5 kwietnia 2018 roku w murach Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nastąpiło uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania przedmiotów zawodowych we współpracy z SA PSP w Krakowie”.

W obecności p.o. Komendanta Szkoły st.bryg. Krzysztofa Kociołka, Dyrektora Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr. hab. inż. Krzysztofa Mroczka oraz kierownik studiów dr. inż. Renaty Staśko nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia studiów. Wywodzący się ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego absolwenci, kończąc studia przygotowujące nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (m.in. w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach policealnych), znacząco zwiększyli potencjał dydaktyczny naszej formacji.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauczaniu kolejnych pokoleń kadr pożarniczych.

Korzystając z okazji informujemy, że organizator studiów prowadzi rekrutację na kolejne edycje studiów, których specyfika uwzględnia potrzeby kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr szkól i ośrodków szkolenia PSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Wolański

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku zatwierdzony został przez zastępcę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Tadeusza Jopka dokument pt. Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019.

Treść w/w dokumentu i dodatkowe informacje znajdują się (i będą na bieżąco aktualizowane) w zakładce rekrutacja.

Od ośmiu lat 10 kwietnia w wielu z nas przywołuje wspomnienia katastrofy lotniczej, która miała miejsce w 2010 roku pod Smoleńskiem, a w której zginęło 96 osób, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką i ostatnim prezydentem II RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.

Udając się na uroczystości upamiętnienia śmierci tysięcy polskich oficerów życie stracił wówczas także wieloletni przyjaciel naszej Szkoły śp. Poseł na Sejm i Druh Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesław Woda. To przy jego grobie, z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, w dniu 8. rocznicy katastrofy odbył się uroczysty apel upamiętniający wszystkie ofiary tego wydarzenia. Wraz z rodzinami, bliskimi i przedstawicielami władzy hołd zmarłym oddali także reprezentanci pożarniczego środowiska na czele z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Stanisławem Nowakiem, Komendantem Miejskim PSP w Krakowie mł. bryg. Arturem Noskiem oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztofem Kociołkiem.

W uroczystościach uczestniczyli także kadeci naszej Szkoły, którzy pod dowództwem kpt. Piotra Nowaka pełnili wartę honorową i asystowali przy składaniu okolicznościowych wieńców.

Na cmentarzu Rakowickim hołd zmarłym w katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku oddał także prezydent RP Andrzej Duda.

Delegacja funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wraz z przedstawicielami organizatora dzisiejszych uroczystości, złożyła także wieńce przy znajdującym się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu grobie śp. Lecha i Marii Kaczyńskich.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Bartłomiej Rosiek, Oficer Prasowy KM PSP w Krakowie

 

10 kwietnia 2018 roku minęło pięć lat od chwili, gdy na wieczną służbę odszedł były komendant Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie płk poż. w st. spocz. Henryk Kaliciecki, który kierował naszą Szkołą w latach 1981-1983. Widocznym wyrazem naszej pamięci o wychowawcy wielu pokoleń strażaków i autorze do dziś przywoływanych publikacji o tematyce pożarniczej było złożenie na jego grobie przez p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.bryg. Krzysztofa Kociołka okolicznościowej wiązanki. Przy grobie Komendanta była obecna także wdowa Stefania Kaliciecka oraz syn Jacek.

 

Więcej informacji o śp. płk. poż. w st. spocz. Henryku Kalicieckim znaleźć można w poniższej nocie biograficznej

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/214-nota-biograficzna-sp-plk-poz-w-st-spocz-henryka-kalicieckiego

 

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Mateusz Marta

Zdjęcie nagłówkowe: http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zmarl-plk-poz.-w-st.-spocz.-Henryk-Kaliciecki/idn:34316

 

W dniach 4-6 kwietnia 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadził szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja. Tradycyjnie największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne przeprowadzone na Poligonie SA PSP w miejscowości Kościelec, które swoim zakresem objęły: obsługę gaśnic, hydrantów wewnętrznych oraz próby systemu sygnalizacji pożarowej. W czasie szkolenia poruszono również zagadnienia z zakresu rozwoju pożaru, bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacji.

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zakończyło się testem pisemnym, po którym p.o. Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wręczył uczestnikom stosowne zaświadczenia.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki, asp. Piotr Łach

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku obowiązywać zaczęło rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 roku (Dz.U.2018.673) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Zapisy powyższego aktu prawnego dotyczą nie tylko osób już pełniących służbę, ale poprzez powiązanie z innymi delegacjami ustawowymi, także osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Jego treść szczególnej uwadze polecamy osobom, które w najbliższym czasie planują przystąpić do procesu rekrutacji do służby kandydackiej w naszej Szkole.

Dodatkowe informacje dotyczące tegorocznego naboru, w tym uruchomienia procesu przyjmowania dokumentów, zamieszczone zostaną na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”, niezwłocznie po otrzymaniu z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zatwierdzonych do stosowania zasad procesu naboru oraz założeń organizacyjnych przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Link do rozporządzenia

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

W dniach 26-30 marca 2018 roku pracownicy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – bryg. Tomasz Traciłowski oraz st.kpt. Tyberiusz Koniuch, przeprowadzili w Szkole Głównej Służby Pożarniczej warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

Celem warsztatów było przygotowanie 12 pracowników Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz 2 pracowników mazowieckiego ośrodka szkolenia do realizacji szkoleń oraz nadzoru i odpowiedzialności za prawidłową realizację szkolenia pełniąc funkcję kierownika szkolenia podczas realizacji „szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym”.

W ramach warsztatów poruszono następujące tematy:

  1. Zrealizowano merytorycznie program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, tj.:

 • Struktura i zakres tematyczny szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.
 • Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.
 • Zakres działań ratowniczych i obowiązujące przepisy w zakresie podstawowym w ratownictwie wysokościowym w KSRG.
 • Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.
 • Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.
 • Asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym. Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego.
 • Techniki ratownicze i ewakuacyjne.
 • Samoratowanie.

2. Wszystkie zagadnienia omówiono pod względem metodycznym, poruszając m-in takie kwestie jak:

 • doboru i zasadności użycia poszczególnych technik,
 • zasad BHP podczas organizacji i realizacji ćwiczeń,
 • sposobów realizacji technik oraz możliwych błędach i ich konsekwencjach,
 • doboru miejsc do realizacji poszczególnych tematów szkolenia,
 • dobór odpowiedniego ubioru oraz Środków Ochrony Indywidualnej podczas działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,
 • wybór i porównanie sprzętu używanego w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG,
 • dobór sprzętu adekwatnego do stosowanych technik oraz możliwości konfiguracji metod i technik.

 

Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch

Zdjęcia: repozytorium SA PSP w Krakowie

 

W dniach 19-25 marca 2018 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń zostało określone w „Zasadach organizacji działań poszukiwawczo ratowniczych w KSRG” jako podstawowe, wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, ta sama grupa słuchaczy rozpoczęła kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W szkoleniach uczestniczyło 18 ratowników z: KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Warszawa, KM PSP Płock, KM PSP Kraków, KM PSP Wałbrzych oraz KP PSP Brzeg.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Robert Kłębczyk

W ramach dobiegającej końca tegorocznej odsłony akcji „SpoKREWnieni służbą”, 27 marca 2018 roku, w przeprowadzonej w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zbiórce krwi udział wzięło 17 kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dzięki ich godnej pochwały i naśladowania postawie, udało się zebrać kolejne 7,65 litra krwi.

Podsumowując udział kadry, kadetów i słuchaczy Szkoły w w/w inicjatywie, zauważyć należy, że w ciągu trzech dni, (poprzednie donacje miały miejsce w SA PSP w Krakowie w dniach 13-14.03.2018 r.), honorowi dawcy krwi w strażackich mundurach oddali na rzecz potrzebujących łącznie 28,8 litra tego bezcennego leku!

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, dzięki których zaangażowaniu i postawie możliwe było zorganizowanie akcji z naszym udziałem, serdecznie gratulujemy postawy i dziękujemy za to, że misję ratowania ludzkiego życia macie nie tylko w sercu, ale i we krwi.

Jednocześnie chcemy przypomnieć o inicjatywie kierownictwa Szkoły, w związku z którą chcielibyśmy zebrać do 11 listopada 2018 roku „100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości”. Także tutaj liczymy na wsparcie i aktywny Państwa udział.

 

 

Do "100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości"

brakuje nam jeszcze:

71,2 litra (158 donacji)

 

 

 

 

Materiał video w TVP3 - program Kronika od 18min.10sek.

https://krakow.tvp.pl/36560079/27032018-1830

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Paweł Serwatka


26 marca 2018 roku w samo południe rozegrany został już po raz 42. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki. W zawodach wystartowały drużyny z uczelni i szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych.Nie mogło tam zabraknąć reprezentantów naszej Szkoły. Kadeci wystartowali w dwóch drużynach liczących po 5 zawodników każda.

Trasa około 6 km biegu głównego, w którym rywalizowały sztafety mężczyzn, prowadziła sprzed Politechniki Krakowskiej przez Rynek Główny na Kopiec Kościuszki. Każdy z zawodników miał do pokonania odcinek o różnej długości, w zależności od ukształtowania terenu, wynosił on od 900 do 1800 metrów.

Pierwsza drużyna SA PSP przekroczyła linię mety jako 5 spośród 22 sztafet męskich, co pozwoliło jej jednak na zwycięstwo w kategorii służb mundurowych. Tuż za nią zameldowali się wielokrotni laureaci pierwszego miejsca i tegoroczni faworyci – żołnierze z 6. Brygady Powietrzno-Desantowa oraz reprezentacja 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

Druga nasza drużyna zajęła 9 miejsce w kategorii open, oraz 4 miejsce spośród 11 drużyn startujących w kategorii służb mundurowych.

Zwycięska drużyna otrzymała puchar z rąk Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Waltera Braunohlera.

Składy obu sztafet:

I drużyna:

kdt Maciej Bielawiec
kdt Mateusz Markuszka
kdt Hubert Źrebiec
kdt Damian Świerczek
kdt Michał Oleksy

II drużyna:

kdt Tomasz Kęckiewicz
kdt Przemysław Wiktorski
kdt Michał Błędowski
kdt Kamil Machalica
kdt Wojciech Rzepka

 

 

 

Opracowanie: kdt Maciej Bielawiec

Zdjecia:

Fot. JAKUB PORZYCKI

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23194138,pobiegli-przez-krakow-szlakiem-pomnikow-kosciuszki-zdjecia.html?disableRedirects=true

zdjęcie grupowe: telefon kdt Wojciech Rzepka

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej wzięły udział w VI Targach Edukacyjnych - Festiwalu Zawodów w Małopolsce, które odbyły się w dniach 22-24 marca 2018 roku na terenie EXPO Kraków. Wydarzenie to od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, czego wyrazem jest to, że w tym roku przybyło na nie kilkanaście tysięcy zwiedzających oraz blisko 250 wystawców.

Przyszli uczniowie szkół policealnych i wyższych chętnie odwiedzali przygotowane wspólnie przez pożarnicze szkoły stanowisko. Kadra, kadeci i podchorążowie prezentowali wyposażenie techniczne oraz odpowiadali na dziesiątki pytań dotyczących przebiegu służby kandydackiej począwszy od procesu rekrutacyjnego, na zatrudnieniu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej kończąc.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem nauki w naszej Szkole zapraszamy na „Dzień otwarty 2018”, który odbędzie się już 14 kwietnia br.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Wojciech Dela

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela, Mariola Główka (SGSP)

 

W dniach 21-23 marca 2018 roku Wydział Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury zorganizował szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie. Zajęcia były prowadzone przez przedstawiciela Komendy Głównej PSP, wieloletniego kierownika Urzędu Miasta Krakowa – Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pracowników Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Oprócz zajęć teoretycznych w Szkole Aspirantów, dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz w Miejskim Ośrodku Analiz Danych i Alarmowania Urzędu Miasta Krakowa.

Szkolenie zakończyło się testem pisemnym po którym Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek oraz przedstawiciel Komendy Głównej PSP w Warszawie st. bryg. Andrzej Dobrzeniecki wręczyli uczestnikom stosowne zaświadczenia.

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki