REKRUTACJA
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019
(nabór do służby kandydackiej)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703), informujemy, że zasady rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, będą znacząco różnić się od zasad rekrutacji obowiązujących w latach poprzednich. Do najważniejszych zmian zalicza się m.in.:

 1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;
 2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;
 3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości;
 4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości
  z przedmiotów:
  1. matematyka;
  2. język obcy (wybrany);
  3. fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).
 5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów
  na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Zmiany, o których mowa powyżej mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018.

Ważne informacje dotyczące naboru

 1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2018 r.;
 2. W przypadku osób przystępujących do matury w 2018 r., termin złożenia świadectw dojrzałości będzie dostosowany do terminu ich przekazania dyrektorowi szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
  1. weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
  2. ustalenie punktów rekrutacyjnych;
  3. przeprowadzenie testu sprawności fizycznej;
  4. sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
  5. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność
   do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

                                    

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001204

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r.
  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
  o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000030

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.
  w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej
  w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703                         

UWAGA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa test sprawności fizycznej obejmuje następujące próby sprawnościowe:

 1. próba harwardzka;
 2. podciąganie się na drążku;
 3. bieg na 50 m;
 4. bieg na 1000 m.

Podkreślamy, że obecnie w procesie legislacyjnym znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który zakłada zmiany w zakresie katalogu prób sprawnościowych, stosowanych podczas testu sprawności fizycznej w ramach naboru do szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia test sprawności fizycznej będzie obejmował następujące próby sprawnościowe:

 1. podciąganie się na drążku;
 2. bieg po kopercie;
 3. wielostopniowy test wydolnościowy (tzw. beep test).

Postępowanie rekrutacyjne na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili organizacji postępowania. Należy więc na bieżąco śledzić wprowadzane w tym zakresie rozwiązania prawne. Informacja
o powyższych zmianach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 

Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne itp.)  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2018/2019, zostaną zamieszczone
na stronie internetowej szkoły w terminie do końca stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/
w godzinach pracy szkoły) udziela :

 1. Patrycja Michałkowska, tel. 126460200
 2. Marcin Szewerniak, tel. 126460201
 3. Justyna Pac, tel. 126460175

Kandydacie do szkoły – śledź na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej