Miło jest nam poinformować, że kolejny funkcjonariusz pełniący służbę w naszej Szkole został wyróżniony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Należy zauważyć, że odznaczenie to nadawane jest w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Żeby dostąpić zaszczytu otrzymania go z rąk ministra właściwego do spraw zdrowia należy oddać co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiedniej ilości innych jej składników.

Kapitan Michał Kuczera przez 11 lat aktywnego i bezinteresownego dzielenia się swoją krwią z potrzebującymi, oddał już ponad 23 litry tego bezcennego leku, co odpowiada całkowitej objętości krwi krążącej w organizmach blisko 5 dorosłych osób! Swoją godną naśladowania postawą kolejny raz udowodnił, że wybór zawodu strażaka nie był dla niego dziełem przypadku, a ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jest jedną z najwyższych wartości. Wszystko to nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, iż będąc od wielu lat pracownikiem Wydziału Pododdziałów Szkolnych, jako dowódca kompanii staje się w ten sposób niepodważalnym autorytetem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń strażaków. Prócz gratulacji należą się więc także słowa uznania i wdzięczności, także od tych, dla których zgodnie z ideą honorowego krwiodawstwa na zawsze pozostanie anonimowym wybawcą.

Osoby zainteresowane donacją krwi odsyłamy do licznych stron internetowych np. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie https://rckik.krakow.pl/

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne kpt. Michała Kuczery

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 12 listopada 2020 r. przeżywszy 50 lat zmarł były pracownik naszej Szkoły st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień.

Ś.P. st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1996-2012. Przez cały okres służby związany był ze Szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 20 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 9.00 na cmentarzu w Batowicach (nowa kaplica).

 

Ze względu na ograniczenia w zakresie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach, konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i kadry, tegoroczna uroczystość ślubowania podzielona została na dwa dni, a cała ślubująca kompania na 10 osobowe grupy. Symbolicznie smutnym obrazem stały się zupełnie puste fotele, na których w czasie szkolnych uroczystości zasiadają zwykle znamienici goście, pracownicy i członkowie rodzin. Wewnętrzną radość z wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej blisko setki młodych ludzi studziła trudna do zignorowania zaduma i nostalgia za iście świątecznym nastrojem, wydarzeniem, które od lat poprzedzane było odprawianą w pobliskim kościele w intencji ślubujących Mszą Świętą, oczekiwaniem na przyjazd Komendanta Głównego PSP lub jego przedstawiciela, przemarszem przyodzianych w wyjściowe mundury pododdziałów, radosnymi dźwiękami zaproszonej orkiestry, sygnałem „słuchajcie wszyscy”. Trudny do zignorowania okazał się brak odśpiewanego hymnu, podniesienia państwowej flagi, błogosławieństwa strażackiego kapelana, tak symbolicznej melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej „Roty”. O dumnych twarzach ślubujących, łzach wzruszenia matek i ojców, kwiatach, gratulacjach i prezentach – nawet nie wspominając.

29 i 30 października 2020 roku, w naszej auli, w obecności kierownictwa Szkoły i sztandaru, rotę „strażackiej przysięgi” wypowiedziało 90 osób. Pomimo oczywistych ograniczeń związanych ze stanem epidemii, dołożyliśmy wszelkich starań, by miało ono uroczysty, podniosły charakter i mamy szczerą nadzieję, że dzięki temu na długie lata pozytywnie zapisze się w pamięci rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała, a towarzyszył mu i swoją obecnością wyraził szacunek oraz uznanie dla bohaterów naszego święta, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie – mł.bryg. Rafał Czaja.

Dowódcą obu uroczystości był bryg. Tomasz Mucha, odpowiedzilnym za odczytanie rozkazu personalnego mł.bryg. Krzysztof Kłuś, apoczet sztandarowy stanowili funkcjonariusze wydziałów kształcenia zawodowego i pododdziałów szkolnych.

W zastępstwie okolicznościowego przemówienia, w teczkach z aktami ślubowania, słuchacze otrzymali skierowany do nich przez Komendanta Szkoły list, jego treść zamieszczamy poniżej.

 

 

 

 

Szanowne Słuchaczki, Drodzy Słuchacze

W życiu każdego z nas są chwile, na które czekamy w szczególny sposób, które celebrujemy i którymi chcemy się dzielić z najbliższymi. Są takie, które mają swoją cykliczność, są też takie, które stanowią dla nas punkt odniesienia, symbolizują początek lub zamknięcie jakiegoś etapu.

Z całą pewnością dla każdego funkcjonariusza naszej formacji wyjątkowym momentem w jego prywatnej i zawodowej drodze życia jest dzień „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną. O niecodziennym jego charakterze świadczą zarówno określające ceremoniał akty prawne, jak i kultywowana od wielu lat tradycja nakazująca nam traktować ten dzień w kategoriach święta.

Niestety, w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, kierowani troską o bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich, konieczność zapewnienia reżimu sanitarnego oraz nałożone przez organa administracji rządowej ograniczenia i obostrzenia, między innymi dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, po wielu godzinach dyskusji i analiz sytuacji, z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizowania uroczystości ślubowania w takiej formie, jaka miała miejsce dotychczas, takiej do której wszyscy przywykliśmy, takiej na jaką z pewnością czekały i zasłużyły słuchaczki i słuchacze XXX Turnusu kształcenia dziennego.

Z nieukrywanym żalem i rozgoryczeniem, ale jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności, nie mogliśmy zaprosić do nas, ani przedstawicieli władz państwowych, kierownictwa PSP, a także służb, organizacji i podmiotów z nami współpracujących, naszych sympatyków, przedstawicieli mediów, ani orkiestry, kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, a co najbardziej bolesne – rodzin, przyjaciół i bliskich – bohaterów, tak ważnego dla ogółu szkolnej i strażackiej społeczności, święta.

Tym bardziej Drogie Słuchaczki i Słuchacze, chciałbym podziękować Wam za świadomy i godny podziwu wybór dotyczący Waszej zawodowej przyszłości, za gotowość do podjęcia służby na rzecz drugiego człowieka, chęć nauki i pracy, za już widoczne angażowanie się i poświęcanie cząstki samego siebie, za tak mocną deklarację tego, że chcecie podążać z pomocą do osób zagrożonych i potrzebujących, do walki z żywiołami i usuwania ich skutków, a także do godnego noszenia munduru, poddawania się rygorom służby i krzewienia w sobie oraz swoim otoczeniu patriotycznych wartości. Bycie strażakiem to nie tylko ogromny zaszczyt, swojego rodzaju przywilej, ale także wielkie zobowiązanie. To konieczność nieustannej pracy nad sobą i doskonaleniem zawodowego rzemiosła, to ciągłe uświadamianie sobie różnicy między ryzkiem a odwagą, między hazardem a świadomym postępowaniem w obliczu zagrożenia. Służba to jednak nie tylko wyzwania, to także sposobność do samorealizacji i przeżycia niejednej przygody. Każdy dzień jej pełnienia przynosi ze sobą coś nowego, każdy jest inny, każdy pozwala na odkrywanie i doświadczanie czegoś ważnego, za każdym, niczym za kolejnym numerem Waszego turnusu, kryje się jakaś niewiadoma. Przyglądając się obecnej sytuacji także my dostrzegamy wiele znaków zapytania, wiele „X-ów”, które budują coraz bardziej skomplikowane wzory i równania, które zmuszają nas do szukania właściwych dróg i pomysłów na odnalezienie pozytywnego rozwiązania. Jeszcze rok temu nikt z nas nie był sobie w stanie nawet wyobrazić, że przyjdzie taki czas, w którym w Szkole nie będzie fizycznie żadnego słuchacza, że wszystkie zadania i obowiązki pełnić będzie wyłącznie zatrudniona w niej kadra, że w procesie kształcenia w znacznej części będziemy zmuszeni do wykorzystywania narzędzi do nauczania na odległość. Dziś wszyscy rewidujemy nasze poglądy, uczymy się żyć w nowej rzeczywistości, którą tak trudno jest nam nazwać „nową normalnością”.

Ze swej strony chciałbym zapewnić Was, że od początku pojawiania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w Szkole każdego dnia podejmowane są działania mające na celu zapewnienie wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i słuchaczom, możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i reżimu sanitarnego. Troska o bezpieczeństwo słuchaczy, na każdym poziomie i obszarze realizacji procesu kształcenia i wychowania, jest dla nas najwyższym dobrem. Współpraca i bieżący kontakt z przedstawicielami: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zakładów opieki zdrowotnej, specjalizującej się w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie, a także wprowadzone zalecenia i modyfikowane w razie potrzeby procedury profilaktyki i reagowania pozwalają prowadzić proces nauczania w optymalnych pod względem sanitarnym warunkach. Składają się na nie codzienne pomiary temperatury ciała pracowników wchodzących do szkoły, nieograniczony dostęp do środków dezynfekcyjnych i higienicznych dla wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły, wietrzenie, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń oraz środków transportu, ograniczenie fizycznego kontaktu pomiędzy funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przygotowanie mat dezynfekcyjnych i wydzielenie stref, do których dostęp mają jedynie wybrane osoby. Na potrzeby ewentualnej kwarantanny lub izolacji wyznaczone zostały wyposażone w pełny węzeł sanitarny pomieszczenia oraz opracowany został system żywienia i sprawowania opieki. Mam nadzieję, że wskazane powyżej i inne powzięte przez nas środki pozwolą uniknąć zakażeń oraz innych sytuacji niepożądanych, a w razie wystąpienia zagrożenia oczekiwany efekt przyniosą szczegółowo opracowane dokumenty.

Dziękując Wam za wybranie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym chcecie zdobywać pożarniczą i ratowniczą wiedzę oraz umiejętności, jako pierwszy składam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, proszę o przekazanie wyrazów wdzięczności i uznania dla Waszych Rodziców i Bliskich, a ze swej strony deklaruję, że wraz z pozostałą kadrą kierowniczą, dydaktyczną i wychowawczą, dołożymy wszelkich starań, by pomimo pojawiających się trudności, osiągnięty „na koniec dnia efekt” był dla Was satysfakcjonujący, byście w czasie pobytu w naszych murach mogli nie tylko zrealizować pragnienie zdobycia tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta PSP, ale także by okres ten sprzyjał nawiązywaniu prawdziwych przyjaźni, poznawaniu inspirujących ludzi, realizacji pasji, słowem – by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a jeżeli przyjdą ciężkie dni, a z pewnością tak będzie, pamiętajcie, że po nocy zawsze przychodzi dzień, a po burzy słońce, że nie można dziwić się, że czasami pojawią się pot i łzy, gdy idzie się na sam szczyt.  

                                                        Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marek Chwała

 

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

19 października 2020 roku, po zakończeniu 66 teoretycznych i praktycznych zajęć kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadszedł czas na przeprowadzenie egzaminu końcowego, którego pozytywny wynik pozwala na uzyskanie tytułu ratownika i wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach interwencji podejmowanych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przystąpili do niego słuchacze XXX turnusu kształcenia dziennego, dla których był on także egzaminem semestralnym kończącym edukację z zakresu ratownictwa medycznego w pożarniczym kształceniu.

Przy okazji szczególne słowa podziękowań kierujemy do wszystkich ratowników medycznych, którzy na mocy podpisanego porozumienia z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, przez 5 dni wspierali nas swoją merytoryczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w taki sposób, by były one nie tylko atrakcyjne i pozwalały osiągnąć zamierzone cele i efekty kształcenia, ale także przebiegały zgodnie ze stawianymi w przedmiotowych aktach prawnych wymaganiami organizacyjnymi, wśród których znajduje się wymóg realizacji zajęć praktycznych w taki sposób, by na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 6 osób ćwiczących.

Dziękujemy także Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego bryg. Jackowi Niteckiemu za udział w egzaminie i obiektywną ocenę posiadanych przez słuchaczy umiejętności.

Pamiętając o tym, że elementów ratownictwa medycznego nie da się nauczyć raz na zawsze, zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian w wytycznych, zasadach i procedurach udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomocne mogą okazać się odwiedziny na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji (prc.krakow.pl) oraz korzystanie z dedykowanych ratownikom i strażakom aplikacji, takich jak „Ratownik” (do pobrania np. tutaj), której współtwórcą jest pracownik Szkoły kpt. Artur Luzar. Z niej pochodzi także wykorzystane w notatce logo KPP.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października 2020) zbiegły się z ostatnim dniem zajęć praktycznych prowadzonych w ramach kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego – I kompanii. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP programem, ponad 1/5 ogółu tej części zajęć poświęcono na naukę i doskonalenie technik udzielania pomocy osobom zagrożonym lub znajdującym się w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Przyszli ratownicy uczyli się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno w sposób bezprzyrządowy, jak i prowadzony z wykorzystaniem zestawów ratownictwa medycznego, których wyposażenie pozwala między innymi na stosowanie tlenoterapii czynnej, oczyszczanie i udrożnianie dróg oddechowych za pomocą ssaka ręcznego, rurek ustno-gardłowych oraz masek i rurek krtaniowych. Ze względu na prymat kardiogennych przyczyn ustania pracy serca u osób dorosłych niewątpliwie najważniejszym elementem utrwalanych procedur było zwrócenie uwagi na znaczenie wykonania możliwie szybkiej i bezpiecznej defibrylacji. Warto zauważyć, że współcześni strażacy uczestniczą nie tylko w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń. W sytuacjach nadmiernego obciążenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub gdy wzajemne (zastępcze) zadysponowanie podmiotów ratowniczych systemów może wpłynąć na poprawę rokowania i jakości życia osoby potrzebującej pomocy, mogą być oni zadysponowani także do tzw. izolowanego zdarzenia medycznego. To między innymi dlatego wśród ćwiczonych scenariuszy pojawiają się także te dotyczące podtrzymywania lub przywracania akcji serca u: kobiet w ciąży, noworodków, niemowlaków, dzieci, osób dorosłych, poszkodowanych znajdujących się w stanie hipotermii, narażonych na działanie gazów pożarowych lub innych czynników powodujących zatrucia wziewne, tonących, czy mających niedrożność dróg oddechowych spowodowanych obecnością ciała obcego.

Niestety w czasie powszechnego i trudnego do zidentyfikowania zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrastającej lawinowo liczby osób zakażonych i chorych na COVID-19, także czynności reanimacyjne wymagają gruntownej modyfikacji i zachowania szczególnej, zdecydowanie większej niż dotychczas, ostrożności. Niewątpliwie najważniejszą zasadą obowiązującą w ratownictwie jest wciąż ta, która głosi, że „Dobry ratownik, to żywy ratownik” – dobry ratownik, to też zdrowy ratownik, stąd międzynarodowe gremia ekspertów, a także wiodące w tym zakresie organizacje – na czele z Europejską Radą Resuscytacji – sugerują by działania mające na celu przywrócenie oznak krążenia skupiały się przede wszystkim na defibrylacji. Jeżeli możliwa jest izolacja dróg oddechowych poszkodowanego lub ratowników w taki sposób, by środki ochrony indywidualnej minimalizowały prawdopodobieństwo zakażenia (lub realnie chroniły) przed możliwym pojawianiem się w powietrzu zawierającego cząstki wirusa aerozolu, zaleca się prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej, nie zaleca się jednak wykonywania oddechu zastępczego – szczególnie z wykorzystaniem techniki usta-usta (usta-nos) lub usta-maska. Ograniczenia dotyczą także samego rozpoznania zatrzymania krążenia. Jedynie szczelnie założone – wyposażone w filtry antybakteryjne maski twarzowe lub wyroby medyczne pozwalające na przyrządowe uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, pozwalają na prowadzenie oddechu zastępczego asynchronicznie lub zalecanego dla danego stanu (grupy wiekowej) stosunku uciśnięć do wdechów.

W resuscytacji osoby dorosłej, prócz prawidłowego rozpoznania braku oznak krążenia, priorytetu wykorzystania defibrylatora zautomatyzowanego lub automatycznego (AED) kluczowe jest: wezwanie pomocy (w tym zespołu ratownictwa medycznego) i prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej. Żeby czynność ta była wykonywana optymalnie poszkodowany powinien: leżeć na twardym, niesprężynującym podłożu, mieć odsłoniętą klatkę piersiową, ułożone na środku klatki piersiowej (nie mostka!) ręce ratownika, które spowodują ugięcie się jej na głębokość 5-6 cm, przy zachowaniu częstotliwości ucisku między 100 a 120 razy na minutę. Z punktu ergonomii i skuteczności ważnym jest także dokonywanie zmian osób uciskających klatkę piersiową – jeżeli to możliwe powinna następować ona średnio co 2 minuty.

Szczegóły dotyczące podstawowych zabiegów reanimacyjnych, zawsze aktualne procedury i zalecania, także te dotyczące postępowania ratowniczego w dobie pandemii znaleźć można na stronach internetowych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji (odpowiednio erc.edu i prc.krakow.pl).

Miło jest nam również poinformować, że kilka tygodni temu nasza Szkoła wzbogaciła się o kolejny defibrylator AED, który tym razem nie został elementem wyposażenia wyjeżdżających do zdarzeń samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale zamontowany w holu głównym przy wejściu do Szkoły, stał się dostępnym przez całą dobę elementem zwiększającym szansę przeżycia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego znajdujących się w naszych murach lub bezpośrednim otoczeniu.

16 października na kartkach kalendarza to także dzień anestezjologa – w związku z tym, wszystkim - na czele z naszym szkolnym koordynatorem ratownictwa medycznego bryg. Mariuszem Chomoncikiem – specjalistom oraz wspomagających ich pracę pielęgniarkom i pielęgniarzom anestezjologicznym i personelowi pracującemu w ramach intensywnej terapii oraz nadzoru medycznego - na ten tak trudny i wyczerpujący czas walki o zdrowie i życie znajdujących się w najcięższych stanach zagrożenia osób, życzymy: sił i zdrowia, trafnych i skutecznych decyzji terapeutycznych, wsparcia ze strony organizatorów systemu ochrony zdrowia, przełożonych, współpracowników, podwładnych, pacjentów oraz ich i własnych rodzin. Niech Wasza praca, której istnienia i znaczenia zbyt wielu nie jest nomen omen świadoma, będzie źródłem wewnętrznej satysfakcji, społecznego uznania i stosownej gratyfikacji.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W nocy z 9 na 10 października 2020 roku odbyły się ćwiczenia z zakresu pożarów lasów w rejonie Czarnego Stawu w Puszczy Niepołomickiej. W manewrach brał udział kurs podstawowy SP3/19 i kadra szkoły: zespół przedmiotowy Taktyki Zwalczania Pożarów oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Łączności.

Głównym celem zajęć było opanowanie pożaru lasu (pozorowanego przez dyski świetlne) poprzez wykonanie natarcia składającego się z dziewięciu linii gaśniczych. Natarcie było poprzedzone zbudowaniem magistrali głównej z linii wężowych W 110 oraz zbiornika pośredniego. Drugi cel to przećwiczenie podawania wody na duże odległości oraz wykazanie różnic pomiędzy przetłaczaniem, a przepompowywaniem wody. Trzeci - przećwiczenie łączności przy użyciu samochodu SDŁ.

Dużym utrudnieniem dla uczestników manewrów były niesprzyjające warunki terenowe, a także nocna pora ćwiczeń, która wymagała użycia dużej ilości sprzętu oświetleniowego, zwłaszcza na punkcie czerpania wody oraz w rejonie zbiornika pośredniego. Wszystkie założenia taktyczne zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu kursantów oraz pracowników Wydziału Informatyki i Łączności.

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania kierownictwu oraz pracownikom Nadleśnictwa Niepołomice za umożliwienie nam przeprowadzenia zajęć na terenie Puszczy Niepołomice.

 

 

Opracowanie: asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: st. asp. Łukasz Tomczak, st. kpt. Błaut

W Dniu Ratownictwa Medycznego wszystkim lekarzom i pielęgniarkom systemu, ratownikom medycznym i dyspozytorom, osobom zaangażowanym w tworzenie i nieprzerwane działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielającym z takim zaangażowaniem i poświęceniem pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także współpracującym z nami na niwie działań ratowniczych oraz przedsięwzięć edukacyjnych, składamy najserdeczniejsze z serdecznych życzenia. Przekazujemy nasze wyrazy szacunku, uznania i wdzięczności. Mamy nadzieję, że Wasza ciężka, szczególnie obciążająca w dobie walki z pandemią koronawirusa praca i służba na rzecz drugiego człowieka, spotka się zarówno ze społeczną wdzięcznością, jak i przyczyni się do wzrostu estymy i fizycznego docenienia wykonywanych przez Was zawodów. Niech słyszane na początku epidemii oklaski nigdy nie ucichną – dla nas nieustannie jesteście bohaterami.

Życzymy niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nieustającej opieki św. Gerarda.

Dużo zdrowia i sił, samych udanych akcji i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym!

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: logo systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

W dniach 5-12.10.2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało po raz kolejny Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu uczestniczyło 12 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Bydgoszczy, Gołdapi, Krynicy-Zdroju, Poznania, Rzeszowa oraz przedstawiciel SA PSP w Krakowie.

Zajęcia, prowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym spowodowanym stanem pandemii, realizowane były na stanowiskach szkoleniowych Wydziału, w terenie naturalnym oraz na obiektach infrastruktury technicznej.

Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski

 

 

07 października 2020 roku, z rąk Komendanta Szkoły mł.bryg. Marka Chwały, dwaj członkowie Grupy USAR POLAND, którzy brali udział w działaniach ratowniczych prowadzonych po tragicznym w skutkach wybuchu, który miał miejsce 4 sierpnia br. w porcie w Bejrucie, odebrali imienne podziękowania przesłane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Wśród słów wdzięczności skierowanych do funkcjonariuszy pełniących służbę w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu - bryg. Mariusza Chomoncika i bryg. Jarosława Kowalskiego - przeczytać można: „Dziękujemy za nieustającą gotowość do niesienia pomocy, do niezwłocznych i błyskawicznych działań, która, chociaż wypełnia codzienną służbę oraz wpisuje się w zasady strażackiej etyki zawodowej, zawsze zależy od indywidualnej woli i osobistego poczucia odpowiedzialności każdego funkcjonariusza. Godne naśladowania zachowanie przynosi chlubę całej formacji, wzbogacając jej wizerunek w oczach opinii publicznej o nowe pozytywne wzorce”.

Każdorazowy udział w prowadzonych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności działaniach poszukiwawczo-ratowniczych wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego, praktycznego, sprzętowego i fizycznego, a obecność naszych funkcjonariuszy w zadysponowanej grupie jest wyrazem niezwykle wysokiej oceny i uznania ich dotychczasowej pracy w oczach bezpośrednich przełożonych i międzynarodowych środowisk ratowniczych. Prócz oczywistych korzyści jakie płyną z obecności ratowników, dla będącej w kryzysie ludności Libanu, wartością dodaną jest doświadczenie, które zdobyli i którym będą mogli dzielić się teraz w czasie specjalistycznych szkoleń i spotkań z pożarniczą społecznością.

Przyłączamy się do podziękowań, wyrazów wdzięczności oraz życzeń wszelakiej pomyślności. Wielu z nas trzymało kciuki za powodzenie Waszych działań, bezpieczny powrót i odczuwało nieukrywaną dumę, z tego, że mogą służyć z Wami w jednej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

Ścisła oraz wielopłaszczyznowa współpraca i współdziałanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wynika zarówno z potrzeby opracowywania i wdrażania możliwie jednolitych standardów postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, jak i konieczności implementacji wniosków płynących z prowadzonych analiz, a odnoszących się do potrzeb kadrowych oraz chęci nieustannego podnoszenia merytorycznego poziomu przygotowania kadr pożarniczych do profesjonalnego i wszechstronnego działania.

Jedna z tego typu cennych inicjatyw doczekała się właśnie finalizacji. 30 września 2020 roku w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackiem Kleszczewskim i Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. W jego treści strony zadeklarowały szeroką współpracę w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Na jego podstawie możliwe będzie między innymi:

  • prowadzenie wymiany kadry dydaktycznej i doświadczeń,
  • udział słuchaczy i funkcjonariuszy w praktycznej nauce zawodu,
  • realizowanie zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych podległych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
  • organizowanie ćwiczeń w zakresie szeroko pojętego ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
  • publikowanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • wzajemne udostępnianie obiektów sportowych, poligonowych, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu.

Podpisanie porozumienia pozwoliło uszczegółowić i sformalizować szereg istotnych dla współpracy zagadnień. Jest owocem dostrzegania wzajemnych potrzeb i potencjału, ale także dotychczasowych doświadczeń na niwie dydaktycznej i operacyjnej. Już dzisiaj wielu służących w śląskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy jest absolwentami kursów i szkoleń organizowanych w krakowskiej szkole, a jej kadra i słuchacze brała udział w działaniach ratowniczych, także tych zapadających w pamięć na wile lat, a mających miejsce na obszarze sąsiedniego województwa. Wystarczy wspomnieć, że w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dysponowani byliśmy między innymi do działań prowadzonych wobec skutków: największej we współczesnych dziejach Polski katastrofy budowalnej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, która miała miejsce w 2006 roku, katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, gdzie w 2012 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich oraz wybuchu gazu i katastrof budowlanych w Katowicach (2014) oraz w grudniu ubiegłego roku w Szczyrku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk


W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.
Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.
Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.
Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.
W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.
Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.


Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta
Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

 

 

Szkolenie specjalistyczne – Bezpieczeństwo działań podczas katastrof budowlanych.

W dniach 21 - 25 września 2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu została przeprowadzona kolejna edycja Szkolenia specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa działań podczas katastrof budowlanych.

Celem szkolenia było przygotowanie członków Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof i awarii budowlanych. Należy podkreślić, że do udziału w szkoleniu kierowani są najbardziej doświadczeni ratownicy z SGPR, którzy również powinni mieć przygotowanie wykształcenie techniczne  w zakresie budownictwa.

Obszar zagadnień bezpieczeństwa działań jest bardzo szeroki, jednak w zakresie katastrof budowlanych wymagana jest specjalistyczna wiedza związana z szacowaniem obciążeń i sił występujących zniszczonych konstrukcjach i obiektach budowlanych, określanie miejsc niebezpiecznych i niestabilnych oraz monitorowania zachowania uszkodzonych elementów budowlanych.

Końcowym elementem szkolenia było ośmiogodzinne ćwiczenie, podczas którego uczestnicy prowadzili nadzór w zakresie bezpieczeństwa działań nad ratownikami prowadzącymi działania techniczne na gruzowisku. W trakcie symulowanej akcji monitorowano stabilność elementów budowlanych, określano sposób prowadzenia dostępu do osób poszkodowanych, nadzorowano i weryfikowano wykorzystywane techniki ratownicze oraz kontrolowano bezpieczeństwo ratowników znajdujących się w strefie zagrożenia i pracujących w miejscach niebezpiecznych.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele SGPR PSP gotowości poziomu C, tj. z KM PSP Łódź, KM PSP Warszawa, KM PSP Jastrzębie Zdrój, KM PSP Poznań, KM PSP Nowy Sącz, KM PSP Wałbrzych.

Na szkoleniu wsparcie instruktorskie realizowane było przez specjalistę z Grupy Poszukiwawczo Ratowniczyej z Warszawy – st. ogn. Piotra Maliszewskiego.

Opracowanie: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta

W dniach od 06 do 11 września  2020 roku na terenie OSPWL Żagań odbyły się egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I.
Do egzaminów przystąpiło 121 zespołów.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla :
•    terenowej klasy 0 - 12 zespołów,
•    terenowej klasy I - 54 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy 0 - 17 zespołów,
•    gruzowiskowej klasy I - 9 zespołów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za sumienne przestrzeganie reżimu sanitarnego . Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniach ratowniczych!

 

 

Opracowanie: str. Joanna Pulit

Zdjęcia: str. Joanna Pulit

 

W dniach 21 - 27 września 2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobie szkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”.

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym. Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin, w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestników z PSP kwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

W pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16 a w drugim 21 ratowników z: SGPR „Poznań”, SGPR „Wałbrzych”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”, SGPR „Warszawa”, SGPR “Nowy Sącz”, SGPR “Kraków”, KCKRiOL KG PSP oraz KP PSP Tarnowskie Góry.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniu 13 oraz 19 września 2020 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe o charakterze niemilitarnym dla 48 żołnierzy 102 Batalionu Lekkiej Piechoty z Sandomierza wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o Program szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym. Podczas szkolenia, żołnierze zostali zapoznani z zasadami prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG, taktyką prowadzenia tego typu działań oraz wykorzystywanym sprzętem, zarówno na poziomie podstawowym, jak również specjalistycznym.

W ramach ćwiczeń praktycznych żołnierze uczestniczyli w pozorowanej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, podczas której ich zadaniem było współdziałanie z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w zakresie przeprowadzenia lokalizacji bezprzyrządowej, wykonanie dostępu do osób uwięzionych oraz ich ewakuacja.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, ppłk. Arkadiusz Nenutil.

 

W dniach 14-17.09.2020 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu odbyły się ćwiczenia poligonowe Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej “Nowy Sącz”. Ćwiczenia odbyły się zgodnie z rozkazem nr 50/2020 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego z dnia 4 września 2020 roku.

W ćwiczeniach wzięli udział również pracownicy Szkoły: st.bryg. Robert Kłębczyk – nieetatowy z-ca dowódcy grupy, wyznaczony na kierownika ćwiczeń oraz str. Joanna Pulit – instruktor wspomagający przewodników psów, przewodnik psa ratowniczego. Oprócz możliwości przećwiczenia w ramach SGPR „Nowy Sącz” różnych scenariuszy zdarzeń budowlanych związanych z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi w warunkach bardzo realnych, jakie umożliwia Poligon Wojsk Lądowych w Żaganiu, pracownicy Szkoły byli odpowiedzialni za kreowanie przebiegu ćwiczeń oraz pomoc w prowadzeniu szkolenia zespołów z psami ratowniczymi.

W ćwiczeniach wzięli również udział przewodnicy psów ratowniczych z OSP Wieprz i OSP GRS Nowy Sącz, współpracujący na co dzień z SGPR “Nowy Sącz”. Na uwagę i uznanie zasługuje bardzo dobre przygotowanie zaplecza logistycznego przez pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia KW PSP Kraków oraz KM PSP w Krakowie.

Wszyscy uczestnicy ćwiczeń składają serdeczne podziękowania dla Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Piotra Filipka, Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marka Chwały, Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. bryg. Waldemara Kuźmy oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo-ratowniczych st. kpt. Marcina Kwiatka za umożliwienie udziału w ćwiczeniach, które z całą pewnością wpłyną na podniesienie poziomu wyszkolenia SGPR “Nowy Sącz” oraz przewodników psów ratowniczych z jednostek OSP.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia : st.bryg. Robert Kłębczyk, str. Joanna Pulit