Zasady i kryteria naboru

na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa 311919

w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie
na rok szkolny 2016/2017

Osoba, która ubiega się przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, zgodnie z §2 ust. 2 ppkt b) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 101 poz. 638), może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, uzyskała świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyła 23 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 23 rok życia.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest policealną szkołą zawodową kształcącą techników pożarnictwa w trybie służby kandydackiej. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Szkoły jest również:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         pozytywny wynik egzaminu wstępnego,

·        złożenie zobowiązania do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

·        posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej orzeczone przez komisję lekarską MSWiA (kandydatów wstępnie zakwalifikowanych, na komisję kieruje Szkoła),

·        niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kandydaci składają podania do dnia 15 maja 2016 roku.
Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły.
Kandydaci wnoszą ją na konto szkoły do dnia 15 maja 2016 r. Opłata nie będzie zwracana.

 

Egzamin wstępny składa się z części sprawnościowej (test sprawności fizycznej polegający na próbie wydolnościowej i próbach sprawnościowych), teoretycznej, sprawdzianu lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzianu z pływania.

Punkty preferencyjne przyznawane będą wg poniższej skali za:

a.       prawo jazdy kat. C1 - 3 pkt

b.       prawo jazdy kat. C - 6 pkt

c.        kwalifikacje w zawodzie ratownik medyczny - 9 pkt

UWAGA! Za prawo jazdy można otrzymać maksymalnie 6 pkt - punkty za prawo jazdy kat. C1 i C nie sumują się.

Ostateczny termin dokumentowania prawa do uzyskania punktów preferencyjnych mija w dniu 15 maja 2016 roku.

ETAP I

Część sprawnościowa

Każda z osób przystępujących do egzaminu wstępnego otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do każdego etapu egzaminu jest potwierdzenie tożsamości przy pomocy dokumentu tożsamości.

Przy próbie wydolnościowej obowiązuje kryterium określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016 poz. 30)

W części sprawnościowej obowiązuje jedna możliwość podejścia do próby.

Od wyniku w części sprawnościowej nie przysługuje odwołanie.

W sytuacji zakłócenia przebiegu części sprawnościowej lub jej przerwania z przyczyn niezależnych od kandydata, dopuszcza się drugą próbę. Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja złożona z przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, kierownika danej konkurencji oraz sędziego.

Przebieg części sprawnościowej będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

Nie przystąpienie do próby wydolnościowej oraz nie przystąpienie do którejkolwiek konkurencji z prób sprawnościowych lub nie uzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach sprawnościowych oznacza brak zaliczenia całej części sprawnościowej egzaminu, co skutkuje również nie dopuszczeniem do części teoretycznej.

Próba wydolnościowa

Próba wydolnościowa zostanie przeprowadzona w dniach 4–6 lipca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 8:00.

Próba wydolnościowa – to zmodyfikowana metoda harwardzka („Harvard step-up test”) przeprowadzona zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badan lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191)

Podczas próby wydolnościowej prowadzi się „kartę próby”. Wyniki próby okazuje się kandydatowi, który potwierdza własnoręcznym podpisem wynik.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczona zostanie lista zakwalifikowanych do prób sprawnościowych z tylko i wyłącznie podanym numerem startowym każdej z osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

Próby sprawnościowe

Próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone w dniach 7–8 lipca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 9:00.

Do prób sprawnościowych dopuszcza się wszystkie osoby, które w próbie wydolnościowej osiągnęły wskaźnik wydolności na poziomie minimum 80.

Próby sprawnościowe to:

       bieg na 1000 m,

       bieg na 50 m,

       podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)

Kryteria oceny prób sprawnościowych (Tabela)

mezczyzni

 

kobieta

Dopuszcza się używanie w konkurencjach rękawic oraz krótkich kolców.

Na stronie internetowej szkoły zamieszczona zostanie lista zakwalifikowanych do części teoretycznej z tylko i wyłącznie podanym numerem startowym każdej z osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

ETAP II

Część teoretyczna

Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w dniu 11 lipca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 9:00.

Część teoretyczną stanowić będzie test wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią, zawierający po 25 zadań egzaminacyjnych z chemii i fizyki z zakresu szkoły średniej.

Czas trwania części teoretycznej wynosi 90 minut.

Za prawidłowo rozwiązane zadanie egzaminacyjne uznaje się zadanie, w którym zaznaczono jedynie prawidłową odpowiedź. Zadanie bez zaznaczonej odpowiedzi uznaje się za zadanie nierozwiązane. Zadanie z zaznaczoną odpowiedzią błędną lub z zaznaczonymi kilkoma odpowiedziami uznaje się za nieprawidłowo rozwiązane.

Przyjmuje się punktację: za każde prawidłowo rozwiązane zadanie „plus 3 pkt”, za każde nierozwiązane zadanie „0 pkt”, za każde nieprawidłowo rozwiązane zadanie „minus 1 pkt”.

Do rozwiązania zadań nie są potrzebne żadne dodatkowe pomoce np. kalkulatory, linijki, tablice matematyczne itp.

Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie dokument tożsamości. W trakcie części teoretycznej obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych, kalkulatorów, tablic matematycznych, innych pomocy naukowych oraz urządzeń pozwalających na rejestrację, wyświetlanie bądź transmisję głosu lub obrazu. Przybory do pisania dla zdających egzamin zapewnia szkoła.

Każda z osób przystępujących do części teoretycznej zajmuje wskazane miejsce i kładzie na ławce dokument tożsamości.

Każda z osób zdających część teoretyczną otrzymuje karty egzaminacyjne (karta identyfikacyjna oraz karta odpowiedzi) wraz z kompletem kodów kreskowych oraz arkusz egzaminacyjny.

Każdy zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne samodzielnie, wypełniając własnoręcznie karty egzaminacyjne przyborami do pisania piszącymi w kolorze czarnym lub granatowym.

Na karcie identyfikacyjnej, w wyznaczonym miejscu, osoba przystępująca do części teoretycznej wpisuje swój numer startowy.

W trakcie trwania części teoretycznej nie można wychodzić z sali.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin wstępny i unieważnia jego wyniki w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg egzaminu wstępnego innym zdającym. Informacje na ten temat powinny znaleźć się w protokole z egzaminu wstępnego.

Arkusze egzaminacyjne mogą być wydane zdającym po zakończeniu czasu przeznaczonego na część teoretyczną.

Od części teoretycznej (treści zadań egzaminacyjnych) nie przysługuje odwołanie. Dopuszcza się wgląd do karty egzaminacyjnej oraz złożenie wniosku o przeliczenie punktów. Aby uruchomić procedurę wglądu do „karty egzaminacyjnej i ponownego przeliczenia uzyskanych punktów”, kandydat/kandydatka składa w tym celu „wniosek” bezpośrednio w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 12.00. Osobie zainteresowanej, okazuje się kserokopię karty egzaminacyjnej. Wgląd do karty egzaminacyjnej dla osób, które złożyły wniosek może nastąpić w siedzibie szkoły w dniu 14 lipca br., w godzinach od 14.00 do 16.00. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, bądź inną drogą nie będą rozpatrywane.

Laureaci pierwszych trzech miejsc z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju WiedzyPożarniczej szczebla centralnego, łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin, są zwolnieni z części teoretycznej, pod warunkiem posiadania na świadectwie ukończenia szkoły (liceum, technikum) co najmniej oceny dobrej z obu przedmiotów objętych częścią teoretyczną.

Zwolnienie z części teoretycznej jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów za tę część egzaminu.

ETAP III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzian z pływania

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii) oraz sprawdzian z pływania zostaną przeprowadzone w dniu 13 lipca 2016 r., rozpoczęcie o godz. 8:00.

Sprawdzian lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania przeprowadza się po części sprawnościowej i teoretycznej.

Po zakończeniu części sprawnościowej oraz teoretycznej – kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych z części sprawnościowej z prób sprawnościowych, teoretycznej i punktów preferencyjnych.

W przypadku, gdy dwóch i więcej uczestników egzaminu uzyska taką samą sumę punktów, o miejscu na liście decyduje wyższa suma punktów z prób sprawnościowych, obliczonych na podstawie kryteriów oceny prób sprawnościowych a następnie suma punktów z części teoretycznej, a następnie punktów preferencyjnych.

Kandydatów z listy rankingowej poddaje się sprawdzianowi z pływania w liczbie: 140 osób. Po zaliczeniu sprawdzianu z pływania, kandydatów poddaje się sprawdzianowi lęku wysokości.

Sprawdzian z pływania

Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

Zatrzymywanie się przy ścianie basenu, stanięcie na dnie basenu lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Sprawdzian lęku wysokości

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75O i zszedł z niej.

Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz lęku wysokości podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

Osoby, które zaliczyły sprawdzian z pływania i sprawdzian lęku wysokości, kierowane są na badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane przez okręgowe komisje lekarskie MSWiA.

Ostateczny termin zakończenia naboru i dostarczenia przez kandydatów orzeczenia komisji lekarskiej wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Wstępny limit do decyzji wstępnej o przyjęciu do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie ustala się na 95 osób.

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

  1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):

·   wypełnić FORMULARZ NR 1 [LINK]

·   dokładnie sprawdzić,

·   wydrukować formularz,

·   złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.

  1. FORMULARZ NR 2 (do wydruku i odręcznego wypełnienia, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):

·   wydrukować FORMULARZ NR 2 [LINK],

·   na wydrukowanym formularzu w miejscu na to przeznaczonym odręcznie napisać swój życiorys oraz wypełnić tabelę załączników,

·   złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.

  1. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty egzaminacyjnej.

oraz

·         w przypadku ubiegania się o punkty preferencyjne:

kserokopię prawa jazdy (osoby zakwalifikowane do Szkoły przedstawiają w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki oryginały w/w dokumentów)

oryginał dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie RATOWNIK MEDYCZNY;

  • w przypadku posiadania dyplomu laureata 1-3 miejsca z dwóch ostatnich edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej szczebla centralnego (łącznie z edycją w roku, w którym zostaje przeprowadzony egzamin) – oryginał tegoż dyplomu.

Prosimy o nie składanie żadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2016 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA EGZAMINACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2016 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do egzaminu otrzymają listem poleconym (w pierwszej połowie miesiąca czerwca br.) dokładne informacje, dotyczące organizacji egzaminu oraz formularze:

Ø  zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do części sprawnościowej egzaminu, sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu lęku wysokości,

Ø  oraz oświadczenia kandydata o zdrowiu, które po wypełnieniu będzie trzeba dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do próby wydolnościowej

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do części sprawnościowej nie może być wystawione wcześniej niż 14 czerwca 2016 roku, chyba że lekarz określi to inaczej.

 

 

 

 

DZIEŃ OTWARTY

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w godz. 9:30 – 14:30
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
organizuje „Dzień otwarty”
dla kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie TECHNIK POŻARNICTWA
na rok szkolny 2016/2017.

W tym dniu będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły (hala sportowa, sale wykładowe i pracownie) oraz zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, w której przyszli kadeci będą odbywać praktyki.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji
oraz złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami.

Dodatkowo, w trakcie dnia otwartego, kandydaci zainteresowani sprawdzeniem swojego wskaźnika wydolności fizycznej (FI), będą mogli przystąpić do próby wydolnościowej zmodyfikowaną metodą harwardzką (Harvard step-up test). Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do powyższej próby będzie posiadanie stroju sportowego (spodenki, koszulka lub dres) oraz obuwia sportowego.

ZAPRASZAMY!