W dniu 24 listopada br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „POWODZIE - PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ I PROWADZENIE DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH”. Patronat Honorowy objął  Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Patronat Medialny objęli: "Przegląd Pożarniczy", "W Akcji", "Przegląd Obrony Cywilnej"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • Aktualne przepisy prawne

  • Prognozowanie zagrożeń (zmiany klimatyczne, ocieplenie klimatu, wzrost zagrożeń powodziowych, zagrożenia związane z interferowaniem fal powodziowych dużych rzek)

  • Działania wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego podczas zagrożenia powodzią oraz w czasie  powodzi

  • Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

 Konferencja była współfinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.