Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji i naboru do szkół Państwowej Straży Pożarnej prowadzących kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa w ramach służby kandydackiej, umieszczane są na stronach internetowych poszczególnych placówek po zatwierdzeniu ich przez Komendanta Głównego PSP.

Poniżej znaleźć można zasady naboru i wyniki rekrutacji przeprowadzonej na rok szkolny 2019/2020.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacje o rekrutacji

 

 

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

 

 

Podania należy złożyć do dnia 15.05.2019 r.

 

 

 

 

Podania można składać w sekretariacie dydaktycznym Szkoły

od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500

lub przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

 

 

 

 

Aby zostać zakwalifikowanym do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć:

 1. FORMULARZ NR 1 (wypełniany na stronie internetowej, zawierający podanie, ankietę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):
 • wypełnić FORMULARZ NR 1 (link)
 • dokładnie sprawdzić,
 • wydrukować formularz,
 • zapoznać się z klauzulą informacyjną (link)
 • złożyć podpisy w miejscach wyznaczonych.
 • pobrać FORMULARZ NR 2 (.doc) (.pdf)
 • wypełnić elektronicznie albo odręcznie tabelę załączników oraz napisać swój życiorys i złożyć podpis w miejscu wyznaczonym.
 1. FORMULARZ NR 2 (do uzupełnienia elektronicznego i wydruku albo do wydruku i odręcznego wypełnienia oraz podpisania, zawierający miejsce na życiorys oraz załączniki do podania):
 1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ

Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej do dnia 08.07.2019 r. do godziny 16.00. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

 1. Kserokopię lub duplikat dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty (przelewu) za postępowanie rekrutacyjne

Prosimy o nie składanieżadnych innych dokumentów, oprócz wyżej wymienionych.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 maja 2019 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: ”OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA”.

Nr konta: 41 1010 1270 0060 0213 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

 

 

 

UWAGA!

Podania złożone po 15 maja 2019 r.

oraz podania niekompletne

nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 

 

Po weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów, osoby zakwalifikowane do udziału w teście sprawności fizycznej otrzymają listem poleconym (w połowie czerwca br.) dokładne informacje dotyczące  organizacji procesu naboru do służby kandydackiej oraz formularze:

 • zaświadczenia lekarskiego,
 • oświadczena kandydata o stanie zdrowia, które po wypełnieniu należy dostarczyć do szkoły przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej.

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego nie może być wystawione wcześniej niż 12 czerwca 2019 roku.


 

 

Proces naboru oraz założenia organizacyjne

przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP

na rok szkolny 2019/2020

     
 1. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638 ze zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 15 maja 2019 r. O przyjęciu podania przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości i jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25 rok życia (urodzona w roku 1994 lub młodsza).
 2. Osoba aplikująca do szkoły, składa świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Od kandydata wymaga się, aby w ramach rekrutacji przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.
 3. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100,00 zł od osoby ubiegającej się
  o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie będzie zwracana.
 4. Terminarz przeprowadzenia naboru: 
  •  test sprawności fizycznej – w dniach od 24 do 27 czerwca 2019 r.;
  • dostarczenie do szkoły świadectw dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzonej kopii – do dnia 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godziny 16.00;
  • ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej i punktów rekrutacyjnych – lista rankingowa osób dopuszczonych do sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania – 11 lipca 2019 r. (czwartek) do godziny 9.00;
  • sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii) – 12 lipca 2019 r. (piątek) od godziny 8.00;-        ogłoszenie wyników – lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej – 12 lipca 2019 r. (piątek).

 5. Proces naboru do służby kandydackiej składa się z postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz dodatkowo sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach przeprowadzany jest w tych samych dniach o wyznaczonej godzinie.
 6. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.
 7. Próby sprawnościowe składają się z prób:

  a) bieg po kopercie,

  b) podciąganie na drążku.

 8. Próba wydolnościowa to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).
 9. Przebieg testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 1, opisujący wykonanie prób sprawnościowych i próby wydolnościowej.
 10. Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej określa załącznik nr 2.
 11. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimum
  55 punktów przez mężczyzn oraz minimum 45 punktów przez kobiety, liczonych jako średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 12. Nie przystąpienie do którejkolwiek z prób lub nie uzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszej rekrutacji.
 13. W próbie sprawnościowej podciąganie na drążku dopuszczone jest używanie rękawic.
 14. Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje jedno podejście w każdej próbie.
 15. Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę i unieważnia jej wynik w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat odnotowywane są w protokole z testu sprawności fizycznej.
 16. W przypadku wystąpienia przeszkód w wykonaniu próby istnieje możliwość wniesienia odwołania do przewodniczącego komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Odwołanie może złożyć osoba przystępująca do próby przed upływem 30 minut od ogłoszenia wyników próby danej grupy.
 17. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: przewodniczący komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, kierownik próby oraz sędzia.
  W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dopuszcza się drugie podejście do próby.
 18. Każda z osób przystępujących do rekrutacji (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania.
 19. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.
 20. Przebieg próby wydolnościowej będzie rejestrowany przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.
 21. Warunkiem przystąpienia do każdej z prób etapu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 22. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania nie może być wystawione wcześniej niż dnia 12 czerwca 2019 roku. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.
 23. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, po zakończeniu testu przygotuje protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekaże go komisji rekrutacyjnej.
 24. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne składające się
  z weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 23, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.
 25. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych podczas testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 26. W przypadku, gdy dwóch i więcej kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.
 27. Komendant szkoły kieruje pierwszych 150 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.
 28. Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.
 29. Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.
 30. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie pływackim
  o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.
 31. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie basenu pływackiego, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, nie dotknięcie ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 60 sekund i powyżej powoduje niezaliczenie sprawdzianu.
 32. Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.
 33. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.
 34. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.
 35. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.
 36. Osoby z listy wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej kierowane są przez komendanta szkoły PSP do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 37. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 38. Limit miejsc do służby kandydackiej w roku szkolnym 2019/2020 ustala się na poziomie 110 osób.
 39. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości i uzyskaniu pozytywnegoorzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 40. Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
  • wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
  • braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,
  • wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru skierowanego przez kandydata do komendanta szkoły PSP.
 41. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.
 42. Rozkaz Komendanta Szkoły o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany 2 września 2019 r., zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/
w godzinach pracy szkoły) udziela :

 1. mł.bryg. Krzysztof Chorobik - tel. (12) 681 98 03
 2. mł.bryg. Rafał Czaja - tel. (12) 681 98 01
 3. Pani Justyna Pac - tel. (12) 681 98 04

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

OPIS WYKONANIA

 

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

 

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej.

Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w załączniku Nr 2.

 

I.    Próby sprawnościowe:

 

Podciąganie na drążku.

 

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej
na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem)
z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi
w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 

Bieg po kopercie.

 

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym
w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm
i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa
o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

 

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

 

koperta

 

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania
i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg.
W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu
i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością
do 0,01 sekundy.

 

Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

 

I.    Próba wydolnościowa:

 

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

 

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

 

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

 

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.

 

 

Liczba odcinków

1

odc.

2

odc.

3

odc.

4

odc.

5

odc.

6

odc.

7

odc.

8

odc.

9

odc.

10

odc.

11

odc.

12

odc.

Czas odcinka *)

(s)

Poziom

Przebiegnięty dystans (m)

1

20

40

60

80

100

120

140

9,0

2

160

180

200

220

240

260

280

300

8,0

3

320

340

360

380

400

420

440

460

7,5

4

480

500

520

540

560

580

600

620

640

7,2

5

660

680

700

720

740

760

780

800

820

6,8

6

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

6,5

7

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

6,2

8

1240

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

1420

1440

6,0

9

1460

1480

1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

5,7

10

1680

1700

1720

1740

1760

1780

1800

1820

1840

1860

1880

5,5

11

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

5,3

12

2140

2160

2180

2200

2220

5,1

 

 

*) – czas pokonania odcinka (s) opracowany na podstawie opisu „wielostopniowego testu wahadłowego 20 m” – materiały dydaktyczne 2010-16, Zakładu Lekkiej Atletyki, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

 

 

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni

-        bieg po kopercie:  mniejszym lub równym 24,50 sekundy,

-        podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,

-        Beep test: 8-10

b) kobiety

-        bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,

-        podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,

-        Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

 

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

-        podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;

-        bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;

-        Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

 

TABELA PUNKTOWA

 

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)

 

 

LICZBA

PUNKTÓW

Podciąganie
na drążku

(liczba powtórzeń)

Bieg po kopercie

(czas w sekundach)

Beep test

(poziom - liczba odcinków)

1

2

3

4

75

26

22,00

12 - 5

74

25

22,05

12 - 4

73

24

22,10

12 - 3

72

23

22,15

12 - 2

71

22

22,20

12 - 1

1

2

3

4

70

21

22,25

 

11 - 12

69

20

22,30

11 - 11

68

19

22,35

11 - 10

67

18

22,40

11 - 9

66

17

22,45

11 - 8

65

16

22,50

11 - 7

64

22,55

11 - 6

63

15

22,60

11 - 5

62

22,65

11 - 4

61

14

22,70

11 - 3

60

22,75

11 - 2

59

22,80

11 - 1

58

13

22,85

10 - 11

57

22,90

10 - 10

56

22,95

10 - 9

55

12

23,00

10 - 8

54

23,05

10 - 7

53

23,10

10 - 6

52

23,15

10 - 5

51

23,20

10 - 4

50

11

23,25

10 - 3

49

23,30

10 - 2

48

23,35

10 - 1

47

23,40

9 - 11

46

23,45

9 - 10

45

10

23,50

9 - 9

44

23,60

9 - 8

43

23,70

9 - 7

42

23,80

9 - 6

41

23,90

9 - 5

40

9

24,00

9 - 4

39

24,10

9 - 3

38

24,20

9 - 2

37

24,30

9 - 1

36

24,40

8 - 11

35

8

24,50

8 - 10

34

24,60

8 - 9

33

24,70

8 - 8

32

24,80

8 - 7

31

24,90

8 - 6

30

7

25,00

8 - 5

 

 

 

Załącznik nr 3

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego
z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów  wymienionych w pkt 1 przelicza się  przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R,  gdzie:

-        P         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

-        R         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

-        W        oznacza wynik końcowy kandydata,

-        M         oznacza wynik z matematyki,

-        J          oznacza wynik z języka obcego,

-        D         oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.

 

 

 

 

Filmy instruktażowe przebiegu konkurencji: 

 

 

  BEEP TEST DZWIĘK (kliknij aby odsłuchać)