W dniach 9 -11 października w Krakowie odbyła się - organizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie - XII Ogólnopolska Szkoła Nadzwyczajnych Zagrożeń. W tym roku tematem przewodnim było "Ryzyko w nadzwyczajnych zagrożeniach".

Sesje odbywały się w Szkole Aspirantów PSP oraz w Hotelu Centrum, a wystawa sprzętu wykorzystywanego przez jednostki ochrony przeciwpożarowej do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń odbyła się na terenie SA PSP.

Szkoła  organizowana jest  w  celu  popularyzacji  oraz  wymiany  i  rozwoju  wiedzy  na temat nadzwyczajnych zagrożeń, w tym naturalnych i antropogenicznych. Inspiracją dla tegorocznej XII  Ogólnopolskiej  Szkoły  Nadzwyczajnych Zagrożeń były  dwa  dokumenty:  Plan  Działania  z  Hyogo  (Hyogo  Framework  for  Action  -  HFA) na lata 2005-2015 oraz Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy. Plan Działania z Hyogo (Hyogo Framework for Action - HFA) na lata 2005-2015 tworzy  5 priorytetowych działań:           

  1. Zapewnienie,  że  ograniczanie  ryzyka  katastrof  powinno  być  realizowane zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym, oraz że powinno mieć mocne podstawy instytucjonalne do jego realizacji. 
  2. Identyfikacja, oszacowanie i monitoring ryzyka oraz poprawa systemu wczesnego ostrzegania. 
  3.  Wykorzystanie wiedzy, innowacji i edukacji w celu budowy kultury bezpieczeństwa i odporności na wszystkich poziomach. 
  4. Ograniczenie podstawowych czynników ryzyka. 
  5. Wzmocnienie  gotowości  na  wypadek  katastrofy  w  celu  zapewnienia  efektywnych działań na wszystkich poziomach zarządzania. 

Uczestnictwo w Szkole służyło wymianie informacji, doświadczenia oraz doskonaleniu wiedzy w zakresie ostrzegania, przygotowania i reagowania na zwiększającą się intensywność zdarzeń meteorologicznych, a w konsekwencji na coraz  częstsze  występowanie  kataklizmów,  katastrof  oraz  innych  nadzwyczajnych  zagrożeń.  Do  uczestnictwa  w  Szkole  zaproszono  m.in.  kadrę  instytucji  odpowiedzialnych na mocy  Ustawy o zarządzaniu kryzysowym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku wystąpienia takich sytuacji,  instytucji naukowo-badawczych, właścicieli i operatorów sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ich użytkowników.

 Tekst i foto: WCS