Uroczystą zbiórką w Auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zainaugurowany został kolejny rok nauki i pracy. Tym samym, od 4 września 2017 roku, do swoich codziennych obowiązków wrócili kadeci II Kompanii XXVI Turnusu kształcenia dziennego oraz kadra poszczególnych komórek organizacyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – Wydziału Kształcenia Zawodowego.


Spotkanie kierownictwa Szkoły z pracownikami i słuchaczami rozpoczęło się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości - mł.bryg. Tomasza Kmaka, wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie zgromadzeni przywitani zostali przez pełniącego obowiązki Komendanta SA PSP w Krakowie - kpt. mgr. inż. Marka Chwałę. W czasie swojego wystąpienia podziękował on wszystkim za wykonane w okresie wakacyjnym prace, w tym na rzecz zabezpieczenia mającej miejsce w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, udział w zadaniach  komisji rekrutacyjnej i egzaminacyjnej, a kadetom za szczególne zaangażowanie w przygotowanie pomieszczeń Szkoły do rozpoczęcia zajęć. Przez ubiegłe dwa miesiące udało się wyremontować lub odświeżyć znaczną część sal i pracowni dydaktycznych, zyskały one nie tylko nowe oblicze lub przeznaczenie, ale także wyposażenie, z którego szczególnie cieszą stanowiska umożliwiające realizację zajęć z zakresu komputerowego wsparcia działań ratowniczych.    


Jak wynika z przyjętego przez radę pedagogiczną planu dydaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2017/2018, nadchodzące miesiące jawią się jako okres szczególnie intensywnej i angażującej pracy. Wystarczy wspomnieć, że oprócz kształcenia przyszłych techników pożarnictwa, już w przyszłym tygodniu rozpocznie się przewidziane na 177 dni edukacyjnych szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, nieustannie trwają zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Z.23 - zarządzanie działaniami ratowniczymi, a w październiku rozpocznie się kolejna edycja pierwszej kwalifikacji (MS.20) – wykonywanie działań ratowniczych. Do końca września w Szkole zorganizowany zostanie także obóz szkoleniowo-sprawnościowy dla studentów kierunku ratownictwo medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów", swoje odsłony będą miały szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych przeprowadzane przez funkcjonariuszy z wydziału zamiejscowego w Nowym Sączu.


Do końca sierpnia 2018 roku planuje się także przeprowadzenie szeregu warsztatów, szkoleń metodycznych oraz innych inicjatyw mających na celu podniesienie i ujednolicenie poziomu kształcenia na każdym ze szczebli edukacji i doskonalenia zawodowego strażaków, a dotyczącego poszczególnych dziedzin ratownictwa. Kadra uczestniczyć będzie w kongresach, konferencjach, sympozjach, projektach naukowych i rozwojowych, których efekty mają wywrzeć wymierny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju.
Nadchodzący rok szkolny, to także tradycyjnie podejmowane kroki i wyzwania związane z profilaktyką przeciwpożarową i prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz mieszkańców Krakowa i pozostałych miejscowości znajdujących się w obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP w Krakowie.  


Wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio w działalność dydaktyczną oraz wpierającą proces kształcenia życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyjątkowe doświadczenie wynikające z naszego głównego statutowego zadania związane z obserwowaniem i kreowaniem rozwoju młodych ludzi, tego, jak kandydaci stają się słuchaczami, słuchacze zostają kadetami, a kadeci technikami pożarnictwa i młodszymi aspirantami – gotowymi do podejmowania profesjonalnych działań ratowniczych – jest nie tylko zaszczytem, ale i odpowiedzialnością. Może być także powodem do wewnętrznej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku.


Elementami utwierdzającymi nas w tym, że trud zdobywania wiedzy i dbanie o właściwą postawę przynosi plony i jest zauważane przez przełożonych były dwa, a w zasadzie trzy, istotne elementy dzisiejszej uroczystości. Pierwszym z nich było wręczenie awansów na wyższy stopień służbowy 24 kadetom, drugim nadanie srebrnych odznak „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” 11 kadetom, a trzecim  nagrodzenie przez Komendanta Szkoły na wniosek dowódcy kompanii st. kpt. Pawła Serwatki, 3 dniami urlopu krótkoterminowego w drodze wyróżnienia 88 kadetów kompanii II.


Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:


Starszego sekcyjnego:

1.    sekc. kdt ŚWIERCZEK Damian        
2.    sekc. kdt WERMIŃSKI Bartosz        

Sekcyjnego:

1.    st. str. kdt BARTNICKI Rafal                
2.    st. str. kdt CHRZANOWSKI Tomasz        
3.    st. str. kdt CYGAN Paweł            
4.    st. str. kdt FERDYN Daria            
5.    st. str. kdt FURMAŃSKI Szymon        
6.    st. str. kdt GABRYŚ Łukasz            
7.    st. str. kdt GIBAS Piotr                
8.    st. str. kdt JAKUBOWSKI Paweł        
9.    st. str. kdt JONCZYK Daniel            
10.  st. str. kdt KAMIŃSKI Marcin            
11.  st. str. kdt MAKOLA Jakub            
12.  st. str. kdt PELCZAR Oskar            

Starszego strażaka:

1.    str. kdt CHYŁEK Piotr                
2.    str. kdt CEBULARZ Dariusz            
3.    str. kdt KOCHUTEK Robert            
4.    str. kdt KOLANIAK Adrian            
5.    str. kdt MARKUSZKA Mateusz        
6.    str. kdt PACIOREK Filip            
7.    str. kdt PAJKA Mateusz            
8.    str. kdt PROSZEK Jarosław            
9.    str. kdt PRUSAK Daniel            
10.  str. kdt UŚMIAŁ Wojciech            


Srebrną odznakę „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” otrzymali lub utrzymali z poprzedniego semestru:


1.    kdt CHRZANOWSKI Tomasz        
2.    kdt CYGAN Paweł                
3.    kdt GABRYŚ Łukasz            
4.    kdt. JONCZYK Jakub            
5.    kdt KAMOŃSKI Marcin            
6.    kdt KOLANIAK Adrian            
7.    kdt PAJKA Mateusz                
8.    kdt PELCZAR Oskar                
9.    kdt ŚWIERCZEK Damian        
10.  kdt Kalita Karol
11.  kdt Wermiński Bartosz
    
Wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!   

 

 

Opracowanie i foto: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk