Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 5 stycznia 2021 roku zmarł nasz Kolega śp. Piotr Gołębiowski.

Msza Święta żałobna oprawiona zostanie w sobotę 9 stycznia br. o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Wojciecha w Kościelcu.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi śp. Piotra Gołębiowskiego oraz składamy kondolencje wszystkim pogrążonym w smutku po jego odejściu.

 

Dzięki inicjatywie harcerzy z pobliskiego Szczepu ZHP Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino w Krakowie, 16 grudnia 2020 roku w naszej Szkole zagościło Betlejemskie Światło Pokoju. Z rąk naszych wyjątkowych gości odebrał je Komendant SA PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Marek Chwała.

Historia tejże wspaniałej tradycji zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych, a gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony druhów, harcerzy czy skautów obiega w wielkie sztafecie obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie nam jakże wspaniałego daru nadziei, miłości i pokoju.

 

 

Opracowanie: na podstawie https://swiatlo.zhp.pl/ - mł.bryg. Krzysztof Kłuś

Zdjęcia: kpt. Michał Kuczera

 

 

W dniach 25-27 listopada 2020 roku na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się ćwiczenia kompanii szkolnej „KRAKÓW” będącej składową centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (COO KSRG). Do udziału w nich zobligowani zostali wszyscy funkcjonariusze, którzy mogą właściwie w każdej chwili skierowani mogą zostać do różnego rodzaju, często długotrwałych, wyczerpujących i prowadzonych w trudnodostępnym ternie, działań ratowniczych lub humanitarnych. Opracowane scenariusze miały na celu utrwalenie wiedzy dotyczącej ogromnego potencjału sprzętowego jaki pozostaje w naszej dyspozycji, przypomnienie przeznaczenia poszczególnych kontenerów, wyposażenia i jednostek sprzętowych.

Tym razem szkolenie skoncentrowane było na trzech kontenerach: kwatermistrzowskim, sanitarnym oraz inżynieryjno-technicznym i jak każda tego typu inicjatywa stanowiło także sposobność do przypomnienia i rozwiania ewentualnych wątpliwości w obszarze zasad dysponowania oraz funkcjonowania sił i środków ratowniczych.

Cykliczne organizowanie ćwiczeń, dokonywanie przeglądów i kontrola stanu powierzonego nam wyposażenia, jest nie tylko obowiązkiem, ale także elementem niezbędnym dla zachowania ciągłej gotowości operacyjnej, a czynności te szczególnego znaczenia nabierają w dobie wyzwań przed jakimi stają jednostki ochrony przeciwpożarowej i służby ratownicze w związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Przemieszczane z wykorzystaniem samochodów specjalnych - nośników kontenerów wymiennych – wymienione wcześniej zestawy pozwalają między innymi na:

  • przygotowanie miejsca odpoczynku i regeneracji sił dla 60 osób, w tym celu wykorzystane zostać może 6 szt. oświetlonych, a w razie potrzeby także ogrzewanych, namiotów pneumatycznych; odpowiednia liczba polowych łóżek, śpiworów, stolików i rozkładanych krzeseł pozwala na stworzenie przestrzeni socjalnej umożliwiającej spożycie, dysponowanych wraz z ratownikami, racji żywnościowych,
  • adaptację przygodnego terenu do warunków spełniających wymogi bezpiecznego funkcjonowania, w tym celu w kontenerze umieszczono: pilarki, siekiery, łopaty, sztychówki, młotki, a nawet miotły i kosze na śmieci,
  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia lub obozowiska,
  • budowę zasilanego za pomocą agregatów prądotwórczych oświetlenia i punktów ładowania ratowniczego wyposażenia,
  • prowadzenie działań ratowniczych z użyciem narzędzi hydraulicznych i pneumatycznych (rozpieraczy i nożyc z niezbędnym wyposażeniem, poduszek niskociśnieniowych z reduktorami, butlami powietrznymi, wężami, manometrami itp.),
  • zabezpieczenie medyczne i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy z wykorzystaniem zestawów ratowniczych PSP R-1,
  • budowanie zapór przeciwpowodziowych i dozór terenów objętych lub zagrożonych zalaniem (kamizelki i szelki asekuracyjne, koła ratunkowe, latarki, plecaki, sztormiaki, wodery, zapory, pompy, węże, a wnet ponton),
  • zaspokojenie potrzeb fizjologicznych (skorzystanie z toalety i umywalni oraz prysznicy).

Parafrazując łacińską sentencję „Si vis pacem, para bellum” (jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny) kolejny raz podjęliśmy trud przygotowania się do działań, mając jednocześnie nadzieję, że nie będzie on wykorzystany w czasie realnego działania. Mamy bowiem świadomość, że niemalże każda decyzja o wyjeździe Kompanii szkolnej „KRAKÓW” oznacza, że ktoś znalazł się w bezpośrednim zagrożeniu swojego zdrowia lub życia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

26 listopada 2020 roku w siedzibie Szkoły doszło do podpisania porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Jego intencją jest wzmocnienie jednego z elementów właściwego zabezpieczenia operacyjnego powiatu proszowickiego w przypadku konieczności ewakuacji tamtejszego stanowiska kierowania. W trackie ustalania ostatecznego kształtu dokumentu uzgodniono, że miejsce zastępcze SK KP w Proszowicach znajdować się będzie w wydzielonym pomieszczeniu budynku usytułowanego na terenie Poligonu SA PSP w Krakowie położonego w miejscowości Kościelec. Zapewnienie całodobowego dostępu do niezbędnej infrastruktury, w tym teleinformatycznej, pozwoli na stworzenie warunków do niemalże natychmiastowego uruchomienia zastępczego stanowiska kierowania i odzyskanie podstawowych jego funkcji.

Porozumienie podpisali: Komendant SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała, a ze strony Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach st.bryg. Janusza Chawińskiego - jego zastępca bryg. Bogdan Skowron.

Warto zauważyć, że czynnikami decydującymi o wyborze Poligonu Szkoły na lokalizację tymczasowego punktu alarmowego dla KP PSP w Proszowicach jest, nie tylko niewielka odległość pomiędzy obiektami (zaledwie 7km) i położenie poligonu w rejonie operacyjnym tamtejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ale także doskonała dotychczasowa współpraca w zakresie organizowania różnego typu inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa małopolskiego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Miło jest nam poinformować, że kolejny funkcjonariusz pełniący służbę w naszej Szkole został wyróżniony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Należy zauważyć, że odznaczenie to nadawane jest w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Żeby dostąpić zaszczytu otrzymania go z rąk ministra właściwego do spraw zdrowia należy oddać co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiedniej ilości innych jej składników.

Kapitan Michał Kuczera przez 11 lat aktywnego i bezinteresownego dzielenia się swoją krwią z potrzebującymi, oddał już ponad 23 litry tego bezcennego leku, co odpowiada całkowitej objętości krwi krążącej w organizmach blisko 5 dorosłych osób! Swoją godną naśladowania postawą kolejny raz udowodnił, że wybór zawodu strażaka nie był dla niego dziełem przypadku, a ratowanie zdrowia i życia ludzkiego jest jedną z najwyższych wartości. Wszystko to nabiera szczególnego znaczenia, gdy uświadomimy sobie, iż będąc od wielu lat pracownikiem Wydziału Pododdziałów Szkolnych, jako dowódca kompanii staje się w ten sposób niepodważalnym autorytetem i wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń strażaków. Prócz gratulacji należą się więc także słowa uznania i wdzięczności, także od tych, dla których zgodnie z ideą honorowego krwiodawstwa na zawsze pozostanie anonimowym wybawcą.

Osoby zainteresowane donacją krwi odsyłamy do licznych stron internetowych np. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie https://rckik.krakow.pl/

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum prywatne kpt. Michała Kuczery

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 12 listopada 2020 r. przeżywszy 50 lat zmarł były pracownik naszej Szkoły st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień.

Ś.P. st. asp. w st. spocz. Grzegorz Kwiecień pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1996-2012. Przez cały okres służby związany był ze Szkolną Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie w dniu 20 listopada 2020 roku (piątek) o godzinie 9.00 na cmentarzu w Batowicach (nowa kaplica).

 

Ze względu na ograniczenia w zakresie liczby osób, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach, konieczność zachowania reżimu sanitarnego i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i kadry, tegoroczna uroczystość ślubowania podzielona została na dwa dni, a cała ślubująca kompania na 10 osobowe grupy. Symbolicznie smutnym obrazem stały się zupełnie puste fotele, na których w czasie szkolnych uroczystości zasiadają zwykle znamienici goście, pracownicy i członkowie rodzin. Wewnętrzną radość z wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej blisko setki młodych ludzi studziła trudna do zignorowania zaduma i nostalgia za iście świątecznym nastrojem, wydarzeniem, które od lat poprzedzane było odprawianą w pobliskim kościele w intencji ślubujących Mszą Świętą, oczekiwaniem na przyjazd Komendanta Głównego PSP lub jego przedstawiciela, przemarszem przyodzianych w wyjściowe mundury pododdziałów, radosnymi dźwiękami zaproszonej orkiestry, sygnałem „słuchajcie wszyscy”. Trudny do zignorowania okazał się brak odśpiewanego hymnu, podniesienia państwowej flagi, błogosławieństwa strażackiego kapelana, tak symbolicznej melodii skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego do słów wiersza Marii Konopnickiej „Roty”. O dumnych twarzach ślubujących, łzach wzruszenia matek i ojców, kwiatach, gratulacjach i prezentach – nawet nie wspominając.

29 i 30 października 2020 roku, w naszej auli, w obecności kierownictwa Szkoły i sztandaru, rotę „strażackiej przysięgi” wypowiedziało 90 osób. Pomimo oczywistych ograniczeń związanych ze stanem epidemii, dołożyliśmy wszelkich starań, by miało ono uroczysty, podniosły charakter i mamy szczerą nadzieję, że dzięki temu na długie lata pozytywnie zapisze się w pamięci rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała, a towarzyszył mu i swoją obecnością wyraził szacunek oraz uznanie dla bohaterów naszego święta, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie – mł.bryg. Rafał Czaja.

Dowódcą obu uroczystości był bryg. Tomasz Mucha, odpowiedzilnym za odczytanie rozkazu personalnego mł.bryg. Krzysztof Kłuś, apoczet sztandarowy stanowili funkcjonariusze wydziałów kształcenia zawodowego i pododdziałów szkolnych.

W zastępstwie okolicznościowego przemówienia, w teczkach z aktami ślubowania, słuchacze otrzymali skierowany do nich przez Komendanta Szkoły list, jego treść zamieszczamy poniżej.

 

 

 

 

Szanowne Słuchaczki, Drodzy Słuchacze

W życiu każdego z nas są chwile, na które czekamy w szczególny sposób, które celebrujemy i którymi chcemy się dzielić z najbliższymi. Są takie, które mają swoją cykliczność, są też takie, które stanowią dla nas punkt odniesienia, symbolizują początek lub zamknięcie jakiegoś etapu.

Z całą pewnością dla każdego funkcjonariusza naszej formacji wyjątkowym momentem w jego prywatnej i zawodowej drodze życia jest dzień „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną. O niecodziennym jego charakterze świadczą zarówno określające ceremoniał akty prawne, jak i kultywowana od wielu lat tradycja nakazująca nam traktować ten dzień w kategoriach święta.

Niestety, w związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, kierowani troską o bezpieczeństwo zdrowotne nas wszystkich, konieczność zapewnienia reżimu sanitarnego oraz nałożone przez organa administracji rządowej ograniczenia i obostrzenia, między innymi dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach, po wielu godzinach dyskusji i analiz sytuacji, z ciężkim sercem podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizowania uroczystości ślubowania w takiej formie, jaka miała miejsce dotychczas, takiej do której wszyscy przywykliśmy, takiej na jaką z pewnością czekały i zasłużyły słuchaczki i słuchacze XXX Turnusu kształcenia dziennego.

Z nieukrywanym żalem i rozgoryczeniem, ale jednocześnie w poczuciu odpowiedzialności, nie mogliśmy zaprosić do nas, ani przedstawicieli władz państwowych, kierownictwa PSP, a także służb, organizacji i podmiotów z nami współpracujących, naszych sympatyków, przedstawicieli mediów, ani orkiestry, kompanii honorowych, pocztów sztandarowych, a co najbardziej bolesne – rodzin, przyjaciół i bliskich – bohaterów, tak ważnego dla ogółu szkolnej i strażackiej społeczności, święta.

Tym bardziej Drogie Słuchaczki i Słuchacze, chciałbym podziękować Wam za świadomy i godny podziwu wybór dotyczący Waszej zawodowej przyszłości, za gotowość do podjęcia służby na rzecz drugiego człowieka, chęć nauki i pracy, za już widoczne angażowanie się i poświęcanie cząstki samego siebie, za tak mocną deklarację tego, że chcecie podążać z pomocą do osób zagrożonych i potrzebujących, do walki z żywiołami i usuwania ich skutków, a także do godnego noszenia munduru, poddawania się rygorom służby i krzewienia w sobie oraz swoim otoczeniu patriotycznych wartości. Bycie strażakiem to nie tylko ogromny zaszczyt, swojego rodzaju przywilej, ale także wielkie zobowiązanie. To konieczność nieustannej pracy nad sobą i doskonaleniem zawodowego rzemiosła, to ciągłe uświadamianie sobie różnicy między ryzkiem a odwagą, między hazardem a świadomym postępowaniem w obliczu zagrożenia. Służba to jednak nie tylko wyzwania, to także sposobność do samorealizacji i przeżycia niejednej przygody. Każdy dzień jej pełnienia przynosi ze sobą coś nowego, każdy jest inny, każdy pozwala na odkrywanie i doświadczanie czegoś ważnego, za każdym, niczym za kolejnym numerem Waszego turnusu, kryje się jakaś niewiadoma. Przyglądając się obecnej sytuacji także my dostrzegamy wiele znaków zapytania, wiele „X-ów”, które budują coraz bardziej skomplikowane wzory i równania, które zmuszają nas do szukania właściwych dróg i pomysłów na odnalezienie pozytywnego rozwiązania. Jeszcze rok temu nikt z nas nie był sobie w stanie nawet wyobrazić, że przyjdzie taki czas, w którym w Szkole nie będzie fizycznie żadnego słuchacza, że wszystkie zadania i obowiązki pełnić będzie wyłącznie zatrudniona w niej kadra, że w procesie kształcenia w znacznej części będziemy zmuszeni do wykorzystywania narzędzi do nauczania na odległość. Dziś wszyscy rewidujemy nasze poglądy, uczymy się żyć w nowej rzeczywistości, którą tak trudno jest nam nazwać „nową normalnością”.

Ze swej strony chciałbym zapewnić Was, że od początku pojawiania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w Szkole każdego dnia podejmowane są działania mające na celu zapewnienie wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym i słuchaczom, możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i reżimu sanitarnego. Troska o bezpieczeństwo słuchaczy, na każdym poziomie i obszarze realizacji procesu kształcenia i wychowania, jest dla nas najwyższym dobrem. Współpraca i bieżący kontakt z przedstawicielami: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zakładów opieki zdrowotnej, specjalizującej się w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego 6. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie, a także wprowadzone zalecenia i modyfikowane w razie potrzeby procedury profilaktyki i reagowania pozwalają prowadzić proces nauczania w optymalnych pod względem sanitarnym warunkach. Składają się na nie codzienne pomiary temperatury ciała pracowników wchodzących do szkoły, nieograniczony dostęp do środków dezynfekcyjnych i higienicznych dla wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły, wietrzenie, dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń oraz środków transportu, ograniczenie fizycznego kontaktu pomiędzy funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podziale bojowym Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, przygotowanie mat dezynfekcyjnych i wydzielenie stref, do których dostęp mają jedynie wybrane osoby. Na potrzeby ewentualnej kwarantanny lub izolacji wyznaczone zostały wyposażone w pełny węzeł sanitarny pomieszczenia oraz opracowany został system żywienia i sprawowania opieki. Mam nadzieję, że wskazane powyżej i inne powzięte przez nas środki pozwolą uniknąć zakażeń oraz innych sytuacji niepożądanych, a w razie wystąpienia zagrożenia oczekiwany efekt przyniosą szczegółowo opracowane dokumenty.

Dziękując Wam za wybranie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym chcecie zdobywać pożarniczą i ratowniczą wiedzę oraz umiejętności, jako pierwszy składam serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności, proszę o przekazanie wyrazów wdzięczności i uznania dla Waszych Rodziców i Bliskich, a ze swej strony deklaruję, że wraz z pozostałą kadrą kierowniczą, dydaktyczną i wychowawczą, dołożymy wszelkich starań, by pomimo pojawiających się trudności, osiągnięty „na koniec dnia efekt” był dla Was satysfakcjonujący, byście w czasie pobytu w naszych murach mogli nie tylko zrealizować pragnienie zdobycia tytułu technik pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta PSP, ale także by okres ten sprzyjał nawiązywaniu prawdziwych przyjaźni, poznawaniu inspirujących ludzi, realizacji pasji, słowem – by szkolna rzeczywistość okazała się piękniejsza od marzeń, a jeżeli przyjdą ciężkie dni, a z pewnością tak będzie, pamiętajcie, że po nocy zawsze przychodzi dzień, a po burzy słońce, że nie można dziwić się, że czasami pojawią się pot i łzy, gdy idzie się na sam szczyt.  

                                                        Ze strażackim pozdrowieniem

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

mł.bryg. mgr inż. Marek Chwała

 

 

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

 

 

 

19 października 2020 roku, po zakończeniu 66 teoretycznych i praktycznych zajęć kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy nadszedł czas na przeprowadzenie egzaminu końcowego, którego pozytywny wynik pozwala na uzyskanie tytułu ratownika i wykonywanie medycznych działań ratowniczych w ramach interwencji podejmowanych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Przystąpili do niego słuchacze XXX turnusu kształcenia dziennego, dla których był on także egzaminem semestralnym kończącym edukację z zakresu ratownictwa medycznego w pożarniczym kształceniu.

Przy okazji szczególne słowa podziękowań kierujemy do wszystkich ratowników medycznych, którzy na mocy podpisanego porozumienia z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, przez 5 dni wspierali nas swoją merytoryczną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w taki sposób, by były one nie tylko atrakcyjne i pozwalały osiągnąć zamierzone cele i efekty kształcenia, ale także przebiegały zgodnie ze stawianymi w przedmiotowych aktach prawnych wymaganiami organizacyjnymi, wśród których znajduje się wymóg realizacji zajęć praktycznych w taki sposób, by na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 6 osób ćwiczących.

Dziękujemy także Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego bryg. Jackowi Niteckiemu za udział w egzaminie i obiektywną ocenę posiadanych przez słuchaczy umiejętności.

Pamiętając o tym, że elementów ratownictwa medycznego nie da się nauczyć raz na zawsze, zachęcamy do bieżącego śledzenia zmian w wytycznych, zasadach i procedurach udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pomocne mogą okazać się odwiedziny na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji (prc.krakow.pl) oraz korzystanie z dedykowanych ratownikom i strażakom aplikacji, takich jak „Ratownik” (do pobrania np. tutaj), której współtwórcą jest pracownik Szkoły kpt. Artur Luzar. Z niej pochodzi także wykorzystane w notatce logo KPP.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca (16 października 2020) zbiegły się z ostatnim dniem zajęć praktycznych prowadzonych w ramach kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego – I kompanii. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP programem, ponad 1/5 ogółu tej części zajęć poświęcono na naukę i doskonalenie technik udzielania pomocy osobom zagrożonym lub znajdującym się w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Przyszli ratownicy uczyli się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zarówno w sposób bezprzyrządowy, jak i prowadzony z wykorzystaniem zestawów ratownictwa medycznego, których wyposażenie pozwala między innymi na stosowanie tlenoterapii czynnej, oczyszczanie i udrożnianie dróg oddechowych za pomocą ssaka ręcznego, rurek ustno-gardłowych oraz masek i rurek krtaniowych. Ze względu na prymat kardiogennych przyczyn ustania pracy serca u osób dorosłych niewątpliwie najważniejszym elementem utrwalanych procedur było zwrócenie uwagi na znaczenie wykonania możliwie szybkiej i bezpiecznej defibrylacji. Warto zauważyć, że współcześni strażacy uczestniczą nie tylko w likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń. W sytuacjach nadmiernego obciążenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub gdy wzajemne (zastępcze) zadysponowanie podmiotów ratowniczych systemów może wpłynąć na poprawę rokowania i jakości życia osoby potrzebującej pomocy, mogą być oni zadysponowani także do tzw. izolowanego zdarzenia medycznego. To między innymi dlatego wśród ćwiczonych scenariuszy pojawiają się także te dotyczące podtrzymywania lub przywracania akcji serca u: kobiet w ciąży, noworodków, niemowlaków, dzieci, osób dorosłych, poszkodowanych znajdujących się w stanie hipotermii, narażonych na działanie gazów pożarowych lub innych czynników powodujących zatrucia wziewne, tonących, czy mających niedrożność dróg oddechowych spowodowanych obecnością ciała obcego.

Niestety w czasie powszechnego i trudnego do zidentyfikowania zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrastającej lawinowo liczby osób zakażonych i chorych na COVID-19, także czynności reanimacyjne wymagają gruntownej modyfikacji i zachowania szczególnej, zdecydowanie większej niż dotychczas, ostrożności. Niewątpliwie najważniejszą zasadą obowiązującą w ratownictwie jest wciąż ta, która głosi, że „Dobry ratownik, to żywy ratownik” – dobry ratownik, to też zdrowy ratownik, stąd międzynarodowe gremia ekspertów, a także wiodące w tym zakresie organizacje – na czele z Europejską Radą Resuscytacji – sugerują by działania mające na celu przywrócenie oznak krążenia skupiały się przede wszystkim na defibrylacji. Jeżeli możliwa jest izolacja dróg oddechowych poszkodowanego lub ratowników w taki sposób, by środki ochrony indywidualnej minimalizowały prawdopodobieństwo zakażenia (lub realnie chroniły) przed możliwym pojawianiem się w powietrzu zawierającego cząstki wirusa aerozolu, zaleca się prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej, nie zaleca się jednak wykonywania oddechu zastępczego – szczególnie z wykorzystaniem techniki usta-usta (usta-nos) lub usta-maska. Ograniczenia dotyczą także samego rozpoznania zatrzymania krążenia. Jedynie szczelnie założone – wyposażone w filtry antybakteryjne maski twarzowe lub wyroby medyczne pozwalające na przyrządowe uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, pozwalają na prowadzenie oddechu zastępczego asynchronicznie lub zalecanego dla danego stanu (grupy wiekowej) stosunku uciśnięć do wdechów.

W resuscytacji osoby dorosłej, prócz prawidłowego rozpoznania braku oznak krążenia, priorytetu wykorzystania defibrylatora zautomatyzowanego lub automatycznego (AED) kluczowe jest: wezwanie pomocy (w tym zespołu ratownictwa medycznego) i prowadzenie wysokiej jakości kompresji klatki piersiowej. Żeby czynność ta była wykonywana optymalnie poszkodowany powinien: leżeć na twardym, niesprężynującym podłożu, mieć odsłoniętą klatkę piersiową, ułożone na środku klatki piersiowej (nie mostka!) ręce ratownika, które spowodują ugięcie się jej na głębokość 5-6 cm, przy zachowaniu częstotliwości ucisku między 100 a 120 razy na minutę. Z punktu ergonomii i skuteczności ważnym jest także dokonywanie zmian osób uciskających klatkę piersiową – jeżeli to możliwe powinna następować ona średnio co 2 minuty.

Szczegóły dotyczące podstawowych zabiegów reanimacyjnych, zawsze aktualne procedury i zalecania, także te dotyczące postępowania ratowniczego w dobie pandemii znaleźć można na stronach internetowych Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji (odpowiednio erc.edu i prc.krakow.pl).

Miło jest nam również poinformować, że kilka tygodni temu nasza Szkoła wzbogaciła się o kolejny defibrylator AED, który tym razem nie został elementem wyposażenia wyjeżdżających do zdarzeń samochodów ratowniczo-gaśniczych, ale zamontowany w holu głównym przy wejściu do Szkoły, stał się dostępnym przez całą dobę elementem zwiększającym szansę przeżycia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego znajdujących się w naszych murach lub bezpośrednim otoczeniu.

16 października na kartkach kalendarza to także dzień anestezjologa – w związku z tym, wszystkim - na czele z naszym szkolnym koordynatorem ratownictwa medycznego bryg. Mariuszem Chomoncikiem – specjalistom oraz wspomagających ich pracę pielęgniarkom i pielęgniarzom anestezjologicznym i personelowi pracującemu w ramach intensywnej terapii oraz nadzoru medycznego - na ten tak trudny i wyczerpujący czas walki o zdrowie i życie znajdujących się w najcięższych stanach zagrożenia osób, życzymy: sił i zdrowia, trafnych i skutecznych decyzji terapeutycznych, wsparcia ze strony organizatorów systemu ochrony zdrowia, przełożonych, współpracowników, podwładnych, pacjentów oraz ich i własnych rodzin. Niech Wasza praca, której istnienia i znaczenia zbyt wielu nie jest nomen omen świadoma, będzie źródłem wewnętrznej satysfakcji, społecznego uznania i stosownej gratyfikacji.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

W nocy z 9 na 10 października 2020 roku odbyły się ćwiczenia z zakresu pożarów lasów w rejonie Czarnego Stawu w Puszczy Niepołomickiej. W manewrach brał udział kurs podstawowy SP3/19 i kadra szkoły: zespół przedmiotowy Taktyki Zwalczania Pożarów oraz pracownicy Wydziału Informatyki i Łączności.

Głównym celem zajęć było opanowanie pożaru lasu (pozorowanego przez dyski świetlne) poprzez wykonanie natarcia składającego się z dziewięciu linii gaśniczych. Natarcie było poprzedzone zbudowaniem magistrali głównej z linii wężowych W 110 oraz zbiornika pośredniego. Drugi cel to przećwiczenie podawania wody na duże odległości oraz wykazanie różnic pomiędzy przetłaczaniem, a przepompowywaniem wody. Trzeci - przećwiczenie łączności przy użyciu samochodu SDŁ.

Dużym utrudnieniem dla uczestników manewrów były niesprzyjające warunki terenowe, a także nocna pora ćwiczeń, która wymagała użycia dużej ilości sprzętu oświetleniowego, zwłaszcza na punkcie czerpania wody oraz w rejonie zbiornika pośredniego. Wszystkie założenia taktyczne zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu kursantów oraz pracowników Wydziału Informatyki i Łączności.

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania kierownictwu oraz pracownikom Nadleśnictwa Niepołomice za umożliwienie nam przeprowadzenia zajęć na terenie Puszczy Niepołomice.

 

 

Opracowanie: asp. Tomasz Matys

Zdjęcia: st. asp. Łukasz Tomczak, st. kpt. Błaut

W Dniu Ratownictwa Medycznego wszystkim lekarzom i pielęgniarkom systemu, ratownikom medycznym i dyspozytorom, osobom zaangażowanym w tworzenie i nieprzerwane działanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, udzielającym z takim zaangażowaniem i poświęceniem pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a także współpracującym z nami na niwie działań ratowniczych oraz przedsięwzięć edukacyjnych, składamy najserdeczniejsze z serdecznych życzenia. Przekazujemy nasze wyrazy szacunku, uznania i wdzięczności. Mamy nadzieję, że Wasza ciężka, szczególnie obciążająca w dobie walki z pandemią koronawirusa praca i służba na rzecz drugiego człowieka, spotka się zarówno ze społeczną wdzięcznością, jak i przyczyni się do wzrostu estymy i fizycznego docenienia wykonywanych przez Was zawodów. Niech słyszane na początku epidemii oklaski nigdy nie ucichną – dla nas nieustannie jesteście bohaterami.

Życzymy niegasnącej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz nieustającej opieki św. Gerarda.

Dużo zdrowia i sił, samych udanych akcji i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym!

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika: logo systemu PRM - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

W dniach 5-12.10.2020 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzone zostało po raz kolejny Centralne szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu uczestniczyło 12 strażaków - członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Bydgoszczy, Gołdapi, Krynicy-Zdroju, Poznania, Rzeszowa oraz przedstawiciel SA PSP w Krakowie.

Zajęcia, prowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym spowodowanym stanem pandemii, realizowane były na stanowiskach szkoleniowych Wydziału, w terenie naturalnym oraz na obiektach infrastruktury technicznej.

Szkolenie zakończył egzamin, przez który szczęśliwie przeszli wszyscy jego uczestnicy.

 

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski