12 lipca 2019 roku odbył się kolejny etap naboru do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie na rok szkolny 2019/2020.

Po przeliczeniu punktów z testu sprawności fizycznej oraz wyników egzaminów maturalnych, 150 kandydatów zaproszonych zostało do udziału w sprawdzianie z pływania oraz sprawdzianie braku lęku wysokości. Zaliczenie pierwszego z nich polegało na przepłynięciu przez kandydata dowolnym stylem dystansu 50 m w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Dodatkowymi czynnikami decydującymi o negatywnym wyniku było: zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie lub nie dotknięcie ściany przy nawrocie. Natomiast przeprowadzony na placu wewnętrznym Szkoły sprawdzian braku lęku wysokości polegał na samodzielnym wejściu i zejściu na wysokość 20 metrów po ustawionej pod kątem 75° drabiny.

Po uwzględnieniu wyników dzisiejszych sprawdzianów utworzona została lista osób wstępnie zakwalifikowanych, które otrzymają skierowania na badania przeprowadzane przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proces naboru na kształcenie dzienne ostatecznie zamknięty zostanie 2 września 2019 roku, gdy rozkazem Komendanta Szkoły 110 słuchaczy zostanie przyjętych do służby kandydackiej, a tym samym wraz z początkiem roku szkolnego rozpocznie naukę w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: pływalnia – kpt. Artur Luzar / plac wewnętrzny – mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk