W dniach 5 i 6 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa z kwalifikacji MS.21 oraz Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi. Przystąpiło do nich 91 kadetów XXVII Turnusu kształcenia dziennego oraz 171 słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego pierwszego a 176 drugiego dnia egzaminu. Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pierwszy dzień przeznaczony był na część pisemną, a drugi na część praktyczną.

Prócz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z zadaniami testowymi oraz tzw. projektem zmierzyli się kończący kształcenie w naszej Szkole funkcjonariusze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz osoby zatrudnione w zakładowych strażach pożarnych lub innych strukturach służb ratowniczych.

Warto zauważyć, że uzyskanie pozytywnego wyniku z całości egzaminu, pozwalające na uzyskanie tytułu technika pożarnictwa, to nie tylko podstawa do otrzymania stopnia młodszego aspiranta PSP i zajmowania stanowisk służbowych w korpusie aspiranckim, w tym związanych z dowodzeniem, ale także realizowania szeregu zadań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej na rzecz między innymi: jednostek administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Zadania egzaminacyjne dotyczyć więc mogą nie tylko zagadnień ściśle związanych z zarządzeniem działaniami ratowniczymi ale odnosić się także do problematyki z obszaru: prawa, profilaktyki, rozpoznawania zagrożeń, bezpieczeństwa pożarowego budynków, zaopatrzenia wodnego, a nawet technicznych systemów zabezpieczeń.

Decyzją p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały przewodniczącymi zespołów nadzorujących obie części egzaminów zostali: Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja oraz st.bryg. Sławomir Wojta.

Wszystkim zdającym życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników!

 

 

Informujemy, iż wszystkie wykonane i opublikowane poniżej zdjęcia wykonane zostały przed rozpoczęciem każdej z części egzaminów.

 

 05.06.2019 - Pierwszy dzień egzaminu

 

06.06.2019 - Drugi dzień egzaminu

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk