W pliku pdf znajdują się informację związane z badaniem lekarskim dla kandydatów do Szkoły Aspiranckiej PSP w Krakowie.

INFORMACJA O BADANIACH[PDF]

W dniu 12 lipca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa zorganizowana przez Komendę Wojewódzka PSP w Krakowie wspólnie ze Szkołą w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Odprawę  otworzył nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w uczestniczyli w niej m.in. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie wraz z zastępcami, st. bryg. Bogusław Kogut Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z zastępcą, st. bryg. Ryszard Gaczoł  - Komendant Miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami

Odprawa była przeznaczona dla osób funkcyjnych z Komendy Głównej PSP oraz województw i szkól pożarniczych, które mają zadysponować swoje siły i środki w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Strażacy z innych województw mają wesprzeć w działaniach małopolskich strażaków podczas zabezpieczania uroczystości i imprez związanych ze Światowymi  Dniami Młodzieży, które pod koniec czerwca mają się odbyć w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką. W odprawie wzięli również udział dowódcy podoperacji, które składają się na całą  operacje zabezpieczenia.

W trakcie odprawy osoby funkcyjne zostały zapoznane m.in. z:

- zadaniami jakie na nich czekają,

- zasadami zabezpieczenia operacyjnego ŚDM oraz dysponowania sił i środków COO KG PSP,

- zasadami zabezpieczenia logistycznego ŚDM,

- zasadami łączności radiowej i telefonicznej obowiązującej podczas ŚDM,

- zasadami dekontaminacji masowej i indywidualnej oraz zabezpieczeniem ratowników,

- zasadami przekazywania danych w programie SWD-ST.

Na zakończenie JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przedstawiła rozwinięcie dekontaminacji masowej zgodnie z nowymi zasadami.

Opracowanie i foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.              

Informacja dla osób przystępujących do Etapu III egzaminu wstępnego do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

UWAGA – ZBIÓRKA KANDYDATÓW NA TERENIE SA PSP W KRAKOWIE 13.07.2016

Sprawdzian umiejętności pływania - etap III

(kompleks pływalni AWF Kraków- obok stadionu LA)

Obiekt: długość: 25m głębokość: 2,5m – 2,0m

Etap III rekrutacji stanowić będzie sprawdzian z umiejętności pływania. Sprawdzianowi z umiejętności pływania poddaje się 125 kandydatów z listy rankingowej, wyłonionych po II etapie.

Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów – dowolnym stylem, w czasie krótszym niż 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. Sprawdzian odbywa się na basenie o długości 25 m, więc po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

Stanie na dnie, złapanie (chwytanie) się ściany lub lin pływalni podczas konkurencji
w czasie płynięcia dyskwalifikuje zawodnika.

Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 60 sekund powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

Wyniki etapu III określane są w formie zaliczył/nie zaliczył.

Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

Egzamin z umiejętności pływania przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami FINA 2009/2013r.

UWAGI ORGANIZACYJNE

- Zbiórka wszystkich osób przewidzianych do sprawdzianu umiejętności pływania – 13 lipca 2016 roku godz. 7.45 – Plac wewnętrzny SA PSP w Krakowie, oś. Zgody 18. Transport na basen i z powrotem zapewnia organizator egzaminu.

- Na próbie obowiązuje strój – obowiązkowo kąpielówki oraz czepek. Dopuszczalne jest używanie okularów pływackich. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie wyposażenie wymagane do wejścia na pływalnie.(m. in. ręcznik, środki higieniczne, klapki).

- Kolejność przystępowanie do próby wg posiadanych numerów startowych.

- Każdy uczestnik musi posiadać monetę 2 zł, które jest niezbędne do skorzystania z szatni basenu (zwrotna kaucja).

- Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu sprawdzianu.

Egzamin wstępny – Etap III

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii)

Próba odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu z umiejętności pływania.

w dniu 13.07.2016 i zostanie przeprowadzona na terenie SA PSP w Krakowie

 1. Próba akrofobii polega na wejściu i zejściu po drabinie nachylonej pod kątem 75 º - na wysokość 20 metrów (przy pełnej asekuracji). Stanowi element badania u kandydata lęku przed wysokością.
 2. Stwierdzony podczas próby wejścia i zejścia po drabinie lęk wysokości, objawiający się
  w szczególności problemem w sprawnym wejściu i zejściu oraz związanym z tym zachwianiem równowagi, dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania.
 3. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz lęku wysokości podejmuje Przewodniczący komisji egzaminacyjnej i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest potwierdzenie tożsamości .
 5. Próba będzie rejestrowana urządzeniami video.
 6. Asekuracja realizowana jest poprzez wykorzystanie sprzętu alpinistycznego i prowadzona przez strażaków z uprawnieniami młodszego ratownika wysokościowego. Nadzór techniczny nad próba musi prowadzić strażak z uprawnieniami co najmniej ratownika wysokościowego.
 7. Nadzór nad sprzętem prowadzi strażak posiadający stosowne uprawnienia do operowania drabinami mechanicznymi.
 8. Kandydaci wchodzą na drabinę we własnej odzieży ochronnej lub sportowej (dres). Niedopuszczone zostaną osoby w niewłaściwej odzieży (m.in. krótkie spodenki) oraz niewłaściwym obuwiu (m.in. klapki, sandały)
 9. Kandydaci obowiązkowo ubierają kaski.
 10. Dopuszcza się stosowania rękawic ochronnych.

Po zakończeniu sprawdzianu oraz weryfikacji wyników (ok. godz. 17.00) na auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zorganizowane będzie spotkanie organizacyjne dla osób wstępnie zakwalifikowanych (pierwsze 95 osób z największą ilością punktów).

Kolejnym etapem rekrutacji i kwalifikacji do służby kandydackiej, będą badania w Okręgowej Komisji Lekarskiej w Krakowie.

Załączniki dot. sprawdzianu pływania

Wyciąg z przepisów FINA 2009-2013

SW 10 Wyścig.

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonaćcały dystans.

SW 10.3 Pływak musi pozostawaći ukończyćwyścig na tym samym torze, na którym wystartował.

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi miećfizyczny kontakt ze ścianąpływalni. Nawrót musi byćwykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego
w czasie płynięcia odcinka stylem dowolnym dyskwalifikuje zawodnika.

(przepis zmieniony dla SA PSP).

SW 10.6 Podciąganie sięna linie nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikacjęwinnego.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolićna użycie urządzeńlub ubiór, które pomagałyby zwiększyćszybkość, pływalnośćlub wytrzymałość
w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy). Można zakładaćokulary pływackie.

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończągo, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji indywidualnej zawodnik może płynąćkażdym sposobem.

SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi dotknąć ściany dowolnączęściąciała.

SW 2 Sędziowie.

SW 2.1 Sędzia główny.

SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełnąkontrolęi władzęnad wszystkimi sędziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych wymagańlub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygniecie nie jest określone przepisami.

SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniowaćw zawodach,
w każdej ich fazie, dla zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.

SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali sięna przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów.

SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnałpływakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po których następuje drugi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająćswoje miejsca na platformie startowej. Gdy pływacy i sędziowie sąprzygotowani do startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy sąpod kontroląstartera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawaćw tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:

sędzia główny wyciągniętąrękęw kierunku startera trzyma tak długo, ażstarter da sygnałdo startu. Jeżeli sędzia główny w międzyczasie opuści rękęjest to znak dla startera, że ma on wstrzymaćstart.

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

W dniach 20-24 czerwca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce, zostało przeprowadzone  „Szkolenia przewodników psów ratowniczych”.

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyły się pierwsze wyjazdowe warsztaty kadetów I kompanii wchodzących w skład „Koła nowych technologii”, mające na celu zweryfikowanie dotychczasowych rozważań teoretycznych związanych z możliwościami taktycznymi samochodu SDŁ.

Akcja "Młody Bohater" to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nic  nie zapowiadało, że służba w dniu 17 czerwca 2016r. będzie taka trudna i nużąca a jednocześnie urozmaicona. Strażacy z naszej jednostki interweniowali łącznie podczas tej zmiany 27 razy.

W dniach od 13-17 czerwca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone kolejne w tym roku szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostali zadysponowani do szpitala im Żeromskiego w Krakowie, w którym trafiają ranni z wypadku autobusowego.

Zadysponowanie na miejsce strażaków z JRG SA ma na celu pomoc w budowie miejsca segregacji rannych poprzez sprawienie namiotów pneumatycznych oraz  wsparcie szpitalnego oddziału ratunkowego podczas triagu.

W trakcie akcji dochodzi do niespodziewanego ataku z użyciem broni automatycznej.

Kierujący Działaniami Ratowniczymi podczas bohaterskiej próby obezwładnienia napastnika, ginie od ran postrzałowych.

Szpital na dłuższy czas staje się polem walki, gdzie przetrzymywani zakładnicy, zarówno pacjenci, personel szpitala, a także strażacy biorący udział w akcji, walczą o przetrwanie.

Po niecałej godzinie grupa krakowskich antyterrorystów obezwładnia terrorystę i wyprowadza zakładników.

Tak wyglądały ćwiczenia, które odbyły się w piątek 10 czerwca 2016 r. przed Światowymi Dniami Młodzieży przeprowadzone w Szpitalu im. Żeromskiego, w których wzięli udział policjanci, strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych działajacych w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz krakowscy antyterroryści.

Opracowanie i foto: mł. bryg. W. Dela

W dniu 09 czerwca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu organizowanym przez SA PSP w Krakowie na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Nisku brało udział 15 strażaków z woj. podkarpackiego. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali pozytywnie egzaminy organizowane na poligonie  Szkoły w Kościelcu. Prymusami szkolenia zostali elew. Piotr Konefał i Grzegorz Łojek.

Wręczenia aktów mianowania na stopień sekcyjnego dokonał st. bryg. Jan Ziobro – Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast wręczenia świadectw ukończenia szkolenia dokonał st. bryg. Sławomir Wojta – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: st. kpt. R. Czaja

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.           

W dniach od 30 maja do 03 czerwca 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu systemu podpór aktywnych, systemu stempli budowlanych oraz systemu podpór drewnianych.

W szkoleniu wzięło udział 20 strażaków z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała

W dniu 04 czerwca 2016r. na terenie obiektów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci strażaków i pracowników pełniących na co dzień służbę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej.

 W dniu 25 maja 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Przybyłych gości oraz kadrę Szkoły oraz słuchaczy i elewów przywitał  st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

Uroczystość tą, ważną dla każdego strażaka uświetnili swoją obecnością, m.in.

- dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP ,

- st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP,

- st. bryg. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP,

- st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP,

- Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski,   

- bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, 

- bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu,

- prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej   

oraz wielu znamienitych gości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz przyjaciół Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Tradycyjnie obchody strażackiego święta były okazją do podsumowań dorobku, a przede wszystkim oceny pracy i służby na rzecz umocnienia bezpieczeństwa. Jak podkreślił Komendant Szkoły kadra i słuchacze Krakowskiej Szkoły Pożarniczej mają powody do satysfakcji. Sukcesywnie jest wzmacniany potencjał ratowniczy, a zaangażowanie ratowników i ich profesjonalizm, powodują, że strażacy niezmiennie cieszą się bardzo wysokim społecznym poparciem i uznaniem.

Pan Józef Pilch - Wojewoda Małopolski oprócz życzeń i gratulacji w swoim przemówieniu podkreślił rolę straży pożarnej w czekających nas na przełomie czerwca i lipca br. Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Małopolsce.

Jak co roku przy okazji świątecznych obchodów, wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaczenia, a także akty nominacyjne na kolejne stopnie służbowe.

Przed wręczeniem awansów i odznaczeń do gron strażaków Państwowej Straży Pożarnej dołączyła str. Katarzyna Mędrzycka, która w obecności wszystkich zgromadzonych, na ręce st. bryg. Bogusława Koguta złożyła ślubowanie wypowiadając słowa roty ślubowania strażaka PSP.

Poniżej przedstawiamy listę osób wyróżnionych i awansowanych.

Odznaczeni zostali:

- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Smyczyński Jacek

St. kpt. Krakowski Robert,

- Medalem Brązowym Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Gancarczyk Piotr

Mł. bryg. Kmak Tomasz

Mł. bryg. Słodowski  Maciej

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Kłuś Krzysztof

St. kpt. Serwatka Piotr

St. kpt. Sowizdraniuk Piotr

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Wolak Łukasz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Mł. kpt. Pietka Adam

- Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Mł. bryg. Grzyb Wojciech

Mł. bryg. Raudnitz Adam

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Krakowski Robert

- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

St. kpt. Włodarczyk Janusz

St. kpt. Ubik Tadeusz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Asp. Kurkowski Wojciech

- Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Słodowski Maciej

Mł. bryg. Dela Wojciech

St. kpt. Atłas Jacek

St. kpt. Burda Michał

St. kpt. Czaja Rafał

St. asp. Kowal Wojciech

St. asp. Skowron Elżbieta

Mł. ogn. Dziewoński Tomasz

- Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Szwej Tomasz

Mł. kpt. Bartocha Artur

St. sekc. Płatek Piotr

Pani Rozwadowska Sylwia

Pani Bochenek Anna

Pani Bieszczad Barbara

- Dyplomem Komendanta Głównego PSP – 2 strażaków

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Koniuch Tyberiusz

- Nagrodą finansową Komendanta Głównego PSP

Mł. bryg. Szymański Adam

St. kpt. Radoń Dariusz

Awansami na wyższe stopnie służbowe wyróżnieni zostali:

Młodszego brygadiera

St. kpt. Niemiec Rafał

St. kpt. Szwej Tomasz

St. kpt. Szymański Adam

Kapitana

Mł. kpt. Kalandyk Łukasz

Mł. kpt. Wiktor Dawid

Aspiranta

Mł. asp. Góra Karol

Mł. asp. Jakubiak Sebastian

Mł. asp. Kowal Krzysztof

Mł. asp. Kurkowski Wojciech

Ponadto za wieloletnią współpracę z Krakowską Szkołą Pożarniczą oraz propagowanie pożarnictwa jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- prof. prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski – wieloletni pracownik naukowy m.in. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej służbie i życiu osobistym. 

Uroczystość uświetnił Chór Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz –rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie    

Foto:  bryg. J. Ambrożkiewicz, kdt D. Ryba

W dniach 16-20.05.2016r. na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne  „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Były to trzecie tego typu warsztaty w Polsce. Dwa poprzednie cykle szkoleń odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Olsztynie. W warsztatach w naszej Szkole udział wzięło łącznie  11 osób:

-         5 osób ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

-         1 osoba z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,

-         3 osoby z  Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Opolu,

-         2 osoby z KM PSP w Opolu.

 W ciągu pięciu dni warsztatów zrealizowane zostały zajęcia z rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek”, domku z otwartą ścianą, domku z daszkiem. Ponadto odbyły się pokazy dotyczące rozkładu termicznego drewna oraz  granic wybuchowości (akwarium Gisselsona).  Każdego dnia ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się z linią oraz technikę wchodzenia do pomieszczenia, w którym jest pożar. Każdy dzień kończył się ćwiczeniami gorącymi w komorze rozgorzeniowej. W trakcie tych ćwiczeń obserwowano rozwój pożaru, czynniki które na to wpływają, ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się oraz wchodzenie do pomieszczenia objętego pożarem.  

Tekst: st. kpt.  Łucja Rozwadowska,

Foto: kpt. Maciej Zych