12 lipca 2019 roku odbył się kolejny etap naboru do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

Po przeliczeniu punktów z testu sprawności fizycznej oraz wyników egzaminów maturalnych, 150 kandydatów zaproszonych zostało do udziału w sprawdzianie z pływania oraz sprawdzianie braku lęku wysokości. Zaliczenie pierwszego z nich polegało na przepłynięciu przez kandydata dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o negatywnym wyniku było: zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie lub nie dotknięcie ściany przy nawrocie. Natomiast przeprowadzony na placu wewnętrznym Szkoły sprawdzian braku lęku wysokości polegał na samodzielnym wejściu i zejściu na wysokość 20 metrów po ustawionej pod kątem 75° drabiny.

Po uwzględnieniu wyników dzisiejszych sprawdzianów utworzona została lista osób wstępnie zakwalifikowanych, które otrzymają skierowania na badania przeprowadzane przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proces naboru na kształcenie dzienne ostatecznie zamknięty zostanie 2 września 2019 roku, gdy rozkazem Komendanta Szkoły 110 słuchaczy zostanie przyjętych do służby kandydackiej, a tym samym wraz z początkiem roku szkolnego rozpocznie naukę w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: pływalnia – kpt. Artur Luzar / plac wewnętrzny – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Funkcjonowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nie byłoby możliwie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie pracowników cywilnych. Obecnie w różnych komórkach organizacyjnych dysponujemy łącznie 63 takimi etatami.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktycznej i podnoszenie jej wydajności oraz jakości nagrodę finansową Komendanta Szkoły ze środków Komendanta Głównego PSP otrzymały trzy osoby:

Pani Justyna Pac,

Pani Joanna Pulit,

Pani Monika Stawowiak.

Nagrody w dniach 09 i 12 lipca 2019 roku wręczył Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Przyłączając się do słów uznania i podziękowań, osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów nie tylko na zawodowej niwie.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Osoby z następującymi numerami startowymi nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

1. Nie posiadają dodatkowego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Numery startowe: 161, 351.

2. Nie dostarczyły świadectwa dojrzałości. Numery startowe: 92, 229, 309, 405, 434, 451, 452.

 

Termin sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania – 12 lipca 2019 r. – zbiórka zakwalifikowanych kandydatów o godz. 06.30 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18.

W tym dniu kandydat winien posiadać:

 • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • ubiór sportowy do sprawdzianu z pływania (strój kąpielowy, czepek, klapki),
 • ubiór do sprawdzianu lęku wysokości (dres sportowy: długie spodnie, długi rękaw, obuwie sportowe),
 • monetę o nominale 2 PLN – kaucja do szafki.

Termin sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania – 12 lipca 2019 r. – zbiórka zakwalifikowanych kandydatów o godz. 06.30 w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Nowa Huta os. Zgody 18.

W tym dniu kandydat winien posiadać:

 • urzędowy dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 • ubiór sportowy do sprawdzianu z pływania (strój kąpielowy, czepek, klapki),
 • ubiór do sprawdzianu lęku wysokości (dres sportowy: długie spodnie, długi rękaw, obuwie sportowe),
 • monetę o nominale 2 PLN – kaucja do szafki.

5 lipca 2019 roku kadra Wydziału Kształcenia Zawodowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w szkoleniu z zakresu pożarów lasów. Podczas wykładu został przedstawiony szereg zagrożeń związanych z pożarami lasów, jak i sposobami ich przeciwdziałaniu. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z centrum obserwacji pożarowej.
Szkolenie przeprowadzone zostało w Nadleśnictwie Niepołomice przez Pana Bogusława Młynarczyka odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Wojciech Dela

Zdjęcia: mł.bryg. Wojciech Dela

2 i 3 lipca 2019 roku, na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z siedzibą w Nisku, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowała i przeprowadziła pierwszą edycję Szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Jak wynika z zatwierdzonego w dniu 8 marca 2019 roku przez Komendanta Głównego PSP programu, głównym celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub sił, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze. W związku z tym dedykowane jest ono funkcjonariuszom, którzy mogących zajmować stanowiska uprawniające do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym na poziomie, co najmniej taktycznym lub przewidzianych do objęcia tych stanowisk, kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, adresatami szkolenia są dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, komendanci powiatowi lub miejscy i ich zastępcy, oficerowie lub aspiranci wyznaczeni przez właściwego miejscowo komendanta, oficerowie dyżurni komend wojewódzkich, wyznaczeni przedstawiciele szkół PSP i funkcjonariusze pełniący służbę w KCKRiOL.

Nasza Szkoła odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkoleń dla strażaków z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego (w tym pracowników SA PSP w Krakowie), lubelskiego i podkarpackiego. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, w dwudniowych zajęciach, uczestniczyć będzie ok. 545 osób.

Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego wiąże się z koniecznością zaangażowania posiadającej wysokie kwalifikacje i stosowne doświadczenie zawodowe kadry oraz specjalistów z dziedzin objętych programem szkolenia, między innymi przedstawicieli urzędów wojewódzkich i funkcjonujących w ich strukturach centrów zarządzania kryzysowego. Zdecydowanie praktyczny charakter tej formy doskonalenia zawodowego wiąże się także z dodatkowym wysiłkiem ukierunkowanym na poznanie specyfiki występujących w danym rejonie zagrożeń i mających do tej pory zdarzeń, których analiza posłużyć może do przygotowania scenariuszy ćwiczeń aplikacyjnych, sztabowych lub warsztatów.

W opinii uczestników pierwszej edycji szkolenia, jego program, zakres, forma i sposób przeprowadzenia spełnia pokładane w nim oczekiwania. Wartością dodaną jest spotkania w tak szerokim gronie jest możliwość wzajemnego poznania się oraz okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, punktów widzenia, a także poszukiwanie lub wskazywanie sprawdzających się w trudnych i skomplikowanych akacjach oraz działaniach ratowniczych rozwiązań.

Uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia w asyście Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafała Czaja wręczył Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Łukasz Markiewicz


W dniach 26-27 czerwca 2019 roku, w oparciu o bazę Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z siedzibą w Nisku, zorganizowane zostały warsztaty metodyczno-tematyczne podejmujące tematykę działań ratowniczych i medycznych podczas zdarzeń na wodzie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z szerokim wachlarzem jednostek sprzętowych przeznaczonych do ratownictwa wodnego wykorzystywanych w jednostkach ochrony przeciwpożarowych.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kadry dydaktycznej Naszej Szkoły, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
oraz Ośrodków Szkolenia KW PSP, realizujących zagadnienia z taktyki działań ratowniczych.
Uczestnicy wykonywali podejmowanie osób poszkodowanych z wody, oceniali poszkodowanych pod kątem urazów oraz podejmowali czynności ratownicze w oparciu o procedury i zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązujące w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

 

 

Opracowanie i foto:
Zespół Taktyki Działań Ratowniczych
Wydział Kształcenia Zawodowego
Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

 

Czas wakacji jest nie tylko okresem odpoczynku od szkolnych obowiązków, ale jak dowodzą członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Jadownik, może być także doskonałą sposobnością do łączenia przyjemnego z pożytecznym – wyjazdów, zwiedzania, dobrej zabawy i nauki.

Dzisiejsze odwiedziny w krakowskiej Szkole Aspirantów dla najmłodszych druhen i druhów były nie tylko okazją do wspólnego spotkania i zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć, w tym z samym Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, ale także szansą poznania zadań, struktury oraz wyposażenia naszej placówki oczywiście z najważniejszymi zasobami tego, co pozostaje w ciągłej dyspozycji jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Malujące się na twarzach dzieci uśmiechy i trudne do ukrycia w oczach iskry dowodzą, że dla dużej części z nich 3 lipca 2019 roku był dniem, w którym spełniło się jedno z ważnych marzeń.

Dziękując za miłe spotkanie już dzisiaj zachęcamy wszystkie dzieci do pilnej nauki i treningów, które pozwolą w niedługim czasie rozpocząć służbę kandydacką w naszych murach.

Przy okazji gratulujemy Panu mł.asp. Zbigniewowi Serwatce – strażakowi pełniącemu służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku – a dzisiaj występującemu w roli opiekuna najmłodszych członków pożarniczej rodziny, pasji, oddania i ogromnego zaangażowania w społeczną działaność. Cieszymy się z naszej dotychczasowej współpracy i zapraszamy ponownie w nasze skromne progi.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Archiwum SA PSP

28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się promocja tegorocznych absolwentów, którzy zdobywając tytuł technika pożarnictwa spełnili warunki niezbędne do nadania im stopnia młodszego aspiranta w PSP. Poprzedzona została koncelebrowaną Mszą Świętą odprawioną w intencji absolwentów i wszystkich strażaków pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Uczestniczący w niej przedstawiciele kadry, zaproszeni goście i wszyscy, którzy w ten sposób chcieli zakończyć kolejny etap swojej edukacji, mieli okazję wsłuchania się w słowa skierowanej do nich homilii, a także w grę i śpiew niecodziennego organisty, którym tego dnia był kończący służbę kandydacką kadet Mateusz Marta.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się w samo południe na placu zewnętrznym Szkoły od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę meldunku o gotowości Szkoły do uroczystości promocji, który przyjął Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, zaproszenie na trybunę honorową i przywitanie przybyłych gości, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Po powitaniu przez p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę przybyłych na dzisiejsze święto gości, pełnym wyrazów uznania, podziękowań, gratulacji i życzeń okolicznościowym przemówieniu nastąpiła najbardziej oczekiwana przez wszystkich chwila, czyli odczytanie rozkazów personalnych o nadaniu stopni młodszego aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej i promowanie 90 absolwentów XXVII Turnusu kształcenia dziennego oraz 163 byłych już słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w tym osób zatrudnionych i pełniących służbę w innych, niż PSP jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jako pierwsze w swoich kompaniach awansowane zostały osoby, które w czasie nauki osiągnęły najwyższe wyniki – kadet Matusz Marta i słuchaczka KKZ Aleksandra Lipień.

Miłym akcentem dzisiejszego święta było także wręczenie nagród Komendanta Głównego PSP trzem wyróżniającym się w służbie pracownikom Szkoły, z rąk nadbrygadiera Marka Jasińskiego, odebrali je: bryg. Jacek Smyczyński, mł.bryg. Adam Szymański oraz st.kpt. Piotr Nowak.

Promowanym i wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania pogratulował i pobłogosławił także Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Okolicznościowe adresy na ręce Komendanta Szkoły przesłali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st.bryg. Jan Kołdej oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Po ich odczytaniu głos zabrali: nadbrygadier Marek Jasiński, Senator RP Zbigniew Cichoń oraz przedstawiciel absolwentów mł.asp. Mateusz Marta.

           

Swoją obecnością, a przez to wyrazami uznania i wsparcia dla wszystkich pracowników Szkoły Aspirantów PSP i osób promowanych, zaszczycili nas między innymi:

 • Zbigniew Cichoń Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Rafał Bochenek Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty
 • Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego
 • nadinsp. Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • mł. insp. Zbigniew Nowak p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
 • płk Marek Marcisz Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
 • mjr Arkadiusz Sujecki Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Kraków-Nowa Huta
 • płk Robert Prus przedstawiciel 6 Brygady Powietrznodesantowej
 • płk Marek Szpyt przedstawiciel Komponentu Wojsk Specjalnych
 • chor. Rafał Madej przedstawiciel 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 • Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • st. bryg. Jan Kołdej Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
 • st. bryg. Paweł Borówka Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 • st. bryg. Andrzej Nowak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • st. bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach
 • mł. bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 • bryg. Radosław Lendor Komendant Miejski PSP w Sosnowcu
 • st. bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku
 • st. kpt. Radosław Wójcik Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Katowicach
 • Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 • Ireneusz Walczak Dyrektor Oddziału Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie
 • Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Monika Kolasa Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego
 • Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Adam Młot Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • Brunon Lalik Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Krakowie
 • Marek Maślerz Zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • dh Leszek Zięba V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 • ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 • ks. prałat Grzegorz Szewczyk proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Krakowie
 • ks. Stanisław Puzyniak proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie
 • Wojciech Grzeszek Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność
 • Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność
 • absolwenci I Turnusu Studium Dziennego Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którzy uczęszczali do Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w latach 1973-1975.

Uroczysta promocja zakończona została widowiskową defiladą. Czas przeznaczony na uformowanie pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych umilała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, której serdecznie dziękujemy za uświetnienie dzisiejszego święta.

Nawiązując do słów st.kpt. Marka Chwały, wszystkim tegorocznym absolwentom bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Nie tylko za naukę, która może wydawać oczywistym obowiązkiem ucznia, czy słuchacza, ale także za zaangażowanie i udział w licznych działaniach ratowniczych, również w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG, za reprezentowanie Szkoły, między innymi poprzez udział w Kompanii Honorowej, poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez i uroczystości, za aktywne włączanie się w akcje i inicjatywy społeczne, w tym ideę honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego, za litry wylanego na ćwiczeniach, treningach i zawodach potu, za wszelkie działania społeczne, edukacyjne i charytatywne.

Wszystkim promowanym życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dalszej drodze zawodowej.

 

 

adres okolicznosciowy kg Promocja 2019

adres okolicznosciowy SA PSP w Poznaniu Promocja 2019

adres okolicznościowy wojewoda promocja 2019

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  

 

 

W związku z tym, że z dniem  30 kwietnia 2019 roku mł.bryg. Robert Ziemski przeszedł w stan spoczynku, wraz z zakończeniem szkoleń podstawowych w zawodzie strażak 2 i 3 / 2018, nad którymi jako p.o. Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych sprawował nadzór, w dniu opuszczenia murów Szkoły przez słuchaczy, tj. 26 czerwca br. odbyło się uroczyste pożegnanie naszego współpracownika i kolegi.

Mł.bryg. Robert Ziemski służbę kandydacką w SA PSP w Krakowie rozpoczął pod koniec sierpnia 1993 roku. Po niespełna dwóch latach nauki, uzyskaniu stopnia młodszego aspiranta PSP od 01 czerwca 1995 do 31 sierpnia 1996 pełnił obowiązki dowódcy zastępu w Komendzie Powiatowej PSP w Bytomiu. Do naszej Szkoły, już jako funkcjonariusz wzmacniający potencjał jednostki ratowniczo-gaśniczej powrócił we wrześniu 1996 roku. Od tego czasu zajmował szereg różnych stanowisk: od dowódcy zastępu, sekcji i zmiany, poprzez etat starszego specjalisty, starszego wykładowcy na pełnieniu obowiązków naczelnika wydziału kończąc.   

Jego zaangażowanie i oddanie służbie zaowocowało przyznaniem odznaczeń i wyróżnień, wśród których znalazły się:
•    Brązowy Medal „Za Zasługi dla pożarnictwa”,
•    Brązowa Odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
•    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”,
•    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan mł. bryg. Robert Ziemski przez 17 lat pełnił funkcje dowódcze w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Uczestniczył w wielu akcjach i działaniach ratowniczych, a zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem oraz wiedzą chętnie dzielił się z kadetami, słuchaczami i współpracownikami. Angażował się nie tylko w realizowane w ramach  praktycznej nauki zawodu zajęcia, ale także działania stricte wychowawcze mające na celu kształtowanie właściwych postaw i godnego funkcjonariusza PSP zachowania. Umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz predyspozycje dydaktyczne sprawiły, że w roku 2013 został on mianowany na stanowisko starszego wykładowcy i rozpoczął pracę w Wydziale Kształcenia Zawodowego.
Jako członek zespołu przedmiotowego taktyka zwalczania pożarów prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z organizacją i prowadzeniem działań gaśniczych.
Mł. bryg. Robert Ziemski swoje szerokie doświadczenie zawodowe potrafił w pełni wykorzystać także podczas realizacji innych zadań i obowiązków służbowych, w toku ich realizacji cechowała go dokładność, duże zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Sprawdzał się zarówno jako aktywny konstruktor nowych rozwiązań edukacyjnych, jak i rozwiązań praktycznych w kształceniu poligonowym.
W czasie służby, poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych i sympozjach, systematycznie rozszerzał swoje kompetencje. Umiejętność pracy w zespole, zdobyta wiedza operacyjna oraz posiadane predyspozycje, kompetencje dydaktyczne i wychowawcze spowodowały, że ukoronowaniem jego służby w PSP było powierzono mu realizacji zadań na stanowisku naczelnika wydziału pododdziałów szkolnych.

Za lata spędzone w gronie kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Robertowi Ziemskiemu podziękowali nie tylko przedstawiciele kierownictwa Szkoły na czele z p.o. Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, ale także licznie przybyli na uroczyste zakończenie służby koleżanki i koledzy.

Nawiązując do słów podziękowań i życzeń żegnającego się ze Szkołą mł.bryg. Roberta Ziemskiego, życzymy mu dużo zdrowia, bo jak sam powiedział zdrowie jest najważniejsze. Życzymy mu także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, bo każdy, kto miał szansę go poznać wie, jak wielką wartością jest dla niego najbliższa rodzina.

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal

Między 7 listopada 2018 a 26 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały dwa szkolenia podstawowe w zawodzie strażak.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 59 słuchaczy odebrało z rąk p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne świadectwa i zaświadczenia.

Po dokonaniu podsumowania obu szkoleń okazało się, że najlepsze wyniki na ich finiszu osiągnęli odpowiednio:

 • w SP 2/18 - Paweł Gielarowiec, Dariusz Dudek oraz Tomasz Szewc,
 • w SP 3/18 - Piotr Szyszka, Mariusz Garnuszewski, Marcin Ozga, Jacek Pasternak oraz Kamil Żak.

Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak, życzymy satysfakcji z podjętych decyzji dotyczących obranej zawodowej, a przez to życiowej drogi. Życzymy niegasnącego pragnienia pogłębiania wiedzy i umiejętności, a korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszamy do udziału w pozwalających uzyskać tytuł technik pożarnictwa kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal