Społeczność Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie ponownie udowodniła, że los chorych i potrzebujących osób, szczególnie dzieci, nie jest nam obojętny i że nie potrafimy przejść bezczynnie wobec wołania o pomoc. Po zakończonej ogromnym sukcesem akcji #GaszynChallenge, której pierwotnym celem było zebranie kwoty 9 milionów złotych potrzebnych na leczenie chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) Wojtusia, tym razem – odpowiadając na nominację Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu – włączyliśmy się w zbiórkę środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia terapii genowej u małej Tosi. Mamy nadzieję, że nasz udział w akcji "NaPompowani – pomaganie jest fajne" zwiększy szansę na uratowanie kolejnego zdrowia i życia, czego sobie i małej Tosi serdecznie życzymy.

 

Zgodnie z ideą akcji, do wykonania zadania polegającego na wykonaniu 10 pompek i wpłaceniu minimum 5 PLN na rzecz osoby potrzebującej nominujemy:

- Komendę Miejską PSP w Krakowie,

- Komendę Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej,

- Komendę Powiatową PSP w Miechowie.

Więcej na temat akcji znaleźć można pod linkami:

https://www.facebook.com/osp.gaszyn

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengetosia?fbclid=IwAR17EWaGxi4YpQMmoGsxZ2nTk8WlWM8m32DH3naNJuz5MXLNisoX3GE4jjQ

https://www.siepomaga.pl/ocalic-tosie

 

 

Dziękujemy także za nominacje:

- Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wieliczce,

- Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie,

- Ochotniczej Straży Pożarnej Kołaczyce,

- Ochotniczej Straży Pożarnej Blizna,

- Ochotniczej Straży Pożarnej Blizna Chorzelow,

- Bieszczadzkiemu WOPR, OSP Chorzelow, JTG Andrychów.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Materiał filmowy: kpt. Artur Luzar, kdt. Przemsław Zapart, kdt. Michał Kostecki

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

 

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

 

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny.Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 

Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy (za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

 

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

 

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

 

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Źródło: MSWiA

 

 

 

Miło jest nam poinformować, że dwaj funkcjonariusze Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu zaproszeni zostali do wygłoszenia wykładu dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ich zaangażowanie, doświadczenie i wiedza spotkały się z wysoką oceną wszystkich uczestników prelekcji.
Poniżej (za zgodą autorów) prezentujemy informację zamieszczona na stronie internetowej Organizatora wydarzenia.


1 czerwca 2020 roku studenci pierwszego roku I i II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pod nadzorem Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Agnieszki
Łukasik-Tureckiej oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego uczestniczyli w wideo-wykładzie pt. „Misje zagraniczne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną w latach 1992 - 2020”.
 
Pomysłodawcami oraz moderatorami wideo-wykładu byli dr hab. Marcin Kosienkowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz mł. bryg. Wojciech Miciuła z Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (uczestnik misji zagranicznej podczas powodzi na Węgrzech w 2000 roku, koordynator wojewódzki w zakresie działań poszukiwawczo - ratowniczych). Gościem honorowym był inż. Adam Stachurski (były oficer z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Lublinie), uczestnik pierwszej, historycznej, strażackiej misji zagranicznej podczas trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku. Ponadto uczestnikami wideo-spotkania byli: st. bryg. Robert Kłębczyk–naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu i bryg. dr n. med. Mariusz Chomoncik z WSSGR SA PSP w Krakowie (uczestnicy kilku misji zagranicznych (m.in. w Haiti i w Nepalu) oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski–oficer prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP (uczestnik misji zagranicznej podczas trzęsienia ziemi w Haiti w 2010 roku).
 
Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za przygotowanie i wygłoszenie wystąpień dla naszych studentów. Panów wiedza i doświadczenie pozwoliły studentom poznać praktyczne aspekty spraw, które znajdują się w programie zajęć na naszej uczelni.
 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lubelskie/Wideo-%EF%BF%BD-wyklad-dotyczacy-misji-zagranicznych-prowadzonych-przez-Panstwowa-Straz-Pozarna-w-latach-1992-2020/idn:59218 

https://straz.lublin.pl/wideo-wyklad-dotyczacy-misji-zagranicznych-prowadzonych-przez-panstwowa-straz-pozarna-w-latach-1992-2020/ 

https://www.facebook.com/Komenda-Wojew%C3%B3dzka-Pa%C5%84stwowej-Stra%C5%BCy-Po%C5%BCarnej-w-Warszawie-1555223728054696/

https://www.kul.pl/spotkanie-z-funkcjonariuszami-panstwowej-strazy-pozarnej,art_90522.html

W wyjątkowym czasie, w wyjątkowym miejscu i okolicznościach, z zachowaniem wyjątkowych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, po wyjątkowo trudnym i wymagającym semestrze nauki, wyjątkowo do części pisemnej i praktycznej przeprowadzonej jednego dnia, do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa przystąpili wyjątkowi ludzie.

Pomimo obowiązujących wciąż szczególnych rozwiązań związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 3 czerwca 2020 roku, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 maja 2020 rok tegoroczni absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego – Turnus XXXVI oraz kadeci XXVIII Turnusu kształcenia dziennego – przystąpili do wieńczących proces kształcenia egzaminów. Chcąc sprostać wymogom sanitarnym i stwarzając warunki umożliwiające samodzielną pracę tegoroczna sesja odbyła się z wykorzystanie obiektów, słynącej do tej pory z organizacji imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych, Tauron Areny Kraków.

Jednego dnia z testem i projektem z zakresu zarządzania działaniami ratowniczymi (kwalifikacji MS.21) w tzw. „małej hali” zmagało się 91 kończących służbę kandydacką kadetów, a w obiekcie głównym, przy 158 ustawionych z odpowiednim dystansem stolikach, zasiedli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Pierwsza część egzaminu rozpoczęła się o godz. 12:00 i trwała 60 minut, druga wystartowała punktualnie o godz. 15:00 i zakończyła się po 2 godzinach. W czasie przerwy, w związku z tym, że dla każdej z części egzaminów losowane były osobne stanowiska, dokonana została dezynfekcja elementów wyposażenia, z którymi zdający mogliby mieć styczność.

Organizacja tegorocznego egzaminu była dla nas wszystkich nowym i niezwykle angażującym przedsięwzięciem. Wiązała się z koniecznością przygotowania i wdrożenia w życie szeregu zasad i procedur, zakupu oraz udostępniania środków dezynfekcyjnych, transportu kadry i słuchaczy poza obiekty Szkoły, przewiezienia i ustawienia stanowisk egzaminacyjnych, przygotowania stanowisk do pomiaru temperatury ciała, wydawania i odbioru oświadczeń od uczestników. Ważnym elementem było także nawiązanie współpracy z Zarządem Areny Kraków S.A. oraz nauczycielami zaprzyjaźnionych szkół, którzy pełnili funkcję członków zespołów nadzorujących.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i osobom, których przychylność i praca przyczyniły się do przygotowania i sprawnego przeprowadzenia tego tak ważnego przedsięwzięcia.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, które ogłoszone mają zostać do 19 czerwca br., a osobom, które po uzyskaniu tytułu technik pożarnictwa spełnią warunki do otrzymania awansu – szybkiego nadania stopnia młodszego aspiranta, przeniesienia na wyższe stanowisko służbowe, uzyskania uznania w oczach najbliższych i przełożonych, czego wymiernym znakiem będzie wyraźnie odczuwalny wzrost uposażenia.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Fotorelacja: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Chociaż określenie „Kadet” wywodzi się z tradycji edukacji wojskowej i wiąże się z tworzeniem oraz funkcjonowaniem najstarszych w Polsce szkół specjalizujących się w nauczaniu taktyki wojennej, a będący następstwem Szkoły Rycerskiej, to paramilitarne korzenie, organizacja i struktura Państwowej Straży Pożarnej, a zapewne także istotna rola jaką w odzyskaniu niepodległości odegrali strażacy sprawiły, że do dzisiaj jest ono także obecne w naszej formacji.

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera [1], jak i osoby pełniące służbę kandydacką w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej [2]. Jednak to na podstawie decyzji nr 432 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 21 maja ustanowiony został Dniem Kadeta, czyli szczególnym świętem środowisk skupiających studentów oraz słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.

Nie zmienia to jednak tego, że w 90. rocznicę ustanowienia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Dnia Kadeta (na pamiątkę daty rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego oraz rocznicy śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza), wszystkim Kadetkom i Kadetom, szczególnie tym pełniącym służbę kandydacką w Naszej oraz pozostałych dwóch kształcących w zawodzie technik pożarnictwa szkołach PSP, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze z serdecznych i najszczersze ze szczerych życzenia.

W dniu Państwa święta przyłączamy się do szerokiego grona osób wdzięcznych i przepełnionych uznaniem dla podejmowanego przez Państwa trudu nauki i służby. Zapewne nie każdy z nas jest w stanie uświadomić sobie i każdego dnia pamiętać o tym, jak wiele ograniczeń i wyzwań niesie ze sobą skoszarowany system kształcenia. Rozłąka z rodziną i bliskimi, rygor, niezbędne dla utrzymania porządku i dyscypliny przestrzeganie przepisów, regulaminów, zasad i procedur, a także funkcjonowanie według ściśle określonego oraz powtarzalnego planu i porządku dnia, jest ceną jaką każdego dnia „płacicie” Państwo za to, by móc wykonywać wymarzony zawód. Zawód, którego podstawowym zadaniem i celem jest ratowanie ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska, co niestety wiąże się z ciągłym narażaniem samego siebie na różnego typu zagrożenia. To niesamowite, że w tak często skupionym wyłącznie na sobie i swoich potrzebach społeczeństwie, wciąż są młodzi ludzie, którzy gotowi są do ciężkiej pracy, nauki i poświęcenia. Swoją postawą i zaangażowaniem każdego dnia udowadniacie Państwo, że takie wartości jak patriotyzm i altruizm wciąż są żywe i warte kultywowania.

Prócz życzeń wszelkiej pomyślności w na osobistych i zawodowych ścieżkach życia chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować:

- za to, że jesteście,

- za zapał 😉 do nauki, dociekania, pytania, za chęć doskonalenia i dodatkowego szkolenia oraz zdobywania kolejnych kompetencji i umiejętności,

- za dziesiątki litrów potu wylanego w czasie ćwiczeń,

- za setki litrów potu wylanego w czasie tysięcy działań ratowniczych, w których każdego roku uczestniczycie,

- za udział w działaniach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

- za pozostawanie w ciągłej gotowości i dyspozycyjności,

- za godziny służb i wart, za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych obiektów, mienia i nas samych,

- za troskę o należyty stan i czystość obiektów Szkoły,

- za gotowość do znoszenia trudów życia poligonowego, szkolenia unitarnego i życia w koszarach,

- za pomoc w realizacji naszych zadań,

- za niezliczoną ilość oddanej bezinteresownie na rzecz potrzebujących krwi,

- za organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego,

- za wszystkie przedsięwzięcia charytatywne, w których tak często uczestniczycie – za odwiedziny w szpitalach, w których leczone są często terminalnie chore dzieci, za zbiórki i prezenty, którymi obdarowujecie będących w potrzebie,

- za pracę na rzecz dzielnic i miast, w których się uczycie – zabezpieczenia imprez i uroczystości,

- za godne reprezentowanie naszej formacji poprzez udział w wyjazdach kompanii honorowej, aktywnościach pocztów flagowych i sztandarowego,

- za reprezentowanie Szkoły w zawodach i imprezach sportowych,

- za uśmiech i „Młodość”, którą się z nami dzielicie, która dodaje nam sił i nie pozwala spocząć na laurach,

- za motywowanie nas do działania, rozwoju, stymulowanie do poszukiwania nowych metod, technik i narzędzi pozwalających czynić proces kształcenia jeszcze bardziej atrakcyjnym i skutecznym,

- za pamięć, o tych którzy odeszli już na wieczną służbę.

W dobie światowej pandemii koronawirusa, nie sposób nie podziękować Wam także za: pokorne znoszenie zasad izolacji i reżimu sanitarnego, za aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych za pomocą narzędzi do kształcenia zdalnego oraz za przygotowania do egzaminów semestralnych i zawodowych.

Chociaż wiele osób na świecie poddanych jest licznym ograniczeniom i rygorom związanym z koniecznością izolacji społecznej i zachowania społecznego dystansu, to niewiele z nich doświadcza tego, co od połowy marca jest Państwa udziałem. Nie każdy ma świadomość tego, że połowa z Was od ponad 2 miesięcy nie opuściła murów Szkoły.

Na koniec - szczególne życzenia kierujemy do słuchaczy II kompanii, którzy za dwa tygodnie przystąpią do egzaminów zawodowych. Trzymamy kciuki za pozytywny ich wynik, który pozwoli Wam już niedługo cieszyć się nie tylko tytułem technik pożarnictwa ale także stopniem młodszego aspiranta PSP.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

[1] ] par. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,

[2] par. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej

 

Pomimo tego, że 4 maja formalnie ustanowiony został Dniem Strażaka dopiero 18 lat temu, to od wieków wspomnienie w kalendarzu liturgicznym postaci św. Floriana, kojarzone było ze świętem osób wykonujących zawody wiążące się z ogniem, w tym: strażaków, hutników i kominiarzy.

Dla poświęcających swoje życie na rzecz ochrony przed pożarem i innymi zagrożeniami osób, gotowej do wielu poświęceń strażackiej rodziny, dzień ten był nie tylko świętem, czasem odbierania awansów, odznaczeń, nagród i medali, ale przede wszystkim sposobnością do spotkań, udziału w religijnych uroczystościach i oficjalnych obchodach organizowanych z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych. Jednak 4 maja 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, ze względu na wciąż utrzymujący się stan epidemii, wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj kompania honorowa nie wyjechała wczesnym ranem na plac Józefa Piłsudzkiego do Warszawy, nie pojawiła się też na Rynku w Krakowie, ani w Bazylice św. Floriana w Krakowie, nie było także uroczystej zbiórki w wypełnionej do ostatniego miejsca szkolnej auli.

Dzisiaj, w związku z koniecznością zachowania zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, na zorganizowaną na tzw. placu zewnętrznym Szkoły uroczystą zbiórkę, przybyli jedynie przedstawiciele kierownictwa oraz strażacy pełniący tego dnia służbę w naszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Przeprowadzone w kameralnym gronie spotkanie rozpoczęło się od złożenia stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości st.kpt. Pawła Serwatkę. Po podniesieniu flagi państwowej głos zabrał Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, który swoje krótkie przemówienie podzielił na cztery, bardzo ważne części: podziękowania dla całej kadry i słuchaczy, za trud służby, pracy i nauki; gratulacje dla osób awansowanych i wyróżnionych; odczytanie skierowanego do nas przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę okolicznościowego listu oraz złożenie serdecznych i szczerych życzeń.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa, w czasie uroczystej zbiórki nie nastąpiło niestety uroczyste wręczenie stosownych dokumentów, nie zmienia to jednak tego, że miło jest nam poinformować, że na postawie otrzymanych rozkazów personalnych od dzisiaj wyższe stopnie służbowe mają:

bryg. DELA Wojciech

bryg. MUCHA Tomasz

mł.bryg. JANOSZ Dominik

mł.bryg. OMIELSKA Małgorzata

mł.bryg. UBIK Eugeniusz

st.kpt. KALANDYK Łukasz

st.kpt. WIKTOR Dawid

asp.sztab. SZTERLEJA Konrad

st.asp. CZAJKA Rafał  

st.asp. DŁUGOSZ Mariusz

st.asp. TOMCZAK Łukasz

st.asp. WINKLER Mariusz

asp. DUDEK Sławomir

asp. MATYS Tomasz

asp. PŁATEK Piotr

asp. ZDZIEBKO Mariusz

ogn. Przysiężniak Wojciech

st.str. SOLARZ Adrian

st.str. SZEWCZYK Michał.

 

W szczególny sposób cieszy nas także nadanie w trybie wyróżnienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższego stopnia służbowego jednemu z funkcjonariuszy, którym jest st.kpt. Artur Bartocha oraz powiększenie grona oficerów Państwowej Straży Pożarnej, do którego dołączyli:

mł.kpt. ŁĄCKI Bartłomiej             

mł.kpt. OLECH Rafał

mł.kpt. PYTEL Tomasz

mł.kpt. SKOWRON Elżbieta.

Informacje na temat osób awansowanych z grona kadetów oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nagrodzonych lub wyróżnionych w inny sposób przekażemy w późniejszym terminie. Tymczasem wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy!

Korzystając z okazji dziękujemy także bardzo serdecznie przedstawicielom rozlicznych instytucji oraz osobom prywatnym za wszystkie otrzymane dzisiaj życzenia, wyrazy uznania, szacunku i wsparcia. Są ona dla nas nie tylko oznaką Państwa zaufania, ale także zobowiązaniem na przyszłość, któremu postaramy się sprostać.

 

 

 

04.05.2020 Dzień Strażaka 2020

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Składające się na polską flagę barwy towarzyszą nam może nie od zawsze, ale z pewnością od XIII wieku, gdy oficjalnym symbolem państwa stał się biały orzeł na czerwonym tle. Jednak, jak donoszą historyczne źródła, obecne i rozpoznawane niemalże na całym świecie kolory stały się naszym oficjalnym symbolem dopiero na podstawie uchwały Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku, a rozwiązanie to osiągnięto w drodze kompromisu pomiędzy nadaną przez Augusta II Mocnego barwą białą a proponowanymi przez Towarzystwo Patriotyczne barwami: białą, czerwoną i szafirową.

Niespełna rok po odzyskaniu niepodległości, 1 sierpnia 1919 roku, w ustawie o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, za barwy narodowe uznano kolor biały i czerwony. Flagą państwową od tamtego czasu są dwa podłużne pasy, które ułożone poziomo mają proporcję szerokości do długości wynoszącą 5:8.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto państwowe od 16 lat obchodzony jest 2 maja, a dzieje się to na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku o godle, barwach i hymnie RP. Pomimo tego, że nie jest on dniem wolnym od pracy, to od wielu lat celebrowany jest przez coraz większe grono Polaków, a flagi państwowe i barwy narodowe tego dnia pojawiają się nie tylko na masztach i fasadach budynków, które są siedzibami władz państwowych lub samorządowych, ale także na prywatnych balkonach, posesjach, latarniach, placach, w formie kotylionów na odzieży i chorągiewek w dziecięcych rękach.

Krzewienie patriotyzmu, wartości narodowych i szacunku dla symboli w szczególny sposób jest bliskie przedstawicielom służb i formacji umundurowanych. To dlatego na umieszczonym przed budynkiem Szkoły maszcie przez cały rok powiewa „biało-czerwona”, która zgodnie z tradycją, z okazji dzisiejszego święta podniesiona została w sobotni poranek 2 maja 2020 roku podczas uroczystej zmiany służby podziału bojowego Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W tym roku, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, a co za tym idzie spełnienia szeregu wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej warunków, w tym wyjątkowym wydarzeniu niestety uczestniczyć nie mogli pozostali pracownicy i uczniowie naszej Szkoły.

Zaszczytu pełnienia funkcji tej skromnej, ale jakże ważnej uroczystości, dostąpił mł.bryg. Grzegorz Bodziony.

W związku z tym, że nie wszyscy potrafimy wskazać różnice między barwami narodowymi a flagą państwową, że czasami zdarzają się nam błędy w ich prezentowaniu, a nawet w recytowaniu lub śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego serdecznie polecamy lekturę przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miniprzewodnika.

Hymn

Biało-czerwona poradnik

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel

życzenia KG PSP Dzień Strażaka 2020

 

Po ponad 107 godzinach od wyjazdu Szkolnej kompanii wielozadaniowej do wsparcia działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego, późnym wieczorem 26 kwietnia 2020 roku ratownicy szczęśliwie wrócili do Krakowa.

Prócz zmęczenia towarzyszyło im poczucie ważnej i dobrze wykonanej pracy, a także wyrazy wdzięczności lokalnej ludności oraz liczne wyrazy uznania płynące zarówno z ust innych ratowników, jak i osób kierujących działaniami ratowniczymi. Szkoda tylko, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, na pożegnanie nie mogli uścisnąć dłoni wszystkim, którzy przez 5 dni wpierali ich w wykonywaniu poszczególnych zadań oraz dbali o to, by mieli zapewnione warunki do regeneracji sił i sprzętowego odzyskiwania gotowości operacyjnej.

W normalnych warunkach po powrocie do Szkoły, u progu długiego weekendu i na tydzień przed świętem każdego strażaka, kadeci mieliby szansę na dodatkowe dni urlopu nagrodowego lub dodatkowej przepustki. Tymczasem, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, czekają ich kolejne wyzwania i obostrzenia związane z troską o stan zdrowia ich i pozostałych osób pełniących każdego dnia służbę w naszej jednostce ratowniczo gaśniczej.

To właśnie tym młodym, pełniącym służbę kandydacką, osobom należą się szczególne wyrazy szacunku i uznania. Już na początku swojej pożarniczej drogi na każdym kroku udowadniają, że są ludźmi odpowiedzialnymi i oddanymi służbie oraz wiernymi słowom złożonej niespełna dwa lata temu przysięgi.

 

 

 

Polecamy także relację z działań w fomie wywiadu jaki z mł.bryg. Tomaszem Muchą przeprowadziła reporterka Radia Kraków Pani Teresa Gut

 

https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/strazak-z-nowej-huty-o-pozarze-w-biebrzanskim-parku-narodowym-czarna-spalona-ziemia/

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak

 

Od kilu dni działania Wielozadaniowej Kompanii Szkolnej wchodzącej w skład walczących z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego sił centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego skupiają się na budowaniu kolejnych docinków magistrali wodnej i intensywnym podawaniu wody na wciąż zagrożone pożarem obszary.

Oglądając lub czytając relacje dotyczące sytuacji pożarowej warto pamiętać, że używane w strażackim żargonie, a często słyszane w mediach i wypowiedziach ekspertów określenie: „lokalizacja pożaru” nie oznacza jego odnalezienia, ale osiągnięcie takiego stanu walki z nim, w którym się on już nie rozprzestrzenia, a jego intensywność spada. Takie właśnie zadanie mieli przed sobą w sobotę i niedzielę (25 i 26 kwietnia 2020) strażacy z naszej Szkoły, którzy ponownie zadysponowani zostali w okolice miejscowości Wroceń.

Podobnie, jak mieszkańcy okolicznych miejscowości, leśnicy, przyrodnicy i wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro natury, także i my mamy nadzieję, że skierowane na ograniczenie możliwości ponownego pojawienia się ognia działania okażą się skuteczne, a ich efekt przyczyni się nie tylko do ograniczenia strat w mieniu i naturze, ale także powrotu naszych ratowników do Krakowa.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

Trzeci dzień (24.04.2020 r.) działania Kompanii Szkolnej na terenie objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego upłynął na prowadzeniu intensywnych działań gaśniczych z wykorzystaniem zbudowanej wcześniej, a mającej już kilka kilometrów, magistrali oraz tłumic. Polewanie wodą obszaru kilkuset metrów kwadratowych pozwoliło na skuteczne schłodzenie, wciąż miejscami mocno rozgrzanego i zawierającego tlące się elementy, podłoża.

Świadomość tego, jak ważnym dla nas wszystkich rejonem i istotnym dla całego ekosystemu elementem jest część ratowanego parku, połączona z widoczną skutecznością oraz wiarą w sens prowadzonych z ogromnym poświęceniem działań, pozwala, pomimo pojawiających się objawów fizycznego zmęczenia, utrzymywać wysoki poziom gotowości i motywacji do ciężkiej pracy.

Próbując odnaleźć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pozytywnych jej stron, warto zauważyć, że wartością dodaną udziału kadry i kadetów we wspólnym działaniu ratowniczym jest doskonałą okazją do połączenia wiedzy z praktyką, zdobycia nowych doświadczeń i budowania właściwych dla „strażackiej barci” relacji. Nie można przecież zapominać, że zadysponowani kadeci II kompanii już za dwa miesiące będą naszymi absolwentami, a jeżeli obecna sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych na czerwiec egzaminów zawodowych, to także osobami mogącymi poszczycić się tytułem technik pożarnictwa i stopnie młodszego aspiranta PSP.

Nauka i doskonalenie nabytych w czasie dwuletniego procesu kształcenia umiejętności jest tym bardziej wartościowa, że przebiega pod czujnym okiem i wsparciu kadry, wśród której znajdują się: zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych – właściwego między innymi dla przygotowania i organizacji działań centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (do niedawna kierownika zespołu przedmiotowego „Taktyka zwalczania pożarów”) – osoba posiadająca nie tylko kwalifikacje inżyniera pożarnictwa, ale także posiadająca doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych z zaopatrzeniem wodnym oraz instruktorzy wiodących przedmiotów zawodowych: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych oraz taktyka zwalczania pożarów, którzy na co dzień uczestniczą w kreowaniu zajęć edukacyjnych, w czasie których wykorzystywane jest wiedza dotycząca wyposażenia technicznego i jego praktycznego wykorzystania w akcjach i działaniach ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra, asp. Łukasz Tomczak

 

Po krótkim, ale niezwykle zasłużonym odpoczynku, nocnej regeneracji i uzupełnieniu materialnych zapasów (paliwa, maseczek, baterii itp.) uczestnicząca w ramach sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego kompania wielozadaniowa Szkoły odzyskała pełną gotowość do dalszego działania.

23 kwietnia 2020 roku – w drugim dniu od zadysponowania – głównymi zadaniami naszych strażaków było dozorowanie pogorzeliska, dogaszanie pojawiających się zarzewi ognia oraz budowa niezbędnej do podawania wody na duże odległości magistrali wężowej. Wykorzystując wyposażenie samochodu wężowego sprawiona została niezbędna (w zależności od warunków i potrzeb) do przetłaczania lub przepompowywania mająca kilka tysięcy metrów linia. Dzięki pozyskaniu w ten sposób wody do celów pożarowych udało się podać kilaka prądów gaśniczych, a tym samym w wymierny sposób przyczynić się do ograniczenia skutków obejmującego ogromny areał pożaru.

Dowodzący na swoich odcinkach bojowych funkcjonariusze: mł.byrg. Tomasz Mucha, st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra oraz asp. Łukasz Tomczak - prócz trudności związanych z koniecznością działania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wyraźnie odczuwalnym oddziaływaniu termicznym pożaru, zmęczenia ciężką fizyczną pracą z wykorzystaniem tłumic i innego podręcznego sprzętu gaśniczego potęgowanego bezwzględną koniecznością wykorzystania standardowych środków ochrony osobistej i znacznie utrudniających oddychanie maseczek, w swoich relacjach wielokrotnie podkreślają bardzo dobrą współpracę ze sztabem oraz przedstawicielami innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów uczestniczących w walce z trawiącym ogromy areał ogniem. Między innymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, w tym wyposażonego w kamerę termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego, ratownicy są w stanie ocenić nie tylko skalę zagrożenia, ale także skuteczność oddziaływania podawanych na dany obszar prądów wody.

Na uwagę, wyrazy wdzięczności i uznania zasługuje także postawa miejscowych władz i działających z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem mieszkańców zagrożonych terenów, w tym położonej nad Biebrzą miejscowości Wroceń oraz Goniądz. Nasi ratownicy są pod ogromnym wrażeniem gotowości do wszechstronnej pomocy – począwszy od dostarczania nieograniczonej ilości napojów, racji żywnościowych, na organizowaniu tymczasowych, napędzanych siłą ludzkich mięśni, przepraw promowych pozwalających strażakom szybciej docierać do newralgicznych dla rozwoju pożaru miejsc.

Chociaż przyczyna pożaru nie została jeszcze jednoznacznie ustalona, to z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że ma ona charakter antropogeniczny. W związku z tym, jeszcze raz przypominamy o zainicjowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej akcji „Stop pożarom traw”.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak i mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

 


Państwowa Straż Pożarna

KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/

Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/

TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/

Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl

TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP

Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP

 

22 kwietnia 2020 roku kompania wielozadaniowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadysponowana została do działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wskazanego przez Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności miejsca koncentracji sił i środków udało się 42 strażaków w tym: 4 dowódców, 2 kierowców i 36 kadetów.

Na miejsce prowadzonych działań ratownicy dotarli wchodzącym w skład floty Szkoły autokarem i samochodem terenowym. Zabrali ze sobą: środki łączności, pozwalające na samodzielną egzystencję do 36h racje żywnościowe, zabezpieczające układ oddechowy maseczki, podręczny sprzęt gaśniczy oraz pojazd typu quad.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kompania bezzwłocznie skierowana została do działań gaśniczych, które prowadzone były na obszarze objętym pożarem do późnych godzin nocnych. W głównej części polegały one na dozorowaniu pogorzeliska oraz ręcznym dogaszaniu ciągle pojawiających się zarzewi ognia.

Wśród wymienianych przez dowódców problemów z jakimi spotkali się do tej pory znajduje się ogromny obszar objęty pożarem, konieczność pieszego przemieszczania się na znaczne odległości (nawet kilku kilometrów zanim dotrze się do właściwego odcinka bojowego), a także trudności związane z działaniem ratowniczym w nieznanej wcześniej, niezindustrializowanej, przestrzeni. Warto zauważyć, że ze względu na panującą suszę, tereny jeszcze niedawno znajdujące się pod wodą, dzisiaj objęte są pożarem, a ich lokalizacja sprawia trudności nawet miejscowej ludności.

Odległość jaka dzieli SA PSP w Krakowie od miejsca pożaru, jego intensywności i rozmiar nie pozwalają nam obecnie na wiarygodne prognozy dotyczące czasu prowadzonych działań, konieczności dokonania podmiany ratowników i ich powrotu do domu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak