Miło jest nam poinformować, że projekt naukowo-badawczy, pt. Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast, którego liderem jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, a jednym z konsorcjantów Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, otrzymał kolejną nagrodę.

Tym razem otrzymaliśmy brązowy medal na targach INTARG 2018.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi są także platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.

Lider Innowacji, to organizowany od 2001 roku pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs. Ma on otwarty charakter i mogą w nim brać udział osoby fizycznie oraz prawne spełniające warunki regulaminowe. Tytuł Lidera Innowacji jest tytułem honorowym, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do rozwoju wynalazczości, wdrożeń oraz promocji wynalazków, innowacji i wynalazczości jest ich promocja w kraju i na świecie.

Uroczyste ogłoszenie wyników tegorocznej edycji konkursu oraz wręczenie dyplomów i statuetek "Lider innowacji", wraz z przekazaniem stosownych certyfikatów, miało miejsce w czasie Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, które odbyły się w dniach 20-21 czerwca br. w Katowicach .

 

 

Opracowanie: mł.asp. Mateusz Banaś (SGSP), mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.asp. Mateusz Banaś (SGSP)

Nietypowy przebieg miało ostatnie w tym półroczu (ponadplanowe) szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane dla przedstawicieli Nadleśnictw Lasów Państwowych, które odbyło się w dniach 14 maja - 15 czerwca 2018 roku. Zajęcia profilowane odbywały się bowiem w wyjątkowej scenerii Puszczy Niepołomickiej, gdzie uczestnicy zapoznali się z punktem alarmowo - dyspozycyjnym i tam też zdobywali wiedzę na zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, między innymi z zakresu gaszenia pożarów. Podczas długiego, bo dwutygodniowego szkolenia, słuchacze odwiedzili także zakład pracy, którym tym razem była fabryka MAN Trucks Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. Dzięki uprzejmości o otwartości kierownictwa przyszli inspektorzy mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenie zakończyło się 27 czerwca br. przeprowadzonym w Nadleśnictwie w Niepołomicach egzaminem, który zdali wszyscy uczestnicy. Stosowne zaświadczenia jego ukończenia wręczył p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek, który dokonał także krótkiego podsumowania i oficjalnego zamknięcia szkolenia.

 

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: Bogusław Młynarczyk, bryg. Adam Raudnitz, bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

 

W dniach 04-08 oraz 11-15 czerwca 2018 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadzone zostały dwa z trzech zaplanowanych na ten rok szkoleń specjalistycznych z zakresu stabilizacji wykopów i zasypów ziemnych.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zasadami stabilizacji wykopów wąsko przestrzennych o różnych kształtach. Zajęcia praktyczne realizowane były na obiekcie sztucznym imitującym naturalny wykop, a następnie w wykopach naturalnych.

Prowadzenie działań w wykopach naturalnych, tak jak w przypadku realnych działań ratowniczych, powodowało powstanie trudnych do przewidzenia uszkodzeń wykopu. Wymagało to od instruktorów i uczestników ciągłego monitorowania sytuacji i odpowiedniego reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Szkolenia pozwoliły również na wypracowanie kolejnych wniosków, które pomogą w prowadzeniu działań ratowniczych podczas realnych zdarzeń.

W szkoleniach wzięło udział 32 ratowników z następujących województw: 2 ratowników z małopolskiego, 4 ratowników ze śląskiego, 9 ratowników z warmińsko-mazurskiego, 6 ratowników z lubelskiego, 4 ratowników z kujawsko-pomorskiego oraz 7 ratowników z dolnośląskiego .

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

 

 

 

Strażacka Dziesiątka - Bieg o Puchar Wójta Gminy Poczesna-Krzysztofa Ujmy pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Lidii Burzyńskiej zakończył się dla naszych kadetów nie lada sukcesem!

 

23 czerwca 2018 roku w miejscowości Huta Stara A (gmina Poczesna, woj. śląskie) odbył się trzeci cykliczny bieg strażacki organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Hucie Starej A.

 

Konkurencja polegała na przebiegnięciu przez zawodników dystansu 1 km w pełnym wyposażeniu bojowym wraz ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.

Nasi kadeci: str. kdt Jarosław Jarosz, st. str. kdt Maciej Bielawiec i sekc. kdt Wojciech Rzepka z czasami kolejno: 3:05, 3:16, 3:27 min. zajęli odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce spośród niespełna 70 zawodników!

W zawodach wzięła udział także mł.ogn. kdt Daria Ferdyn (z II kompanii), która uplasowała się na 27. miejscu oraz zawodnik specjalny - nasz trener - mł.ogn. Krzysztof Nosal - który przekroczył linię mety z 17 czasem.

 

Podczas zawodów obecna była czysta, zdrowa rywalizacja ale i dobra zabawa. Poziom wszystkich zawodników był bardzo wysoki, a wyniki godne pochwały.

 

 

Wyniki:

1.SA PSP KRAKÓW Jarosław Jarosz czas 03:05

2.SA PSP KRAKÓW Maciej Bielawiec czas 03:16

3.SA PSP KRAKÓW Wojciech Rzepka czas 03:27

17. SA PSP KRAKÓW Krzysztof Nosal czas 04:26

27. SA PSP KRAKÓW Daria Ferdyn czas 04:55

 

 

 

Opracowanie str. kdt Jarosław Jarosz

Zdjęcia mł. ogn Krzysztof Nosal

22 czerwca 2018 roku, był nie tylko długo wyczekiwanym przez kadetów obu kompanii dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale także, a może przede wszystkim, dniem w którym ogłoszone zostały wyniki tegorocznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa. Z nieukrywaną radością i swojego rodzaju dumą przyjęliśmy komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którego wynika, że wszyscy przystępujący do niego słuchacze XXVI Turnusu kształcenia dziennego uzyskali wynik pozytywny. Tym samym zorganizowane o godz. 14:00 w Auli Szkoły zakończenie roku szkolnego 2017/2018, (formalnie kończącego się 31 sierpnia), miało wyraźnie odczuwalny radosny, a jednocześnie uroczysty charakter.

Wszystkim przybyłym, za trud włożony w nauczanie i uczenie się pożarniczego rzemiosła, podziękował p.o. Komendant Szkoły st.bryg. Krzysztof Kociołek. Wyrazy wdzięczności w szczególny sposób skierowane zostały do tegorocznych absolwentów, których zaangażowanie i praca zaowocowały nie tylko utrzymaniem dobrego imienia Szkoły i służby, ale także ogromną liczbą prac remontowych i porządkowych, których pozytywne efekty widoczne i doceniane będą jeszcze przez długie lata. Trzech wyróżniających się wynikami w nauce i wzorową postawą słuchaczy otrzymało okolicznościowe nagrody, z których najcenniejszą wydaje się być decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o skierowaniu ich do służby w dowolnie wybranych jednostkach organizacyjnych PSP. Należy w tym miejscu zauważyć, iż pozostałe osoby już niedługo rozpoczną służbę w komendach i jednostkach ratowniczo-gaśniczych o największych potrzebach kadrowych, których lokalizacja nie musi się zbiegać z miejscem pochodzenia lub dotychczasowego zamieszkania.

Dla słuchaczy Turnusu XXVII, dotychczasowej kompanii I, w dzisiejsze popołudnie rozpoczął się czas ferii letnich, co niestety nie jest jednoznaczne z czasem wolnym od pracy i służby. Przez całe wakacje w Szkole pełnione będą bowiem warty i służby, w tym te w ramach praktyki zawodowej w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Szkolnej Kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Natomiast kadra Szkoły, prócz zaangażowania w proces naboru do służby kandydackiej kolejnego pokolenia strażaków, zaangażowana będzie także w prowadzenie zajęć dydaktycznych, między innymi dla: słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak 2/17 i 1/18, słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23 oraz uczestników warsztatów metodyczno-tematycznych instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Nie można także zapominać, że wszyscy żyjemy także zaplanowaną na 30 czerwca 2018 roku uroczystą promocją Turnusu XXVI kształcenia dziennego oraz XXXIV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego Z.23, na którą serdecznie zapraszamy nie tylko rodziny, przełożonych i znajomych tegorocznych absolwentów, a niedługo młodszych aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, ale także przyjaciół i sympatyków pożarnictwa oraz naszej Szkoły.

 

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

W dniach 13-14 czerwca 2018 roku w Muzeum w Nieborowie i Arkadii odbyło się posiedzenie Rady Programowej do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Poruszano na nim szeroką gamę zagadnień, spośród których jako najważniejsze wymienić można: organizację planowanej na 2019 rok Międzynarodowej Konferencji "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa" oraz realizację szkoleń w ramach projektu OZAB (opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast).

 

 

Opracowanie: st. bryg. Krzysztof Kociołek

Zdjęcia: st. bryg. Krzysztof Kociołek

 

 

 

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 19 czerwca 2018 roku, pracownicy i słuchacze Szkoły mieli kolejną okazję do honorowego oddania krwi. Tym razem w zorganizowanej przy współpracy z Terenową Stacją w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa udział wzięło 19 osób oddając łącznie ponad 8,5 litra krwi.

Tym samym do 100 litrów krwi na 100 lecie odzyskania niepodległości brakuje nam jeszcze 62,65 litra.

Kolejna zbiórka krwi odbędzie się już w nowym roku szkolnym – na początku września.

Wszystkim osobom zaangażowanym i dawcom oraz opiekunowi akcji, którym jest st.kpt. Paweł Serwatka, serdecznie dziękujemy i gratulujemy godnej naśladowania postawy!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

19 czerwca 2018 roku na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został jeden z elementów próbnego ćwiczenia recertyfikacyjnego dla grupy USAR Poland. Główna część organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a prowadzonego przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności przedsięwzięcia odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Głównym celem sześciodniowych ćwiczeń jest sprawdzenie poziomu przygotowania pododdziałów specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych wychodzących w skład USAR Poland (Urban Search And Rescue), do planowanej recertyfikacji prowadzonej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa - INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group). Wśród celów pośrednich znalazły się między innymi takie element, jak: sprawdzenie procedur związanych z mobilizacją ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej do wyjazdu poza granice kraju, doskonalenie wymiany informacji pomiędzy dowódcami różnych poziomów, doskonalenie dokumentacji operacyjnej (planów, formularzy, raportów, itp.), doskonalenie współpracy między specjalistycznymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego, rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudniania, kształtowanie umiejętności współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji opinii publicznej oraz zarządzenie informacjami w sytuacjach kryzysowych, a także doskonalenie umiejętności organizowania ćwiczeń przez funkcjonariuszy PSP.

Do udziału w ćwiczeniach zadysponowanych zostało 76 ratowników z terenu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, a także 8 strażaków stanowiących rezerwę do ewentualnego wyjazdu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.bryg. Robert Kłębczyk

 12 czerwca 2018 roku nasza Szkoła uczestniczyła w VIII Mistrzostwach Medycznych  i Ratowniczych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Województwa Małopolskiego zorganizowanych w tym roku na terenie powiatu wielickiego.
W mistrzostwach uczestniczyło 20 zespołów reprezentujących poszczególne powiaty naszego województwa. Organizatorzy zadbali o jak najlepsze przygotowanie trzech zadań mających sprawdzić zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne umiejętności techniczne i medyczne poszczególnych drużyn.
Pierwszym zadaniem okazał się być wypadek drogowy, w wyniku którego urazów doznały dwie osoby oraz rozszczelnieniu uległy dwie butle z acetylenem. Jako drugie sprawdzone zostały  umiejętności szybkiego wydobywania poszkodowanego z wody, jego zaopatrzenia oraz przyjmowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - HEMS. Ostatnim elementem było udzielenie pomocy osobie poturbowanej na terenie stadniny koni oraz prowadzenie odpowiedniego wsparcia psychicznego względem rodziny ofiary.
Szkołę Aspirantów reprezentowali: kpt. Michał Gąska – dowódca,  asp. Tomczyk Łukasz, mł. ogn. Nosal Krzysztof, kdt Barcik Kacper, kdt Biernacki Wiktor.
Ostatecznie w klasyfikacji końcowej nasza drużyna zajęła II miejsce ustępując jedynie JRG Sucha Beskidzka. Na najniższym stopniu podium stanęli natomiast strażacy z JRG Zakopane. Nie zapominając o głównym celu Mistrzostw, jakim nie jest rywalizacja lecz nauka i doskonalenie działania w symulowanych warunkach, wszystkim drużynom biorącym udział w Mistrzostwach serdecznie gratulujemy osiągniętych lokat!

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Gąska

Zdjęcia: kpt. Michał Gąska oraz Archiwum JRG KP PSP Wieliczka http://www.pspwieliczka.pl/index.php?ram=show_news&id=421

 

 

Kontynuując akcję honorowego dawstwa krwi w naszej Szkole serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, których stan zdrowia pozwala na podzielenie się krwią z osobami potrzebującymi, do udziału w zbiórce tego bezcennego leku, która odbędzie się 19 czerwca 2018 roku między godziną 13:00 a 16:00. Kadetów i słuchaczy zapraszamy bezpośrednio do Sali A, a osoby spoza SA PSP do zgłaszania się w siedzibie naszej Szkoły - wejście główne – os. Zgody 18 w Krakowie.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 4-8 czerwca 2018 roku odbyło się ostatnie z planowanych w pierwszym półroczu podstawowe szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Rozpoczął je Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek. Cykl zajęć obejmował trzy etapy: zajęcia praktyczne, które odbywały się na poligonie w Kościelcu, zajęcia teoretyczne podczas, których uczestnicy zapoznawali się z obecnymi przepisami przeciwpożarowymi oraz organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym 14 czerwca br., po nim z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała wręczył uczestnikom zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: asp. Piotr Łach, bryg. Tomasz Janecki

 

 

W dniach 12-14 czerwca 2018 roku, wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi, przeprowadzone zostały ogólnopolskie warsztaty tematyczne "Ratownictwo medyczne realizowane w ramach ratownictwa wysokościowego". Warsztaty zrealizowano na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Sieradzu.

Kadrę dydaktyczną stanowili starsi instruktorzy oraz instruktorzy ratownictwa wysokościowego KSRG oraz kadra szkoleniowa ratownictwa medycznego KW PSP w Łodzi.

Adresatem przedsięwzięcia byli dowódcy i zastępcy dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z terenu całego kraju.

Tematyka warsztatów obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne realizowane na obiektach typu: kratownica, dach, studnia oraz kamieniołom / kopalnia odkrywkowa.

W warsztatach uczestniczyło 35 osób.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. M. Przybyłowski, bryg. T. Traciłowski


Po raz kolejny Szkoła Aspirantów w Krakowie udowodniła, że posiada najlepiej w Polsce biegających po schodach w pełnym oporządzeniu strażaków. W rozegranych 9 czerwca 2018 roku II. Mistrzostwach Polski  Strażaków „Wieżowiec 2018” kadeci zdobyli grad medali. Tym razem celem zawodników było pokonanie w rocie (dwuosobowym zespole) w jak najkrótszym czasie 30 piętrowej trasy na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Najszybciej udało się tego dokonać pierwszemu zespołowi SAPSP w składzie: st. str. kdt Maciej Bielawiec i sek. kdt Konrad Dziedzic.  Jako jedyni złamali oni granicę 5 minut, ustanawiając tym samym nowy rekord trasy i zwyciężając w obu kategoriach: open oraz PSP.
Z brązowymi medalami w kategorii open wrócił do Krakowa drugi reprezentujący naszą Szkołę zespół w składzie: st. str. kdt Michal Oleksy i str. kdt Jarosław Jarosz, a osiągnięty wynik pozwolił im na zdobycie tytułu  vice-Mistrzów Polski w kategorii PSP. Zwycięskie zespoły kadetów rozdzieliła drużyna za wschodniej granicy - Mińsk Tandem (Białoruś).
Wysokie 5 oraz 6 miejsce spośród 55 drużyn zajęła także trzecia drużyna SAPSP w składzie: str. kdt Hubert Źrebiec i sekc. kdt Wojciech Rzepka.

- kategoria OPEN:
1. SA PSP KRAKÓW 1 Konrad Dziedzic i Maciej Bielawiec czas 04:51.5
2. Mińsk Tandem (Białoruś) Siarhei Sychou i Dimitry Pashik czas 05:00.9
3. SA PSP KRAKÓW 2 Michał Oleksy i Jaroslaw Jarosz czas 05:15.3
6. SA PSP KRAKÓW 3 Wojciech Rzepka i Hubert Źrebiec czas 05:47.8

- kategoria PSP:
1. SA PSP KRAKÓW 1 Konrad Dziedzic i Maciej Bielawiec czas 04:51.5
2. SA PSP KRAKÓW 2 Michał Oleksy i Jaroslaw Jarosz czas 05:15.3
3. SGSP Mateusz Drozda i Mateusz Kurek czas 05:20.2
5. SA PSP KRAKÓW 3 Wojciech Rzepka i Hubert Źrebiec czas 05:47.8


Po powrocie do Krakowa z uczestnikami Mistrzostw spotkali się: st.bryg. Krzysztof Kociołek, p.o. Komendant Szkoły oraz st.kpt. Rafał Czaja – zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Należy zauważyć, że sukcesy naszych zawodników nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania, ogromu pracy i serca włożonego w przygotowania i opiekę nad zawodnikami mł.ogn. Krzystofa Nosala.
Wszystkim uczestnikom i trenerowi gratulujemy osiągniętych sukcesów oraz dziękujemy za trud treningów, startów oraz promocję naszej Szkoły w międzynarodowej społeczności.


Opracowanie: kdt Maciej Bielawiec
Zdjęcia: kdt Adrian Socha
       

 

W obszarze ratownictwa wodnego od kilkunastu lat wyodrębniono specyfikę działań ratowniczych na wodach szybkopłynących, gdzie zagrożenia wynikają z masy i dynamiki płynącej wody, a powstają szczególnie w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

Zakres ratownictwa na wodach szybkopłynących od 2002 roku realizowany jest w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, szczególnie w formie szkoleń specjalistycznych realizowanych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach współpracy z Centrum Szkolenia Straży Pożarnej Republiki Czeskiej w Frydku – Mistku (Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek), SA PSP w Krakowie otrzymała zaproszenie do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Ratownictwo na wodach szybkopłynących”

Czeska Straż Pożarna bardzo mocno zaangażowała się w tym obszarze ratownictwa głównie z uwagi na ilość występujących zdarzeń i wypadków na rzekach górskich. W Republice Czeskiej jest to bardzo popularny rodzaj spędzania wolnego czasu oraz jedna z ulubionych dyscyplin sportowych. Dodatkowo charakterystyczne jest posiadanie bogatego zaplecza w postaci dużej ilości sztucznych torów kajakarstwa górskiego.

W szkoleniu, które odbyło się w dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku, uczestniczyło sześciu pracowników Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się Ośrodku Szkolenia w Borovanach, natomiast ćwiczenia prowadzono były na torze kajakowym w Czeskich Budziejowicach.

Wysoka wartość merytoryczna szkolenia oraz duża wiedza i doświadczenie instruktorów prowadzących szkolenie zrobiła ogromne wrażenie na naszych strażakach i na pewno wpłynie na poszerzenie kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na wodach szybkopłynących. Szczególnie istotnym elementem, któremu poświęcono znaczący czas szkolenia, było wykorzystaniu pontonów w prowadzeniu działań ratowniczych. Jest to zakres w taktyce ratowniczej, który od pewnego czasu próbujemy wdrożyć także w naszej metodyce szkoleniowej.

Udział w przedmiotowym szkoleniu pozwoli przede wszystkim na przeniesienie zdobytej wiedzy na proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze ratownictwa na wodach szybkopłynących realizowanych przez naszą jednostkę na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Szczególne podziękowania i wdzięczność za zaproszenie, organizację pobytu, przekazaną wiedzę, niesamowite wrażenia oraz wspaniałą atmosferę w czasie szkolenia pragniemy przekazać kolegom strażakom z Czech, a w szczególności kpt. Ing. Radkowi Volnemu, który był opiekunem grupy oraz instruktorom z ŠVZ HZS ČR z Frydka Mistka -- plk. Ing. Jirzemu Rowskiemu, mjr. Ing. Tomásowi Kulčák, kpt. Mgr. Jakubowi Krček.

Sporządził: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, plk. Ing. Jirzi Rowski, mjr. Ing. Tomás Kulčák

W dniach 7-9 czerwca na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odbyła się "Droniada 2018: Poligon Systemów Bezzałogowych". Już po raz trzeci Szkoła Aspirantów miała przyjemność współorganizować to wydarzenie. Jego głównym celem były testy przygotowanych przez koła naukowe uczelni technicznych z terenu całego kraju latających systemów bezzałogowych, czyli tzw. dronów, w kontekście ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa obszarów takich jak: inspekcja infrastruktury liniowej oraz implementacja elementów funkcjonalnych przestrzeni U-Space na potrzeby m.in. ratownictwa.

 

Zdjęcia: kdt. Jonasz Mermer
Opracował: kpt. Artur Luzar