Informujemy, że z dniem 21 września 2017 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 sierpnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 1703), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. We wskazanym powyżej akcie prawnym zawarto szereg istotnych informacji dotyczących naboru do służby kandydackiej, w tym odbywającej się w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzanego po 1 stycznia 2018 roku.

Do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie:

  1. wymogu posiadania przez kandydatów świadectwa dojrzałości,
  2. wykazu przedmiotów, do których w części pisemnej egzaminu dojrzałości powinien przystąpić kandydat, tj.: matematyki i języka obcego oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyki, chemii, informatyki albo biologii,
  3. współczynników przeliczania wyników z przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w zależności od poziomu (podstawowy, rozszerzony),
  4. wzoru obliczania punktów rekrutacyjnych.

Wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem kształcenia w naszej Szkole zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także bieżącego śledzenia informacji dotyczących rekrutacji do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019 zamieszczanych na naszej stronie internetowej www.sapsp.pl .

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Dla ułatwienia poniżej zamieszczono linki do najważniejszych aktów prawnych regulujących kwestie postępowania rekrutacyjnego do naszej Szkoły:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910880400&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001703

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971010638+2017%2409%2421&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000030&min=1

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052612191&min=1