Prowadzone w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa podzielone jest na cztery semestry. Zdobywane w formie dziennej wiedza i umiejętności podlegają semestralnej ocenie, a cykl podsumowywani postępów w nauce jest doskonałą sposobnością zarówno do wyciągnięcia wniosków pozwalających na ewaluację procesu nauczania, jak i wyróżnienia osób osiągających bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

Wewnątrzszkolny system oceniania w połączeniu z obowiązującymi w PSP zasadami opiniowania funkcjonariuszy będących w służbie kandydackiej dają podstawę dowódcom kompanii do formułowania wniosków awansowych i przygotowywania dokumentów niezbędnych do nadania dwustopniowej (złotej lub srebrnej) odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”. Przyznawana jest ona na wniosek dowódcy kompanii (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną) przez Komendanta Szkoły sumiennym i zdyscyplinowanym kadetom, którzy osiągnęli za semestr nauki średnią ocen klasyfikacyjnych, w pierwszym przypadku co najmniej 4,5, a w drugim co najmniej – 4,1.

11 lutego 2020 roku, tuż po zakończeniu tegorocznych zimowych ferii a na początku kształcenia w semestrach II i IV, w szkolnej auli odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia awansów kadetom I i II kompanii. Zgormadzonych na niej członków kadry dydaktycznej oraz słuchaczy przywitał st.kpt. Marek Chwała, który w czasie krótkiego wystąpienia podziękował wszystkim za zaangażowanie w naukę, pracę oraz służbę na rzecz Szkoły, lokalnej i miejskiej społeczności.

Ogółem awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 79 osób, w tym: 67 z kompanii II i 12 z kompanii I. Natomiast prawo do noszenia odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa” zyskały 34 osoby (28 srebrnej i 6 złotej).

Spośród kadetów kompanii II najwyższe średnie po pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 osiągnęli:

  • kdt Daniel Kusek– 4,8
  • kdt Hubert Maksymiuk– 4,8
  • kdt Bartłomiej Smaczyński– 4,8
  • kdt Mateusz Ponisz – 4,73
  • kdt Krzysztof Zięba – 4,73.

Natomiast najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów wśród kadetów kompanii I otrzymali:

  • kdt Michał Kostecki – średnia 4,63
  • kdt Piotr Syrkiewicz – średnia 4,25
  • kdt Dominik Wąs – średnia 4,25.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był kpt. Michał Kuczera.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk