Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
„ELEMENTY OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM W PROJEKTOWANIU”

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w  siedzibie Szkoły.

Koszt szkolenia 500 zł.

Ilość przyznanych punktów: 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Informujemy, że Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi nabór na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogiczno – metodycznego do nauczania przedmiotów zawodowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=790

W sobotę 06 sierpnia 2016r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej zakończyło 87 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 131 absolwentów XXXII Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:

- w przypadku Dziennego  Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Mateusz Opiłka

- mł. asp. Urbańczyk Wojciech

- mł. asp. Kudełko Apoloniusz

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta zostało mianowanych 216 absolwentów.
Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.
W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 216 absolwentów wśród których znalazło się również oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 3 strażaków z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Promocję w dniu 06 sierpnia 2016r. oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić można: Dyrektor Krakowskiego Pogotowia dr n med. Małgorzatę Popławską, Dyrektora OKE Lecha Gawryłowa, st. bryg. Jarosława Kurka,  oraz Komendanci Szkół, Miejscy i Powiatowi PSP.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków - bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Sobolowa

 

 

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela
Foto:  kpt M. Mzyk, st. str.kdt D. Ryba

 

Podziękowanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka kierowane do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy:

W pliku pdf znajdują się informację związane z badaniem lekarskim dla kandydatów do Szkoły Aspiranckiej PSP w Krakowie.

INFORMACJA O BADANIACH[PDF]

W dniu 12 lipca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa zorganizowana przez Komendę Wojewódzka PSP w Krakowie wspólnie ze Szkołą w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Odprawę  otworzył nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w uczestniczyli w niej m.in. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie wraz z zastępcami, st. bryg. Bogusław Kogut Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z zastępcą, st. bryg. Ryszard Gaczoł  - Komendant Miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami

Odprawa była przeznaczona dla osób funkcyjnych z Komendy Głównej PSP oraz województw i szkól pożarniczych, które mają zadysponować swoje siły i środki w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Strażacy z innych województw mają wesprzeć w działaniach małopolskich strażaków podczas zabezpieczania uroczystości i imprez związanych ze Światowymi  Dniami Młodzieży, które pod koniec czerwca mają się odbyć w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką. W odprawie wzięli również udział dowódcy podoperacji, które składają się na całą  operacje zabezpieczenia.

W trakcie odprawy osoby funkcyjne zostały zapoznane m.in. z:

- zadaniami jakie na nich czekają,

- zasadami zabezpieczenia operacyjnego ŚDM oraz dysponowania sił i środków COO KG PSP,

- zasadami zabezpieczenia logistycznego ŚDM,

- zasadami łączności radiowej i telefonicznej obowiązującej podczas ŚDM,

- zasadami dekontaminacji masowej i indywidualnej oraz zabezpieczeniem ratowników,

- zasadami przekazywania danych w programie SWD-ST.

Na zakończenie JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przedstawiła rozwinięcie dekontaminacji masowej zgodnie z nowymi zasadami.

Opracowanie i foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.              

Informacja dla osób przystępujących do Etapu III egzaminu wstępnego do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

UWAGA – ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA TERENIE SA PSP W KRAKOWIE 13.07.2016

Sprawdzian umiejętności pływania - etap III

(kompleks pływalni AWF Kraków- obok stadionu LA)

Obiekt: długość: 25m głębokość: 2,5m – 2,0m

Etap III rekrutacji stanowić będzie sprawdzian z umiejętności pływania. Sprawdzianowi z umiejętności pływania poddaje się 125 kandydatów z listy rankingowej, wyłonionych po II etapie.

Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów – dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. Sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, więc po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

Stanie na dnie, złapanie (chwytanie) się ściany lub lin pływalni podczas konkurencji
w czasie płynięcia dyskwalifikuje zawodnika.

Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Wyniki etapu III określane są w formie zaliczył/nie zaliczył.

Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

Egzamin z umiejętności pływania przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami FINA 2009/2013r.

UWAGI ORGANIZACYJNE

- Zbiórka wszystkich osób przewidzianych do sprawdzianu umiejętności pływania – 13 lipca 2016 roku godz. 7.45 – Plac wewnętrzny SA PSP w Krakowie, oś. Zgody 18. Transport na basen i z powrotem zapewnia organizator egzaminu.

- Na próbie obowiązuje strój – obowiązkowo kąpielówki oraz czepek. Dopuszczalne jest używanie okularów pływackich. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie wyposażenie wymagane do wejścia na pływalnie.(m. in. ręcznik, środki higieniczne, klapki).

- Kolejność przystępowanie do próby wg posiadanych numerów startowych.

- Każdy uczestnik musi posiadać monetę 2 zł, które jest niezbędne do skorzystania z szatni basenu (zwrotna kaucja).

- Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu sprawdzianu.

Egzamin wstępny – Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii)

Próba odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu z umiejętności pływania.

w dniu 13.07.2016 i zostanie przeprowadzona na terenie SA PSP w Krakowie

 1. Próba akrofobii polega na wejściu i zejściu po drabinie nachylonej pod kątem 75 º - na wysokość 20 metrów (przy pełnej asekuracji). Stanowi element badania u kandydata lęku przed wysokością.
 2. Stwierdzony podczas próby wejścia i zejścia po drabinie lęk wysokości, objawiający się
  w szczególności problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem równowagi, dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.
 3. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz lęku wysokości podejmuje Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest potwierdzenie tożsamości .
 5. Próba będzie rejestrowana urządzeniami video.
 6. Asekuracja realizowana jest poprzez wykorzystanie sprzętu alpinistycznego i prowadzona przez strażaków z uprawnieniami młodszego ratownika wysokościowego. Nadzór techniczny nad próba musi prowadzić strażak z uprawnieniami co najmniej ratownika wysokościowego.
 7. Nadzór nad sprzętem prowadzi strażak posiadający stosowne uprawnienia do operowania drabinami mechanicznymi.
 8. Kandydaci wchodzą na drabinę we własnej odzieży ochronnej lub sportowej (dres). Niedopuszczone zostaną osoby w niewłaściwej odzieży (m.in. krótkie spodenki) oraz niewłaściwym obuwiu (m.in. klapki, sandały)
 9. Kandydaci obowiązkowo ubierają kaski.
 10. Dopuszcza się stosowania rękawic ochronnych.

Po zakończeniu sprawdzianu oraz weryfikacji wyników (ok. godz. 17.00) na auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zorganizowane będzie spotkanie organizacyjne dla osób wstępnie zakwalifikowanych (pierwsze 95 osób z największą ilością punktów).

Kolejnym etapem rekrutacji i kwalifikacji do służby kandydackiej, będą badania w Okręgowej Komisji Lekarskiej w Krakowie.

Załączniki dot. sprawdzianu pływania

Wyciąg z przepisów FINA 2009-2013

SW 10 Wyścig.

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonaćcały dystans.

SW 10.3 Pływak musi pozostawaći ukończyćwyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi miećfizyczny kontakt ze ścianąpływalni. Nawrót musi byćwykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego
w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym dyskwalifikuje zawodnika.

(przepis zmieniony dla SA PSP).

SW 10.6 Podciąganie sięna linie nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikacjęwinnego.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolićna użycie urządzeńlub ubiór, które pomagałyby zwiększyćszybkość, pływalnośćlub wytrzymałość
w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładaćokulary pływackie.

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończągo, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji indywidualnej zawodnik może płynąćkażdym sposobem.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolnączęściąciała.

SW 2 Sędziowie.

SW 2.1 Sędzia główny.

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełnąkontrolęi władzęnad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagańlub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygniecie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniowaćw zawodach,
w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali sięna przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnałpływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje drugi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająćswoje miejsca na platformie startowej. Gdy pływacy i sędziowie sąprzygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy sąpod kontroląstartera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawaćw tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:

sędzia główny wyciągniętąrękęw kierunku startera trzyma tak długo, ażstarter da sygnałdo startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękęjest to znak dla startera, że ma on wstrzymaćstart.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

W dniach 20-24 czerwca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce, zostało przeprowadzone  „Szkolenia przewodników psów ratowniczych”.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyły się pierwsze wyjazdowe warsztaty kadetów I kompanii wchodzących w skład „Koła nowych technologii”, mające na celu zweryfikowanie dotychczasowych rozważań teoretycznych związanych z możliwościami taktycznymi samochodu SDŁ.

Akcja "Młody Bohater" to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nic  nie zapowiadało, że służba w dniu 17 czerwca 2016r. będzie taka trudna i nużąca a jednocześnie urozmaicona. Strażacy z naszej jednostki interweniowali łącznie podczas tej zmiany 27 razy.

W dniach od 13-17 czerwca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone kolejne w tym roku szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostali zadysponowani do szpitala im Żeromskiego w Krakowie, w którym trafiają ranni z wypadku autobusowego.

Zadysponowanie na miejsce strażaków z JRG SA ma na celu pomoc w budowie miejsca segregacji rannych poprzez sprawienie namiotów pneumatycznych oraz  wsparcie szpitalnego oddziału ratunkowego podczas triagu.

W trakcie akcji dochodzi do niespodziewanego ataku z użyciem broni automatycznej.

Kierujący Działaniami Ratowniczymi podczas bohaterskiej próby obezwładnienia napastnika, ginie od ran postrzałowych.

Szpital na dłuższy czas staje się polem walki, gdzie przetrzymywani zakładnicy, zarówno pacjenci, personel szpitala, a także strażacy biorący udział w akcji, walczą o przetrwanie.

Po niecałej godzinie grupa krakowskich antyterrorystów obezwładnia terrorystę i wyprowadza zakładników.

Tak wyglądały ćwiczenia, które odbyły się w piątek 10 czerwca 2016 r. przed Światowymi Dniami Młodzieży przeprowadzone w Szpitalu im. Żeromskiego, w których wzięli udział policjanci, strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych działajacych w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz krakowscy antyterroryści.

Opracowanie i foto: mł. bryg. W. Dela