Po 210 dniach nauki w: pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie, zajęć praktycznych organizowanych w warunkach poligonowych i z wykorzystaniem obiektów użyteczności publicznej (m.in. Hali Lodowej Miejskiego Klubu Sportowego „CRACOVIA”), 90 dniach praktyki zawodowej, ukończeniu szkoleń: dla abonentów sieci radiowej UKF ochrony przeciwpożarowej; w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskaniu pozytywnych ocen i niezbędnych zaliczeń - 06 września 2019 roku 25 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak nr 1/2019 odebrało świadectwo ukończenia kształcenia w zawodzie strażak.

W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja, oficer wyznaczony do organizacji i nadzoru nad prawidłową realizacją szkolenia mł.bryg. Mariusz Grzesik oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie p.o. Naczelnik
Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia kpt. Bogusław Szydło oraz kpt. Piotr Cepuch.

Wszystkim absolwentom gratulujemy osiągniętych wyników i zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu strażak. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnych etapach pożarniczej edukacji realizowanych w murach naszej Szkoły.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk