W dniu 6 kwietnia bieżącego roku Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odwiedził Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski. W ramach wizyty Pan Generał spotkał się przedstawicielami szkolnej jednostki ratowniczo – gaśniczej, a także z kadetami naszej szkoły. 

Spotykając się z funkcjonariuszami zatrudnionymi w szkolnej JRG Komendant Główny uwypuklił wagę jednostki, która oprócz standardowych działań ratowniczych w swoim rejonie działania bierze czynny udział w procesie dydaktycznym, co jak podkreślił odgrywa niebagatelną rolę w kształtowaniu przyszłego strażaka/ratownika.

dsc 7835ok Copy

Podczas spotkania z kadetami Pan Generał odniósł się do tego jak ważną i odpowiedzialną decyzję podjęli młodzi ludzie, decydując się na kontynuowanie nauki w strukturach PSP. Zaznaczył również nadrzędną rolę strażaków w budowaniu bezpieczeństwa kraju, odnosząc się do tego, że poczucie odpowiedzialności za losy kraju to nie tylko honor i zaszczyt ale przede wszystkim obowiązek służbowy, wynikający z wykonywania zadań nałożonych przez przełożonych. 

Opracowanie: mł. bryg. Rafał Czaja

Foto: kdt. ogn. Adrian Socha

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.
 
Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.
 
Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 
 
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.
 
W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.
 
Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.
 
Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.
 
Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.
 
Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę
 
Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.
 
Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.
 
Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie
 
Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.
 
Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej
 
Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.
 
W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”, która odbędzie się w dniach 9–10 października 2018 r. na terenie Kampusu Dydaktyczno - Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.


logo www

Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/iz/instytut/o-instytucie/wydarzenia/2029-ogolnopolska-konferencja-naukowa-ratownictwo-medyczne-w-sluzbach-mundurowych-nowy-sacz-17-18-kwietnia-2018-r-2#informacje-ogólne

W obszarze ratownictwa wodnego od kilkunastu lat wyodrębniono specyfikę działań ratowniczych na wodach szybkopłynących, gdzie zagrożenia wynikają z masy i dynamiki płynącej wody, a powstają szczególnie w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz w warunkach powodzi błyskawicznej.

Zakres ratownictwa na wodach szybkopłynących od 2002 roku realizowany jest w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, szczególnie w formie szkoleń specjalistycznych realizowanych w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu.

W ramach współpracy z Centrum Szkolenia Straży Pożarnej Republiki Czeskiej w Frydku – Mistku (Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek), SA PSP w Krakowie otrzymała zaproszenie do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Ratownictwo na wodach szybkopłynących”

Czeska Straż Pożarna bardzo mocno zaangażowała się w tym obszarze ratownictwa głównie z uwagi na ilość występujących zdarzeń i wypadków na rzekach górskich. W Republice Czeskiej jest to bardzo popularny rodzaj spędzania wolnego czasu oraz jedna z ulubionych dyscyplin sportowych. Dodatkowo charakterystyczne jest posiadanie bogatego zaplecza w postaci dużej ilości sztucznych torów kajakarstwa górskiego.

W szkoleniu, które odbyło się w dniach 4 – 8 czerwca 2018 roku, uczestniczyło sześciu pracowników Szkoły. Zajęcia teoretyczne odbywały się Ośrodku Szkolenia w Borovanach, natomiast ćwiczenia prowadzono były na torze kajakowym w Czeskich Budziejowicach.

Wysoka wartość merytoryczna szkolenia oraz duża wiedza i doświadczenie instruktorów prowadzących szkolenie zrobiła ogromne wrażenie na naszych strażakach i na pewno wpłynie na poszerzenie kompetencji i umiejętności w zakresie prowadzenia działań ratowniczych na wodach szybkopłynących. Szczególnie istotnym elementem, któremu poświęcono znaczący czas szkolenia, było wykorzystaniu pontonów w prowadzeniu działań ratowniczych. Jest to zakres w taktyce ratowniczej, który od pewnego czasu próbujemy wdrożyć także w naszej metodyce szkoleniowej.

Udział w przedmiotowym szkoleniu pozwoli przede wszystkim na przeniesienie zdobytej wiedzy na proces kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze ratownictwa na wodach szybkopłynących realizowanych przez naszą jednostkę na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Szczególne podziękowania i wdzięczność za zaproszenie, organizację pobytu, przekazaną wiedzę, niesamowite wrażenia oraz wspaniałą atmosferę w czasie szkolenia pragniemy przekazać kolegom strażakom z Czech, a w szczególności kpt. Ing. Radkowi Volnemu, który był opiekunem grupy oraz instruktorom z ŠVZ HZS ČR z Frydka Mistka -- plk. Ing. Jirzemu Rowskiemu, mjr. Ing. Tomásowi Kulčák, kpt. Mgr. Jakubowi Krček.

Sporządził: st. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia: st. bryg. Sławomir Wojta, plk. Ing. Jirzi Rowski, mjr. Ing. Tomás Kulčák

Z żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas śp. ppłk. mgr Józef Wołek nasz drogi kolega i wieloletni pracownik Krakowskiej Szkoły Pożarnictwa, w latach 1984 -1995.

Date: 30-31 May 2017, Krakow, Poland

PLAKAT web

The conference is organized by:

-          Fire Service Collage in Krakow,

-          AGH University of Science and Technology in Krakow

-          Techmo

The conference is addressed to the people:

• interested in using modern techniques in fighting fires,

• responsible for the fire safety facilities,

• representatives of government and non-governmental organizations responsible for tasks related to the development of techniques for fighting fires.

Sessions will be conducted in facilities of School of Fire Service Collage in Krakow and Kościelec near Proszowice.

Submitted articles will be published in the conference proceedings. Please submit paper proposals in PDF format to the address ziolko@agh.edu.pl.

Please find the files needed to compile the paper below. Files have been prepared in Word for Windows. They contain information on how to edit the paper and meet the required criteria of edition. We suggest using them as a template:

•  pdf version of the editing description,

•  file styl_word22.doc.

Accepted papers will be published in the conference proceedings. After the conference, extended versions will be considered to publish in the journal Safety & Fire Technique, ISSN 1895-8443. For the presentation of paper is planned 20 minutes.

Important dates:

Paper submission deadline 10 April 2017

Paper notification of acceptance 25 April 2017

Camera-ready paper due 8 May 2017

Registration deadline 19 May 2017

Conference in Krakow 30-31 May 2017

Conference fee 50 Euro

Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii.
W czerwcu przyszłego roku  Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii. Rajd jest organizowany przez Fundację Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy Szkoły Aspirantów Państwową Straży Pożarnej w Krakowie.


Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii.
Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły, składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby dalej kontynuować podróż na tandemach.
Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieść będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.


Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oprócz czysto turystycznego wątku rajdu jadą, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NNT. Na trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach. Pilotami będą oficerowie pożarnictwa, którzy kiedyś czynnie brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a teraz uczą młodych adeptów pożarnictwa i działania na rzecz osób niewidomych wpisują się w sentencję „ Tyle jesteś wart, ile dajesz z siebie innym”
Należy tu zaznaczyć, że nie jest to pierwszy rajd rowerowy  w którym biorą udział kadeci i kadra Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. W latach wcześniejszych praktycznie co roku był organizowany wspólny rajd rowerowy i czas wrócić do tych form integracji.


Rajd został objęty Honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego a działania kadry Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która poświęca swój prywatny czas wspiera  st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie .


Link do wywiadu jakiego udzieli st. kpt. Rafał Czaja, który koordynuje działania ze strony Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dla Radia Plus


Opracował: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  na podstawie http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.
Foto: archiwum SA PSP w Krakowie oraz http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
„ELEMENTY OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM W PROJEKTOWANIU”

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w  siedzibie Szkoły.

Koszt szkolenia 500 zł.

Ilość przyznanych punktów: 3.

WIĘCEJ INFORMACJI

REJESTRACJA NA SZKOLENIE

Informujemy, że Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie prowadzi nabór na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogiczno – metodycznego do nauczania przedmiotów zawodowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=790

W sobotę 06 sierpnia 2016r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej zakończyło 87 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 131 absolwentów XXXII Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:

- w przypadku Dziennego  Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Mateusz Opiłka

- mł. asp. Urbańczyk Wojciech

- mł. asp. Kudełko Apoloniusz

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta zostało mianowanych 216 absolwentów.
Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.
W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 216 absolwentów wśród których znalazło się również oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 3 strażaków z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Promocję w dniu 06 sierpnia 2016r. oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić można: Dyrektor Krakowskiego Pogotowia dr n med. Małgorzatę Popławską, Dyrektora OKE Lecha Gawryłowa, st. bryg. Jarosława Kurka,  oraz Komendanci Szkół, Miejscy i Powiatowi PSP.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków - bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Sobolowa

 

 

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela
Foto:  kpt M. Mzyk, st. str.kdt D. Ryba

 

Podziękowanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka kierowane do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy: