub listy rankingowej z innej szkoły, do której odbywał się nabór zgodnie z niniejszym dokumentem.

42. Uzupełnienie, o którym mowa w pkt 41, może nastąpić pod następującymi warunkami:

a) osoba, o którą uzupełniana jest lista wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, wyrazi na to zgodę oraz dopełni warunków formalnych,

b) w szkole PSP, prowadzącej listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, z której dana osoba jest przenoszona, został wypełniony limit miejsc, o którym mowa w pkt 40, a osoba ta znalazła się poza limitem.

43. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z prawidłowym i bezpiecznym przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny PSP na wniosek Komendantów Szkół PSP.

44. Ostatni rozkaz komendanta szkoły PSP o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach PSP kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OPIS WYKONANIA

 

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

 

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

1. Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym.

2. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby, które są niezależne od kandydata. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik próby.

3. W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, a następnie do próby wydolnościowej.

4. Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w tabeli punktowej w załączniku nr 2.

5. Próba sprawnościowa – podciąganie na drążku – przebiega według następujących zasad:

a) dopuszczone jest używanie rękawic, których konstrukcja nie przewiduje zawieszenia lub innego zamocowania dłoni na drążku poza naturalnym chwytem;

b) drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi;

c) kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych;

d) na komendę „start”, kandydat podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć;

e) jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć;

f) podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg;

g) wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

6. Próba sprawnościowa – bieg po kopercie – przebiega według następujących zasad:

a) sposób organizacji stanowiska, na którym przeprowadzana jest próba: Na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek nr 1);

b) kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie;

c) podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach;

d) wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy;

e) podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby;

f) kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany;

g) W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

koperta

 

7. Próba wydolnościowa – wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test) – przebiega według następujących zasad:

a) próba polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie, określonym w tabeli 1;

b) szerokość toru wynosi 1,5 m;

c) tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału;

d) koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem;

e) ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

 

 

 

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *)

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

5,1

 

 

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

1. Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według tabeli punktowej.

2. Jeśli uzyskany przez kandydata wynik nie ma swojego odzwierciedlenia w tabeli punktowej, o której mowa w pkt 1, nie zalicza się mu próby i dyskwalifikuje z kolejnych prób.

3. Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

4. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

TABELA PUNKTOWA (przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

 

 

 

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

75 26 22,00 12 - 5
74 25 22,05 12 - 4
73 24 22,10 12 - 3
72 23 22,15 12 - 2
71 22 22,20 12 - 1
70 21 22,25 11 - 12
69 20 22,30 11 - 11
68 19 22,35 11 - 10
67 18 22,40 11 - 9
66 17 22,45 11 - 8
65 16 22,50 11 - 7
64   22,55 11 - 6
63 15 22,60 11 - 5
62   22,65 11 - 4
61 14 22,70 11 - 3
60   22,75 11 - 2
59   22,80 11 - 1
58 13 22,85 10 - 11
57   22,90 10 - 10
56   22,95 10 - 9
55 12 23,00 10 - 8
54   23,05 10 - 7
53   23,10 10 - 6
52   23,15 10 - 5
51   23,20 10 - 4
50 11 23,25 10 - 3
49   23,30 10 - 2
48   23,35 10 - 1
47   23,40 9 - 11
46   23,45 9 – 10
45 10 23,50 9 - 9
44   23,60 9 - 8
43   23,70 9 - 7
42   23,80 9 - 6
41   23,90 9 - 5
40 9 24,00 9 - 4
39   24,10 9 - 3
38   24,20 9 - 2
37   24,30 9 - 1
36   24,40 8 - 11
35 8 24,50 8 - 10
34   24,60 8 - 9
33   24,70 8 - 8
32   24,80 8 - 7
31   24,90 8 - 6
30 7 25,00 8 - 5
29   25,10 8 - 4
28   25,20 8 - 3
27   25,30 8 - 2
26   25,40 8 - 1
25 6 25,50 7 - 10
24   25,60 7 - 9
23   25,70 7 - 8
22   25,80 7 - 7
21   25,90 7 - 6
20 5 26,00 7 - 5
19   26,10 7 - 4
18   26,20 7 - 3
17   26,30 7 - 2
16   26,40 7 - 1
15 4 26,50 6 - 10
14   26,60 6 - 9
13   26,70 6 - 8
12   26,80 6 - 7
11   26,90 6 - 6
10 3 27,00 6 - 5
9   27,10 6 - 4
8   27,20 6 - 3
7   27,30 6 - 2
6   27,40 6 - 1
5 2 27,50 5 - 9
4   27,60 5 - 8
3   27,70 5 - 7
2   27,80 5 - 6
1 1 27,90 5 - 5

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

- podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;

- bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;

- Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

 

 

Załącznik nr 3

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R

gdzie:

- P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

- R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty, uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

- W oznacza wynik końcowy kandydata,

- M oznacza wynik z matematyki,

- J oznacza wynik z języka obcego,

- D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.

 

 

Załącznik nr 4

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU Z PŁYWANIA ORAZ SPRAWDZIANU BRAKU LĘKU WYSOKOŚCI

1. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdego sprawdzianu. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby, które są niezależne od kandydata. Decyzję w tej kwestii podejmuje kierownik sprawdzianu.

2. Sprawdzian z pływania

a) Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

b) Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. Sprawdzian odbywa się na basenie pływackim o długości 25 m, a kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

c) Zatrzymanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanięcie na dnie basenu pływackiego, uchwycenie liny dzielącej tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, brak dotknięcia ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 60 sekund i powyżej, powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

d) Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania podejmuje kierownik sprawdzianu i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Sprawdzian braku lęku wysokości

a) Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m, na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

b) Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu braku lęku wysokości podejmuje kierownik sprawdzianu i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji: 

 

 

  BEEP TEST DZWIĘK (kliknij aby odsłuchać)