Ścisła oraz wielopłaszczyznowa współpraca i współdziałanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wynika zarówno z potrzeby opracowywania i wdrażania możliwie jednolitych standardów postępowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, jak i konieczności implementacji wniosków płynących z prowadzonych analiz, a odnoszących się do potrzeb kadrowych oraz chęci nieustannego podnoszenia merytorycznego poziomu przygotowania kadr pożarniczych do profesjonalnego i wszechstronnego działania.

Jedna z tego typu cennych inicjatyw doczekała się właśnie finalizacji. 30 września 2020 roku w Krakowie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackiem Kleszczewskim i Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Markiem Chwałą. W jego treści strony zadeklarowały szeroką współpracę w obszarze kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Na jego podstawie możliwe będzie między innymi:

  • prowadzenie wymiany kadry dydaktycznej i doświadczeń,
  • udział słuchaczy i funkcjonariuszy w praktycznej nauce zawodu,
  • realizowanie zadań służbowych przez słuchaczy Szkoły w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komend miejskich i powiatowych podległych Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
  • organizowanie ćwiczeń w zakresie szeroko pojętego ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym,
  • publikowanie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,
  • wzajemne udostępnianie obiektów sportowych, poligonowych, sprzętu pożarniczego oraz środków transportu.

Podpisanie porozumienia pozwoliło uszczegółowić i sformalizować szereg istotnych dla współpracy zagadnień. Jest owocem dostrzegania wzajemnych potrzeb i potencjału, ale także dotychczasowych doświadczeń na niwie dydaktycznej i operacyjnej. Już dzisiaj wielu służących w śląskich jednostkach ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszy jest absolwentami kursów i szkoleń organizowanych w krakowskiej szkole, a jej kadra i słuchacze brała udział w działaniach ratowniczych, także tych zapadających w pamięć na wile lat, a mających miejsce na obszarze sąsiedniego województwa. Wystarczy wspomnieć, że w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dysponowani byliśmy między innymi do działań prowadzonych wobec skutków: największej we współczesnych dziejach Polski katastrofy budowalnej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, która miała miejsce w 2006 roku, katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, gdzie w 2012 roku doszło do czołowego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich oraz wybuchu gazu i katastrof budowlanych w Katowicach (2014) oraz w grudniu ubiegłego roku w Szczyrku.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk