07 października 2020 roku, z rąk Komendanta Szkoły mł.bryg. Marka Chwały, dwaj członkowie Grupy USAR POLAND, którzy brali udział w działaniach ratowniczych prowadzonych po tragicznym w skutkach wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia br. w porcie w Bejrucie, odebrali imienne podziękowania przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Wśród słów wdzięczności skierowanych do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu - bryg. Mariusza Chomoncika i bryg. Jarosława Kowalskiego - przeczytać można: „Dziękujemy za nieustającą gotowość do niesienia pomocy, do niezwłocznych i błyskawicznych działań, która, chociaż wypełnia codzienną służbę oraz wpisuje się w zasady strażackiej etyki zawodowej, zawsze zależy od indywidualnej woli i osobistego poczucia odpowiedzialności każdego funkcjonariusza. Godne naśladowania zachowanie przynosi chlubę całej formacji, wzbogacając jej wizerunek w oczach opinii publicznej o nowe pozytywne wzorce”.

Każdorazowy udział w prowadzonych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności działaniach poszukiwawczo-ratowniczych wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego, praktycznego, sprzętowego i fizycznego, a obecność naszych funkcjonariuszy w zadysponowanej grupie jest wyrazem niezwykle wysokiej oceny i uznania ich dotychczasowej pracy w oczach bezpośrednich przełożonych i międzynarodowych środowisk ratowniczych. Prócz oczywistych korzyści jakie płyną z obecności ratowników, dla będącej w kryzysie ludności Libanu, wartością dodaną jest doświadczenie, które zdobyli i którym będą mogli dzielić się teraz w czasie specjalistycznych szkoleń i spotkań z pożarniczą społecznością.

Przyłączamy się do podziękowań, wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszelakiej pomyślności. Wielu z nas trzymało kciuki za powodzenie Waszych działań, bezpieczny powrót i odczuwało nieukrywaną dumę, z tego, że mogą służyć z Wami w jednej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Ścisła oraz wielopłaszczyznowa współpraca i współdziałanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wynika zarówno z potrzeby opracowywania i wdrażania możliwie jednolitych standardów postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, jak i konieczności implementacji wniosków płynących z prowadzonych analiz, a odnoszących się do potrzeb kadrowych oraz chęci nieustannego podnoszenia merytorycznego poziomu przygotowania kadr pożarniczych do profesjonalnego i wszechstronnego działania.

Jedna z tego typu cennych inicjatyw doczekała się właśnie finalizacji. 30 września 2020 roku w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackiem Kleszczewskim i Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. W jego treści strony zadeklarowały szeroką współpracę w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Na jego podstawie możliwe będzie między innymi:

 • prowadzenie wymiany kadry dydaktycznej i doświadczeń,
 • udział słuchaczy i funkcjonariuszy w praktycznej nauce zawodu,
 • realizowanie zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych podległych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
 • organizowanie ćwiczeń w zakresie szeroko pojętego ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
 • publikowanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
 • wzajemne udostępnianie obiektów sportowych, poligonowych, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu.

Podpisanie porozumienia pozwoliło uszczegółowić i sformalizować szereg istotnych dla współpracy zagadnień. Jest owocem dostrzegania wzajemnych potrzeb i potencjału, ale także dotychczasowych doświadczeń na niwie dydaktycznej i operacyjnej. Już dzisiaj wielu służących w śląskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy jest absolwentami kursów i szkoleń organizowanych w krakowskiej szkole, a jej kadra i słuchacze brała udział w działaniach ratowniczych, także tych zapadających w pamięć na wile lat, a mających miejsce na obszarze sąsiedniego województwa. Wystarczy wspomnieć, że w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dysponowani byliśmy między innymi do działań prowadzonych wobec skutków: największej we współczesnych dziejach Polski katastrofy budowalnej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, która miała miejsce w 2006 roku, katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, gdzie w 2012 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich oraz wybuchu gazu i katastrof budowlanych w Katowicach (2014) oraz w grudniu ubiegłego roku w Szczyrku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.
Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.
Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.
Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.
Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.


Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta
Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

Szkolenie specjalistyczne – Bezpieczeństwo działań podczas katastrof budowlanych.

W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.

Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

W dniach od 06 do 11 września  2020 roku na terenie OSPWL Żagań odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 121 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 12 zespołów,
•    terenowej klasy I - 54 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 17 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 9 zespołów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sumienne przestrzeganie reżimu sanitarnego . Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie: str. Joanna Pulit

Zdjęcia: str. Joanna Pulit

 

W dniach 21 - 27 września 2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników z PSP kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 a w drugim 21 ratowników z: SGPR „Poznań”, SGPR „Wałbrzych”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”, SGPR „Warszawa”, SGPR “Nowy Sącz”, SGPR “Kraków”, KCKRiOL KG PSP oraz KP PSP Tarnowskie Góry.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniu 13 oraz 19 września 2020 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym dla 48 żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sandomierza wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Podczas szkolenia, żołnierze zostali zapoznani z zasadami prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, taktyką prowadzenia tego typu działań oraz wykorzystywanym sprzętem, zarówno na poziomie podstawowym, jak również specjalistycznym.

W ramach ćwiczeń praktycznych żołnierze uczestniczyli w pozorowanej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, podczas której ich zadaniem było współdziałanie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie przeprowadzenia lokalizacji bezprzyrządowej, wykonanie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, ppłk. Arkadiusz Nenutil.

 

W dniach 14-17.09.2020 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się ćwiczenia poligonowe Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej “Nowy Sącz”. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z rozkazem nr 50/2020 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 4 września 2020 roku.

W ćwiczeniach wzięli udział również pracownicy Szkoły: st.bryg. Robert Kłębczyk – nieetatowy z-ca dowódcy grupy, wyznaczony na kierownika ćwiczeń oraz str. Joanna Pulit – instruktor wspomagający przewodników psów, przewodnik psa ratowniczego. Oprócz możliwości przećwiczenia w ramach SGPR „Nowy Sącz” różnych scenariuszy zdarzeń budowlanych związanych z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi w warunkach bardzo realnych, jakie umożliwia Poligon Wojsk Lądowych w Żaganiu, pracownicy Szkoły byli odpowiedzialni za kreowanie przebiegu ćwiczeń oraz pomoc w prowadzeniu szkolenia zespołów z psami ratowniczymi.

W ćwiczeniach wzięli również udział przewodnicy psów ratowniczych z OSP Wieprz i OSP GRS Nowy Sącz, współpracujący na co dzień z SGPR “Nowy Sącz”. Na uwagę i uznanie zasługuje bardzo dobre przygotowanie zaplecza logistycznego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia KW PSP Kraków oraz KM PSP w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń składają serdeczne podziękowania dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Piotra Filipka, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marka Chwały, Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. Waldemara Kuźmy oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych st. kpt. Marcina Kwiatka za umożliwienie udziału w ćwiczeniach, które z całą pewnością wpłyną na podniesienie poziomu wyszkolenia SGPR “Nowy Sącz” oraz przewodników psów ratowniczych z jednostek OSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia : st.bryg. Robert Kłębczyk, str. Joanna Pulit

 

28 września 2020 roku rozpoczął się ostatni tydzień zgrupowania unitarnego zorganizowanego na szkolnym poligonie dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego. W ramach zrealizowanych do tej pory zajęć przyszli kadeci zdobywali wiedzę i umiejętności wynikające z programu przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz poznawali tajniki i walory „mundurowego życia”. Przygotowania do świadomego złożenia ślubowania wymagają nie tylko zgłębienia zagadnień dotyczących ratowniczego rzemiosła, ale także pozostałych elementów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, między innymi z obszarów: prawa, dyscypliny i zależności służbowej, a także etyki zawodowej.

W kreowaniu zgodnych z pragmatyką służby postaw i wartości istotnym jest budowanie silnych więzi, poczucia odpowiedzialności za siebie, współpracowników oraz ratowanych, w związku z tym wiele czasu i uwagi poświęconych zostało także na zajęcia integrujące i zgrywające, a duchowego wsparcia, w zupełnie realnej formie, udzielił kapelan małopolskich strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

O tym, że okres ten, chociaż dla wielu słuchaczy wymagający, a nawet trudny, bo wiążący się ze zmianą trybu dotychczasowego życia, żywienia, organizacji wolnego czasu, a także ze względu na ograniczony kontakt z bliskimi, jest niezwykle ważną częścią pożarniczej edukacji, pozwalającą na weryfikację oczekiwań i marzeń z rzeczywistością, świadczy pośrednio to, że nie wszyscy podołali trudom zgrupowania. Tym którzy z nami zostali na końcowe dni „unitarki” życzymy dobrej pogody, a na pozostałe dni sił, wytrwałości i tego, by w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach nauki, pod szczególną opieką dowódcy kompanii kpt. Michała Kuczery, znaleźli w naszych murach to czego szukają rozpoczynając swoją zawodową drogę życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera

W dniu 19 września 2020 roku w na stadionie MZKS w Alwerni odbył się „Turniej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia Beaty Nadziei - Szpili” z cyklu wydarzeń „Gmina Alwernia w hołdzie bohaterom wojny polsko-bolszewickiej”. W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje służb mundurowych oraz specjalni goście:

 • OSP Grojec,
 • OSP Alwernia,
 • OSP Regulice,
 • OSP Kwaczała,
 • Komenda Miejska Policji w Krakowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie,
 • SA PSP Kraków,
 • Górnik Zabrze – oldboje,
 • Wisła Kraków – oldboje,
 • Ruch Chorzów – oldboje,

Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentacja SA PSP w Krakowie zdobyła III miejsce.

Szkołę reprezentowali: Nowak Daniel, Stokowski Bartosz, Nalepa Adam, Pomorski Dawid, Skuba Hubert, Styś Adrian, Dymek Krystian, Marduła Przemysław, Ziobro Jakub, Moskała Karol, Ruman Paweł, Niziołek Grzegorz, Gdański Dominik.

opiekun drużyny: str. str. Michał Szewczyk

Puchary dla trzech najlepszych drużyn i najlepszego strzelca wręczyła Burmistrz Gminy Alwerni Pani Beata Nadzieja-Szpila.

opracowanie: str. Michał Szewczyk,

 

11 września 2001 roku już na zawsze pozostanie w pamięci osób, które były uczestnikami, świadkami lub tylko medialnymi obserwatorami wydarzeń, jakie miały miejsce w tym dniu w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Yorku, gdzie na skutek zamachu terrorystycznego na wieże Światowego Centrum Handlu – znanymi jako WTC (World Trade Center) – zginęło blisko 3 tys. osób. Chociaż śmierć każdego człowieka jest tragedią i wymaga uczczenia, to szczególna chwila zadumy należy się tym, którzy swoje życie stracili będąc na służbie. Wśród 412 spieszących z pomocą pracowników służb ratowniczych, którzy tego dnia zginęli (60 oficerów policji, 8 sanitariuszy i ratowników medycznych) znalazło się także 344 strażaków. Ich ofiara skłania nas nie tylko do refleksji nad kruchością naszego istnienia i istotą przemijania, ale także słowami składanej przez każdego strażaka roty ślubowania, w której deklarujemy gotowość (…) by „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia”.

Często po bohaterskiej śmierci funkcjonariuszy różnych formacji umundurowanych słyszymy, że ich ofiara nie poszła na marne, czasami te słowa wydają się być truizmem lub jedynie kurtuazją i nieudolnymi wyrazami wsparcia dla osamotnionych rodzin i bliskich, tym razem jest jednak zupełnie inaczej. W spotkaniach z nowojorskimi strażakami, także tego, które kilka lat temu miało miejsce w naszej Szkole, często poruszane są tematy dotyczące skali i przebiegu działań ratowniczych, z których kolejne pokolenia mogą się wiele nauczyć. Jednym z istotnych wniosków jest to, że w zakresie bezpieczeństwa nigdy nie może być kompromisów i ustępstw, że bez względu na finansowe koszty, poczucie materialnej straty właścicieli, nadzorców, czy użytkowników różnego typu powierzchni, nawet najbardziej istotnych dla funkcjonowania państwa czy globalnej gospodarki, nie można odpuszczać ćwiczeń dotyczących szybkiej ewakuacji, rozwiązań technicznych w zakresie komunikacji służb ratowniczych szczególnie w wysokościowych i mających rozbudowaną strukturę budynkach o możliwości skutecznego podawania środków gaśniczych nie wspominając.

Dowodem zawodowej solidarności i pamięci o poległych strażakach oraz ratownikach, są nie tylko organizowane w dniu 11 września apele, uroczystości, ale także trwające zaledwie kilka chwil przebiegające w ciszy przerwy w poligonowych i szkolnych zajęciach. Trudno jest sobie również wyobrazić, że będący w Nowym Yorku strażak nie dołoży wszelkich starań, by znaleźć się w tzw. „strefie zero”. Taką potrzebę serca poczuł także goszczący w ubiegłym roku w USA ówczesny dowódca Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Andrzej Kufta, którego krótką fotorelację zamieszczamy poniżej.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta

 

 

Źródło informacji na temat liczby poległych ratowników: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_funkcjonariuszy_s%C5%82u%C5%BCb_ratowniczych_zabitych_w_zamachu_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku


     Konieczność kształtowania świadomości, skali i różnorodności zagrożeń u młodych stażem funkcjonariuszy pożarnictwa zmusza do analizy największych zdarzeń z przeszłości, z którymi przyszło mierzyć się naszym poprzednikom, a  które miały kluczowy wpływ na kształtowanie naszej formacji. W tym celu, w ramach przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, 8 września 2020 roku został zorganizowany wyjazd dydaktyczny kadetów kompani II  XXIX turnusu kształcenia dziennego do Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gdzie przed 28-laty rozegrała się jedna z największych katastrof w dziejach funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, gdy 26 sierpnia 1992 roku, w  okolicach Kuźni Raciborskiej, wybuchł pożar, który strawił przeszło 9 000 ha lasu i pozbawił życia troje ludzi.


     Podczas zajęć praktycznych przeprowadzonych pod kierunkiem bryg. Jacka Smyczyńskiego kadeci mogli zaznajomić się z zasadami funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Dzięki takiej formie zajęć z bliska mogli zapoznać się z samolotem gaśniczym PZL M18 Dromader, porozmawiać z pilotem, a także zgłębić możliwości techniczno-taktyczne i  sposoby dysponowania, a w trakcie pokazowego lotu na własne oczy zobaczyć sposoby podawania oraz tankowania środka gaśniczego.


      W dalszej części zajęć po dotarciu w rejon pożarzyska z 1992 roku zapoznali się z aktualnymi sposobami ochrony biernej obszarów leśnych polegających między innymi na: prawidłowym utrzymywaniu i funkcjonowaniu pasów przeciwpożarowych, organizacji zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.  Dzięki uprzejmości kierownictwa miejscowego nadleśnictwa młodzi adepci krakowskiej szkoły pożarniczej mogli poznać zasady wykrywania i lokalizacji pożarów z dostrzegalni pożarowych, sposoby dysponowania sił i środków, organizacji łączności oraz nawigacji po trudnodostępnym i wymagającym obszarze.


     Końcowym elementem zajęć było odwiedzenie grobów i uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za ratowanie  lasu w czasie  katastroficznego pożaru.


     Cel wyjazdu został osiągnięty, pozwolił wyciągnąć wnioski, które miejmy nadzieję, że w przyszłości zaowocują skuteczną ochroną terenów leśnych przed pożarem, a w razie jego zaistnienia pozwolą prowadzić działania w sposób skuteczny i bezpieczny.

Opracowanie: kadeci Bartosz Stokowski, Piotr Syrkiewicz
Zdjęcia: bryg. Andrzej Kufta

W świadomości Polaków pierwszy dzień września ma różne konotacje. W tym roku koncentracja uwagi na historycznych wydarzeniach związanych z obchodami 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w szczególny sposób dzielona jest z ponad 4,6 miliona uczniów rozpoczynających naukę w ok. 22 tys. szkół.

W grupie 190 tys. słuchaczy szkół policealnych znalazło się także 91 osób, w tym trzy panie, które dzisiaj rozpoczną służbę kandydacką w naszej Szkole. Przygoda z pożarniczym kształceniem rozpoczęła się dla nich od pobrania sortów mundurowych, szkolenia stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) oraz wypełnienia szeregu dokumentów - między innymi związanych z tymczasowym zameldowaniem.

Pierwszym etapem w drodze do zdobycia tytułu technik pożarnictwa i otrzymania stopnia młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej jest zaplanowane na okres pomiędzy 01.09.2020 r. a 15.01.2021 r. przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które w pierwszej części (niespełna 5 tygodni) przebiega w formie zgrupowania unitarnego organizowanego na poligonie w miejscowości Kościelec. Zakwaterowanie w namiotach, ograniczenie kontaktu z bliskimi i intensywny plan zajęć mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania Szkoły i służby, wzajemne poznanie się oraz integrację w ramach kompanii, a także poszczególnych plutonów. W tym roku, ze względu na konieczność dostosowania życia Szkoły do warunków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kształcenie dzienne przebiegać będzie z podziałem, nie na 3 lecz 4 plutony, co przyczyni się do zmniejszenia liczebności grup wykładowych i ćwiczeniowych, pozwoli na wdrożenie zasad dobrych praktyk reżimu sanitarnego, ale będzie wiązało się także ze wzrostem obciążenia pracą kadry Szkoły, szczególnie pracowników Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Z nadzieją, że „nowa rzeczywistość”, szybko stanie się dla nas „normalnością”, wierząc w to, że podejmowane przez nas każdego dnia roku, skrupulatnie opracowane i wdrożone, zalecenia oraz procedury pozwolą nieprzerwanie realizować proces kształcenia i osiągać zamierzone cele, wszystkim pracownikom i uczniom, szczególnie słuchaczom XXX turnusu kształcenia dziennego, którzy na mocy rozkazu Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wydanego 1 września 2020 roku przyjęci zostali do służby kandydackiej, życzymy spełnienia edukacyjnych marzeń i oczekiwań.

Dołożymy wszelkich starań, by czas blisko dwóch lat przebiegającej w systemie skoszarowanym nauki, pozwolił poznać tajniki strażackiego rzemiosła, pozwolił rozwinąć skrzydła i umocnił przekonanie, że Albert Einstein miał rację mówiąc, że: „Tylko życie poświęcone innym jest warte przeżycia”.

 cz. I

 

W ramach rozpoczęcia zgrupowania unitarnego, z przyszłymi kadetami i słuchaczami szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, spotkali się przedstawiciele kierownictwa Szkoły: mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz mł.bryg. Rafał Czaja. Natomiast w czasie pierwszego, zapadającego w pamięci nad długie lata, apelu wieczornego dokonano uroczystego podniesienia flagi państwowej.

 

 cz. II

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk / cz. II st.asp. Ł. Tomczak

31 sierpnia 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)    prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,
2)    prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),
3)    realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,
4)    wspólne ćwiczenia praktyczne,
5)    wymianę doświadczeń,
6)    publikowanie materiałów szkoleniowych,
7)    udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

 Opracowanie: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie


Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.

Porozumienie podpisali: st. bryg. Piotr Filipek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz mł. bryg. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego, między innymi przez następujące działania:

1)   prowadzenie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego dla słuchaczy, rozumiane przede wszystkim jako wymiana kadry dydaktycznej Stron do prowadzenia zajęć objętych przedmiotem i zakresem niniejszego porozumienia,

2)   prowadzenie i udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu (praktykach zawodowych),

3)   realizację zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w komórkach organizacyjnych komend miejskich / powiatowych PSP podległych Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,

4)   wspólne ćwiczenia praktyczne,

5)   wymianę doświadczeń,

6)   publikowanie materiałów szkoleniowych,

7)   udostępnianie obiektów, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu będących w dyspozycji Stron.

Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego.

Opracował: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie

Zdjęcia: st. kpt. Bogusław Szydło KW PSP w Krakowie

W związku z otrzymanymi rezygnacjami dotyczącymi podjęcia nauki w naszej Szkole przez osoby uczestniczące w procesie rekrutacji i naboru na rok szkolny 2020/21, poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do rozpoczęcia służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, a znajdujących się do tej pory na liście rezerwowej.

Lista wstęnie zakwalifikowanych lista rezerwowa

W ostatni piątek tegorocznych wakacji, 28 sierpnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbyła się pierwsza (z 5 zaplanowanych) edycja szkolenia dla osób zarządzających placówkami oświatowymi z zakresu dobrych praktyk reżimu sanitarnego ograniczającego transmisję zakażenia koronawirusem SARS-cov-2.

Głównym celem organizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, a przy udziale przedstawicieli: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie oraz gospodarza miejsca Urzędu Miasta Krakowa, spotkania z dyrektorami krakowskich szkół i placówek oświatowych jest wyposażenie kierowników placówek oświatowych w merytoryczną, opartą na badaniach naukowych, zapisach aktów prawnych i doświadczeniu zawodowym specjalistów z danego obszaru, wiedzę dotyczącą: dróg i sposobów przenoszenia się koronawirusa, metod i technik ograniczania jego transmisji, objawów mogących świadczyć o zakażeniu, sposobów postępowania profilaktycznego i właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz kryzysowych, a także oczekiwanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w obliczu epidemii oraz profilaktyki zakażeń wybranymi wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, powietrzno-kropelkową i fekalno-oralną.

Przygotowany, w oparciu o wytyczne i zalecenia: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, program szkolenia zawiera treści dotyczące dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych, których wdrożenie w placówkach oświatowych zmniejsza ryzyko zakażenia dzieci, młodzieży oraz pracowników, powodującym chorobę COVID-19 wirusem SARS-CoV-2.

Z uczestnikami spotkania swoją wiedzą, doświadczeniem, przemyśleniami i obawami podzieli się: Dorota Szot z Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Krakowie, zastępca dowódcy 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Krakowie mł.bryg. Damian Woszczyna, odpowiedziany za przygotowywanie i wdrażanie zaleceń oraz procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w SA PSP w Krakowie bryg. Zbigniew Wójcik oraz pracownik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk.

Przywitania uczestników, nakreślenia celów, moderowania i podsumowania 6h zajęć dokonali: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki Anna Korfel-Jasińska oraz Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Rafał Czaja.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy przeprowadzonego zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego szkolenia, otrzymali stosowne zaświadczenia, a pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia zostały zdezynfekowane przez, wyposażonych w niezbędne środki techniczne i chemiczne, kadrę i kadetów Szkoły.

Mamy nadzieję, że zarówno pierwsza jak i kolejne edycje szkolenia przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników procesu dydaktycznego, wychowania i sprawowania opieki nad uczniami krakowskich szkół, przedszkoli, internatów, burs i innych placówek oświaty.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: cz. I - Bogusław Świerzowski - Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Krakowa

Zdjęcia: cz. II – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

cz.I

cz.II

 

Materiał telwizja.krakow.pl

 

 

Materiał TVP 3 Kraków

Plik:TVP3-Kraków.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia