ROK 2017:

 

blueshield

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ – WYBRANE ASPEKTY EWAKUACJI OSÓB I ZBIORÓW"

Kraków, 20-22 września 2017 r.

INTERNATIONAL CONFERENCE

"PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE IN CASE OF SPECIAL THREATS - SELECTED ASPECTS OF EVACUATION PERSONS AND COLLECTIONS"

Kraków, 20-22 September 2017

KOMUNIKAT NR 2.

Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostaną zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:
  • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
  • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
  • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
  • Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

 UNESCO

Logo Maéopolska H rgb

 

Logo Krakow apla H rgb

 

e42405886a2bb40a8663ba5efbf7ecd1

logo male NIMOZ

MCK logo dwujezyczne poziom1 detail

Skrócony program Konferencji:

 20 września (środa)sesja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25)

Przyjazd uczestników – do godz. 1400, otwarcie Konferencji

 

1420-1910 – SESJA I: wykłady w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

-       referat wprowadzający – bezpieczeństwa zabytków w RP

-       ochrona narodowego zasobu bibliotecznego

-       ewakuacja osób i zbiorów

-       przygotowanie obiektów zabytkowych do sytuacji kryzysowych

 

21 września (czwartek)

930-1130 – SESJA II: wykłady i warsztaty

-       wpływ barier architektonicznych i układu urbanistycznego na organizację działań ratowniczo gaśniczych w zabytkowej infrastrukturze  miejskiej o wysokich walorach kulturowych

-       zabezpieczenie obiektu sakralnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej

-       wybrane aspekty ochrony zabytkowych obiektów sakralnych

-       wprowadzenie do ćwiczeń

1240-1340 – SESJA III: ćwiczenia „Pożar kościoła” - Kościół Mariacki w Krakowie (Rynek Główny – Plac Mariacki 5)

 

22 września (piątek) - warsztaty i wykłady w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18, Kraków)

1000-1350 – SESJA IV

-             wybrane aspekty interwencyjnej ewakuacji zbiorów

-             wybrane aspekty prawne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych – warunki ewakuacji, wyposażenie w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe

-             ryzyka związane z przemieszczaniem dzieł sztuki

-             podejście strategiczne jako nowoczesne narzędzie do oceny i poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych – sposoby zastosowania

-             specyfika organizacji tzw." Ćwiczeń na obiekcie" w odniesieniu do obiektów o wysokich walorach kulturowych

-             przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji
w obiekcie zabytkowym

-             aspekty konserwacji zabytków w sytuacji zniszczeń spowodowanych zagrożeniami lub akcjami ratowniczymi

-             poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynkach zabytkowych będących pod nadzorem konserwatorskim”

W trakcie Konferencji odbędzie się posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w Programie Konferencji.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 450 zł brutto dla jednej osoby. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują pełny udział w sesjach teoretycznych i praktycznych, materiały konferencyjne, bufet kawowy i lunch w czasie sesji.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Termin przesyłania kart zgłoszeń oraz dokonywania wpłat upływa w dniu 8 września 2017 r.    (karta zgłoszenia do pobrania tutaj  - kliknij).

O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualne informacje na temat Konferencji będą ukazywać się na tej stronie internetowej.

Sprawami merytorycznymi zajmuje się st. bryg. Krzysztof T. Kociołek - tel.: 12 6460251, fax: 12 6460118,
e-mail: kkociolek@sapsp.pl.

 

       We are pleased to announce that on 20-22 September 2017 in Kraków (Poland), will be organized by The Fire Service College in Kraków, the Headquarters of the State Fire Service in cooperation with the Ministry of Culture and National Heritage, the Ministry of Interior and Administration, International Cultural Centre in Kraków, Polish Blue Shield Committee and the Małopolska Region Headquarters of the SFS in Kraków International Conference "Protection of cultural heritage in case of special threats - selected aspects of evacuation persons and gollections".

Those Conference is addressed to interested in the use of modern technology in the protection of heritage, rescue services, security and representatives of government and self-government institutions dealing with the presented subject, academic staff and students. During the Conference will be discussed the legal requirements for the preparation of people, objects goods and movables for evacuation, basic evacuation principles and principles of preparing objects for use in emergency situations such as fires, natural disasters, infrastructure failures, terrorist and criminal.

Honorary Patronage:

-        general Leszek Suski - Chief Commandant of the State Fire Service - Head of Civil Defense of the Poland

-        general Stanisław Nowak – Chief Commandant of the SFS in Małopolska Region

-        Jacek Krupa - Marshal of the Małopolska Region

-        Jacek Majchrowski - President of the City of Cracow

-        Polish National Commission for UNESCO

-        President of the Polish Blue Shield Committee

-        National Institute of Museums and Public Collections

-        National Heritage Board of Poland

Brief program of the Conference:

September 20 (Wednesday) - session at the International Cultural Centre in Kraków (Rynek Główny 25)

Arrival of participants – 14.00, the opening of the Conference

14.20-19.10 - SESSION I: lectures at the Cultural Centre in Cracow
- introductory lecture - safety of monuments in Poland
- protection of the national library resources
- evacuation of people and goods
- preparation of antique objects for crisis situations

September 21 (Thursday)

9.30-11.30 - SESSION II: lectures and workshops
- the impact of architectural barriers and urban planning on the organization of emergency fire-fighting operations in the historic urban infrastructure of high cultural value
- protection of the sacred object in the field of fire protection
- selected aspects of protection of historical sacred objects
- introduction to exercise

12.40-13.40 - SESSION III: "Church on Fire" exercises - St. Mary's Church in Kraków (Rynek Główny - Plac Marki 5)

22 September (Friday) - workshops and lectures at the Fire Service College in Kraków (os. Zgody 18, Kraków)

10.00-13.50 - SESSION IV
- selected aspects of the emergency goods evacuation
- selected legal aspects of fire safety of historic buildings - evacuation conditions, fire extinguishers and fire-fighting equipment
- risks associated with the movement of art
- strategic approach as a modern tool for assessing and improving the fire safety of historic buildings - how to use it
- the specificity of the "exercises on the object" organization in relation to objects of high cultural value
- preparation and carrying out exercises in the scope of practical examination of the conditions and organization of evacuation in the historic facility
- aspects of preservation of monuments in the case of damage caused by threats or rescue actions
- improving fire safety in historic buildings under conservation supervision

Organizers reserve the right to make changes to the Conference Program.

The cost of participation in the Conference is 450 PLN for one person. Participants receive full participation in theoretical and practical sessions, conference materials, coffee buffet and lunch during the session.

We invite you to participate. The deadline for filling the registration form and making payments is September 8, 2017 (the registration form is available at www.odk.sapsp.pl). The qualification of entries is determined by the order of entries.

The latest information about the Conference will be available at: www.odk sapsp.pl

 

odk qpc

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 30-31 maja 2017 r.,Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów

 


W ROKU 2015 ODBYŁA SIĘ:

1. 4-6 listopada 2015 r. - Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych"

(informacje dodatkowe)

(wiecej informacji)

 

 

W ROKU 2013 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 25-27 wrzesnia 2013 r. - Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia pożarowe i inne miejscowe"

(więcej informacji)

 
2. 23-24 maja 2013 r. - Konferencja Naukowa "Ratownictwo medyczne w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe ratownictwo Medyczne - wczoraj, dziś, perspektywy rozwoju".

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2012 ODBYŁY SIĘ

 

1. 25-26 października 2012 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Straży Pożarnej „EDUKACJA POŻARNICZA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO”

(więcej informacji)

2. 9-11 października 2012 r. - XII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń

(więcej informacji)

 

W ROKU 2011 ODBYŁY SIĘ


1. 16-17 listopada2011 r. - Czwarta Konferencja "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM".

(więcej informacji)

 

2. 12-14 października 2011 r. - Konferencja "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - WYZWANIA XXI WIEKU".

(więcej informacji)

 

3. 12 kwietnia - Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów"

(więcej informacji)

 

 

W ROKU 2010 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 24 listopada 2010 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”

(wiecej informacji) 

 

2. 27-28 maja 2010 r. -  OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE „BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA”  

 (więcej informacji)  

 

W ROKU 2009 ODBYŁY SIĘ:

 

1. 15 grudnia 2009 r. - DRUGA KONFERENCJA "NOWOCZESNE TRENDY ROZWOJOWE  SPRZĘTU GAŚNICZEGO"
(więcej informacji)

 

2. 23 - 25 września 2009 r. - KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ - INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

(więcej informacji)

 

3. 18 września 2009 r.  - OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM SZKOLENIOWE "BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY CIECZY PALNYCH - ADR KLASA 3."

(wiecej informacji)

 

4. 15 - 16 września 2009 r. - TRZECIA KONFERENCJA "TENDENCJE ROZWOJOWE W TECHNIKACH RATOWNICZYCH I WYPOSAŻENIU TECHNICZNYM"

(więcej informacji)W ROKU 2008 ODBYŁY SIĘ:

10-11 czerwca 2008 r. - KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „WYKONYWANIE PRAC RATOWNICZYCH I PODWODNYCH W WODACH SKAŻONYCH I ZANIECZYSZCZONYCH

 

W dniach 15-16 maja 2008 r. - „BEZPIECZNY PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI SUBSTANCJI TRUJĄCYCH I ZAKAŹNYCH”

(foto)