Lista wyników uzyskanych w procesie naboru z uwzględnieniem wyników ze sprawdzianu z pływania oraz sprawdzianu braku lęku wysokości – wg kolejności alfabetycznej kandydatów


Lista wyników uzyskanych w procesie naboru osób, które zaliczyły test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości – wg kolejności rankingowej kandydatów.


Lista główna osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej – wg kolejności rankingowej kandydatów.

Lista rezerwowa osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej – wg kolejności rankingowej kandydatów.

 

W przypadku skreślenia kandydata z listy głównej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie będzie kontaktowała się z kandydatami zgodnie z rankingiem z listy rezerwowej osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej, w celu wypełnienia limitu 90 miejsc przyjęć do służby kandydackiej w roku szkolnym 2021/2022.

Skreślenie z listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej jest równoznaczne z wykluczeniem skreślonej osoby z dalszego procesu naboru. Skreślenie następuje obligatoryjnie w przypadkach:

a) wydania negatywnego orzeczenia Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

b) braku pozytywnego poświadczenia o niekaralności,

c) złożenia przez kandydata wniosku o rezygnacji z udziału w procesie naboru do komendanta szkoły PSP,

d) w przypadku niezgłoszenia się kandydata w dniu 1 września 2021 w szkole PSP w celu rozpoczęcia przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.