W dniach 9 – 10 października 2018 roku na terenie Kampusu Dydaktyczno – Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Adresowana była do osób zajmujących się ratownictwem medycznym w służbach mundurowych oraz jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne (publiczne i powszechne), w szczególności w: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej oraz Wojsku Polskim.

Wiodącą tematyką konferencji było współdziałanie służb mundurowych, w szczególności w aspekcie ratownictwa medycznego, uwarunkowań prawnych oraz problematyki tej współpracy, w czasie obrad poruszane były następujące zagadnienia:

 • Problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych.
 • Współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego.
 • Współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Zakres zadań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

Integralną częścią konferencji były ćwiczenia taktyczno – bojowe p.k. „Konwój”, które w założeniach miały zaprezentować wspólne działania prowadzone przez służby mundurowe, a związane z likwidacją wieloaspektowego zagrożenia, tj. próby odbicia przewożonych osadzonych i deportowanych z wykorzystaniem broni palnej, w wyniku którego wystąpiło zdarzenie drogowe z udziałem osób postronnych. Elementem, który podczas ćwiczeń były szczególnie podkreślony to działania z zakresu ratownictwa medycznego w powstałym zdarzeniu masowym, tj:

 • udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku ostrzału (funkcjonariusze),
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym - osadzonym i deportowanym,
 • udzielanie pomocy osobom poszkodowanym – postronnym.

                Ćwiczenia wprowadziły uczestników w obszar problematyki współdziałania służb w strefie zagrożenia, gdzie występują osoby poszkodowane. Dodatkowo osoby poszkodowane ze „zdarzenia” zostały przewiezione do Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie w ramach serii zajęć warsztatowych, uczestnicy konferencji mogli przećwiczyć procedury wykonywania medycznych czynności ratunkowych na symulatorach wysokiej wierności.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na Konferencji, oraz czynny udział w dyskusjach, wielu znamienitości w dziedzinie ratownictwa medycznego, między innymi prof. dr hab. Janusza Pacha, który wygłosił wykład inauguracyjny. Swoje wystąpienia mieli również koordynatorzy ratownictwa medycznego Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Wojska. Aspekty prawne ratownictwa medycznego w nowelizowanych przepisach przedstawił dr Andrzej Szyrwiński – koordynator ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński,
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro,
 • Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. 

Członkami komitetu honorowego konferencji byłi:

 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar,
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie p.o. st. kpt mgr inż. Marek Chwała,
 • Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak
 • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierz Więckowski,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta,
 • Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu płk. SG Stanisław Laciuga.

Konferencję zakończył komunikat Komitetu Naukowego, który zawierał następujące wnioski:

 1. Wskazane jest opracowanie standardu kształcenia w uczelniach wyższych na kierunku ratownictwo medyczne.
 2. Czynności medyczne wykonywane przez ratowników medycznych muszą być realizowane w każdym obszarze prowadzonych działań. Dzięki funkcjonowaniu ratowników medycznych w służbach mundurowych, odpowiednio zabezpieczony i wyszkolony ratownik medyczny może działać w każdym z rodzajów stref zagrożenia. Dotyczy to zarówno akcji z zagrożeniami CBRN i E jak i działań operacyjno-taktycznych, bojowych oraz specjalnych.
 3. Należy podjąć działania w celu stworzenia systemu doskonalenia zawodowego pielęgniarek, ratowników medycznych służb mundurowych zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych służb powinni zostać zobligowanie do zapewnienia podległym pielęgniarkom i ratownikom medycznym możliwość doskonalenia zawodowego zgodnego z wymogami nałożonymi przez Ustawę o PRM i właściwe rozporządzenia.
 5. Należy możliwie szybko zakończyć proces legislacyjny dotyczący zakresu wykonywanych czynności zawodowych ratownika medycznego w służbach.
 6. Należy podjąć działania związane z profilaktyką nowotworową w służbach mundurowych .

Konferencja bez wątpienia spełniła postawione cele i założenia. Dla wszystkich uczestników była forum wymiany poglądów oraz stanowiła możliwość do nawiązania nowych kontaktów. Organizatorzy konferencji planują, że stanie się ona cyklicznym wydarzeniem i wpisze się w kalendarz przedsięwzięć naukowych i szkoleniowych wszystkich przedstawicieli służ mundurowych zajmujących się szeroko pojętym ratownictwem medycznym.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia wkrótce.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r. 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

czad oszukuje zmysły

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

 Te objawy moga swiadczyc o obecnosci tlenku wegla

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

 W Polsce corocznie powstaje ponad 150000 pozarow co piaty z nich powstaje w domach

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

NIGDY NIE GAS tluszczu i oleju WODA

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

slupki

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

slupki2

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej Komendy Głównej PSP

d

Już po raz trzeci przedstawiciele „Koła Nowych Technologii” z Naszej Szkoły uczestniczyli w Konferencji Radiokomunikacji Profesjonalnej „RadioExpo”. Konferencja ta to miejsce spotkań największych firm telekomunikacyjnych zajmujących się radiokomunikacją profesjonalną. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 3 do 4 października 2018 roku w Warszawie. Podczas konferencji prezentowane były trendy rozwoju radiokomunikacji profesjonalnej, nie zabrakło również przedstawienia wdrożeń systemowych oraz prezentacji przyszłościowych technologii do przesyłania danych. Osoby uczestniczące: kpt. Paweł Błaut, kpt. Łukasz Markiewicz oraz kadeci Socha Adrian, Radzki Wojciech, Bucki Bartłomiej, Dębowski Krzysztof.

 

 

Opracowanie: kpt. Paweł Błaut

Zdjęcia: kpt. Paweł Błaut


                    

Realizując zadania wynikające z „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na bazie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu zorganizowała w dniach 03-04 października 2018 roku warsztaty tematyczne „Organizacja działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie specjalistycznym”.
Uczestnikami warsztatów byli wojewódzcy koordynatorzy działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG i dowódcy specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych poziomu gotowości  C.
Celem warsztatów było doskonalenie i aktualizacja posiadanych wiadomości z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.
Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z zespołem zmiażdżenia i amputacją urazową, wykorzystaniem systemu podpór budowlanych w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych i zastosowaniem drewna certyfikowanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez SGPR.
W trakcie zajęć praktycznych na stanowiskach treningowo-badawczych, które powstały w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznania się z możliwościami wykorzystania systemu podpór budowlanych podczas działań ratowniczych oraz wykonania prób wytrzymałościowych podpór drewnianych wykonanych z drewna sortowanego o klasie wytrzymałości co najmniej C 16 i drewna niesortowanego.

 

 


Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

Informujemy, że w zakładce działalność dydaktyczna umieszczone zostały podstawowe informacje dotyczące rozpoczynającego się 15 października 2018 kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa – kwalifikacja MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

W dniach 24 – 28 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu po raz pierwszy w historii przeprowadzone zostało Szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących z niszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Z uwagi na specjalistyczny zakres tematyczny, do prowadzenia szkolenia zostały wybrane osoby posiadające zarówno odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz bogate doświadczenie w dziedzinie działań poszukiwawczo – ratowniczych. W szkoleniu jako wykładowcy i instruktorzy wzięli udział: kpt. Leszek Janowski z KM PSP Łódź, st. ogn. Piotr Maliszewski z KM PSP Warszawa, st. bryg. Sławomir Wojta oraz mł. asp. Tomasz Matys z SA PSP w Krakowie. Dodatkowo zajęcia dydaktyczne w dziedzinie mechaniki budowli poprowadził dr inż. Wiesław Bereza.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Gdańsk, KM PSP Łódź, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych oraz KM PSP Warszawa.

Szkolenie, które został przeprowadzone, to dopiero początek działań związanych ze stworzeniem pełnej systematyki zarządzania bezpieczeństwem działań podczas katastrof budowlanych. Wiele zagadnień i rozwiązań, zarówno technicznych jak i dotyczących taktyki działań, zostanie zaproponowanych docelowo do wdrożenia do stosowania w organizacji działań ratowniczych, zarówno dla poziomu podstawowego oraz w ramach funkcjonowania specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

Miło jest nam poinformować, że 03 października 2018 roku reprezentacja Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w składzie: asp. Łukasz Tomczak, mł.asp. Tomasz Matys, kdt Kacper Barcik oraz kdt Wiktor Biernacki zwyciężyła w IX Mistrzostwach Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych - gm. Krzeszowice 2018.

Osiągnięty przez naszych ratowników sukces, prócz wewnętrznej satysfakcji z pokonania 17 startujących w mistrzostwach drużyn i zespołów ratowniczych, ma dla nasz szczególną wartość dydaktyczną, gdyż same przygotowania i udział w mistrzostwach stał się kolejną okazją i bodźcem do pogłębienia swojej wiedzy, a także doskonalenia posiadanych umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz taktyki działań ratowniczych. Cennym doświadczeniem płynącym z takiej formy doskonalenia zawodowego jest także wspólny udział w rywalizacji przedstawicieli kadry dydaktycznej i uczniów. Budowanie pozytywnych relacji przekłada się bowiem nie tylko na poprawę jakości procesu kształcenia, ale pozwala także budować wzajemne zaufanie i wiarę we własne możliwości, co pond wszelką wątpliwość jest niezbędnym elementem każdego działania ratowniczego, szczególnie prowadzonego wspólnie przez naszych uczniów i nauczycieli w ramach Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Sukces naszej reprezentacji nie byłby możliwy bez zaangażowania w przygotowania do mistrzostw kpt. Michała Gąski. To w dużej mierze dzięki prowadzonym przez niego zajęciom doskonalącym ratownicy tak dobrze poradzili sobie z zadaniami polegającymi na udzieleniu pomocy: poszkodowanemu w wypadku rowerzyście, przygniecionemu przez koło ciężarówki pracownikowi kopalni, osobie w stanie wstrząsu anafilaktycznego będącego wynikiem kontaktu z jadem owadów błonkoskrzydłych oraz poszkodowanemu w stanie hipotermii.

Wszystkim uczestnikom mistrzostw i „trenerowi” gratulujemy osiągniętego wyniku i życzymy, aby swoich umiejętności nie musieli wykorzystywać w codziennej praktyce ratowniczej, a jeżeli zajdzie już taka potrzeba, by były one równie efektywne!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Gąska, archiwum SA PSP w Krakowie

Od 24 do 30 września 2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził kolejny cykl, następujących po sobie szkoleń: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia, trwającej ok. 8 godzin, akcji ratowniczej, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia rozpoczęło się kolejne, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie w/w szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W szkoleniach uczestniczyło po 16 ratowników z: KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Łódź, KM PSP Toruń, KM PSP Wałbrzych, KM PSP Poznań oraz KM PSP Warszawa.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, kpt. Adam Piętka

Pożarnicza droga życia, pomimo zazwyczaj jasno obranego celu i wyznaczonego kierunku jakim jest pragnienie niesienia pomocy, składa się z wielu odcinków o różych stopniach trudności i długości.

Dla osób rozpoczynających służbę kandydacką w Państwowej Straży Pożarnej czasem szczególnie ważnym jest prolog, czyli okres przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który w znacznej części przypada na czas tzw. zgrupowania unitarnego organizowanego na szkolnych poligonach. Odnalezienie się w nowych – formalnych – grupach społecznych, jakimi są: kompania i plutony, nawiązanie relacji ze współlokatorami z namiotu, a także poznanie i przyzwyczajenie się do szkolnego rytmu życia, nie dla wszystkich jest zadaniem łatwym, tym bardziej, że przebiega z dala od najbliższych i w znacznym stopniu ograniczoną możliwością decydowania o sposobie spędzania czasu.

W każdej wędrówce ważne jest to, by móc zatrzymać się chociaż na chwilę, zwolnić, odpocząć, zregenerować siły i uświadomić sobie, że nasze życie kształtowane jest przez nasze wybory, a jeżeli czasami jest ciężko, to zapewne dlatego, że taka jest istota drogi, która wiedzie na sam szczyt.

Wieloletnią tradycją Szkoły jest to, że w ostatni weekend pobytu słuchaczy na poligonie, odprawiana jest dla nich polowa Msza Święta, na którą prócz kadry przybywają także przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnieni mieszkańcy Kościelca oraz szczególnie wyczekiwani i ciepło witani bliscy naszych nowych uczniów.

Eucharystię w intencji strażaków i ich rodzin sprawował kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a słowami pełnymi wyrazów wdzięczności i uznania dla rodziców oraz wsparcia dla przyszłych kadetów podzielił się reprezentujący tego dnia Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Zastępca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. Rafał Czaja.

30 września 2018 roku z pewnością na długi czas zapisze się w pamięci osób uczestniczących w tym wyjątkowym spotkaniu. Typowy dla złotej polskiej jesieni dzień przepełniony był bowiem nie tylko ciepłem słońca, rodzinnych uczuć ale także wszechobecnym zapachem świeżo upieczonego ciasta.

Następną okazją do odpoczynku i świętowania będzie zaplanowane na 20 października br. uroczyste ślubowanie słuchaczy XXVIII Turnusu Kształcenia Dziennego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt. Michał Zarzycki, kdt. Piotr Mroczka

Z głębokim żalem przyjelismy informację, że 30 września 2018 roku zmarł pracownik naszej Szkoły Andrzej Rokita.

Nie ulega wątpliwości, że dobrze jest jeżeli nasze marzenia i wyobrażenia, między innymi na temat swojej zawodowej przyszłości, przed podjęciem decyzji i dokonaniem ostatecznego wyboru, poddaje się gruntownej weryfikacji. Osobiste poznanie warunków służby, nauki i zasad funkcjonowania w pożarniczej społeczności pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych zaskoczeń i rozczarowań. To między innymi chęć poznania pożarniczej rzeczywistości skierowała w nasze progi 26.09.2018 młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego z Jastrzębia Zdroju.

 

"Przyszli strażacy" wizytę rozpoczęli od zapoznania się z obiektami dydaktycznymi Szkoły, w tym z naszą aulą, pracowniami i salami wykładowymi. Następnie udali się do Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, gdzie pod czujnym i fachowym okiem dowódcy zmiany I mł. bryg. Grzegorza Bodzionego mogli obserwować ćwiczenia, które tego dnia realizowane były zgodnie z harmonogramem doskonalenia zawodowego. Po tych bardzo ciekawych doświadczeniach młodzież z Jastrzębia Zdroju, w celu poznania warunków lokalowych i socjalnych stworzonych na potrzeby kadetów, udała się do budynku koszarowego. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w sali gimnastycznej, w której potencjalni kandydaci na strażaków mogli zobaczyć z jakich elementów składa się przeprowadzany w ramach naboru do służby test sprawności fizycznej.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie był dla naszych gości miłym doświadczeniem, a rozmowy z kadrą i uczniami pozwoliły rozwiać wszelkie wątpliwości. Osoby planujące rozpoczęcie kształcenia w zawodzenie technik pożarnictwa już dzisiaj zapraszamy do śledzenia informacji ukazujących się na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

 

 

 

Opracowanie: asp. Hubert Ciepły / mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Archiwum SA PSP w KrakowieOd 17 do 26 września 2018 roku grupa 20 studentów II roku ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyła w IV już edycji obozu szkoleniowo-sprawnościowego. W jego trakcie, przyszli pracownicy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz innych podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, zapoznali się z zadaniami  i potencjałem Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osiem kolejnych dni dydaktycznych było więc okazją do zapoznania się z zakresem i charakterystyką podstawowych, jaki specjalistycznych, czynności ratowniczych podejmowanych w obliczu pożarów lub wystąpienia innych miejscowych zagrożeń. W ramach zajęć odbyły się zajęcia z zakresu taktyk: działań ratowniczych i zwalczania pożarów, organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, ratownictwa: wodnego, wysokościowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego. Każdej z dziedzin ratownictwa poświęcony był osobny dzień nauki, a pozostały czas wypełniały ćwiczenia z obszaru kwalifikowanej pierwszej pomocy i wychowania fizycznego. 

Mamy nadzieję, że pobyt przyszłych ratowników medycznych w Szkole Aspirantów PSP już w niedługim czasie przyniesie owoc w postaci jeszcze lepszej współpracy podmiotów ratowniczych na miejscu wspólnie prowadzonych działań ratowniczych.

Władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękujemy za wyrażone przedłużającą się współpracą uznanie dla naszych dydaktycznych poczynań, jak również zaufanie jakim obdarzyły naszą Szkołę kolejny raz kierując studentów ratownictwa medycznego do odbycia obowiązkowego obozu szkoleniowo-sprawnościowego właśnie w naszych obiektach.Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie17-26.09.2018 Obóz RM UJ (1)

 

 

W dniach 17-21 września 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone ostatnie, z zaplanowanych na ten rok, szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami stabilizacji wykopów wąsko przestrzennych o różnych kształtach. Zajęcia praktyczne realizowane były na obiekcie sztucznym imitującym naturalny wykop, a następnie w wykopach naturalnych.

Prowadzenie działań w wykopach naturalnych, tak jak w przypadku realnych działań ratowniczych, wymagało od instruktorów i uczestników ciągłego monitorowania sytuacji i odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

W szkoleniu wzięło udział 16 ratowników z następujących województw: 3 ratowników z małopolskiego, 6 ratowników z świętokrzyskiego, 4 ratowników z dolnośląskiego oraz 3 ratowników z śląskiego .

 

 

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

 

21 września 2018 roku w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na emeryturę Pana st.byrg. Krzysztofa Kociołka – dotychczasowego Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

            Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę Komendantowi Szkoły st.kpt. Markowi Chwale oraz odczytania stosownej decyzji personalnej Komendanta Głównego PSP.

W kolejno następujących po sobie wystąpieniach: Komendant Szkoły, przybyli goście oraz przedstawiciele kadry, dziękowali bohaterowi dzisiejszego dnia za długie lata i trud pracy na rzecz Szkoły, Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej i służbę dla Ojczyzny.

Swoją obecnością dzisiejsze spotkanie uświetnili znamienici goście, na czele z Zastępcami Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st.bryg. Markiem Bębenkiem i mł.bryg. Pawłem Sejmejem oraz Zastępcą Komenda Miejskiego PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofem Mendakiem. W Auli licznie stawili się także pracownicy i uczniowie SA PSP w Krakowie, którzy poprzez uścisk dłoni, ciepłe słowa, a także symboliczne pamiątki, upominki i bukiety kwiatów podziękowali swojemu koledze, przełożonemu i nauczycielowi.

Także odchodzący dziś symbolicznie na emeryturę st.byrg. Krzysztof Kociołek zabierając głos skupił się na podziękowaniach za przychylność, pomoc, wsparcie i serdeczność z jaką spotykał się każdego dnia.

           Pan st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kociołek rozstał się ze strażackim mundurem po blisko 32 latach służby. W głównej mierze polegała ona na organizowaniu oraz prowadzeniu szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, profilaktyki przeciwpożarowej, ochrony ludności, obrony cywilnej, a także ochrony dóbr kultury. Jako absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 27 lat swojego zawodowego życia poświęcił Krakowskiej Szkole Pożarniczej, w której dzielił się specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z szerokim gronem odbiorców, a byli wśród nich nie tylko kadeci, elewi i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a wcześniej Zaocznego Studium Aspirantów, ale także uczestnicy licznych kursów, szkoleń oraz krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i spotkań ludzi ze świata nauki i praktyki poświęconych zagadnieniom zachowania dziedzictwa narodowego dla kolejnych pokoleń.

W pamięci wielu z nas na długie lata pozostaną inicjowane i współorganizowane przez niego zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia działań ratowniczych na obiektach zabytkowych. Widowiskowe i zbliżone do rzeczywistych warunków ćwiczenia z zakresu ewakuacji obiektów zabytkowych, w tym sakralnych, były nie tylko okazją do sprawdzenia skuteczności planów i procedur postępowania, ale także możliwości taktycznych i technicznych zadysponowanych podmiotów. Projektując i kierując ćwiczeniami przeprowadzanymi między innymi w takich obiektach, jak: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Niepołomicach, Bazylika Mariacka, Muzeum Archikatedralne, czy kompleks klasztorny w Mogile, st.bryg. Krzysztof Kociołek wykazywał się nie tylko profesjonalizmem, ale także odwagą i wysokim poziomem odpowiedzialności. Cechy te docenione zostały przez przełożonych, między innymi poprzez powierzenie mu funkcji Sekretarza Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, która działa przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

           Pan st.bryg. Krzysztof Kociołek nie pozostawiał swojej wiedzy tylko dla siebie, chętnie się nią dzielił i angażował w działalność naukową i wydawniczą. Do grona obowiązkowych lektur strażaków i ratowników przez wiele lat należały jego publikacje dotyczące taktyki działań ratowniczych w wypadkach i katastrofach w transporcie lotniczym oraz ratownictwa kolejowego, które pomimo upływu czasu i rozwoju rozwiązań technicznych w wielu aspektach nadal są aktualne i stanowią punkt odniesienia do ratowniczych dyskusji. Jest on również autorem ukazujących się w prasie i literaturze fachowej materiałów z obszaru profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony zabytków oraz licznych programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, a także osobą, która wniosła znaczny wkład w działalność wydawniczą Szkoły.

W okresie swojej służby st.bryg. Krzysztof Kociołek realizował szerokie spektrum zadań i pełnił różne funkcje - począwszy od wykładowcy, starszego wykładowcy przez kierownika zespołu przedmiotowego oraz naczelnika wydziałów: Kształcenia Zawodowego oraz Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, na pełnieniu obowiązków Komendanta Szkoły w okresie od listopada 2017 do czerwca 2018 roku kończąc.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych st.bryg. Krzysztof Kociołek został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, miedzy innymi:

 • Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2004)
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005)
 • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2010)
 • Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa (2013)
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha