2 i 3 lipca 2019 roku, na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z siedzibą w Nisku, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowała i przeprowadziła pierwszą edycję Szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Jak wynika z zatwierdzonego w dniu 8 marca 2019 roku przez Komendanta Głównego PSP programu, głównym celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub sił, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze. W związku z tym dedykowane jest ono funkcjonariuszom, którzy mogących zajmować stanowiska uprawniające do przejmowania kierowania działaniem ratowniczym na poziomie, co najmniej taktycznym lub przewidzianych do objęcia tych stanowisk, kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, adresatami szkolenia są dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, komendanci powiatowi lub miejscy i ich zastępcy, oficerowie lub aspiranci wyznaczeni przez właściwego miejscowo komendanta, oficerowie dyżurni komend wojewódzkich, wyznaczeni przedstawiciele szkół PSP i funkcjonariusze pełniący służbę w KCKRiOL.

Nasza Szkoła odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkoleń dla strażaków z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego (w tym pracowników SA PSP w Krakowie), lubelskiego i podkarpackiego. Zakładamy, że w ciągu trzech lat, w dwudniowych zajęciach, uczestniczyć będzie ok. 545 osób.

Prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego wiąże się z koniecznością zaangażowania posiadającej wysokie kwalifikacje i stosowne doświadczenie zawodowe kadry oraz specjalistów z dziedzin objętych programem szkolenia, między innymi przedstawicieli urzędów wojewódzkich i funkcjonujących w ich strukturach centrów zarządzania kryzysowego. Zdecydowanie praktyczny charakter tej formy doskonalenia zawodowego wiąże się także z dodatkowym wysiłkiem ukierunkowanym na poznanie specyfiki występujących w danym rejonie zagrożeń i mających do tej pory zdarzeń, których analiza posłużyć może do przygotowania scenariuszy ćwiczeń aplikacyjnych, sztabowych lub warsztatów.

W opinii uczestników pierwszej edycji szkolenia, jego program, zakres, forma i sposób przeprowadzenia spełnia pokładane w nim oczekiwania. Wartością dodaną jest spotkania w tak szerokim gronie jest możliwość wzajemnego poznania się oraz okazja do wymiany doświadczeń, poglądów, punktów widzenia, a także poszukiwanie lub wskazywanie sprawdzających się w trudnych i skomplikowanych akacjach oraz działaniach ratowniczych rozwiązań.

Uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia w asyście Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafała Czaja wręczył Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kpt. Łukasz Markiewicz