W październiku 2019 r. z pracy w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odeszły na emeryturę dwie nasze koleżanki - Pani Ewa Żugaj oraz Pani Anna Kania. Pani Ewa pracowała w Szkole od 2015 roku w Wydziale Finansów. Z kolei pani Anna Kania to długoletni, bo od 1998 roku, pracownik SA PSP w Krakowie. Ostatnim miejscem jej pracy był Wydział Techniczno-Poligonowy. W piątek 25 października odbyła się uroczystość pożegnania Pani Ewy, której w ciepłych słowach za współpracę podziękował komendant SA PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała. Z kolei w poniedziałek 28 października miało miejsce pożegnanie Pani Anny, której komendant, obok podziękowań za pracę, podkreślił fakt jej związania się na wiele lat z krakowską Szkołą. Obu Paniom życzymy samych słonecznych dni i czasu dla siebie na zasłużonej emeryturze.

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska (wydział WKA)

Zdjęcia:Jolanta Palczewska (wydział WKA)

 

 

 

 

Pomimo tego, że jak wynika z danych statystycznych prezentowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (link), od kilku lat obserwuje się spadek powodujących śmierć lub uszczerbek na zdrowiu wypadków przy pracy rolniczej, wciąż stanowią one poważny problem, także dla członków służb ratowniczych dysponowanych do tego typu zdarzeń. Wyzwaniem okazać się może zarówno ukształtowanie terenu, istnienie gorących i ostrych elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń, oraz obecność środków chemicznych. Jednak jednym z największych wyzwań jest stopnień skomplikowania licznych rozwiązań technicznych, których poznanie i właściwe obsługa nie jest łatwa w czasie normalnego funkcjonowania, a staje się dodatkową trudnością, gdy dojdzie do awarii lub wypadku.

Świadomość tego, że tylko w 2018 roku za wypadki związane z rolnictwem uznano: 551 wypadków związanych z zetknięciem się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami, 241 wypadków związanych z uderzeniem, przygnieceniem przez materiały i przedmioty transportowane mechanicznie, 243 wypadki związanych z przejechaniem, uderzeniem, pochwyceniem przez środki transportu w ruchu oraz 1459 wypadków związanych z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń, stała się inspiracją do zorganizowania i przeprowadzenia w ramach „Koła zainteresowań TDR” zajęć pozwalających na przygotowanie się do wykonywania czynności ratowniczych przy tego typu zdarzeniach. 26 października 2019 roku kadra oraz kadeci uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na terenie firmy STANEK MACHINERY. W ich czasie uczestnicy poznali ogólne zasady bezpiecznego obchodzenia się z maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie, zasadami działania układów przeniesienia napędu oraz stosowanych w nich rozwiązań pneumatycznych i hydraulicznych, a także sposobami i technikami ich szybkiej i bezpiecznej dezaktywacji.

 

Opracowanie: st.kpt. Ł. Wolak

Zdjęcia:   Archiwum Zespołu Taktyki Działań Ratowniczych SA PSP w Krakowie

 

 

 

Od kilu lat z inicjatywy członków Europejskiej Rady Resuscytacji 16 października jest Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości mechanizmów doprowadzających do ustania funkcji życiowych i zasad prowadzenia podstawowych zabiegów reanimacyjnych wynika między innymi z wciąż niskich wskaźników prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia (ok. 20% interwencji zespołów ratownictwa medycznego) oraz wyników badań naukowych dotyczących spontanicznego powrotu krążenia, przeżywalności i jakości życia u osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi i zasadami prowadzenia podstawowych zabiegów ratujących życie udostępnionych na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji (link), uczestnictwa w kursach i szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy oraz dostrzegania wokół siebie miejsc, w których zlokalizowane są defibrylatory automatyczne, pamiętając, że ich użycie w czasie 3-5 minut od zaniku objawów krążenia zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego o kilkadziesiąt procent.

Przy okazji przypominamy, że defibrylatory półautomatyczne (tzw. AED) znajdują się także na wyposażeniu Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a w murach naszej Szkoły przez całą dobę przebywają posiadające tytuł ratownika osoby przygotowane do udzielenia pomocy w większości nagłych stanów zagrożenia zdrowotnego na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

16.10.2019 Dzień RKO 1

16.10.2019 Dzień RKO 2

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: https://www.erc.edu

W drugą niedzielę października (tj. 13.10.2019r.), tydzień po złożonym ślubowaniu, pięćdziesięciu słuchaczy kompanii I SA PSP Kraków przystąpiło do zabezpieczenia trasy 6. PZU Cracovia Półmaraton Królewski. Z uwagi na panującą tego dnia wysoką temperaturę ich pomoc była niezbędna dla wielu uczestników biegu.
Wydarzenie to stanowiło dla adeptów pożarnictwa swoisty sprawdzian z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, który niewątpliwie zdali wzorowo. Koordynatorem zabezpieczenia był kpt. mgr inż. poż. Michał Kuczera Dowódca Kompanii Szkolnej.

Wśród 8 437uczestników biegu pojawili się natomiast kadeci Kompanii II, którzy dzielnie walczyli na trasie. Byli to Sławomir Kocór, Tomasz Brachmański, Bartłomiej Rząd, Karol Boruch oraz Wiktor Budzyński. Najlepszy z nich Sławomir Kocór osiągnął czas 1:39:51. Wszystkich biegaczkom i biegaczom gratulujemy osiągniętych wyników.

 


sł. Michał Kostecki
zdjęcia: sł. Michał Kostecki

 

14 października jest obchodzone polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego tzw. Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji również w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka. Spotkanie rozpoczął Komendant st. kpt. Marek Chwała, który w swoim wystąpieniu podziękował kadrze dydaktycznej za zaangażowanie w proces edukacji kadetów oraz słuchaczy szkoleń i kursów. Podczas zbiórki miało miejsce uroczyste ślubowanie dwóch nowo mianowanych strażaków w służbie przygotowawczej, a także wręczenie awansu na wyższy stopień służbowy. Kolejnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie wyróżniającym się pracownikom Szkoły nagród przyznanych przez Komendanta Głównego PSP.

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2019 list KG PSP

Opracowanie: Wydział WKA

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pecel

W dniach 07-14.10.2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało "Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych ksrg".

W szkoleniu uczestniczyło 10 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Krosna, Krynicy-Zdroju, Limanowej, Lublina, Olsztyna oraz Rzeszowa, tegorocznych absolwentów centralnych egzaminów dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych ksrg.

Kadrę dydaktyczną stanowili instruktorzy ratownictwa wysokościowego ksrg z SA PSP w Krakowie oraz KM PSP Nowy Sącz.

Zajęcia realizowane były na obiektach i konstrukcjach szkoleniowych Wydziału, obiekcie wysokim zakładu Cobex Polska sp. z o.o. oraz w terenie naturalnym.

Szkolenie zakończył przeprowadzony w słoneczny Dzień Edukacji Narodowej egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy.

Tym samym uzyskali oni pierwszy w tej specjalizacji tytuł - młodszego ratownika wysokościowego ksrg.

 

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. Piotr Kędziora

 

 

 

 

W dniach 23-27 września oraz 01-04 października 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone dwa zaplanowane na ten rok szkolenia specjalistycznych z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zasadami stabilizacji wykopów wąsko przestrzennych o różnych kształtach. Zajęcia praktyczne realizowane były na obiekcie sztucznym imitującym naturalny wykop, a następnie w wykopach naturalnych.

Prowadzenie działań w wykopach naturalnych, tak jak w przypadku realnych działań ratowniczych, powodowało powstanie trudnych do przewidzenia uszkodzeń wykopu. Wymagało to od instruktorów i uczestników ciągłego monitorowania sytuacji i odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Szkolenia pozwoliły również na wypracowanie kolejnych wniosków, które pomogą w prowadzeniu działań ratowniczych podczas realnych zdarzeń.

W szkoleniach wzięło udział 33 ratowników z następujących województw: 12 ratowników z mazowieckiego, 8 ratowników z pomorskiego, 8 ratowników z dolnośląskiego, 4 ratowników z warmińsko-mazurskiego, oraz 1 ratownik z małopolskiego.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, asp. Michał Szalc

 

10 października 2019 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia doskonalące dla SGPR “Chełm” posiadającej poziom gotowości A oraz SGPR “Nowy Sącz” będącą w poziomie gotowości C.

Zgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG” raz na dwa lata każda SGPR poziomu gotowości A i B ma przeprowadzić ćwiczenia doskonalące lub inne formy doskonalenia zawodowego z SGPR poziomu gotowości C.

Założenia do ćwiczeń zakładały przeprowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie budowalnej, w wyniku której trzy osoby zostały uwięzione pod gruzami. Zadaniem SGPR “Nowy Sącz” było zlokalizowanie dwóch z trzech uwięzionych osób przy pomocy psów ratowniczych, następnie wykonanie dostępu i ewakuacja tych osób w bezpieczne miejsce. Z kolei SGPR “Chełm” otrzymała zadanie zlokalizowania trzeciej osoby, wykorzystując do tego celu, posiadane na swoim wyposażeniu, elektroniczne urządzenia do lokalizacji tj. geofon oraz kamerę wziernikową, wykonanie dostępu i ewakuację osoby w bezpieczne miejsce. Założenie zostały zrealizowane w całości.

W ćwiczeniach doskonalących wzięło udział 9 ratowników Z SGPR “Chełm” oraz 12 ratowników z SGPR “Nowy Sącz” w tym 2 pracowników wydziału: st. bryg. Robert Kłębczyk oraz kpt. Adam Piętka.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

 

 

inf

W dniach 28.08 do 04.10.2019 roku odbyło się Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Zajęcia odbywały się pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zajęcia praktyczne organizowane w warunkach poligonowych, gdzie uczestnicy szkolenia zapoznali się ze wszystkimi typami środków gaśniczych oraz gaśnicami i efektem gaszenia ciał stałych i cieczy palnych. Zapoznano i zaprezentowano uczestnikom sposoby zabezpieczania budynków, obiektów pod względem przeciwpożarowym. Zajęcia praktyczne odbywały się w obiekcie Galerii Bronowice. 36 -ciu uczestników SIOP ukończyło szkolenie i odebrało uroczyście zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik WCS st.bryg. Robert Wolański, bryg. Tomasz Janecki, opiekun szkolenia bryg. Adam Raudnitz.

 

 

Opracowanie: bryg. Adam Raudnitz

Zdjęcia: bryg. Adam Raudnitz

04 października 2019 roku obiekty Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odwiedzili członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z miasta Hürth w powiecie Rhein-Erft-Kreis w Niemczech, którzy przybyli do Polski na zaproszenie partnerskiego miasta Skawina.

Naszych gości ze specyfiką funkcjonowania Szoły i dostępnymi na potrzeby kształcenia obiektami zapoznał mł.bryg. Mariusz Grzesik.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: p. Patrycja Michałkowska

W pierwszy październikowy poranek 2019 roku, niczym przeżywający immatrykulację studenci, swoje kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego rozpoczęło 159 słuchaczy XXXVII turnusu KKZ. Ostatni realizowany w oparciu o zapisy podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 31 marca 2017 roku rocznik, swoją edukację w ramach kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych) rozpoczął od spotkania z przedstawicielami kierownictwa Szkoły, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za organizację kształcenia i nadzór nad jego właściwym przebiegiem. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli: Zastępca Komendanta SA PSP mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja oraz opiekunowie kursu: Pani Justyna Pac i st.kpt. Piotr Nowak.

Przed słuchaczami, którzy mają już za sobą kilka, a nawet kilkanaście lat służby w szeregach PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, stoi szereg nowych wyzwań. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że największym okazać się może powrót do szkolnych ław i odświeżenie umiejętności uczenia się oraz systematycznej pracy własnej. W czasie obu następujących po sobie kwalifikacji (MS.20 i MS.21) do 31 grudnia 2019 roku zaplanowano 650h dydaktycznych (13 tygodniowych zjazdów dydaktycznych + zjazdy zaliczeniowe, konsultacje oraz egzaminy próbne i końcowe). Zajęcia dla czterech plutonów realizowane będą zarówno w warunkach szkolnych pracowni, laboratorium, jak i z wykorzystaniem obiektów poligonowych.

Na początku nowego etapu kształcenia i doskonalenia zawodowego wszystkim słuchaczkom i słuchaczom życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, odnalezienia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące działalności ratowniczej, poznania nowych technik i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożeń, poszerzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej, a także uzyskania tytułu technik pożarnictwa, a funkcjonariuszom PSP stopnia młodszego aspiranta. Mamy nadzieję, że czas spędzony w szkolnych murach będzie także okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, które pozwolą na wymianę nie tylko zawodowych spostrzeżeń i doświadczeń.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

05 października 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie.

Zaplanowana na godzinę 12:00 uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a opartą na przesłaniu powołania homilię wygłosił ks. Paweł Samborski.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę stosownego meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał Komendant Szkoły. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym postanowili uczyli się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował owoców wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Słowa najwyższego uznania i wdzięczności skierował także do członków ochotniczych straży pożarnych oraz Kadry Szkoły, której w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, życzył niegasnącej pasji, zapału i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Także skierowane na ręce Komendanta Szkoły listy: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, a także wystąpienie nadbryg. Marka Jasińskiego, pełne były słów wdzięczności, gratulacji i życzeń.

Trzem ślubującym plutonom towarzyszyła dowodzona przez st.kpt. Pawła Serwatkę kompania honorowa SA PSP w Krakowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP. Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była oprawa muzyczna dzisiejszego święta, którą przygotowała Orkiestra OSP Niepołomice.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

1. Bartosz Krygowski

2. Przemysław Łuszczek

3. Krystian Lewkowicz

4. Rafał Mastej.

 

Uroczysty apel był także okazją do wręczenia przez st.kpt. Marka Chwałę okolicznościowych podziękowań i wyróżnień dla Kapelana Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysława Kuliga oraz jednostek OSP, wśród których znalazły się:

 1. OSP Niepołomice
 2. OSP Rzezawa
 3. OSP Wola Batorska
 4. OSP Wola Filipowska
 5. Dziecięca Drużyna pożarnicza z OSP Jadowniki.

W dowód uznania za długoletnią współpracę st.kpt. Marek Chwała otrzymał przyznaną przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach „Odznakę Zasłużony dla OSP Jadowniki”.

Wśród licznie przybyłych na dzisiejsze wydarzenie gości swoją obecnością na trybunie honorowej uznanie dla strażackiej służby, naszej Szkoły, a przede wszystkim stawiających pierwsze kroki w zawodowym pożarnictwie i ratownictwie słuchaczy wyrazili:

 1. nadbryg. Marek Jasiński - Zastępca Komendanta Głównego PSP
 2. Pan Tomasz Tomala - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka
 3. ppłk Arkadiusz Skupień reprezentujący gen. bryg. Sławomira Drumowicza Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych
 4. mjr Wojciech Grzesiak reprezentujący płk pil. Pawła Bigos Dowódcę 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 5. płk Krzysztof Goncerz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rząsce
 6. Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie reprezentujący Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego
 7. st.bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 8. mł.brgy. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 9. mł. inspektor Jacek Górecki reprezentujący nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 10. ppłk Stanisław Kapliński reprezentujący Marcina Żal Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie
 11. Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 12. Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
 13. st.bryg. Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie
 14. mł.bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 15. ks. Paweł Samborski Wojewódzki Kapelan Strażaków, Delegat Kapelana Krajowego ks. Bryg. dr Jana Krynickiego
 16. ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 17. ks. prałat Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Św. Floriana w Krakowie, Prepozyt Kolegiaty św. Floriana
 18. ks. Stanisław Puzyniak Proboszcz Parafii najświętszego Serca Pana Jezusa
 19. Marek Maślerz Wicedyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 20. kpt. Janusz Hojda reprezentujący ppłk. Jacka Mróz Dyrektora Zakładu Karnego
 21. lek. med. Brunon Lalik Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie
 22. Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 23. Henryk Odrzywołek Przewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"
 24. st.bryg. w st. spocz. Jan Ziobro były Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po uroczystości „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną, nasi uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad, ich bliscy mieli okazję spróbować strażackiej grochówki, a następnie wszyscy udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną, upragnioną, a nade wszystko nomen omen zasłużoną, przepustkę.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

 

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy IIa

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy Ia

 

05.10.2019 Adres Ministra Infrastruktury Ślubowanie

1 października 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.


Dołączając się do inicjatywy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Szczegóły akcji na stronie www.kgpsp.gov.pl oraz www.sapsp.pl.

 

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Logo kampanii: www.kgpsp.gov.pl

Chociaż ciężko nazwać trwającą od 2015 roku współpracę SA PSP w Krakowie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego tradycją, to z całą pewnością piąta już edycja zrealizowanego w dniach 16-26 września 2019 roku obozu szkoleniowo-sprawnościowego dla studentów II roku ratownictwa medycznego dowodzi, że jakość prowadzonych przez nas zajęć wciąż spotyka się z uznaniem władz najstarszej w Polsce uczelni. Na podstawie przeprowadzonej na zakończenie obozu ankiety i przekazywanych na bieżąco przez uczestników zajęć opinii, bez zbędnej skromności możemy powiedzieć, że także uczestnicy bardzo wysoko ocenili zaproponowany i zrealizowany w całości program. Szczególnie urzekło ich: zaangażowanie, profesjonalizm i niezwykle przyjazne nastawienie wykładowców i instruktorów, co sprawiło, że atmosfera na zajęciach była zarówno miła, jak i sprzyjająca do zadawania pytań i rozwiewania ewentualnych wątpliwości. Poznawaniu nowych treści sprzyjała także ciekawa i zróżnicowana tematyka zajęć, możliwość praktycznego poznania aspektów pracy strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, czterokrotne wizyty na szkolnym poligonie, wykorzystanie w czasie zajęć symulatora dachowania oraz potencjału modułu medycznego.

Wśród zagadnień znajdujących się w programie obozu znalazły się:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- wychowanie fizyczne,

- ratownictwo techniczne,

- ratownictwo chemiczne i ekologiczne,

- taktyka działań ratowniczych,

- ratownictwo wysokościowe,

- taktyka zwalczania pożarów,

- ratownictwo medyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Także ze swej strony dziękujemy wszystkim uczestnikom obozu za aktywny udział w zajęciach, życzymy powodzenia w realizacji, nie tylko zawodowych i naukowych, marzeń oraz żywimy nadzieję, że pobyt w naszej Szkole przyczyni się do podniesienia jakości współpracy pomiędzy przedstawicielami dwóch największych systemów ratowniczych w Polsce.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Dariusz Ruchała, st.kpt. Michał Mzyk, kpt. Łukasz Kalandyk, asp. Tomasz Pytel