13 lipca 2020 roku był ostatnim dniem tegorocznego naboru do służby kandydackiej. Na podstawie postępowania rekrutacyjnego i wyników testu sprawności fizycznej, do weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych sprawdzianach z pływania i braku lęku wysokości, zakwalifikowanych zostało 177 osób. Pierwsze zadanie przed którym stanęli dzisiaj ubiegający się o rozpoczęcie nauki w zawodzie technik pożarnictwa polegało na przepłynięciu dowolnym stylem, w czasie do 60 sekund, dystansu 50 metrów. Drugie - na samodzielnym wejściu na wysokość 20 metrów ustawionej pod kątem 75° drabiny.

Tym razem rolą kadry i wspierających nas organizacyjnie kadetów było, nie tylko zapewnienie sprecyzowanych przez Komendanta Głównego PSP, możliwie równych dla wszystkich uczestników warunków, dokonanie obiektywnej oceny kolejnych prób, ale także bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podjęte w tym obszarze działania polegały na trosce o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, organizacji dodatkowego zabezpieczenia medycznego i wsparcia etatowych pracowników pływalni, a także wykorzystującej sprzęt i techniki ratownictwa wysokościowego asekuracji osób wchodzących po drabinie. O ile przygotowanie i udział w sprawdzianie z pływania zazwyczaj nie wymaga od kandydatów szczególnego przygotowania fizycznego i nie wiązał się z ekstremalnymi emocjami, to wejściu na 20 metrów niepodpartej o ścianę lub inną przeszkodę terenową drabiny, często towarzyszył znaczny wyrzut adrenaliny, powodowana nią przyspieszona praca serca, a nierzadko drżenie nóg i rąk.

Zgodnie z przyjętymi w tym roku zasadami rekrutacji, wszyscy kandydaci, którzy zaliczyli sprawdzian akrofobii, w celu uzyskania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, skierowani zostali do podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji komisji lekarskiej.

Niestety ze względu na tegoroczne opóźnienie w przeprowadzeniu egzaminów dojrzałości i udostępnianych abiturientom wyników, dopiero po ich ogłoszeniu i wprowadzeniu do systemu punktów rekrutacyjnych, tj. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 19.00, będziemy mogli ogłosić listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, które 1 września br. będą mogły rozpocząć naukę w naszej Szkole.

Wszystkim osobom które wzięły udział w tegorocznej rekrutacji dziękujemy za wybranie „krakowskiej aspirantki”, jako potencjalnego miejsca do rozpoczęcia pożarniczej edukacji. Dziękujemy także za cierpliwość i zdyscyplinowanie w czasie kolejnych etapów naboru. Życzymy pozytywnych wyników egzaminów maturalnych, osiągnięcia na ich podstawie satysfakcjonującego rezultatu punktowego, znalezienia się w gronie 90 słuchaczy XXX turnusu kształcenia dziennego i udanych, jakże zasłużonych, wakacji.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk