W dniu 14.09.2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała dla swoich strażaków warsztaty z gaszenia pożarów wewnętrznych.


Jednym z instruktorów prowadzących warsztaty była st. kpt. Łucja Rozwadowska pracownik Wydziału Kształcenia Zawodowego naszej Szkoły. 
Szkolenie obejmowało część teoretyczną, pokazy w małej skali oraz ćwiczenia w obiekcie. Jego celem było doskonalenie technik operowania prądami gaśniczymi, poruszania się w strefie zadymienia przez strażaków oraz wejścia do pomieszczenia objętego pożarem.

 


Opracowanie: st. kpt. Łucja Rozwadowska
Zdjęcia: mł. kpt. Piotr Zwarycz

W dniu 13 września 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu odbyły się warsztaty tematyczne „Zabezpieczenie naruszonych konstrukcji budowlanych w zakresie podstawowym podczas zdarzeń budowlanych”.

Warsztaty adresowane były do dowódców i zastępców dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa małopolskiego. Głównym celem warsztatów była prezentacja technik ratowniczych związanych z zabezpieczeniem niestabilnych konstrukcji budowlanych będących w stanie awarii i katastrofy budowlanej przeznaczonych dla jednostek ratowniczych działających na poziomie podstawowym.

Dodatkowo w ramach zajęć praktycznych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z efektami projektu naukowo badawczego realizowanego w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”. Zaprezentowane zostały stanowiska badawcze do badania wytrzymałości ustrojów stabilizujących, sprzęt do kontroli bezpieczeństwa działań i stabilności konstrukcji budowlanych oraz platformę samojezdną do prowadzenia rozpoznania w zniszczonych obiektach budowlanych.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: Marcin Kwiatak; archiwum projektu "STABCON" 

 

W Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu w dniach 12 – 14 września 2017 roku Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Dębicy doskonaliła umiejętności w zakresie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Wykorzystując warunki poligonu specjalistycznego, uczestniczy przećwiczyli kilka scenariuszy przeszukania gruzowiska z wykorzystaniem geofonu oraz kamery wziernikowej.

 

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: kpt. Adam Piętka

W dniu 15 września 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Miejskim PSP w Krakowie, a Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dotyczące odbywania praktyk zawodowych przez kadetów drugiego rocznika SA PSP w Krakowie.

Porozumienie osobiście podpisali Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Marek Chwała. W uroczystym podpisaniu porozumienia udział wzięli: Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie bryg. Andrzej Nowak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Krakowie mł. bryg. Arkadiusz Kielin oraz bryg. Jacek Ambrożkiewicz ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Dzięki zawarciu porozumienia słuchacze drugiego rocznika SA PSP w Krakowie od dnia 2 października 2017 roku będą odbywać praktyki zawodowe w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie oraz od dnia 8 stycznia 2018 roku w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Krakowie.

W trakcie odbywania praktyk kadeci będą zapoznawać się ze specyfiką pełnienia służby Dyżurnych Operacyjnych SKKM w Krakowie oraz zdobywać doświadczenie obserwując realizację służby Oficera Operacyjnego KM PSP w Krakowie.

 

opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek KM PSP w Krakowie

 

Uroczystą zbiórką w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zainaugurowany został kolejny rok nauki i pracy. Tym samym, od 4 września 2017 roku, do swoich codziennych obowiązków wrócili kadeci II Kompanii XXVI Turnusu kształcenia dziennego oraz kadra poszczególnych komórek organizacyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – Wydziału Kształcenia Zawodowego.


Spotkanie kierownictwa Szkoły z pracownikami i słuchaczami rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości - mł.bryg. Tomasza Kmaka, wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zgromadzeni przywitani zostali przez pełniącego obowiązki Komendanta SA PSP w Krakowie - kpt. mgr. inż. Marka Chwałę. W czasie swojego wystąpienia podziękował on wszystkim za wykonane w okresie wakacyjnym prace, w tym na rzecz zabezpieczenia mającej miejsce w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, udział w zadaniach  komisji rekrutacyjnej i egzaminacyjnej, a kadetom za szczególne zaangażowanie w przygotowanie pomieszczeń Szkoły do rozpoczęcia zajęć. Przez ubiegłe dwa miesiące udało się wyremontować lub odświeżyć znaczną część sal i pracowni dydaktycznych, zyskały one nie tylko nowe oblicze lub przeznaczenie, ale także wyposażenie, z którego szczególnie cieszą stanowiska umożliwiające realizację zajęć z zakresu komputerowego wsparcia działań ratowniczych.    


Jak wynika z przyjętego przez radę pedagogiczną planu dydaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2017/2018, nadchodzące miesiące jawią się jako okres szczególnie intensywnej i angażującej pracy. Wystarczy wspomnieć, że oprócz kształcenia przyszłych techników pożarnictwa, już w przyszłym tygodniu rozpocznie się przewidziane na 177 dni edukacyjnych szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, nieustannie trwają zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.23 - zarządzanie działaniami ratowniczymi, a w październiku rozpocznie się kolejna edycja pierwszej kwalifikacji (MS.20) – wykonywanie działań ratowniczych. Do końca września w Szkole zorganizowany zostanie także obóz szkoleniowo-sprawnościowy dla studentów kierunku ratownictwo medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów", swoje odsłony będą miały szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych przeprowadzane przez funkcjonariuszy z wydziału zamiejscowego w Nowym Sączu.


Do końca sierpnia 2018 roku planuje się także przeprowadzenie szeregu warsztatów, szkoleń metodycznych oraz innych inicjatyw mających na celu podniesienie i ujednolicenie poziomu kształcenia na każdym ze szczebli edukacji i doskonalenia zawodowego strażaków, a dotyczącego poszczególnych dziedzin ratownictwa. Kadra uczestniczyć będzie w kongresach, konferencjach, sympozjach, projektach naukowych i rozwojowych, których efekty mają wywrzeć wymierny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.
Nadchodzący rok szkolny, to także tradycyjnie podejmowane kroki i wyzwania związane z profilaktyką przeciwpożarową i prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz mieszkańców Krakowa i pozostałych miejscowości znajdujących się w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie.  


Wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio w działalność dydaktyczną oraz wpierającą proces kształcenia życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyjątkowe doświadczenie wynikające z naszego głównego statutowego zadania związane z obserwowaniem i kreowaniem rozwoju młodych ludzi, tego, jak kandydaci stają się słuchaczami, słuchacze zostają kadetami, a kadeci technikami pożarnictwa i młodszymi aspirantami – gotowymi do podejmowania profesjonalnych działań ratowniczych – jest nie tylko zaszczytem, ale i odpowiedzialnością. Może być także powodem do wewnętrznej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.


Elementami utwierdzającymi nas w tym, że trud zdobywania wiedzy i dbanie o właściwą postawę przynosi plony i jest zauważane przez przełożonych były dwa, a w zasadzie trzy, istotne elementy dzisiejszej uroczystości. Pierwszym z nich było wręczenie awansów na wyższy stopień służbowy 24 kadetom, drugim nadanie srebrnych odznak „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” 11 kadetom, a trzecim  nagrodzenie przez Komendanta Szkoły na wniosek dowódcy kompanii st. kpt. Pawła Serwatki, 3 dniami urlopu krótkoterminowego w drodze wyróżnienia 88 kadetów kompanii II.


Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:


Starszego sekcyjnego:

1.    sekc. kdt ŚWIERCZEK Damian        
2.    sekc. kdt WERMIŃSKI Bartosz        

Sekcyjnego:

1.    st. str. kdt BARTNICKI Rafal                
2.    st. str. kdt CHRZANOWSKI Tomasz        
3.    st. str. kdt CYGAN Paweł            
4.    st. str. kdt FERDYN Daria            
5.    st. str. kdt FURMAŃSKI Szymon        
6.    st. str. kdt GABRYŚ Łukasz            
7.    st. str. kdt GIBAS Piotr                
8.    st. str. kdt JAKUBOWSKI Paweł        
9.    st. str. kdt JONCZYK Daniel            
10.  st. str. kdt KAMIŃSKI Marcin            
11.  st. str. kdt MAKOLA Jakub            
12.  st. str. kdt PELCZAR Oskar            

Starszego strażaka:

1.    str. kdt CHYŁEK Piotr                
2.    str. kdt CEBULARZ Dariusz            
3.    str. kdt KOCHUTEK Robert            
4.    str. kdt KOLANIAK Adrian            
5.    str. kdt MARKUSZKA Mateusz        
6.    str. kdt PACIOREK Filip            
7.    str. kdt PAJKA Mateusz            
8.    str. kdt PROSZEK Jarosław            
9.    str. kdt PRUSAK Daniel            
10.  str. kdt UŚMIAŁ Wojciech            


Srebrną odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” otrzymali lub utrzymali z poprzedniego semestru:


1.    kdt CHRZANOWSKI Tomasz        
2.    kdt CYGAN Paweł                
3.    kdt GABRYŚ Łukasz            
4.    kdt. JONCZYK Jakub            
5.    kdt KAMOŃSKI Marcin            
6.    kdt KOLANIAK Adrian            
7.    kdt PAJKA Mateusz                
8.    kdt PELCZAR Oskar                
9.    kdt ŚWIERCZEK Damian        
10.  kdt Kalita Karol
11.  kdt Wermiński Bartosz
    
Wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!   

 

 

Opracowanie i foto: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Pomimo tego, że w tym roku kalendarzowym większość uczniów pojawi się w szkołach dopiero 4 września, to już dzisiaj w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie swoją służbę kandydacką rozpoczęło 92 słuchaczy. Wyłonieni w drodze postępowania rekrutacyjnego i egzaminów wstępnych kandydaci na przyszłych strażaków będą od tej chwili tworzyć społeczność pierwszej kompanii  XXVII turnusu kształcenia dziennego. Wiele chwil związanych z formowaniem plutonów, przymierzaniem i pobieraniem mundurów oraz należnego wyposażenia, a także budowania nowych relacji społecznych pozostanie w pamięci naszych nowych uczniów na wiele lat. Wspomnieniami już niedługo staną się również inaugurujące naukę spotkania z naczelnikiem wydziału pododdziałów szkolnych, dowódcą kompanii i wyznaczonymi do pomocy kadetami, a także smak pierwszego spożytego w szkolnej stołówce obiadu.


Po wypełnieniu szeregu niezbędnych dokumentów, odbyciu wstępnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby i krótkim teście pozwalającym na uformowanie adekwatnych do poziomu zaawansowania i umiejętności grup językowych słuchacze wraz z wyznaczoną stosownym rozkazem kadrą udali się do miejscowości Kościelec, gdzie w warunkach poligonowych spędzą pierwszych pięć tygodni nauki. Wieloletnie doświadczenie wskazuje na to, że dla wielu z tych młodych ludzi będzie to pierwszy w życiu pobyt pod namiotami oraz doskonała okazja do poznania smaku dorosłego życia, spędzanego poza rodzinnym domem, bez bliskości rodziców, ale za to z licznymi nowymi obowiązkami.  


W godzinach popołudniowych na poligonie odbyło się także uroczyste powitanie słuchaczy przez kadrę kierowniczą Szkoły, na czele z  pełniącym obowiązki zastępcy komendanta Panem st.bryg. Krzysztofem Kociołkiem.


Słuchaczce i słuchaczom życzymy, by rzeczywistość szkolnego życia okazała się piękniejsza od marzeń związanych z chęcią podjęcia nauki w SA PSP w Krakowie, by wystarczyło im wytrwałości i sił do pokonywania trudności i chwil słabości, jakie z całą pewnością wiążą się ze zdobywaniem zawodu strażaka i technika pożarnictwa. Także rodzicom i bliskim życzymy cierpliwości w oczekiwaniu na pierwsze spotkanie, przepustkę oraz uroczystość ślubowania, która odbędzie się prawdopodobnie już za niecałe dwa miesiące.

 

Opracowanie i foto: st.kpt. P. Sowizdraniuk

W dniach 31 lipca do 3 sierpnia br. na terenie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu odbyły się egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi specjalności terenowej i gruzowiskowej .

W dniu 28 lipca bieżącego roku na terenie poligonu w Kościelcu odbyły się ćwiczenia dla strażaków z JRG 4 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Ćwiczenia poprowadzone zostały przez pracowników Zespołu Taktyki Zwalczania Pożarów z Wydziału Kształcenia Zawodowego.  

W dniach 24-28 lipca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

Kolejni młodsi ratownicy wysokościowi w PSP

   W dniach 18-25 lipca 2017 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w  Krakowie  z  siedzibą w Nowym Sączu, mimo trwającego "sezonu ogórkowego", przeprowadzone zostało kolejne w tym roku "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".


   W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy PSP z województw: kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, realizowano na obiektach przyrody nieożywionej (sztolnie w Jarmucie) obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, hale produkcyjne, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR.


   Egzamin końcowy zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując tym samym pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

    W piątek 21 lipca o godz. 11.00 odbyły się uroczystości pogrzebowe generała brygadiera Feliksa Deli, pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się one nabożeństwem w Bazylice św. Floriana w Krakowie. Po Mszy świętej kondukt żałobny przemaszerował na Cmentarz Rakowicki, gdzie o godzinie 13:00 złożono ciało śp. generała Feliksa Deli w Alei Zasłużonych.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych na czele z delegatami: Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komend Wojewódzkich, Szkół Pożarniczych, Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, a także reprezentanci Zarządu Głównego oraz Zarządów Wojewódzkich Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Generalski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Uroczystość uświetniła obecność licznych pocztów sztandarowych i orkiestr.

   Generał brygadier Feliks Dela przez wiele lat swojej zawodowej kariery związany był z Krakowską Szkołą Pożarniczą. W roku 1968 objął stanowisko wykładowcy, a w roku 1984 został mianowany na stanowisko Komendanta Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Hołd byłemu Komendantowi oddała kompania honorowa, kadra, kadeci, pracownicy oraz absolwenci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

    Śp. generał brygadier Feliks Dela był pierwszym Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Wśród jego licznych zasług należy wymienić unowocześnienie technicznego wyposażenia straży pożarnych, odmłodzenie kadry i wzrost poziomu jej wykształcenia.
W wyniku jego działania nastąpiła także znacząca przemiana w świadomości strażaków i społeczeństwa. Dzięki niezwykłemu uporowi oraz fachowości stworzył i zrealizował w 1992 r. wizję nowoczesnej krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która zyskała nowe obiekty, poligon, młodą, ambitną kadrę.

   Generał Feliks Dela, za swoje oddanie służbie uhonorowany został licznymi odznaczeniami, spośród których można wymienić m. in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego, Złoty Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.

Opracowanie: st. kpt. Rafał Czaja, st. str. Katarzyna Mędrzycka
Foto: st. bryg. Paweł Pruś