Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół z  1 etapu 

W dniu 18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali G odbędzie się kolejny etap naboru tj. test wiedzy.

Protokół z 2 etapu

Protokół z 3 atapu

Informujemy o zmianie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego w następującym wymiarze:

Etap 2 i 3:
- 24 listopada 2023 r. – próba wydolnościowa "Beep test", podciąganie na drążku, bieg po kopercie, rzut piłką lekarską, sprawdzian lęku wysokości 
Do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 15.30 ogłoszenie wyników 2 i 3 etap. 


Reszta harmonogramu pozostaje bez zmian.

1. Ogłoszenie o naborze

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Protokół z 1 etapu

6. Protokół z 2 i 3 etapu

7. Informacje do IV etapu

8. Protokół z IV etapu

9. Protokół z V etapu

10. Protokół konćcowy

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pod tytułem: "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych".

Tematyka konferencji koncentruje się na zabezpieczeniu dziedzictwa kulturowego, które pod wpływem różnych czynników może zostać uszkodzone lub zniszczone. Celem wydarzenia jest ukazanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście ochrony dobór kultury. Konferencja stanie się przestrzenią do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i najlepszymi praktykami w zakresie prewencji pożarowej oraz działań ratowniczych wśród najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Konferencja stanowi integralną część Międzynarodowego Forum Bezpieczne zbiory — bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń.

BEZPŁATNA REJESTRACJA (link)

🗓️ Data: 27 września 2023 r.

⏰ Czas: 9.30-14.30
🏢 Miejsce: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Osiedle Zgody 18.

Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, bryg. mgr inż. Marek Chwała serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego i bezpieczeństwa pożarowego na wyjątkową konferencję naukową. Wydarzenie zgromadzi ekspertów, naukowców, praktyków i decydentów, aby wspólnie dyskutować i szukać rozwiązań dla ochrony naszego cennego dziedzictwa przed zagrożeniem pożarowym.

🎙️ Co Cię czeka?

Fascynujące prelekcje od czołowych ekspertów w dziedzinie.
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli straży pożarnej, konserwatorów zabytków i decydentów.
Prezentacje najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z profesjonalistami w dziedzinie.

🎙️ Agenda

 Powitanie uczestników: bryg. mgr inż. Marek Chwała, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Wprowadzenie:
st. bryg. mgr inż. Mariusz Lenartowicz, Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Moderatorzy:
st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Wolański, st. bryg. dr inż. Marek Wnęk.

Wystąpienia:
1. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Specyfika rozwoju pożarów w obiektach dziedzictwa.
2. bryg. dr inż. Damian Saleta, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Charakterystyka działań ratowniczych w tzw. zwalczaniu „pożarów ukrytych”.
3. prof. dr hab. Andrzej Koss, przedstawiciel pogotowia konserwatorskiego - Pogotowie konserwatorskie we współdziałaniu z KSRG.
4. bryg. mgr. inż. Damian Woszczyna, Komenda Miejska PSP w Krakowie - Specyfika działań ratowniczych obiektów zabytkowych zagrożonych CBRN.
5. mł. bryg. dr inż. Łukasz Szewczyk, Komenda Miejska PSP w Krakowie - Specyfika realizacji działań ratowniczych w zabytkowych kompleksach staromiejskich na przykładzie centrum Krakowa.
6. st. kpt. mgr inż. Paweł Serwatka, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie - Metodyka organizacji ćwiczeń na obiektach dziedzictwa kulturowego.
7. st. bryg. dr inż. Robert Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Uwarunkowania techniczno- organizacyjne ewakuacji osób niepełnosprawnych w obiektach dziedzictwa kulturowego.
8. mgr. inż. Grzegorz Lachowicz, architekt, rzeczoznawca budowlany - Ochrona obiektów zabytkowych w procesie projektowania, przebudowy i rozbudowy budynków.
9. mgr inż. Józef Seweryn, SUPOCERBER - Trendy rozwojowe w konstrukcjach systemów zabezpieczeń na przykładzie mgły wodnej.
10. doc. Roman Veselivskyy, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia - Zabezpieczenia dóbr kultury w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń w obszarze konfliktu zbrojnego.
11. st. bryg. w st. spocz. dr inż. Robert Wolański, dr inż. Jan Giełżecki, O. Łukasz Brachaczek - Doświadczenia z termowizyjnego diagnozowania kompleksu O.O Franciszkanów.
12. dr hab. inż. Danuta Miedzińska prof. WAT, możliwości stosowania auksetyków w zabezpieczeniu elementów obiektów i zbiorów dziedzictwa kulturowego w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń (militarnych i niemilitarnych).

 

👥 Dla kogo jest to wydarzenie?

Strażacy i służby ratunkowe
Konserwatorzy zabytków
Zarządcy muzeów, bibliotek i archiwów
Studenci i naukowcy zainteresowani tematyką
Jesteś ciekawy? Każdy jest mile widziany!

🎟️ Wydarzenie bezpłatne! Zarejestruj się już teraz!! Rejestracja możliwa do 22 września lub do wyczerpania miejsc.

Ilość miejsc ograniczona

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby dowiedzieć się więcej i wziąć udział w ważnej dyskusji dotyczącej ochrony naszego dziedzictwa kulturowego. Do zobaczenia 27 września w Krakowie!

1. Ogłoszenie o naborze

 

 

Zakres działalności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - tekst czytany maszynowo [kliknij tutaj, aby otworzyć].

Zakres działalności Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - tekst łatwy do czytania i zrozumienia [kliknij tutaj, aby otworzyć].

 

 

 Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie umożliwia osobom głuchym dostęp do tłumacza online Polskiego Języka Migowego [kliknij tutaj, aby skorzystać z tłumacza].

Koordynatorem do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie jest:

mł. bryg. dr Artur Luzar
aluzar@sapsp.pl
+48 797 636 441

Koordynator odpowiada za wdrażanie w SA PSP standardów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z koordynatorem za pośrednictwem:

·       SMS;

·       MMS;

·       Tłumacza Polskiego Języka Migowego [kliknij tutaj];

·       aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy SA PSP.

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej będzie można składać do SA PSP.

 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Osoba zainteresowana w zakresie dostępności urzędu może:

1.       poinformować o braku dostępności,

2.       złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,

3.       złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każda osoba. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Szkoły – ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.       dane kontaktowe wnioskodawcy;

2.       wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie informacyjno-komunikacyjnym;

3.       wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4.       wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to Szkoła niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej można:

·         wypełnić i wysłać na adres:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

os. Zgody 18, 31-951 Kraków

·         przynieść wniosek do kancelarii w godzinach od 8 do 15,

·         wysłany drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności lub na inny adres poczty elektronicznej wskazany na stronie www.sapsp.pl do kontaktu,

 

Tryb odwoławczy

Gdy SA PSP nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1.       w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo

2.       w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo

3.       z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1. Ogłoszenie o naborze

2. Protokół z I etapu naboru

3. Protokół z II i III etapu naboru

4. Protokół z IV etapu naboru

5. Protokół z V etapu naboru

 6. Protokół z VI etapu naboru

Informacja z przeprowadzonego naboru

Informujemy o zmianie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego w następującym wymiarze:

Etap 5:
- 27 marca 2023 r. – składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej – do godz. 11.00. Ocena złożonej dokumentacji i ogłoszenie wyników 5 etapu - do 27 marca, godz. 15.00.
Etap 6:
- 28 marca 2023 r. godz. 8.00 – rozmowa kwalifikacyjna. Ogłoszenie wyników 6 etapu do godz. 15.30.
Reszta harmonogramu pozostaje bez zmian.

1. Ogłoszenie o naborze

2. Protokół z 1 etapu naboru

3. Protokół z 2 i 3 etapu naboru

4. Protokół z 4 etapu naboru

5. Protokół z 5 etapu naboru

6. Protokół z 6 etapu naboru

7. Protokół końcowy z naboru

Informujemy o zmianie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego w następującym wymiarze:

Etap 1:
- 17 marca 2023 r. – nadanie numerów identyfikacyjnych - godz. 7.50
Etap 2 i 3:
- 17 marca 2023 r. – próba wydolnościowa „Beep test", podciąganie na drążku, bieg po kopercie, rzut piłką lekarską, sprawdzian lęku wysokości o godz. 8:00. Ogłoszenie wyników etapu 2 i 3 – do godz. 15.30.
Etap 4:
- 20 marca 2023 r. – test wiedzy o godz. 8:00. Ogłoszenie wyników 4 etapu – do godz. 15.30.
Etap 5:
- do 21 marca 2023 r. – składanie wymaganych dokumentów przez kandydata zakwalifikowanego do rozmowy kwalifikacyjnej. Ocena złożonej dokumentacji i ogłoszenie wyników 5 etapu do godz. 15.30.
Etap 6:
- 22 marca 2023 r. – rozmowa kwalifikacyjna o godz. 8:00. Ogłoszenie wyników 6 etapu do godz. 15.30.
Etap 7:
- marzec/kwiecień 2023 r. – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

BIULETYN INFORMACYJNY SA PSP KRAKÓW 2021