W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w Gdyni w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej dniach 31 maja - 02 czerwca 2023 r.

Kongres ten będzie cyklicznym, interdyscyplinarnym spotkaniem specjalistów, organizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademię Marynarki Wojennej, Miasto Gdynia. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jest partnerem tego wydarzenia.

kongres grafika

Celem Kongresu będzie prezentacja - w teorii i praktyce - możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Przewidzieliśmy także kilka prezentacji w formie warsztatów oraz panele dyskusyjne.

Podczas Kongresu zaprezentujemy także praktyczne działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, podczas których wykorzystane zostaną nowoczesne techniki w zakresie rozpoznania i lokalizacji pożaru oparte na nowoczesnej technologii. Zaprezentujemy również modelowe zasady współpracy właściciela, zarządcy i posiadacza zabytku z przedstawicielami służb ratowniczych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy także firmy oferujące nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony dóbr kultury, z którymi będziecie się mogli Państwo zapoznać podczas Kongresu.

Kongres zostanie przeprowadzony w sposób hybrydowy, umożliwiający obecność na terenie Kongresu oraz w formie zdalnej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl lub używając poniższych linków:
Uczestnictwo czynne https://forms.office.com/e/VrrEJJ9jmh
Uczestnictwo bierne https://forms.office.com/e/wMvGgnEHH5

Terminarz Kongresu
zgłoszenie czynnego udziału - do 10 kwietnia 2023 r.
zgłoszenie biernego udziału - do 10 maja 2023 r.
akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych do 20 kwietnia 2023 r.
przesłanie II komunikatu kongresowego - do 30 kwietnia 2023 r.
nadesłanie tekstu pokongresowego - do 30 września 2023 r.

Szczegóły dotyczące Kongresu znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na FB wydarzenia https://fb.me/e/3inYaPwte , gdzie publikowane są aktualności dotyczące Kongresu.

 

22 lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie działalności tut. jednostki w minionym 2022 roku. Zbiórkę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, nadbryg. Adam Konieczny Zastępca KG PSP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Arkadiusz Kielin Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Paweł Leśniak, Komendant OHP oraz dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła. Zgromadzonych w szkolnej auli uczestników narady przywitał bryg. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Kolejno naczelnicy poszczególnych wydziałów w syntetycznych wystąpieniach podsumowali najważniejsze obszary działalności i pracy kierowanych wydziałów. Kolejno głos zabrał bryg. Marek Chwała dzieląc się ze zgromadzonymi najważniejszymi z punktu widzenia kierownictwa Szkoły wydarzeniami, trudnościami, jak również sukcesami w działalności jednostki. Szczególnym i bezprecedensowym wyzwaniem była pomoc uchodźcom z Ukrainy szukającym pomocy po brutalnej, trwającej do dzisiaj agresji Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnej realizacji statutowych działań w zakresie kształcenia kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Rozmiar i wysiłek wspominanych działań pomocowych dla uchodźców szczególnie docenił Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski podkreślając w swoim wystąpieniu wysoki poziom i bardzo dobrą współpracę z krakowską Szkołą. Z kolei zamykający część przemówień nadbryg. Adam Konieczny podkreślił zasługi, potencjał i zaangażowanie kadry Szkoły w zakresie dydaktyki, w tym działalność szkoleniową w obszarze ochrony dóbr kultury, jak również sprawne działania operacyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odprawę można podsumować, iż rok 2022, pomimo, że trudny i wymagający - był dobry dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Opracowanie: p. Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kdt. Tomasz Szychta

 

 

 

Mając na uwadzę stale rozwijającą się aktywność Szkoły w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 lutego 2023 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa zawarły porozumienie o współpracy.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez następujące działania:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa archiwaliów oraz dziedzictwa narodowego,
  • popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, ochronie ludności i ochronie przeciwpożarowej,
  • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o ochronie zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych,
  • promocji działalności statutowych Stron.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SA PSP Komendant Szkoły bryg. mgr inż. Marek Chwała, natomiast Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa reprezentowała Prezes Zarządu Pani dr Katarzyna Góralczyk.

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska oraz p. Paulina Śmietana

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. na terenie prowincji Gaziantep w Turcji oraz w Syrii nastąpiło trzęsienie ziemi niosące za sobą tysiące ofiar śmiertelnych, dziesiątki tysięcy rannych oraz ogromne straty w infrastrukturze. Turcja poprzez ERCC złożyła zapotrzebowanie na siły poszukiwawcze i ratownicze do szybkiej interwencji w rejonie i ratowania ludzi spod gruzów a Polska wyraziła akces.  Do działań została zadysponowana Polska Ciężka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza HUSAR w sile 76 strażaków PSP z 8 psami. Wśród nich są także strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 5 osób. 

 

6 lutego 2023 roku w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się seminarium techniczne poświęcone kluczowym zagadnieniom eksploatacji tekstylnych środków ochrony indywidualnej. W przedsięwzięciu poruszono dwa kluczowe w ostatnim okresie zagadnienia: znaczenie innowacyjnych włókien w konstrukcji ubrań specjalnych i innych elementów wyposażenia strażaka oraz istotę konserwacji i utrzymania gotowości eksploatacyjnej. Progresywne znaczenie włókien Polybenzimidale (PBI) przedstawiła Agatha Widekind z PBI Performance Product, Inc.
Tomasz Spólnicki z zakładów ANDROPOL przedstawił specyfikę tkanin używanych na warstwy wierzchnie ubrań specjalnych oraz tkanin używanych do produkcji ubrań służbowych najnowszej generacji. Zwrócił uwagę na rolę impregnatów i skuteczne metody konserwacyjne umożliwiające utrzymywanie ich aktywności ochronnej w zakresach normowych(Pn-EN-469, ISO oraz wymaganiach opisów przedmiotu zamówienia stosowanych w PSP. Seminarium prowadzone przez kadrę Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury dedykowane było dla słuchaczy szkoły, strażaków służby stałej i kadry szkoły.

 

 

opracownie: st. bryg. w st. spocz. Robert M. Wolański

zdjęcia: st. kpt. Artur Luzar

17 grudnia 2022 r. na terenie Szkoły Aspirantów odbyło się Spotkanie Opłatkowe Druhów i Druhen Ochotniczych Straży Pożarnych, Członków Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, Strażaków i Pracowników Państwowej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej oraz wszystkich sympatyków małopolskiego pożarnictwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP Województwa Małopolskiego, dh Łukasz Łach, a następnie wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, bryg. mgr inż. Marek Chwała.

Swoją obecnością w przedświątecznym spotkaniu zaszczycili między innymi Arcybiskup Marek Jędraszewski, dh Łukasz Smółka - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Monika Kolasa - Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego.

Uczestnicy odśpiewali wspólnie kolędy i podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie w miłej i świątecznej atmosferze wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

„Miłość sprawia, że człowiek cały jest przeniknięty pokojem. To dzięki niej chcemy dzielić się z innymi dobrocią, wyrażając to poprzez gest łamania opłatkiem, Właśnie wy, drodzy druhny i druhowie, niejako z powołania jesteście przeznaczeni by nieść pomoc i być otwarci na innych” - powiedział w swoim przemówieniu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Spotkanie uświetniło także tradycyjne przekazanie "Betlejemskiego Światełka Pokoju 2022".

W tegorocznym tradycyjnym, przedświątecznym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na czele z bryg. mgr. inż. Markiem Chwałą, Komendantem Szkoły uczestniczyli Zastępcy Komendanta Szkoły, fukcjonariusze, pracownicy cywilni, zaproszeni goście oraz szanowni emeryci Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Brygadier Marek Chwała dziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że Szkoła może efektywnie funkcjonować i złożył życzenia świąteczne. Odwzajemnili je zgromadzeni na sali goście wraz z ks. Marcinem Bętkowskim, który odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki.

Następnie wszyscy złożyli sobie indywidualne świąteczne życzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem oraz przystąpili do uroczystej i bardzo smacznej wigilijnej wieczerzy z tradycyjnymi dla tej uroczystości daniami.

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: kpt. Barosz Łącki oraz bryg. Krzysztof Kłuś

Ponad 22 litry krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej w dniu 5 grudnia 2022 r. w murach Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. 45 kadetów oraz słuchaczy Szkoły, podzieliło się najcenniejszym darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Pan Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski.

Pamiętajmy!

Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności, wsparcia. Nie bójmy się pomagać. To tylko dwa ukłucia, które mogą uratować czyjeś życie.

Wszystkim, którzy podzielili się swoją krwią, dziękujemy.

 

Opracowanie: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: kdt Adam Zawiślak

 

W dniach 28 - 30 listopada oraz 30 listopada - 2 grudnia br., po kilku latach przerwy, odbyły się dwie edycje szkoleń „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych - praktyczne aspekty” dedykowanych dla właścicieli, zarządców, użytkowników i pracowników obiektów zabytkowych, archiwalnych i bibliotecznych.

Podczas szkolenia prowadzonego na bazie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz wybranych obiektów archiwalnych i zabytkowych zostały omówione tematy związane z szeroko pojętą tematyką ochrony zbiorów ze szczególnym naciskiem na część warsztatową i praktyczną. Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności m.in. na temat praktycznych aspektów wykonania dokumentacji planistycznej w ochronie zbiorów, zasad przygotowania i szkolenia osób na potrzeby ewakuacji zbiorów, a także wzięli praktyczny udział w symulowanych działaniach ewakuacyjnych wraz z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego na poligonie w Kościelcu.

W ostatnim dniu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w dwóch niezwykłych obiektach - siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie, a także na terenie Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Opracował: st. kpt. dr Artur Luzar

Zdjęcia: Patrycja Michałkowska

18 listopada 2022 roku na terenie miejscowości Kościelec rozpoczęły się ćwiczenia w ramach kompanii szkolnej "KRAKÓW" centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Tematem oraz celem głównym ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków kompanii w zakresie alarmowania, mobilizacji sił i środków wchodzących w jej skład, do wyjazdu oraz przygotowania zaplecza logistycznego, a także:
a) sprawdzenie czasu osiągnięcia gotowości pododdziału do wyjazdu,
b) doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania zaplecza logistycznego – budowa obozowiska, przygotowanie zaplecza sanitarnego,
c) przypomnienie zasad prawidłowego wykorzystania racji żywnościowych w działaniach ratowniczych,
d) doskonalenie umiejętności ewakuacji i zabezpieczenia dzieł sztuki,
e) doskonalenie umiejętności pracy ze sprzętem w trudnych warunkach pogodowych.

Podczas ćwiczeń realizowano epizod, który polegał na przygotowaniu bazy logistycznej dla pododdziału, a także ewakuację dzieł sztuki z obiektu kontenerowego zlokalizowanego na poligonie SA PSP Kraków.

W dwudniowych ćwiczenia udział wzięło łącznie 24 kadetów oraz wyznaczone osoby z kadry Szkoły.

 

15 listopada 2022 roku w murach Szkoły Głównej Służby Pożrniczej Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. prof. SGSP Mariusz Feltynowski oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek Chwała otworzyli Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo strażaka w działaniach ratowniczych”. Współorganizatorami były również stowarzyszenia w SGSP : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz partnerzy przemysłowi: Andropol, PBI-Performaces Product Inc., Scantex, SAFETY SOLUTIONS, SCANTEX, DELTA, ARMATEC, KADIMEX, BALLYCLARE, ROSENBAUER.

Przedsięwzięcie o charakterze naukowym skupiło 23 prelegentów reprezentujących środowiska: naukowe, techniczne i przemysłowe. Syntetyczne referaty objęły szeroki zakres zagadnień zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych. W trakcie wystąpień przedstawiono specyfikę czynników zagrożeń występujących w mikroklimatach działań, zwrócono uwagę na koncentrację produktów spalania innych procesów środowiskowych w bezpośrednim kontakcie z organizmem strażaka. Uczestnicy konferencji zostali także zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacjami w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, zagrożeń środowiska i infrastruktury krytycznej. Wymieniono poglądy i doświadczenia środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

W podsumowaniu referenci udzielili dodatkowych informacji na napływające w trakcie pytania.

Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowali Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA oraz Robert M. Wolański z Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Seminarium transmitowane było za pośrednictwem Internetu i dostępne jest do odtworzenia w serwisie YouTube.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Rozkazem personalnym z dnia 24 października 2022 r., nadał z dniem 11 listopada 2022 r. stopień młodszego kapitana, 124 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w tym 3 strażakom ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z rąk generała brygadiera Andrzeja Bartkowaiaka, promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali:

mł. kpt. Magdalena Marchewka,
mł. kpt. Grzegorz Mazur,
mł. kpt. Zbigniew Serwatka.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w przemówieniu okolicznościowym skierował do awansowanych słowa:
„Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję wszystkim promowanym… Determinacja oraz chęć kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, doprowadziła Was tutaj. A to dopiero początek Waszej nowej ścieżki w Państwowej Straży Pożarnej”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz poczucia dumy z pełnionej służby oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych!

Opracowanie (na podstawie www.straz.gov.pl): st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Mazur

 

Nauka w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie to nie tylko zdobywanie teoretycznych wiadomości i wykorzystywanie ich potem w praktyce. To także przekazywanie najcenniejszych wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Dlatego też Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała z radością przyjął zaproszenie do udziału w akcji „Szkoła pamięta 2022”.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W ramach akcji, 28 października o godz. 19.00 został zorganizowany seans filmowy na którym Kadeci II Kompanii mogli obejrzeć film „Zapora - Hieronim Dekutowski”. Materiał w reżyserii Konrada Starczewskiego jest zapisem wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, jego kolegów oraz przyjaciół i członków rodziny. Poza wypowiedziami ukazane są fotografie, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

 

dekutowski jpg

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dołącza się do Akcji OSP Balice "Przesyłka priorytetowa". 
Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej koleżanki z OSP Balice, która podczas akcji ratowniczej straciła męża, a sama walczy obecnie o zdrowie.
Link do strony, dzięki której możemy udzielić jej niezbędnej pomocy zamieszczamy poniżej:
 
 
 
 

30 września 2022 roku w hali sportowej naszej Szkoły przeprowadzony został egzamin końcowy dla słuchaczy XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Stanowiące zbiór zadań testowych zadania odnosiły się do treści programowych i efektów kształcenia składających się na program kwalifikacji BPO.03 - wykonywanie działań ratowniczych. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała komisja pod przewodnictwem mł.bryg. Łukasza Wolaka - Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Wszystkim 120 uczestnikom życzymy osiągnięcia pozytywnego wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie drogi do zdobycia tytułu technik pożarnictwa. Zajęcia z kolejnej kwalifikacji (BPO.04) rozpoczną się już 10 października br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk