Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej jest jednym z prawnych i moralnych obowiązków szkół, ośrodków szkolenia i innych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Owocem troski o bezpieczeństwo uczniów i pracowników krakowskich placówek oświatowych stało się podjęcie przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie inicjatywy mającej na celu przeprowadzenie szeregu, adresowanych do dyrektorów szkół podległych Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, spotkań edukacyjnych pozwalających na zapoznanie się z aktualnymi i najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi zapobiegania, powstawania i przyczyn rozprzestrzeniania się pożarów, a także właściwego postępowania w chwili pojawienia się innego miejscowego zagrożenia. W trakcie prowadzonych zajęć, doświadczeni w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach z zakresu taktyki zwalczania pożarów oraz warunków i sposobów prowadzenia ewakuacji funkcjonariusze, poruszą szereg istotnych tematów począwszy od zagadnień prawnych i profilaktycznych, poprzez zasady powiadamiania ratunkowego i postępowania ratowniczego realizowanego przed przybiciem podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy w danego rodzaju zagrożeniach, na praktycznych aspektach wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego i zasadach współdziałania w zespole kończąc.

Porozumienie z przedstawicielem władz miasta - zastępcą prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyną Król w imieniu Szkoły podpisał pełniący obowiązki Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - kpt. Marek Chwała.

Pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za realizację zapisów porozumienia oraz wiodącą w prowadzeniu zajęć z dyrektorami placówek oświatowych jest st.kpt. Rafał Czaja – zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego. Natomiast w działaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży udział od wielu lat biorą już i nadal będą w nich uczestniczyli wyznaczeni pracownicy Szkoły oraz kadeci nadzorowani przez swoich dowódców kompanii oraz mł.bryg. Tomasza Muchę – zastępcę naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych.

Mamy nadzieję, że realizacja zapisów porozumienia przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie, bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Krakowa oraz, że znajdzie naśladowców w innych częściach naszego województwa i kraju.

 

 

Opracowanie: st.kpt. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia dzięki uprzejmości UM Krakowa: Bogusław Świerzowski