W dniach 11 – 15 marca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Poznań” – 6 ratowników, SGPR „Wałbrzych” – 6 ratowników, SGPR ”Łódź” – 5 ratowników oraz SGPR „Nowy Sącz” – 1 ratownik.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: kpt. Adam Piętka

 

Informujemy, iż w dniu 20 marca 2019 roku, na stronie internetowej Szkoły - www.sapsp.pl - w zakładce „REKRUTACJA”, zamieszczone zostały szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do SA PSP w Krakowie i rozpoczęcie służby kandydackiej w roku szkolnym 2019/2020.

Wszystkie osoby zamierzające rozpocząć naukę w formie kształcenia dziennego w SA PSP w Krakowie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z informacjami opisującymi proces naboru i założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące terminy, z których najważniejszym jest dzień 15 maja br., w którym zakończone zostanie przyjmowanie wymaganych dokumentów.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

20 marca 2019 roku o godz. 10:00 w sali gimnastycznej Szkoły stawiło się 157 słuchaczy XXXVI Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji MS.20 – wykonywanie działań ratowniczych, którzy przystąpili do trwającego 60 minut egzaminu wieńczącego kształcenie pierwszej części drogi do uzyskania tytułu technik pożarnictwa.

Zgodnie z obowiązującym dokumentem pt. „Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa”, zajęcia w kwalifikacji MS.20 (dawniej Z.22), prowadzone są w ramach trzech tygodniowych zjazdów dydaktycznych. W skróconym programie kształcenia przyjęto, że w ciągu 150 godzin dydaktycznych realizowane są treści z zakresu: służby w Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego, fizykochemii spalania, sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczo-gaśniczych, taktyki zwalczania pożarów, taktyki działań ratowniczych elementów związanych z wykonywaniem zawodu języka obcego.

Wydarzenie to było także okazją do przeprowadzenia próbnego zastosowanie testu pisemnego dla 89 kadetów kompanii I, tj. XXVIII Turnusu kształcenia dziennego.

Wszystkim uczestnikom egzaminu życzymy jedynie pozytywnych wyników, a słuchaczom kwalifikacyjnego kursu zawodowego już dzisiaj powodzenia w trakcie zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifikacji MS.21 – zarządzanie działaniami ratowniczymi. Pierwszy zjazd dydaktyczny rozpoczynający realizację 500 przewidzianych programem godzin kształcenia rozpocznie się już 6 maja br. roku dla całego turnusu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Organizowane cyklicznie w Szkle Aspirantów PSP w Krakowie wykłady otwarte, będące kontynuacją rozpoczętej przed laty Akademii Bezpieczeństwa Ratownictwa i Ochrony Ludności, są nie tylko okazją do spełnienia przez nas obowiązku doskonalenia zawodowego, ale przede wszystkim sposobnością do poznania ciekawych ludzi. Tym razem na nasze zaproszenie odpowiedział Prokurator Okręgowy w Krakowie Pan Rafał Babiński.

18 marca 2019 roku, w czasie półtorej godzinnego spotkania, kadra i kadeci wysłuchali bardzo intersującej i wygłoszonej w niezwykle angażujący sposób prelekcji. W jej czasie, prócz podstawowych informacji dotyczących struktury organizacyjnej i zdań poszczególnych ogniw prokuratury, dowiedzieliśmy się jakie zadania i oczekiwania mogą wynikać ze styku uczestników działań ratowniczych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Wśród wielu poruszonych kwestii wymienić można zagadnienia dotyczące: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokumentowania przebiegu działań ratowniczych i reakcji świadków zdarzenia, istoty oszczędnego pod względem zachowania śladów i dowodów ewentualnego postępowania działania strażaków, priorytetów i kryteriów reagowania w obliczu zdarzeń, w których doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym.

Nasz Gość, opowiadając o zasadach prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia, główną uwagę kierując na pożary i następujące w ich czasie wybuchy, wielokrotnie wyraził uznanie dla naszej pracy oraz podkreślał znaczenie kompetencji kierujących działaniem ratowniczych, poziomu ich wiedzy i doświadczenia, które wielokrotnie już doprowadzały do ustalenia przyczyny, a nawet wykrycia sprawcy powstania danego zagrożenia.

W imieniu p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, kadry i słuchaczy bardzo serdecznie dziękujemy Panu Prokuratorowi Rafałowi Babińskiemu za poświęcenie swojego cennego czasu, podzielenie się z nami uwagami i wyjaśnienie szeregu istotnych dla naszego codziennego działania kwestii. Biorąc pod uwagę obszerność i znaczenie poruszonych zagadnień żywimy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie nie było ostatnim, ale wręcz przeciwnie, stanie się przyczyną do nawiązania stałej współpracy, której następstwem będzie obustronne poszerzania swoje wiedzy i wyjaśnianie meandrów pracy reprezentowanych przez nas podmiotów i instytucji.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Z dniem zakończenia Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (SP 1/18), jednostki ochrony przeciwpożarowej, (głównie Państwowej Straży Pożarnej), wzbogaciły się o kolejne 39 osób posiadające kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem służby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, w tym do wykonywania zadań w ramach funkcji przewidzianych dla zastępu - z wyłączeniem funkcji jego dowódcy. Absolwenci szkolenia upoważnieni są także do obsługi i eksploatacji niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych wyposażenia technicznego oraz środków łączności, a także współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Przeprowadzone w dniach 14-18 marca 2019 roku egzaminy końcowe, które pozytywnie zaliczyły wszystkie dopuszczone do nich osoby, zakończyły trwające od 20 sierpnia 2018 roku szkolenie. Zgodnie z obowiązującym programem składało się ono z trzech części: 36 dni dydaktycznych bloku podstawowego, 90 dni zarezerwowanych na zaliczenie bloku praktyk zawodowych, (min. 28 służb w systemie 24 godzinnym), oraz przeznaczonych na realizację bloku zasadniczego kolejnych 42 dni nauki spędzonych w salach wykładowych, pracowniach, laboratoriach i warunkach poligonowych. Dodatkowo dla osób nieposiadających uprawnień ratownika przeprowadzony został kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, (dodatkowe 66 godzin zajęć), a dla wszystkich słuchaczy szkolenie doskonalące dla strażaków ksrg z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W czasie zakończenia szkolenia p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, w asyście kpt. Michała Kuczery, wręczył absolwentom stosowne dokumenty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, a podsumowując ten kilkumiesięczny okres nauki, prócz podziękowań i gratulacji, życzył wszystkim obecnym satysfakcji i dumy wynikającej z bycia strażakiem oraz wszelkiej pomyślności, nie tylko na zawodowej drodze.

W ostatniej zbiórce słuchaczy kursu 1/18 uczestniczył także Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Marcin Szewerniak oraz pracownik wiodącego w zakresie dydaktyki wydziału kpt. Antoni Krejpcio.

Na szczególne wyróżnienie i wyrazy uznania zasłużył Pan Mariusz Najduch, który w całym cyku szkolenia osiągnął najwyższą średnią ocen wynoszącą blisko 4,2.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

W dniach 07-08.03.2019 roku w Krynicy – Zdroju w ośrodku narciarskim „Jaworzyna Krynicka” odbyły się V Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Celem zawodów było podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej, popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu, integracja środowiska pożarniczego, wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, promocja województwa małopolskiego oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podczas imprez sportowych rangi ogólnopolskiej. W zawodach uczestniczyły reprezentacje komend 

wojewódzkich PSP oraz szkół pożarniczych PSP.
Podczas mistrzostw zostały rozegrane konkurencje slalomu giganta w narciarstwie i po raz pierwszy w konkurencji snowboard.

KLASYFIKACJE ZAWODÓW:

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski w kategoriach kobiet i mężczyzn – narciarstwo i snowboard.
Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski w kategorii narciarstwo.
Klasyfikacja indywidualna i drużynowa w I Zawodach Narciarskich Szkół Pożarniczych Puchar Komendanta SA PSP w Krakowie.

Miło nam poinformować, że indywidualną nagrodę Mistrzostw Polski w kategorii kobiet – konkurencja snowboard za zajęcia I miejsca otrzymała Pani mł. bryg. Rozwadowska Łucja – pracownik SA PSP w Krakowie – Wydział Kształcenia Zawodowego.
Puchary i dyplomy wręczył p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.

Wyniki indywidualne 

Wyniki drużynoweWyniki drużynowe

 

 

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel,
Zdjęcia: asp. Krzysztof Kowal oraz mł. asp. Sławomir Dudek.

 

 

Link do zdjęć i trasy mistrzostw: https://www.facebook.com/szkolajaworzyna/ 

 

  

28 lutego 2019 roku przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie uczestniczyli w „ XI Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych”. Cyklicznie organizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem m.in. Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
               Podobnie, jak to miało miejsce w latach ubiegłych, nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy wśród szerokiej oferty edukacyjnej poszukują inspiracji i pomysłu na swoją zawodową i życiową drogę. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w naszej Szkole miały okazję zapoznać się z wieloma aspektami służby kandydackiej oraz bliżej poznać specyfikę pracy strażaka. Spotkanie z kadetami i reprezentantem kadry dydaktycznej było doskonałą sposobnością, do tego by zdobyć wiarygodne informacje, a także obejrzeć i przymierzyć elementy strażackiego umundurowania i wyposażenia.

Na wszystkie pytania osób zainteresowanych podjęciem nauki w naszej Szkole rzetelnie odpowiadali kadeci: mł. ogn. Jakub Olbrich, sekc. Marcin Tabiś, st. str. Wiktor Budzyński, str. Piotr Bogusz oraz opiekun grupy asp. Hubert Ciepły.

 

 

Opracowanie: asp. Hubert Ciepły

Zdjęcia: Archiwum SA PSP w Krakowie

 

 

 

W dniach 15.02-01.03.2019 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe dla 6 strażaków: kadetów SA PSP w Krakowie oraz członków SGRW PSP z woj. opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Przeprowadzony w zimowo-wiosennej aurze kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG".

Zajęcia dydaktyczne realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (skałki w Rożnowie, jaskinia Diabla Dziura w Bukowcu, sztolnie w Jarmucie), obiektach przemysłowych (komin, konstrukcje kratownicowe, instalacje przesyłowe), a także na obiektach szkoleniowych WSSGR.

Przeprowadzony w dniu 1 marca egzamin końcowy szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

 

 

15.02-01.03.2019 Szkolenie wysokościowe Nowy Sącz

Przez trzy kolejne dni, pomiędzy 25 a 27 lutego 2019 roku, słuchacze XXVII Turnusu kształcenia dziennego wzięli udział w zajęciach wyjazdowych z przedmiotu sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Podzieleni na grupy kadeci mieli możliwość zapoznania się zarówno ze strukturą organizacyjną i zadaniami naszego, acz zlokalizowanego w Nowym Sączu, Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych, wyjątkową bazą poligonową i stanowiskami ćwiczebnymi, jak i specjalistycznymi technikami oraz wyposażeniem ratowniczym stosowanym w ramach działań poszukiwawczych ze szczególnym uwzględnieniem awarii i katastrof budowlanych.

Do najważniejszych punktów części zajęć teoretycznych zaliczyć należy poznanie i utrwalenie elementów działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zakresie podstawowym, a wśród nich: problemów związanych z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, budowy i doboru sprzętu ratowniczego, taktyki prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na gruzowiskach, lokalizacji, dotarcia i ewakuacji poszkodowanych.

W gronie zagadnień praktycznych znalazły się: wybrane techniki zabezpieczenia niestabilnych elementów budowlanych, wykorzystanie zestawów do stabilizacji aktywnej oraz zasady budowy, modyfikowania i wykorzystania podpór bezgwoździowych, metody lokalizacji osób zasypanych.

Niewątpliwie wartością dodaną przeprowadzonych zajęć był kontakt osób w nich uczestniczących z posiadającymi niebywałą wiedzę, umiejętności i doświadczenie pracownikami WSSGR, którym dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie, za to że pomimo wielu obowiązków służbowych oraz intensywnych przygotowań grupy USAR Poland (Urban Search And Rescue) do planowanej na przełomie bieżącego roku recertyfikacji prowadzonej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa - INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), przyjęli nas w sowich progach.

 

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematyki związanej z w/w obszarem zachęcamy do zapoznania się z napisanym przez pracowników WSSGR „Skryptem do szkolenia z działań poszukiwawczo ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym”, znajdującym się między innymi w zasobach tzw. Bazy Wiedzy KG PSP pod adresem:

https://www.straz.gov.pl/pics/ksztalcenie/skrypt_poszukiwawczo_ratowniczy.pdf

 

 

Opracowanie: mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. P. Sowizdraniuk

26 lutego 2019 roku był dniem symbolicznego pożegnania ze służbą dwóch oficerów: st.byrg. Jacka Ambrożkiewicza i mł.bryg. Krzysztofa Wójcika. Obaj przez wiele lat pracy na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na stałe wpisali się w karty jej historii. Dziękując im za służbę, za poświęcenie oraz zaangażowanie w kształcenie i kształtowanie kolejnych pokoleń strażaków poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę obu przechodzących w stan spoczynku funkcjonariuszy oraz fotorelację z uroczystej zbiórki przeprowadzonej w związku z ich przejściem na zaopatrzenie emerytalne.

st.bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Pan st. bryg. Jacek Ambrożkiewicz swoją zawodową drogę w strażackim mundurze rozpoczął we wrześniu 1989 roku od wstąpienia w poczet słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Po jej ukończeniu w lipcu 1994 roku, pełnił służbę w różnych jednostkach organizacyjnych Państowej Straży Pożarnej. W tym czasie realizował szerokie spektrum zadań właściwych dla poszczególnych stanowisk służbowych zajmowanych między innymi w: Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie, Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce, której w latach 2008-2011 był komendantem oraz w naszej Szkole.

Zaangażowanie, profesjonalizm i kompetencje umożliwiły mu osiągnięcie wielu sukcesów zawodowych. Specjalizował się głównie w ratownictwie chemiczno-ekologicznym, wielokrotnie brał udział w zabezpieczeniu chemicznym, również jako dowódca, wielu imprez masowych. W trakcie służby w JRG nr 1 KM PSP w Krakowie pełnił funkcje dowódcze w gaszeniu wielu poważnych pożarów na terenie miasta, m.in.: hurtowni chemicznej „Dragon”, domu handlowego „Gigant”, elektrociepłowni Łęg w 2004 r., hurtowni części samochodowych „Stachura”, kamienicy w Rynku Głównym w 2005 r., czy pożaru bazy paliw Orlen w Krakowie. W ramach pracy nad organizacją ratownictwa chemiczno-ekologicznego brał udział w pracach zespołu Komendanta Głównego PSP powołanego w sprawie opracowania wytycznych do organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG. W roku 2011 współpracował z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej PSP Krakowie i Komendy Głównej PSP w organizacji przygotowania spotkania dyrektorów generalnych ochrony ludności państw Unii Europejskiej, europejskiego obszaru gospodarczego oraz Chorwacji, Turcji i byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, które odbyło się w ramach naszej prezydencji.

Jego predyspozycje i inklinacje do pracy w instytucji edukacyjnej połączone z nabytym wcześniej szerokim doświadczeniem pozwoliły rekomendować go do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, gdzie od lipca 2013 r. pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Kształcenia Zawodowego. Odpowiadał między innymi za realizowane w ramach taktyki działań ratowniczych zajęcia z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Był również nieetatowym opiekunem uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz rzecznikiem prasowym komendanta Szkoły. Na bieżąco reagował i kreował rozwiązania organizacyjne służące rozwojowi i efektywności kształcenia zawodowego w SA PSP.

St. bryg. Jacek Ambrożkiewicz poza zakresem obowiązków służbowych z powodzeniem współpracował ze szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, wspierając kadrę i kadetów swoim doświadczeniem zawodowym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą w czasie codziennej pracy oraz przy okazji organizacji zabezpieczenia różnego rodzaju uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć. Brał udział m.in. w pracy zespołu roboczego powołanego do oceny zagrożeń i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. W czasie wykonywania obowiązków na rzecz Wydziału Pododdziałów Szkolnych był także dowódcą wielu szkolnych uroczystości.

Zawsze dyspozycyjny i niezawodny, co odzwierciedla jego wzorowy stosunek do służby w Państwowej Straży Pożarnej, przez wielu z nas zapamiętany zostanie jako osoba, która „żadnej pracy się nie boi”. Trudno byłoby znaleźć dziedzinę ratownictwa, w której nie byłby w stanie, „z marszu” – jak na strażaka przystało, poprowadzić zajęć jako instruktor lub wykładowca. Z pewnością miło współpracę z nim będą wspominać nie tylko pracownicy, kadeci i słuchacze Szkoły, ale także funkcjonariusze Policji i innych służb, studenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu firm i instytucji, dla których przygotowywał i przeprowadzał szkolenia dotyczące m.in..: zjawisk pożarowych i właściwego zachowania w zadymieniu oraz postępowania w obliczu powstania zagrożenia chemicznego.

Jego życiowa i zawodowa postawa wielokrotnie doceniana była także przez przełożonych, czego pośrednim dowodem są otrzymane nagrody, medale i wyróżnienia. Wśród nich znajdują się:

Dyplom Komendanta Głównego PSP,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowy Krzyż Zasługi,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

 

 

 

mł.bryg. Krzysztof Wójcik

Swoją ponad 30 letnią służbę na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej Pan mł.bryg. Krzysztof Wójcik rozpoczął 27 sierpnia 1988 roku, jako słuchacz Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Jaśle, a następnie w: KRSP Kraków-Nowa Huta, oraz KRSP Kraków. W sierpniu 1992 roku wrócił w mury naszej Szkoły, która w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej zyskała nową nazwę i zadania. W SA PSP w Krakowie pracował jako: dyspozytor, starszy dyspozytor, młodszy oficer, oficer, starszy specjalista, dowódca zmiany oraz straszy wykładowca.

Pełniąc służbę na różnych stanowiskach, pnąc się po szczeblach pożarniczej kariery, zdobył ogromne doświadczenie. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych w rejonie operacyjnym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz poza nim. Uczestniczył między innymi w gaszeniu największego pożaru, jaki miał miejsce w Polsce oraz Europie Środkowej po II wojnie światowej w Kuźni Raciborskiej (1992) oraz usuwaniu skutków największej pod względem liczby ofiar katastrofy budowlanej w Polsce, czyli zawalenia się hali wystawienniczej w Katowicach (2006).

Równolegle ze zdobywaniem pożarniczego doświadczenia mł.bryg. Krzysztof Wójcik podnosił swoje kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. studia licencjackie w Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia magisterskie na kierunku ochrona przeciwpożarowa w zarządzaniu bezpieczeństwem. Zaangażowanie w proces kształcenia kadetów, wysoki poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności oraz liczne działania na rzecz naszej JRG zaowocowały powierzeniem mu przez kierownictwo Szkoły stanowiska dowódcy zmiany, które w szkolnych realiach wymaga szczególnego wachlarza kompetencji. Pomimo niegasnącego uśmiechu, ciepła i optymizmu, jakie biją od naszego Kolegi, przez cały czas swojej służby był on osobą wymagającą, zarówno od podwładnych, jak i od siebie. Od sowich współpracowników oczekiwał sprawności fizycznej i rzetelności stanowiących podwaliny do dobrego przygotowania zawodowego. Był także zdolny do poświęceń i chętnie włączał się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne. Pod koniec swoje pożarniczej kariery pełnił obowiązki oficera dyżurnego Szkoły.

Jego wysoki poziom kulturalny osobistej i empatii, wyważenie, opanowania, oraz umiejętność zachowania się każdej sytuacji i okolicznościach z jednoczesną umiejętnością podejmowania decyzji sprawiły, że zapamiętamy go jako dobrego strażaka i dobrego człowieka. Pewnego rodzaju wymiernym obrazem pozytywnej oceny przebiegu służby mł.bryg. Krzysztofa Wójcika są otrzymane przez niego liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,

Dyplom Komendanta Głównego PSP.

 

 

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego SA PSP w Krakowie mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel

 

Szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) realizowane jest na postawie zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2012 roku programu szkolenia w tym zakresie. Jest ono częścią składową kształcenia zarówno w zawodzie technik pożarnictwa, jak i strażak. Tegoroczny cykl zajęć rozpoczęła przeprowadzona 28 stycznia 2019 roku część teoretyczne, po której nastąpił cykl zajęć praktycznych.

Przytoczony program szkolenia obejmuje między innymi następujące tematy ściśle związane z Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego (z języka ang. Helicopter Emergency Medical Service tzw. HEMS):

  •          zakres dysponowania HEMS,
  •         prowadzenie łączności radiowej z HEMS,
  •         ogólne zasady bezpieczeństwa podczas działań z HEMS,
  •         wybór miejsc do lądowania dla HEMS,
  •         przyjmowanie HEMS podczas prowadzonej pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego lub prowadzonych działań ratowniczo - gaśniczych  przez strażaków w różnych porach doby.

Część szkolenia praktycznego z użyciem śmigłowca EC-135 odbywa się w terenie umożliwiającym bezpieczne lądowanie o wymiarach co najmniej 25x50 metrów bez przeszkód bocznych i na ścieżce podejścia dla statku powietrznego.

Zajęcia ze śmigłowcem prowadzone są przez członka załogi HEMS pracownika LPR. Zapoznanie się z właściwym postępowaniem, procedurami i zdobycie doświadczenia podczas szkolenia w przyszłości przysłuży się z pewnością sprawnej i bezpiecznej organizacji ratowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. A. Szymański, mł.bryg. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt A. Socha

Pierwszy dzień lutego br. był jednocześnie ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w semestrze III i I odpowiednio dla słuchaczy XXVII i XXVIII turnusu kształcenia dziennego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po dokonaniu podsumowania osiągniętych przez poszczególne plutony i kadetów wyników w nauce i służbie, promowaniu ich na semestr programowo wyższy, nadszedł czas nagrodzenia osób, które w ostatnim półroczu osiągnęły najwyższe rezultaty oraz wykazały się szczególnym zaangażowaniem w pracę na rzecz Szkoły.

Za osiągnięcie średniej ocen klasyfikacyjnych równej albo wyższej 4,00 awansowych na wyższy stopień służbowy zostało 59 osób z kompanii II oraz 14 z kompanii I.

Biorąc pod uwagę zarówno osiągnięte wyniki, jak i opinie dowódców kompanii oraz członków Rady Pedagogicznej, p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała podjął także decyzję o nadaniu odznak „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”:

- złotej – 5 osobom z kompanii II,

- srebrnej - 29 osobom z kompanii II oraz 8 z kompanii I.

Warto zauważyć, iż zgodnie z zapisami Regulaminu w sprawie warunków i sposobu nadawania i pozbawiania odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”, wzoru i opisu odznaki oraz wzoru legitymacji „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendant Szkoły, na wniosek naczelnika właściwego ds. pododdziałów szkolnych po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, nadaje: złotą odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” - kadetowi, który posiada odznakę srebrną i osiągnął za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,5 i jest kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym, a srebrną - kadetowi, który osiągnął za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,1 i jest kadetem sumiennym i zdyscyplinowanym. Nie bez znaczenia jest to, że prócz zaszczytu wiążącego się z otrzymaniem powyższego wyróżnienia, ma ono także bardziej wymierny charakter. Osoby wyróżnione w/w odznaką uzyskują prawo do przedterminowego awansu w stopniu, otrzymują stałą przepustkę na wyjście poza teren Szkoły oraz zyskują nabywają prawo do krótkoterminowego urlopu w wymiarze odpowiednio 5 lub 2 dni.

Przeprowadzona 18 lutego 2019 roku uroczysta zbiórka była także okazją do podziękowań za trud nauczania i nauki, służbę i pracę, wszelakiego typu inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane na rzecz Szkoły, lokalnej społeczności, miast i kraju. W okolicznościowym wystąpieniu st.kpt. Marek Chwała pogratulował wszystkim awansowanym i wyróżnionym, a wszystkim obecnym złożył najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów i awansów w służbie.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był dowódca kompanii II kpt. Piotr Nowak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha, kdt Krzysztof Zięba

12 lutego 2019 roku w Auli Szkoły odbyło się spotkanie mające na celu podsumowanie realizacji zadań w roku 2018. Poszczególni kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby piastujące samodzielne stanowiska pracy dzieliły się informacjami na temat zakresu zadań służbowych i innych inicjatyw prowadzących przez pracowników poszczególnych wydziałów.

Tego typu spotkania pozwalają nie tylko dokonać weryfikacji planów i ich wykonania, ale są także doskonałą sposobnością do wzajemnego bliższego poznania zakresu i obciążenia pracą. Pozwalają na nowo uświadomić sobie, że Szkoła, w której zatrudnionych jest 120 funkcjonariuszy i 63 pracowników cywilnych, jest ogromnym organizmem, którego prawidłowe funkcjonowanie wymaga odpowiedniego poziom współpracy i współdziałania każdej najmniejszej komórki.

Za wkład pracy na rzecz Szkoły w swoich wystąpieniach dziękowali nie tylko przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych, których obecnie wyróżnia się 14, ale także p.o. Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Chcąc jednym zdaniem podsumować wnioski płynące z naszej rocznej narady można powiedzieć, że był to dla nas bardzo dobry rok. Dzięki wytężonej pracy, wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i przychylności szeregu instytucji, udało nam się zrealizować wiele cennych dla codziennego funkcjonowania inwestycji, pozyskać dodatkowe środki finansowe umożliwiające podjęcie lub kontynuację procesu rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej i obiektów Szkoły, dzięki czemu kształcenie w niej staje się jeszcze bardziej wydajne.

 

12.02.2019 Narada roczna kolage

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

26 stycznia 2019 roku w hali sportowej SA PSP w Krakowie odbył się „XIII Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje krakowskich służb:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Szkoły Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, V Batalionu Dowodzenia oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie.

„Trzynasta” już edycja bardzo prestiżowego turnieju okazała się szczęśliwa dla reprezentacji SA PSP w Krakowie. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej Szkoły udowodnili, że wyniki sportowe uzyskiwane w całym sezonie nie były przypadkowe. Po sukcesie na Mistrzostwach Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej przyszedł czas na kolejny sukces sportowy – zwycięstwo w „Turnieju Mundurowych”. Jak co roku o wyłonieniu zwycięscy zawodów zadecydowały rzuty karne. Finałowy mecz pomiędzy SA PSP – KWP (1:1 – mecz) (7:6 - K) – zakończył się zwycięstwem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Wszystkie wyniki zamieszczone są poniżej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju jednocześnie najlepszym strzelcem został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem kdt. Mateusz Ponisz (SA PSP).

Szkołę reprezentowali: Mateusz Ponisz, Marek Skipioł, Filip Dudzic, Kamil Machalica, Sebastian Niewdana, Jarosław Dycha, Kacper Pinda, Pikuła Jakub, Adam Dygoń, Zagaja Kamil. Opiekunem drużyny był: mł. asp. Tomasz Pytel.

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszych zawodników wręczyli: Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz reprezentujący Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z-ca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł. bryg. Rafał Czaja.

 

 

WYNIKI

XIII-ego NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

 

GRUPA A :

– OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ     ( OISW)

– 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO     (8 BLT)

– MIEJSKA PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA               (PSP)

– PROKURATURA OKRĘGOWA

– REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI   ( RCI)

– STRAŻ MIEJSKA   (SM)

GRUPA B :

– KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI       (KWP)

– KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)

– SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY POŻARNEJ   ( SAPSP)

– INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO ( ITD)

– POLICJA SŁOWACJA

– 5 BATALION DOWODZENIA (5 BD)

godzina grupa mecz wynik
9.00 A OISW – 8 BLT 1:1
9.13 B KWP - ITD 2:0
9.26 A SM -PROKURATURA 0:0
9.39 B SAPSP – 5 BD 2:0
9.52 A RCI – KM PSP 0:0
10.05 B SŁOWACJA- KOSG 0:1
10.18 A OISW - PROKURATURA 1:0
10.31 B KWP – 5 BD 0:0
10.44 A 8 BLT – KM PSP 0:4
10.57 B ITD - KOSG 0:3
11.10 A RCI - SM 2:1
11.23 B SŁOWACJA - SAPSP 0:0
11.36 A OISW – KM PSP 3:0
11.49 B KWP - KOSG 2:0
12.01 A 8 BLT - PROKURATURA 1:0
12.14 B 5 BD - SŁOWACJA 1:1
12.27 A SM – KM PSP 0:0
12.40 B ITD - SAPSP 0:1
12.53 A OISW - RCI 4:0
13.06 B KWP - SŁOWACJA 1:1
13.19 A 8 BLT - SM 5:0
13.32 B ITD – 5 BD 0:0
13.45 A RCI - PROKURATURA 1:0
13.58 B SAPSP - KOSG 1:0
14.11 A OISW - SM 1:1
14.24 B ITD - SŁOWACJA 1:0
14.37 A KM PSP - PROKURATURA 3:0
14.50 B KWP - SAPSP 0:0
15.03 A 8 BLT - RCI 3:1
15.16 B 5 BD - KOSG 1:0
15.29 1/2 OISW - KWP 0:2
15.42 1/2 SA PSP – 8BLT 2:0
16.10 mecz o           3-4 miejsce OISW – 8BLT 2:0
16.30 mecz o 1-2 miejsce SA PSP – KWP

1:1

(7:6) K

 

 

Opracowanie: mł. asp. Tomasz Pytel

Zdjęcia: kdt  Mikołaj Bielaska, kdt Szymon Kurkowski.  

 

08.01.2019 roku zespół Taktyki Działań Ratowniczych zorganizował zajęcia na temat: ,,Sposoby reagowania w przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących, agresywnych, bezpańskich oraz uczestniczących w wypadkach drogowych”.

Swoją wiedzą i bardzo bogatym doświadczeniem dotyczącym postępowania ze zwierzętami podzielił się lekarz weterynarii krakowskiego ZOO Pan Marcin Pałys.

W przedmiotowym wykładzie, który był skierowany do kadetów kompanii I oraz kadry SA PSP w Krakowie, szczegółowo omówione zostały zagrożenia i wyzwania z jakimi ratownicy mogą spotkać się podczas prowadzenia szerokiego spektrum działań ratowniczych (w tym gaśniczych) z udziałem zwierząt. Uczestnicy zapoznani zostali także z procedurami postępowania ze zwierzętami dzikimi, egzotycznymi oraz zasadami zabezpieczania zwierząt w miejscu wypadku komunikacyjnego.

Dużym atutem powyższego szkolenia była część praktyczna przeprowadzona z udziałem żywych zwierząt.

W czasie podsumowania uczestnicy wyrazili duże zadowolenie z przebiegu zajęć, przekazanej im wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

 

Opracowanie: kpt. Łukasz Kalandyk

Zdjęcia: Archiwum TDR