Z danych zamieszczanych w materiałach informacyjnych i dostępnych na stronach internetowych stowarzyszeń oraz fundacji zajmujących się pozyskiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego wynika, że w Polsce średnio co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Na szczęście, dzięki postępowi nauki, medycyny i transplantologii, rozpoznanie to nie musi obecnie wiązać się z nieodwracalnymi i często negatywnymi następstwami postawionej diagnozy. Rozwiązaniem i jedynym ratunkiem dla wielu osób chorych, niestety także dzieci, jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

W związku z tym, że znalezienie „biologicznego bliźniaka”, czyli osoby, która może zostać spełniającym szereg wymagań dawcą, nie jest zdaniem prostym, a osób potrzebujących jest coraz więcej, także kadra i kadeci Szkoły przyłączyli się do akcji promującej powyższą ideę. 18 lutego 2020 roku w Auli odbyło się spotkanie informacyjne, a dzień później przy wejściu głównym do Szkoły zorganizowany został punkt pobierania niezbędnych do badań laboratoryjnych wymazów. Tym samym grono potencjalnych donatorów szpiku kostnego wzbogaciło się o kolejnych 51, gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy, osób.

Wszystkich chcących zdobyć więcej informacji na temat dawstwa szpiku kostnego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dkms.pl .

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

Zarówno koniec, jak i początek każdego kolejnego roku, są doskonałą sposobnością do dokonywania podsumowań, przyjmowania postanowień, przygotowywania i snucia planów na bliższą lub dalszą przyszłość. Cykliczne konfrontowanie planów z realizacją, prezentowanie wyników analiz silnych i słabych stron organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dzielenie się sukcesami, a także wskazywanie zagrożeń i obszarów wymagających pracy i doskonalenia są głównym celem organizacji corocznych odpraw kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego, która w tym roku odbyła się 19 lutego 2020 roku w siedzibie i z udziałem kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Wspólna organizacja narady była efektem i naturalną konsekwencją wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy oraz współdziałania obu jednostek organizacyjnych PSP. W ubiegłym roku dotyczyła ona zarówno podejmowanych działań w zakresie edukacji i doskonalenia zawodowego, czego efektem były między innymi zorganizowane wspólnymi siłami i środkami: szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy kształcenia dziennego, jak i działań stricte operacyjnych, których owocem było 1591 interwencji ratowniczych przeprowadzonych przez Jednostkę SA PSP w Krakowie, jak i kontynuacja praktyk zawodowych kadetów w znajdujących się na obszarze Krakowa jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Michała Kuczerę, który odebrał Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek. Następnie, jako gospodarz miejsca, wszystkich przybyłych przywitał st.kpt. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Przedstawienie działalności poszczególnych wydziałów, wyników podsumowań i planów na przyszłość podzielone zostało na dwie części. W pierwszej, z wykorzystaniem przygotowanego wcześniej materiału filmowego, swoje ubiegłoroczne dokonania zaprezentowała KW PSP w Krakowie. Multimedialny pokaz dopełniły słowa Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierowane do przybyłych gości, a za ich pośrednictwem także wszystkich strażaków i druhów z ochotniczych straży pożarnych, a były one pełne wyrazów uznania i wdzięczności za okazywaną niemalże każdego dnia pomoc i wsparcie. W drugiej części z przygotowaną prezentacją na temat funkcjonowania Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, działających w jej strukturach wydziałów i wykonujących obowiązki służbowe osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy, wystąpił st.kpt. Marek Chwała. Przywołując z okazji obchodzonego w tym roku 60-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej krótką jej historię przedstawił stan obecny i nakreślił wizję rozwoju.

W części przeznaczonej na podsumowanie głos zabrali także przybyli goście. Bez względu na to, czy reprezentowali organy władzy ustawodawczej, czy wykonawczej, w swoich słowach na pierwszym miejscu kierowali swoje podziękowania i wyrażali podziw za gotowość do pełnego poświęcenia i ofiarności działania na rzecz drugiego człowieka. Deklarując gotowość do współpracy, pomocy i wsparcia dla wszystkich osób zrzeszonych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego życzyli wzrostu liczby przeprowadzanych ćwiczeń i spadku liczby podejmowanych w bieżącym roku interwencji.

Spotkanie było także okazją do przekazania na ręce poszczególnych komendantów powiatowych listów gratulacyjnych i podziękowań za włączanie się podległych im strażaków w licznie prowadzone akcje charytatywne, na czele z inicjatywą "Rodacy-Bohaterom", czyli pomocy byłym żołnierzom Armii Krajowej, ich rodzinom i Polakom, którzy mieszkają na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Nie ulega wątpliwości, że Państwowa Straż Pożarna oraz ściśle z nią powiązany krajowy system ratowniczo-gaśniczy pełnią obecnie w Polsce bardzo istotną, jeśli nie wiodącą, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego mieszkańcom naszego kraju i wszystkich osób przebywających na jego terytorium. O tym, jak ważnym jesteśmy ogniwem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jednocześnie pośrednim dowodem na to, że nie możemy funkcjonować w oderwaniu od innych wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, służb, straży, formacji, inspekcji, organizacji, jednostek i podmiotów, świadczy między innymi długa lista gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród gości, których przybycie traktujemy jako niepodważalny dowód uznania dla podejmowanych przez nas każdego dnia zadań, znaleźli się:

 1. st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP (reprezentujący Komendanta Głównego PSP)
 2. Edward Siarka – Poseł na Sejm RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 3. Andrzej Pająk – Senator RP
 4. Elżbieta Duda – Poseł na Sejm RP
 5. Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP
 6. Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP
 7. Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
 8. Szymon Strzelichowski – Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 9. Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 10. st. bryg. Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
 11. Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport im. Jana Pałwa II
 12. Jadwiga Wójtowicz – Radna Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego
 13. płk Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu
 14. płk Zbigniew Kopa – Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego (przedstawiciel gen. dyw. dr Sławomira Kowalskiego)
 15. Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 16. Marek Maślerz - Zastępca Dyrektora Naczelnego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (przedstawiciel dr n. med. Małgorzaty Popławskiej)
 17. Kazimierz Sady – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 18. Małgorzata Sikora – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 19. Brunon Lalik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
 20. Andrzej Pasek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 21. Michał Głowacz – Naczelnik Zarządzania Zasobami Leśnymi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie (przedstawiciel p. Jana Kosiorowskiego)
 22. Tomasz Pałasiński – Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
 23. Zbigniew Ulman – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Krakowie
 24. Andrzej Siekanka – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Małopolska
 25. Józef Rachtan – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Strażaków „Florian”
 26. Łukasz Gąstoł – Wiceprzewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” (przedstawiciel pana Henryka Odrzywołka)
 27. Jarosław Kurek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP (przedstawiciel pana Andrzeja Kowalcze)

Moderatorami dzisiejszej narady byli: ze strony KW PSP mł. bryg. Konrad Konik, ze strony SA PSP kpt. Artur Luzar

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Na prośbę Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej poniżej przestawiamy ofertę zatrudniania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, technika pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Osoby zainteresowane otrzymaną ofertą prosimy o wypełnienie zamieszczonej pod odnośnikiem ankiety.

Informujemy, że Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, pełniąc jedynie funkcję informacyjną, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i potencjalnego zawarcia umowy z ogłoszeniodawcą.

 

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Administracji jako: 

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego oznakowania i utrzymania dróg ewakuacyjnych,
 • zapoznawanie nowo przyjętych pracowników z przepisami ppoż.,
 • kontrolę poprawności oraz pomoc w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych systemów, instalacji, sprzętu i innych urządzeń przeciwpożarowych,
 • nadzór oraz uczestnictwo w pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługiwanie central sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, stałych urządzeń gaśniczych, instalacji oddymiania,
 • podejmowanie akcji ratowniczo - gaśniczej lub w zależności od rozmiaru zagrożenia alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,
 • pełnienie posterunków asystencyjnych podczas nagrań z widownią organizowanych w studiach telewizyjnych, halach zdjęciowych oraz zabezpieczenie efektów i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie nagrań z udziałem publiczności lub efektami pożarowo niebezpiecznymi,
 • zgłaszanie kierownikowi Wydziału Przeciwpożarowego stwierdzonych braków wyposażenia i usterek systemów ppoż.,
 • aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektów scenograficznych oraz efektów specjalnych w studiach telewizyjnych oraz prowadzenie rejestru tych czynności.

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • ukończonego kursu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania zapytań ofertowych, sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, redagowania pism, przygotowywania umów i zleceń,
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Mile widziane będą:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • znajomość obsługi central pożarowych POLON ALFA,
 • znajomość obsługi central oddymiania Mercor, D+H,
 • znajomość obsługi instalacji tryskaczowych,
 • kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • kurs konserwatora hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • kurs konserwatora detektorów GAZEX,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.  

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV

za pomocą przycisku aplikuj.

Na aplikacje czekamy do dnia 28 lutego 2020 r.

Aplikuj

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk na podstawie informacji otrzymanych Pana Adriana Cios z Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP S.A.

Prowadzone w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa podzielone jest na cztery semestry. Zdobywane w formie dziennej wiedza i umiejętności podlegają semestralnej ocenie, a cykl podsumowywani postępów w nauce jest doskonałą sposobnością zarówno do wyciągnięcia wniosków pozwalających na ewaluację procesu nauczania, jak i wyróżnienia osób osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

Wewnątrzszkolny system oceniania w połączeniu z obowiązującymi w PSP zasadami opiniowania funkcjonariuszy będących w służbie kandydackiej dają podstawę dowódcom kompanii do formułowania wniosków awansowych i przygotowywania dokumentów niezbędnych do nadania dwustopniowej (złotej lub srebrnej) odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”. Przyznawana jest ona na wniosek dowódcy kompanii (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) przez Komendanta Szkoły sumiennym i zdyscyplinowanym kadetom, którzy osiągnęli za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych, w pierwszym przypadku co najmniej 4,5, a w drugim co najmniej – 4,1.

11 lutego 2020 roku, tuż po zakończeniu tegorocznych zimowych ferii a na początku kształcenia w semestrach II i IV, w szkolnej auli odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia awansów kadetom I i II kompanii. Zgormadzonych na niej członków kadry dydaktycznej oraz słuchaczy przywitał st.kpt. Marek Chwała, który w czasie krótkiego wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w naukę, pracę oraz służbę na rzecz Szkoły, lokalnej i miejskiej społeczności.

Ogółem awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 79 osób, w tym: 67 z kompanii II i 12 z kompanii I. Natomiast prawo do noszenia odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” zyskały 34 osoby (28 srebrnej i 6 złotej).

Spośród kadetów kompanii II najwyższe średnie po pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli:

 • kdt Daniel Kusek– 4,8
 • kdt Hubert Maksymiuk– 4,8
 • kdt Bartłomiej Smaczyński– 4,8
 • kdt Mateusz Ponisz – 4,73
 • kdt Krzysztof Zięba – 4,73.

Natomiast najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów wśród kadetów kompanii I otrzymali:

 • kdt Michał Kostecki – średnia 4,63
 • kdt Piotr Syrkiewicz – średnia 4,25
 • kdt Dominik Wąs – średnia 4,25.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

29 stycznia 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się coroczna odprawa egzaminatorów i organizatorów egzaminów zespołów ratowniczych z psami.

Podczas odprawy dokonano analizy i podsumowania egzaminów zespołów ratowniczych z psami przeprowadzonych w roku 2019 oraz uzgodniono plan egzaminów na rok bieżący. Tematyka zajęć dotyczyła również metodyki oceniania pracy psów ratowniczych w aspekcie występujących problemów mentalnych oraz problematyki poprawy jakości szkolenia zespołów ratowniczych.

W odprawie udział wzięli: st.bryg w st. spocz. Tomasz Rzewuski - przedstawiciel KCKRiOL, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, instruktorzy psów ratowniczych pełniący funkcje egzaminatorów zespołów ratowniczych z psami oraz przedstawiciele Wydziału Szkolenie Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit

 

Pomimo tego, że od trzech dni w województwie małopolskim trwają zimowe ferie, w Szkole realizowanych jest zdecydowanie mniej zajęć dydaktycznych, gdyż uczestniczą w nich wyłącznie słuchacze szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, to na szkolnych korytarzach od samego rana wyczuć można było dziwne napięcie, a związane ono było z tym, że z dniem 29 stycznia 2020 roku, po ponad 16 latach pracy na rzecz pożarniczej edukacji i ponad 26 latach noszenie munduru, ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej pożegnał się mł.bryg. Krzysztof Chorobik.

Pomimo tego, że na swojej strażackiej drodze zajmował różne stanowiska od starszego instruktora, specjalisty, kierownika zespołu przedmiotowego, zastępcy naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego, aż po naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych, to przez kadrę, kadetów i słuchaczy zapamiętany zostanie jako ceniony instruktor, wykładowca, nauczyciel zawodu, któremu szczególnie bliskie stały się zagadnienia taktyk działań ratowniczych i zwalczania pożarów. Dowodem na to, że powyższe słowa nie są jedynie czystą kurtuazją jest między innymi przyznana mu przez słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nagroda w konkursie na najlepszego wykładowcę w kategorii „Pomocna dłoń”.

Mł.bryg. Krzysztof Chorobik służbę kandydacką pełnił od 30 sierpnia 1993 do 29 kwietnia 1995 roku. Będąc absolwentem III Turnusu Studium Dziennego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno w: Komendzie Rejonowej PSP w Bolesławcu (1995-1998), Komendzie Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim (1999-2003) i Komendzie Powiatowej PSP w Wieliczce (2003-2004).

Już jako zaprawiony w boju strażak, ratownik i dowódca, w mury Szkoły powrócił w marcu 2004 roku. Przez cały okres pracy na rzecz pożarniczej edukacji wykazywał się zaangażowaniem, poświęceniem, kreatywnością i niepodważalnym profesjonalizmem. Chętnie podejmował różnego rodzaju wyzwania oraz dodatkowe obowiązki. Angażował się w tworzenie i modyfikowanie stanowisk poligonowych, pomocy dydaktycznych, brał udział w kreowaniu programów i planów nauczania, był również cenionym twórcą zadań egzaminacyjnych oraz współpracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, uczestnicząc w warsztatach metodyczno-tematycznych, sympozjach i konferencjach naukowo-technicznych, systematycznie poszerzał swoje kompetencje.

Jego doskonały warsztat pedagogiczny, fachowość, dojrzałość merytoryczna oraz praktyczne podejście do nauczania sprawiło, że w oczach i ocenach przełożonych mł.bryg. Krzysztof Chorobik był wyróżniającym się, sumiennym, ale i wymagającym, oficerem PSP. Pośrednim wyrazem uznania są także przyznane mu liczne odznaczenia i wyróżnienia, a wśród nich:

 1.     Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” (1999 r.)
 2.     Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2010 r.)
 3.     Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2013 r.)
 4.     Medal „Komisji Edukacji Narodowej” (2015 r.)
 5.     Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2015 r.)
 6.     Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” (2017 r.)

W uroczystej zbiórce z okazji pożegnania odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne pracownika Szkoły mł. bryg. Krzysztofa Chorobika uczestniczyła nie tylko kadra i słuchacze Szkoły, ale także członkowie najbliższej rodziny i zaproszeni goście.

Sylwetkę bohatera dzisiejszego wydarzenia, dziękując mu za lata służby i życząc powodzenia w realizacji życiowych planów „na nowej drodze życia”, przybliżył Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała. Natomiast mniej oficjalne, a równie serdeczne słowa pożegnania w imieniu koleżanek i kolegów, wygłosił Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie na podstawie informacji WKA – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

25 stycznia 2020 roku reprezentacja Szkoły, wzorem ubiegłego roku, wzięła udział w VII Świątecznym Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych o Puchar Burmistrza Gminy Alwernia pani Beaty Nadziei-Szpili. Na parkiecie rywalizowało ze sobą 11 podzielonych na dwie grupy zespołów. W pierwszej znalazły się: SA PSP Kraków, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, KP Policji Chrzanów, Ratownicy Medyczni , Old-Boys Wisła Kraków, w drugiej: OSP Moczydło (zwycięzca turnieju), OSP Alwernia, OSP Kwaczała, OSP Grojec, OSP Regulice oraz Old-Boys Gminy Alwernia

Ostatecznie nasza drużyna w składzie: Marek Skipioł, Adam Nalepa, Bartosz Bąk, Michał Kordeczka, Dawid Pomorski, Jakub Tomaszewski, Daniel Nowak, Dominik Gdański, Konrad Miśkowiec, Paweł Ruman, zajęła III miejsce.

Zmaganiom sportowym z trybun przyglądał się i kibicował swojej drużynie Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, a kierownikiem i opiekunem drużyny był: st. kpt. Piotr Kosiba.

Gratulujemy kolejnego sukcesu w tym roku!

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Kosiba
Zdjęcia: kdt Bartosz Bąk


18 stycznia 2020 roku w hali sportowej Szkoły odbył się „XIV Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje wielu krakowskich służb, a wśród nich: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, V Batalion Dowodzenia, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.


W tegorocznej edycji tego prestiżowego turnieju reprezentacja SA PSP w Krakowie obroniła tytuł mistrza. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej szkoły udowodnili, że zeszłoroczny tytuł nie był przypadkiem.


Najlepszym strzelcem turnieju został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem asp. Kamil Kolanowski (SA PSP).


Puchary, pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza wręczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.


Szkołę reprezentowali: asp. Kamil Kolanowski oraz kadeci: Marek Skipioł, Piotr Bogusz, Krzysztof Zięba, Damian Maleszyk, Michał Kordeczka, Adam Dygoń, Karol Terech, Adam Nalepa, Bartłomiej Danielewicz, Jakub Ziobro.
Opiekunem drużyny był  asp. Tomasz Pytel, a funkcję jej kierownika pełnił str. Michał Szewczyk.

 

 

XIV NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

 

 

GRUPA  A :

 

1. OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ (OISW)

2. STRAŻ MIEJSKA (SM)

3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE (KMP)

4. 5 BATALION DOWODZENIA (5BD)

5. 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO (8BLT)

6. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE (KM PSP)

 

GRUPA  B :

 

1. SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWJE STRAŻY POŻARNEJ (SA PSP)

2. REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI W KRAKOWIE (RCI)

3. POLICJA SŁOWACJA- STARA LUBOWNIA (Policja - Słowacja)

4. KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)

5. INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO (ITD)

6. PROKURATURA OKRĘGOWA (PO)

 

 

godzina

grupa

mecz

wynik

8.45

A 6-1

KM PSP - OISW

1:4

8.58

B 6-1

PO - SA PSP

0:1

9.11

A 2-5

SM - 8BLT

0:3

9.24

B 2-5

RCI - ITD.

1:0

9.37

A 3-4

KMP - 5BD

0:2

9.50

B 3-4

Policja (Słowacja) - KOSG

0:2

10.03

A 4-6

5BD – KM PSP

2:0

10.16

B 4-6

KOSG - PO

1:0

10.29

A 5-3

8BLT - KMP

1:1

10.42

B 5-3

ITD - Policja (Słowacja)

4:1

10.55

A 1-2

OISW - SM

1:0

11.08

B 1-2

SA PSP - RCI

4:0

11.21

A 2-6

SM – KM PSP

0:0

11.34

B 2-6

RCI - PO

0:0

11.47

A 3-1

KMP - OISW

1:1

12.00

B 3-1

Policja (Słowacja) - SA PSP

0:1

12.13

A 4-5

5BD - 8BLT

0:0

12.26

B 4-5

KOSG - ITD

0:0

12.39

A 6-5

KM PSP - 8BLT

2:0

12.52

B 6-5

ITD - PO

3:0

13.05

A 1-4

OISW - 5BD

1:1

13.18

B 1-4

SA PSP - KOSG

5:0

13.31

A 2-3

SM - KMP

0:2

13.44

B 2-3

RCI - Policja (Słowacja)

4:2

13.57

A 3-6

KMP - KM PSP

3:3

14.08

B 3-6

Policja (Słowacja) - PO

1:0

14.21

A 4-2

5BD - SM

3:0

14.34

B 4-2

KOSG - RCI

2:1

14.47

A 5-1

8BLT - OISW

1:3

15.00

B 5-1

ITD - SA PSP

0:3

 

 

 

 

15.20

1 PÓŁFINAŁ

KOSG- 5BD

3:1

15.35

2 PÓŁFINAŁ

SA PSP- OISW

3:1

15.55

MECZ O MIEJSCE 3-4

5BD- OISW

1:3

16.15

MECZ O MIEJSCE 1-2

SA PSP- KOSG

1:0

 

 

Opracowanie: str. Michał Szewczyk

Zdjęcia: kdt   Adrian Orzech

W obronie mistrza służb mundurowych

18 stycznia 2020 roku w hali sportowej Szkoły odbył się „XIV Turniej Służb Mundurowych Królewskiego Miasta Krakowa w Halowej Piłce Nożnej”. Organizatorem turnieju był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W zawodach sportowych udział wzięły reprezentacje wielu krakowskich służb, a wśród nich: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie, 8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarnej w Krakowie, Okresné Riaditel'stvo Policajného Zboru v Starej L'ubovni (Słowacja), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Delegatury Południowej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, V Batalion Dowodzenia, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie.

           W tegorocznej edycji bardzo prestiżowego turnieju reprezentacja SA PSP w Krakowie obroniła tytuł mistrza. Po wyrównanej walce sportowej, w której wszystkie drużyny wykazały bardzo wysoki poziom umiejętności piłkarskich, reprezentanci naszej szkoły udowodnili, że zeszłoroczny tytuł nie był przypadkiem.

Najlepszym strzelcem został kdt Marek Skipioł (SA PSP), a najlepszym bramkarzem   asp. Kamil Kolanowski (SA PSP).

Puchary, pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszego strzelca oraz bramkarza wręczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie ppłk Jacek Mróz oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. mgr inż. Marek Chwała.

Szkołę reprezentowali: asp. Kamil Kolanowski oraz kadeci: Marek Skipioł, Piotr Bogusz, Krzysztof Zięba, Damian Maleszyk, Michał Kordeczka, Adam Dygoń, Karol Terech, Adam Nalepa, Bartłomiej Danielewicz, Jakub Ziobro.

Opiekunem drużyny był asp. Tomasz Pytel, a funkcję jej kierownika pełnił str. Michał Szewczyk.

WYNIKI

XIV. NOWOROCZNEGO TURNIEJU SŁUŻB MUNDUROWYCH KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

                                                                                                                                                                          GRUPA  A :                                                                                                                                                                           1. OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ      ( OISW)                                                                                                                  2. STRAŻ MIEJSKA (SM)                                                                                                                                                                              3. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KRAKOWIE   (KMP)                                                                                                                                            4. 5 BATALION DOWODZENIA (5BD)                                                                                                                                                                                                                                                                   5. 8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO (8BLT)                                                                                                              6. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAKOWIE (KM PSP)

GRUPA  B  :                                                                                                                                                                                              1. SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWJE STRAŻY POŻARNEJ (SA PSP)                                                                                                                2. REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI W KRAKOWIE (RCI)                                                                                                                                                                                                    3. POLICJA SŁOWACJA- STARA LUBOWNIA (Policja - Słowacja)                                                                                                                                                   4. KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (KOSG)                                                                                                                                                                    5. INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO (ITD)                                                                                                                                                 6. PROKURATURA OKRĘGOWA    (PO)godzina

grupa

                                   mecz

         wynik

  8.45

A 6-1

KM PSP - OISW

1:4

  8.58

B 6-1

PO - SA PSP

0:1

  9.11

A 2-5

SM - 8BLT

0:3

  9.24

B 2-5

RCI - ITD.

1:0

  9.37

A 3-4

KMP - 5BD

0:2

  9.50

B 3-4

Policja (Słowacja) - KOSG

0:2

10.03

A 4-6

5BD – KM PSP

2:0

10.16

B 4-6

KOSG - PO

1:0

10.29

A 5-3

8BLT - KMP

1:1

10.42

B 5-3

ITD - Policja (Słowacja)

4:1

10.55

A 1-2

OISW - SM

1:0

11.08

B 1-2

SA PSP - RCI

4:0

11.21

A 2-6

SM – KM PSP

0:0

11.34

B 2-6

RCI - PO

0:0

11.47

A 3-1

KMP - OISW

1:1

12.00

B 3-1

Policja (Słowacja) - SA PSP

0:1

12.13

A 4-5

5BD - 8BLT

0:0

12.26

B 4-5

KOSG - ITD

0:0

12.39

A 6-5

KM PSP - 8BLT

2:0

12.52

B 6-5

ITD - PO

3:0

13.05

A 1-4

OISW - 5BD

1:1

13.18

B 1-4

SA PSP - KOSG

5:0

13.31

A 2-3

SM - KMP

0:2

13.44

B 2-3

RCI - Policja (Słowacja)

4:2

13.57

A 3-6

KMP - KM PSP

3:3

14.08

B 3-6

Policja (Słowacja) - PO

1:0

14.21

A 4-2

5BD - SM

3:0

14.34

B 4-2

KOSG - RCI 

2:1

14.47

A 5-1

8BLT - OISW

1:3

15.00

B 5-1

ITD - SA PSP

0:3

15.20

1 PÓŁFINAŁ

       

KOSG- 5BD

3:1

15.35

2 PÓŁFINAŁ

SA PSP- OISW

3:1

15.55

MECZ O MIEJSCE 3-4

5BD- OISW

1:3

16.15

MECZ O MIEJSCE 1-2

SA PSP- KOSG

1:0

Opracowanie: str. Michał Szewczyk

Zdjęcia: kdt   Adrian Orzech

zyczenia 19 20

Używane w różnych częściach świata, kulturach i religiach przysłowie: „Gość w dom - Bóg w dom” oznacza radość gospodarza z odwiedzin i możliwości spotkania drugiego człowieka. Parafrazując je w kontekście nadchodzącej wigilii i świąt Bożego Narodzenia powiedzieć można, że: „Bóg w dom – Gość w dom”. 

Jest nam niezwykle miło, że od wielu lat Spotkania Opłatkowe Strażaków woj. Małopolskiego odbywają się właśnie w naszych progach. 21 grudnia 2019 roku w hali sportowej Szkoły, w wyjątkowej scenerii i niezwykle ciepłej atmosferze, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia spotkali się członkowie strażackiej rodziny. 

Gospodarzem miejsca był Komendant SA PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała a całość wydarzenia zorganizowali wspólnymi siłami: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, v-c Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st.bryg. Marek Bębenek. 

Na przedświąteczne spotkanie licznie przybyli strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej, druhny, druhowie i działacze ochotniczych straży pożarnych oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Swoją obecnością wyrazy wdzięczności za trud codziennej pracy i służby wyrazili także znamienici goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz duchowieństwa na czele z ks. arcybiskupem Markiem Jędraszewskim oraz kapelanami z woj. małopolskiego. 

Uroczyste spotkanie uświetnił występ przybyłego zespołu Siemiechowianie” z OSP Siemienichów

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Aleksandra Pelcel 

Pomimo tego, że udział w działaniach ratowniczych na stałe wpisany jest w pełnienie służby przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a wręcz jest naszym obowiązkiem, to co jakiś czas dochodzi do zdarzeń, które swoim rozmiarem przekraczają możliwości sił i środków będących w dyspozycji danego rejonu operacyjnego, wymagają dodatkowego wsparcia technicznego, a od ratowników długotrwałego i wyczerpującego, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, działania. Jednym z ostatnich, niestety tragicznym w skutkach tego typu zdarzeniem, była katastrofa budowlana w Szczyrku, w której życie straciło 8 osób. Do prowadzonych w dniach 4-5 grudnia 2019 roku działań ratowniczych, polegających głównie na ręcznym usuwaniu gruzu, skierowane zostały także siły i środki, będącego w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG z naszej Szkoły.

Za szczególne zaangażowanie w prowadzone w Szczyrku działania Komendant Główny PSP wyróżnił nagrodami pieniężnymi dowódców kompanii wielozadaniowej, którzy wraz z podziękowaniami i gratulacjami, odebrali je 20 grudnia 2019 roku z rąk Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały.

Warto zauważyć, że pełna poświęcenia i profesjonalizmu postawa kadry i kadetów spotkała się także z uznaniem i bardzo wysoką oceną kierujących działaniami ratowniczymi oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas niewątpliwie szczególny, pełen magii, ale i refleksji nad tym, w jaki sposób możemy go umilić tym, dla których nie jest on tak radosny i wyczekiwany. Z uwagi na to między 12 a19 grudnia 2019 roku grupa kadetów Kompanii I SA PSP w Krakowie postanowiła zorganizować akcję krwiodawstwa, która spontanicznie przerodziła się w przygotowanie Szlachetnej Paczki przeznaczonej dla wychowanków jednego z krakowskich Domów Dziecka.


Kadeci turnusu XXIX podczas pierwszej akcji „Słodko jest się dzielić” oddali ponad 13 litrów krwi, a otrzymane z tego tytułu słodkości podarowali najmłodszym. Jak nie od dziś wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a pomaganie uzależnia, dlatego też kadeci postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy, które przeznaczyli na zakup dodatkowych słodkości oraz sprzętu sportowego dla dzieci.


Organizacja tej akcji przyniosła radość nie tylko obdarowanym, ale również jej organizatorom, którym uśmiech nie schodził z twarzy. Śmiało można więc powiedzieć, że młodzi adepci pożarnictwa pomoc drugiemu człowiekowi mają we krwi.

Opiekunem akcji był Dowódca Kompani Szkolnej mł. bryg. Tadeusz Ubik, a koordynowali ją kdt Przemysław Zapart i kdt Michał Kostecki.Opracowanie: kdt Michał Kostecki
Zdjęcia: kdt Michał Kostecki, kdt Dominik Wąs

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas niewątpliwie szczególny, pełen magii, ale i refleksji nad tym, w jaki sposób możemy go umilić tym, dla których nie jest on tak radosny i wyczekiwany. Z uwagi na to 19 grudnia 2019 roku grupa kadetów Kompanii I SA PSP w Krakowie postanowiła zorganizować akcję krwiodawstwa, która spontanicznie przerodziła się w przygotowanie Szlachetnej Paczki przeznaczonej dla wychowanków jednego z krakowskich Domów Dziecka.

Kadeci turnusu XXIX podczas pierwszej akcji „Słodko jest się dzielić” oddali ponad 13 litrów krwi, a otrzymane z tego tytułu słodkości podarowali najmłodszym. Jak nie od dziś wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a pomaganie uzależnia, dlatego też kadeci postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy, które przeznaczyli na zakup dodatkowych słodkości oraz sprzętu sportowego dla dzieci.

Organizacja tej akcji przyniosła radość nie tylko obdarowanym, ale również jej organizatorom, którym uśmiech nie schodził z twarzy. Śmiało można więc powiedzieć, że młodzi adepci pożarnictwa pomoc drugiemu człowiekowi mają we krwi.

Opiekunem akcji był Dowódca Kompani Szkolnej mł. bryg. Tadeusz Ubik, a koordynowali ją kdt Przemysław Zapart i kdt Michał Kostecki.

Opracowanie: kdt Michał Kostecki

Zdjęcia: kdt Michał Kostecki, kdt Dominik Wąs

O dobrym funkcjonowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej nie świadczy duża liczba interwencji, nawet jeśli wszystkie kończą się powodzeniem, ale ich brak. Oznacza to bowiem, że działania profilaktyczne oraz szeroko prowadzona edukacji i prewencja społeczna przynoszą pożądany efekt.
Pamiętając o ludowej mądrości zawartej w przysłowiu: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, kadeci i słuchacze SA PSP w Krakowie w dniach 17-20 grudnia 2019 roku udali się do znajdujących się w rejonie działania Szkolnej JRG placówek edukacyjnych, by wręczyć ich dyrektorom przekazane przez Komendę Główną PSP Kalendarze.

Głównym celem i intencją przeprowadzonej akcji było poinformowanie dyrektorów szkół i przedszkoli o organizowanych od lat przez PSP „konkursów kalendarzowych” i zachęcenie uczniów do pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń, sposobów reagowania oraz włączania się w tworzenie materiałów edukacyjnych dla swoich rówieśników.

Szczegóły konkursu znaleźć można zarówno na rewersie przekazanych kalendarzy, jak i stronie internetowej organizatora.(link)

Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia, a w razie potrzeby merytorycznego wsparcia lub konsultacji deklarujemy swoją pomoc.

 


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: Archiwum Wydziału Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie

pierwsza strona kalendarza 2020 druga strona kalendarza 2020

(źródło) https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Konkursy-kalendarzowe-PSP-2020/idn:37243