W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie.
    Porozumienie podpisali: st. bryg. Marek Bębenek – małopolski komendant wojewódzki PSP oraz st. kpt. Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów PSP
w Krakowie.
    Zawarcie porozumienia pozwoliło na uregulowanie zasad współpracy pomiędzy obiema jednostkami organizacyjnymi PSP w obszarze szeroko rozumianego kształcenia pożarniczego. Dotyczy ono m. in. wymiany kadry instruktorskiej oraz wykładowców do prowadzenia zajęć na różnych etapach kształcenia pożarniczego, a także w ramach szkoleń specjalistycznych, kursów i doskonalenia zawodowego.
    Dzięki jego zapisom możliwe jest również wzajemne użyczanie sprzętu i stanowisk ćwiczebnych będących w dyspozycji obu stron porozumienia, a w przypadku Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie dotyczy pośrednio również wszystkich Komend Miejskich/Powiatowych PSP z terenu woj. małopolskiego.
    Zapisy porozumienia umożliwiają również udział słuchaczy w zajęciach praktycznej nauki zawodu, a także realizację zadań służbowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komend Państwowej Straży Pożarnej różnego szczebla. Kadeci Szkoły Aspirantów PSP będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem m. in. Stanowisk Kierowania poszczególnych Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. małopolskiego, poznać pracę Oficera Operacyjnego SKKM PSP w Krakowie poprzez udział w inspekcjach gotowości operacyjnej czy też zgłębić tajniki dowodzenia na szczeblu taktycznym w przypadku udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
    Nie mniej ważnym aspektem porozumienia jest również umożliwienie pełnienia służb kadetom Szkoły jako obsada zmian służbowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych na terenie województwa małopolskiego co pozwoli na poszerzenie przyszłym absolwentom szkoły wiedzy na temat służby w podziale bojowym w warunkach rzeczywistych, podobnie jak w przypadku podejmowania interwencji przez Szkolną Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Nowak – SA PSP w Krakowie, kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie
Zdjęcia: kpt. Bogusław Szydło – KW PSP w Krakowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 27 sierpnia 2019 roku przeżywszy 72 lata zmarł były pracownik naszej Szkoły mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski.

Śp. mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1972 – 1999. Przez pracowników i wielu naszych absolwentów zapamiętany zostanie jako charyzmatyczny wykładowca przedmiotów związanych ze sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: obsługa i eksploatacja sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie techniczne.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie dniu 03 września br. (wtorek) o godz. 13:40 w Sali Pożegnań na Cmentarzu Grębałowie.

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2019/2020.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 2 września 2019 r. do godz. 8:00. Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą tylko:

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze granatowym - minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe – bez ręczników,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą,

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym,

· numer konta bankowego

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszę o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej,

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (12) 6819883, (12) 6819881.

Komenda Główna PSP zaprasza do udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, zaproszenie do udziału w komitecie honorowym przyjął Komendant Główny PSP. W regulaminie Tour De Pologne Amatorów 2019 znalazły się zapisy dotyczące klasyfikacji pn. Mistrzostwa Polski Straży Pożarnej, zaś Komendant Główny PSP podjął decyzję o ufundowaniu pucharu dla zwycięskiego zawodnika.

 

szczegóły wyścigu:

http://www.tourdepologneamatorow.pl/

regulamin na stronie: 

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Tour-de-Pologne-amatorow-9.08.2019/idn:37119

 AFISZ TDP AMATORW

24  lipca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Szkolenie trwało od  10 grudnia 2018 i uczestniczyło w nim 24 strażaków z terenu całego kraju, tj. województw lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 24 słuchaczy odebrało stosowne świadectwa i zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego SA PSP w Krakowie mł. bryg. Rafał Czaja, Naczelnik Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych st. bryg. Robert Kłębczyk oraz kadra dydaktyczna wydziału.

Komendant Szkoły listami gratulacyjnymi wyróżnił następujących strażaków

 

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce:

1. str. Piotrowski Dawid KM PSP Płock

2. str. Zubel Piotr KM PSP Kraków

 

Za szczególne zaangażowanie  i wzorowe zachowanie podczas szkolenia:

1. str. Zaporowski Łukasz KM PSP Gorzów wielkopolski - szef kursu  

2. str. Bała Jakub KM PSP Tarnów

3. str. Dera Patryk KM Gorzów Wielkopolski

4. str. Mazgaj Błażej KM PSP Kraków 

Gratulujemy uzyskania  kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu strażaka oraz  życzymy powodzenia w dalszej służbie oraz kolejnych awansów.

 

Opracował

St. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia – archiwum WSSGR Nowy Sącz (uczestnicy szkolenia)

 

 

 

 

12 lipca 2019 roku odbył się kolejny etap naboru do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

Po przeliczeniu punktów z testu sprawności fizycznej oraz wyników egzaminów maturalnych, 150 kandydatów zaproszonych zostało do udziału w sprawdzianie z pływania oraz sprawdzianie braku lęku wysokości. Zaliczenie pierwszego z nich polegało na przepłynięciu przez kandydata dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o negatywnym wyniku było: zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie lub nie dotknięcie ściany przy nawrocie. Natomiast przeprowadzony na placu wewnętrznym Szkoły sprawdzian braku lęku wysokości polegał na samodzielnym wejściu i zejściu na wysokość 20 metrów po ustawionej pod kątem 75° drabiny.

Po uwzględnieniu wyników dzisiejszych sprawdzianów utworzona została lista osób wstępnie zakwalifikowanych, które otrzymają skierowania na badania przeprowadzane przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proces naboru na kształcenie dzienne ostatecznie zamknięty zostanie 2 września 2019 roku, gdy rozkazem Komendanta Szkoły 110 słuchaczy zostanie przyjętych do służby kandydackiej, a tym samym wraz z początkiem roku szkolnego rozpocznie naukę w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: pływalnia – kpt. Artur Luzar / plac wewnętrzny – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Funkcjonowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nie byłoby możliwie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie pracowników cywilnych. Obecnie w różnych komórkach organizacyjnych dysponujemy łącznie 63 takimi etatami.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktycznej i podnoszenie jej wydajności oraz jakości nagrodę finansową Komendanta Szkoły ze środków Komendanta Głównego PSP otrzymały trzy osoby:

Pani Justyna Pac,

Pani Joanna Pulit,

Pani Monika Stawowiak.

Nagrody w dniach 09 i 12 lipca 2019 roku wręczył Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Przyłączając się do słów uznania i podziękowań, osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów nie tylko na zawodowej niwie.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Osoby z następującymi numerami startowymi nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

1. Nie posiadają dodatkowego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Numery startowe: 161, 351.

2. Nie dostarczyły świadectwa dojrzałości. Numery startowe: 92, 229, 309, 405, 434, 451, 452.

 

Termin sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania – 12 lipca 2019 r. – zbiórka zakwalifikowanych kandydatów o godz. 06.30 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18.

W tym dniu kandydat winien posiadać:

  • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  • ubiór sportowy do sprawdzianu z pływania (strój kąpielowy, czepek, klapki),
  • ubiór do sprawdzianu lęku wysokości (dres sportowy: długie spodnie, długi rękaw, obuwie sportowe),
  • monetę o nominale 2 PLN – kaucja do szafki.

Termin sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania – 12 lipca 2019 r. – zbiórka zakwalifikowanych kandydatów o godz. 06.30 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18.

W tym dniu kandydat winien posiadać:

  • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  • ubiór sportowy do sprawdzianu z pływania (strój kąpielowy, czepek, klapki),
  • ubiór do sprawdzianu lęku wysokości (dres sportowy: długie spodnie, długi rękaw, obuwie sportowe),
  • monetę o nominale 2 PLN – kaucja do szafki.

5 lipca 2019 roku kadra Wydziału Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w szkoleniu z zakresu pożarów lasów. Podczas wykładu został przedstawiony szereg zagrożeń związanych z pożarami lasów, jak i sposobami ich przeciwdziałaniu. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z centrum obserwacji pożarowej.
Szkolenie przeprowadzone zostało w Nadleśnictwie Niepołomice przez Pana Bogusława Młynarczyka odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Wojciech Dela

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

2 i 3 lipca 2019 roku, na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z siedzibą w Nisku, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowała i przeprowadziła pierwszą edycję Szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Jak wynika z zatwierdzonego w dniu 8 marca 2019 roku przez Komendanta Głównego PSP programu, głównym celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub sił, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze. W związku z tym dedykowane jest ono funkcjonariuszom, którzy mogących zajmować stanowiska uprawniające do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym na poziomie, co najmniej taktycznym lub przewidzianych do objęcia tych stanowisk, kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, adresatami szkolenia są dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, komendanci powiatowi lub miejscy i ich zastępcy, oficerowie lub aspiranci wyznaczeni przez właściwego miejscowo komendanta, oficerowie dyżurni komend wojewódzkich, wyznaczeni przedstawiciele szkół PSP i funkcjonariusze pełniący służbę w KCKRiOL.

Nasza Szkoła odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkoleń dla strażaków z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego (w tym pracowników SA PSP w Krakowie), lubelskiego i podkarpackiego. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, w dwudniowych zajęciach, uczestniczyć będzie ok. 545 osób.

Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego wiąże się z koniecznością zaangażowania posiadającej wysokie kwalifikacje i stosowne doświadczenie zawodowe kadry oraz specjalistów z dziedzin objętych programem szkolenia, między innymi przedstawicieli urzędów wojewódzkich i funkcjonujących w ich strukturach centrów zarządzania kryzysowego. Zdecydowanie praktyczny charakter tej formy doskonalenia zawodowego wiąże się także z dodatkowym wysiłkiem ukierunkowanym na poznanie specyfiki występujących w danym rejonie zagrożeń i mających do tej pory zdarzeń, których analiza posłużyć może do przygotowania scenariuszy ćwiczeń aplikacyjnych, sztabowych lub warsztatów.

W opinii uczestników pierwszej edycji szkolenia, jego program, zakres, forma i sposób przeprowadzenia spełnia pokładane w nim oczekiwania. Wartością dodaną jest spotkania w tak szerokim gronie jest możliwość wzajemnego poznania się oraz okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, punktów widzenia, a także poszukiwanie lub wskazywanie sprawdzających się w trudnych i skomplikowanych akacjach oraz działaniach ratowniczych rozwiązań.

Uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia w asyście Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafała Czaja wręczył Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Łukasz Markiewicz