Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci druhny Karoliny Dargacz oraz druha Łukasza Dargacz z OSP Żukowo (powiat kartuski w woj. pomorskim).

W piątek 15 września 2023 roku w godzinach nocnych, podczas dojazdu do zdarzenia miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek samochodu OSP Żukowo, w wyniku którego dwoje druhów ponioslo śmierć a trzech kolejnych odniosło obrażenia. Dwoje z poszkodowanych zostało zabranych do szpitala.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu całej braci strażackiej składa najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłych druhów oraz poszkodowanym druhom OSP Żukowo.

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/tragiczny-wypadek-druhow-osp-zukowo

Szanowni Państwo,

Rzadko w życiu zdarza mi się o coś prosić, a zwłaszcza prosić publicznie, ale dzisiejsza sytuacja naprawdę to uzasadnia. Chcemy zwrócić się do Was z prośbą o pomoc dla osoby wyjątkowej, Człowieka przez duże „C”, kogoś, kto większość dotychczasowego życia poświęcił ratowaniu innych.

st. bryg. Bogdan Gumulak, jeden z twórców i byłych dowódców pierwszej w Polsce Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, uczestnik większości międzynarodowych operacji ratowniczych realizowanych przez PSP na całym świecie – żywy symbol najwyższych wartości, jakim wierni są Polscy Strażacy. Dziś przyszedł czas aby cały świat zaczął ratować Jego życie.

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

Bogdan w 2019 roku zachorował na złośliwego raka - nowotwór jasnokomórkowy nerki. Przeszedł skomplikowane i wyniszczające dla organizmu leczenie chirurgiczne i farmakologiczne. Mimo heroicznej walki Bogdana i jego Bliskich, choroba nie odpuściła i pojawiły się przerzuty. Bogdan jest obecnie leczony w najbardziej zaawansowanym - z dostępnych w Polsce – programie lekowym leczenia raka nerki i chociaż ma wiele powikłań tego leczenia,  nie odpuszcza walki.

Niestety to już ostatnia z możliwości leczenia w Polsce, nasz system ochrony zdrowia nie jest w stanie zaoferować Bogdanowi więcej, dlatego podjęliśmy intensywne starania o rozpoczęcie leczenia w klinice w Szwajcarii, najnowocześniejszym na świecie ośrodku dla takich chorych jak Bogdan. Wstępne konsultacje, podjęte z  Kliniką Hirslanden w Zurychu wlały w nasze serca nadzieję na możliwość kontynuacji leczenia.

Koszty pierwszego etapu leczenia w Szwajcarii - wykonania biopsji i kompleksowych badań genetycznych i wyboru zindywidualizowanego leczenia zostały określone na poziomie około 200 000 PLN. Pozwolą one na dobór ściśle spersonalizowanej metody terapii, możliwej do kontynuowania w Polsce, we współprac z ośrodkiem w Zurychu i w oparciu o potencjał naukowy i kliniczny. Takie ukierunkowane metody leczenia mogą przynieść pozytywne rezultaty w najbardziej skomplikowanych przypadkach, tak jak u Bogdana.

Musimy wykorzystać każdą dostępną szansę.

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

Prosimy wszystkich strażaków PSP, OSP i Straży Zakładowych, ratowników i inne osoby życzliwe strażakom i Straży Pożarnej, o wsparcie tej inicjatywy.

Ze szczególną prośbą zwracamy się do wszystkich naszych byłych studentów, współpracowników,  podkomendnych i wszystkich Przyjaciół.

POMÓŻCIE !!!! Musimy wygrać i WYGRAMY !!!!!

LINK DO ZBIÓRKI POMAGAM.PL

 

W przypadku skreślenia kandydata z listy głównej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie będzie kontaktowała się z kandydatami zgodnie z rankingiem z listy rezerwowej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, w celu wypełnienia limitu 60 miejsc przyjęć do służby kandydackiej w roku szkolnym 2023/2024.

Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadkach:

a) wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b) braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,

c) złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,

d) w przypadku niezgłoszenia się kandydata w dniu 1 września 2023 w szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Lista wyników uzyskanych w procesie naboru.

 

 

1. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru -wg kolejności rankingowej kandydatów

2. Lista wyników uzyskanych w procesie naboru - wg numerów startowych kandydatów
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania - wg numerów startowych

 

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

Termin: 13 lipca 2023 r.

Godzina 7:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji 
od 1 do 60 na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Godzina 8:00 – zbiórka kandydatów z listy osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości z pozycji od 61 do 110  na placu przy hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Sprawdzian z pływania odbędzie się w obiekcie pływalni przy Szkole Podstawowej nr 91, Kraków os. Handlowe 4.

W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe. Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:

a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,

b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.

Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy. Opcjonalnie można posiadać okulary pływackie.

Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).

Opcjonalnie podczas próby można mieć rękawiczki robocze/ochronne.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).

Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest sprawdzian braku lęku wysokości oraz sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.

Każda z osób przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania identyfikowana jest według indywidualnego numeru startowego nadanego podczas testu sprawności fizycznej.

W dniach 03.07.2023r. do 04.07.2023r. w SA PSP w Krakowie zostały przeprowadzone testy sprawności fizycznej dla kandydatów, w naborze do służby kandydackiej. Zestawienie wyników dla poszczególnych numerów startowych znajduje się poniżej.

 

Lista wyników testu sprawności fizycznej wszystkich kandydatów.

Lista wyników testu sprawności fizycznej kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W dniach 4 – 6 lipca 2023 roku kadra Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury uczestniczyła w warsztatach „ZABYTEK-23 - Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych” organizowanych przez Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.

Celem tego wydarzenia było dokonanie wszechstronnej analizy obowiązujących przepisów prawa oraz doskonalenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP w procesie wsparcia układu pozamilitarnego w zakresie ochrony dóbr kultury w czasie sytuacji kryzysowej.

Podczas części praktycznej, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie miała przyjemność współdziałać z wieloma podmiotami, instytucjami i służbami takimi jak: Siły Zbrojne RP, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Policja, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 6. Brygada Powietrznodesantowa, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Oddział Żandarmerii Wojskowej z Krakowa. Zabezpieczenie logistyczne zapewnił 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy. Obserwatorami warsztatów byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opracowanie:

st. chor. szt. Rafał Łebkowski - Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu; mł. bryg. Artur Luzar - SA PSP w Krakowie
Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska - SA PSP w Krakowie; st. sierż. Jakub Paleczny - Dowództwo 6 Brygady Powietrznosesantowej

15 maja 2023 roku w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Bazyliką Mariacką w Krakowie oraz Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie podpisali: Ksiądz Infuat dr Dariusz Raś – Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie oraz bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.
W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez następujące działania:

1. Wymianę wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa dzieł sztuki w zabytkowych obiektach sakralnych.
2. Popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, ochronie ludności i ochronie przeciwpożarowej.
3. Organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o ochronie zabytków, dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych.
4. Promocji działalności statutowych Stron.
5. Udostępnianie obiektów będących w dyspozycji Stron.

 

Od wielu lat 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji strażacy z całego województwa małopolskiego spotkali się na uroczystej Mszy Świętej w Bazylice pod wezwaniem swojego patrona św. Floriana.

Mszę Świętą koncelebrowaną przez Abp Roberta Chrząszcza w intencji małopolskich strażaków, poprzedził przegląd pododdziałów, oraz odczyt Aktu Praeceptum dotyczącego pielęgnowania obchodów dnia 4 maja w Krakowskiej Straży Pożarnej, a także defilada z udziałem orkiestry i kompanii honorowych.

W uroczystościach Szkołę Aspirantów reprezentowali Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak, bryg. Robert Cieśla, liczna kadra oraz kompania reprezentacyjna Szkoły.

Opracowanie: mł. bryg. Artur Luzar

Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Jachimek, st. kpt. Bartłomiej Łącki

2 maja 2023 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości dokonano podniesienia flagi państwowej. Na apelu obecna była kadra Szkoły oraz pododdziały w asyście kompanii reprezentacyjnej i sztandaru.

Apel rozpoczął Dowódca uroczystości, mł. kpt. Mateusz Niepsuj, meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Szkoły bryg. mgr. inż. Robertowi Cieśli, który następnie zabrał głos. W swojej przemowie wspomniał o trzech najważniejszych symbolach dla każdego Polaka - Białym Orle, Mazurku Dąbrowskiego i Biało Czerwonej Fladze, które stanowiły o sile i solidarności Polaków. Wyrażają one miłość do ojczyzny, dążenie do niepodległości oraz dumę z naszych osiągnięć. Bryg. Cieśla podkeślił, iż flaga wśród tych trzech symboli zajmuje szczególne miejsce, ponieważ pod biało-czerwonym sztandarem przez setki lat walczyliśmy o obronę i utrzymanie niepodległości.

Opracownaie i zdjęcia: asp. Tomasz Kaźmirek

W dniach 25-26 kwietnia na terenie poligonu w Kościelcu oraz Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie odbyła się praktyczna część kursu "Ochrona dóbr kultury w zadaniach wojskowej ochrony przeciwpożarowej". Podczas szkolenia, pod okiem instruktorów z wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych oraz skutecznej ewakuacji podczas zagrożeń mogących wystąpić w obiektach zabytkowych oraz muzealnych. Dla kursantów przygotowano kilka epizodów ćwiczebnych takich jak prowadzenie działań ratowniczych podczas zagrożenia powodziowego oraz likwidacja skutków pożaru muzeum.

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska, ppłk. Mariusz Kotas, st. kpt. Artur Luzar

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w Gdyni w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej dniach 31 maja - 02 czerwca 2023 r.

Kongres ten będzie cyklicznym, interdyscyplinarnym spotkaniem specjalistów, organizowanym przez Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademię Marynarki Wojennej, Miasto Gdynia. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie jest partnerem tego wydarzenia.

kongres grafika

Celem Kongresu będzie prezentacja - w teorii i praktyce - możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim. Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie. Przewidzieliśmy także kilka prezentacji w formie warsztatów oraz panele dyskusyjne.

Podczas Kongresu zaprezentujemy także praktyczne działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, podczas których wykorzystane zostaną nowoczesne techniki w zakresie rozpoznania i lokalizacji pożaru oparte na nowoczesnej technologii. Zaprezentujemy również modelowe zasady współpracy właściciela, zarządcy i posiadacza zabytku z przedstawicielami służb ratowniczych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Do udziału w Kongresie zaprosiliśmy także firmy oferujące nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony dóbr kultury, z którymi będziecie się mogli Państwo zapoznać podczas Kongresu.

Kongres zostanie przeprowadzony w sposób hybrydowy, umożliwiający obecność na terenie Kongresu oraz w formie zdalnej.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl lub używając poniższych linków:
Uczestnictwo czynne https://forms.office.com/e/VrrEJJ9jmh
Uczestnictwo bierne https://forms.office.com/e/wMvGgnEHH5

Terminarz Kongresu
zgłoszenie czynnego udziału - do 10 kwietnia 2023 r.
zgłoszenie biernego udziału - do 10 maja 2023 r.
akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych do 20 kwietnia 2023 r.
przesłanie II komunikatu kongresowego - do 30 kwietnia 2023 r.
nadesłanie tekstu pokongresowego - do 30 września 2023 r.

Szczegóły dotyczące Kongresu znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na FB wydarzenia https://fb.me/e/3inYaPwte , gdzie publikowane są aktualności dotyczące Kongresu.

 

22 lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się narada roczna, której celem było podsumowanie działalności tut. jednostki w minionym 2022 roku. Zbiórkę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, nadbryg. Adam Konieczny Zastępca KG PSP, nadbryg. Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Arkadiusz Kielin Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Paweł Leśniak, Komendant OHP oraz dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła. Zgromadzonych w szkolnej auli uczestników narady przywitał bryg. Marek Chwała Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Kolejno naczelnicy poszczególnych wydziałów w syntetycznych wystąpieniach podsumowali najważniejsze obszary działalności i pracy kierowanych wydziałów. Kolejno głos zabrał bryg. Marek Chwała dzieląc się ze zgromadzonymi najważniejszymi z punktu widzenia kierownictwa Szkoły wydarzeniami, trudnościami, jak również sukcesami w działalności jednostki. Szczególnym i bezprecedensowym wyzwaniem była pomoc uchodźcom z Ukrainy szukającym pomocy po brutalnej, trwającej do dzisiaj agresji Rosji na Ukrainę, przy jednoczesnej realizacji statutowych działań w zakresie kształcenia kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Rozmiar i wysiłek wspominanych działań pomocowych dla uchodźców szczególnie docenił Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski podkreślając w swoim wystąpieniu wysoki poziom i bardzo dobrą współpracę z krakowską Szkołą. Z kolei zamykający część przemówień nadbryg. Adam Konieczny podkreślił zasługi, potencjał i zaangażowanie kadry Szkoły w zakresie dydaktyki, w tym działalność szkoleniową w obszarze ochrony dóbr kultury, jak również sprawne działania operacyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Odprawę można podsumować, iż rok 2022, pomimo, że trudny i wymagający - był dobry dla Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Opracowanie: p. Jolanta Palczewska
Zdjęcia: kdt. Tomasz Szychta

 

 

 

Mając na uwadzę stale rozwijającą się aktywność Szkoły w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 lutego 2023 r. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa zawarły porozumienie o współpracy.

W ramach niniejszego porozumienia Strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez następujące działania:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń na temat bezpieczeństwa archiwaliów oraz dziedzictwa narodowego,
  • popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie powszechnym, ochronie ludności i ochronie przeciwpożarowej,
  • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji o ochronie zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek zagrożeń wojennych i kryzysowych,
  • promocji działalności statutowych Stron.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SA PSP Komendant Szkoły bryg. mgr inż. Marek Chwała, natomiast Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa reprezentowała Prezes Zarządu Pani dr Katarzyna Góralczyk.

Opracowanie: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: p. Patrycja Michałkowska oraz p. Paulina Śmietana

W poniedziałek 6 lutego 2023 r. na terenie prowincji Gaziantep w Turcji oraz w Syrii nastąpiło trzęsienie ziemi niosące za sobą tysiące ofiar śmiertelnych, dziesiątki tysięcy rannych oraz ogromne straty w infrastrukturze. Turcja poprzez ERCC złożyła zapotrzebowanie na siły poszukiwawcze i ratownicze do szybkiej interwencji w rejonie i ratowania ludzi spod gruzów a Polska wyraziła akces.  Do działań została zadysponowana Polska Ciężka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza HUSAR w sile 76 strażaków PSP z 8 psami. Wśród nich są także strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - 5 osób.