Między 22 a 24 maja 2019 roku pracownicy Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przeprowadzili kolejną edycję Szkolenia Instruktorów Obrony Cywilnej. Jego głównym celem jest przygotowanie osób z wybranych zagadnień z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej do realizacji zadań szkoleniowych w ramach powszechnej samoobrony ludności.

W przebiegających zgodnie z zatwierdzonymi w 2012 roku Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie kwalifikacji i działalności instruktorów Obrony Cywilnej oraz Programem szkolenia na instruktorów obrony cywilnej zajęciach wzięły udział 34 osoby.

Po zdaniu egzaminu końcowego wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk p.o. Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marcina Szewerniaka stosowne zaświadczenia.

Na tematykę szkolenia składają się następujące zagadnienia:

 • Regulacje normatywno-prawne w obszarze ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych.
 • Rodzaje i charakterystyka zagrożeń.
 • Monitoring zagrożeń, system wykrywania skażeń i alarmowania.
 • Systemy ratownicze (krajowy system ratowniczo-gaśniczy, Państwowe Ratownictwo Medyczne, inne).
 • Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia   na   wypadek   masowego zagrożenia.
 • Rola środków masowego przekazu w systemie ochrony ludności.
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
 • Procedury postępowania oraz zachowania w sytuacji zagrożeń.
 • Miejsce, rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności, w tym pomoc humanitarna.
 • Zabezpieczenie logistyczne dużych akcji ratunkowych.
 • Charakterystyka systemu szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Organizacja procesu dydaktycznego szkoleń - formy i metody kształcenia.
 • Opracowanie przykładowego planu konspektu (scenariusza prowadzenia zajęć).

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk